ایران
تاریخ قابل تغییر است.
- - - - -
YTC
- - - - -
خروجی اکسل
نمایش اوراق اسناد خزانه سررسید شده
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدYTMبازده ساده
1 اخزا11 995,621 1396-07-16 1396-07-24
سررسید شده
سررسید شده
2 اخزا10 995,400 1396-06-27 1396-07-03
سررسید شده
سررسید شده
3 اخزا7 995,001 1396-04-26 1396-05-02
سررسید شده
سررسید شده
4 اخزا1 993,645 1394-12-18 1394-12-23
سررسید شده
سررسید شده
5 اخزا8 995,022 1396-05-16 1396-05-23
سررسید شده
سررسید شده
6 اخزا9 995,172 1396-06-06 1396-06-13
سررسید شده
سررسید شده
7 اخزا2 996,015 1395-06-16 1395-06-21
سررسید شده
سررسید شده
8 اخزا5 996,998 1395-09-03 1397-05-05
سررسید شده
سررسید شده
9 اخزا3 994,450 1395-07-14 1395-07-21
سررسید شده
سررسید شده
10 سخا2 995,000 1395-11-13 1395-11-19
سررسید شده
سررسید شده
11 سخا1 997,989 1395-10-15 1395-10-19
سررسید شده
سررسید شده
12 اخزا4 997,500 1395-08-17 1395-08-21
سررسید شده
سررسید شده
13 اخزا6 994,000 1395-12-21 1395-12-25
سررسید شده
سررسید شده
14 سخاب2 995,000 1396-08-13 1396-08-22
سررسید شده
سررسید شده
15 سخاب3 994,501 1396-09-13 1396-09-22
سررسید شده
سررسید شده
16 سخاب4 995,000 1396-10-10 1396-10-20
سررسید شده
سررسید شده
17 سخاب5 995,010 1396-11-14 1396-11-24
سررسید شده
سررسید شده
18 سخاب6 995,000 1396-12-16 1396-12-27
سررسید شده
سررسید شده
19 سخاب7 991,900 1397-12-20 1397-12-28
سررسید شده
سررسید شده
20 اخزا602 993,012 1397-06-03 1397-06-12
سررسید شده
سررسید شده
21 اخزا611 992,102 1397-08-30 1397-09-13
سررسید شده
سررسید شده
22 اخزا603 994,110 1397-07-02 1397-07-10
سررسید شده
سررسید شده
23 اخزا604 994,400 1398-08-11 1398-08-20
سررسید شده
سررسید شده
24 اخزا605 993,010 1397-09-14 1397-09-26
سررسید شده
سررسید شده
25 اخزا606 995,451 1398-07-14 1398-07-22
سررسید شده
سررسید شده
26 اخزا607 995,403 1397-10-03 1397-10-10
سررسید شده
سررسید شده
27 اخزا608 995,000 1398-04-03 1398-04-11
سررسید شده
سررسید شده
28 اخزا610 996,300 1398-09-04 1398-09-11
سررسید شده
سررسید شده
29 اخزا614 996,464 1398-10-09 1398-10-16
سررسید شده
سررسید شده
30 اخزا609 994,185 1398-04-03 1398-04-11
سررسید شده
سررسید شده
31 اخزا612 995,000 1398-11-06 1398-11-14
25/7%
22/93%
32 اخزا613 995,691 1398-10-09 1398-10-16
سررسید شده
سررسید شده
33 اخزا615 995,250 1398-08-11 1398-08-20
سررسید شده
سررسید شده
34 اخزا601 993,400 1397-04-27 1397-05-08
سررسید شده
سررسید شده
35 اخزا621 993,000 1397-05-10 1397-05-22
سررسید شده
سررسید شده
36 اخزا622 995,441 1398-05-15 1398-05-23
سررسید شده
سررسید شده
37 اخزا623 904,781 1398-11-07 1399-05-28
19/61%
18/83%
38 اخزا624 892,500 1398-11-07 1399-06-25
19/59%
18/95%
39 اخزا701 993,695 1397-09-10 1397-09-20
سررسید شده
سررسید شده
40 اخزا702 995,800 1397-10-17 1397-10-24
سررسید شده
سررسید شده
41 اخزا703 882,000 1398-11-07 1399-07-21
19/36%
18/85%
42 اخزا704 850,002 1398-11-07 1399-10-22
18/47%
18/4%
43 اخزا706 921,302 1398-11-07 1399-04-23
19/49%
18/56%
44 اخزا707 994,002 1398-06-17 1398-06-27
سررسید شده
سررسید شده
45 اخزا708 995,600 1398-07-15 1398-07-23
سررسید شده
سررسید شده
46 اخزا709 912,011 1398-11-07 1399-05-13
19/47%
18/63%
47 اخزا710 995,045 1398-03-19 1398-03-27
سررسید شده
سررسید شده
48 اخزا711 996,000 1398-04-23 1398-04-30
سررسید شده
سررسید شده
49 اخزا712 991,076 1398-05-14 1398-05-30
سررسید شده
سررسید شده
50 اخزا705 999,999 1398-05-15 1398-05-23
سررسید شده
سررسید شده
51 اخزا713 762,998 1398-11-07 1400-05-18
19/28%
20/25%
52 اخزا714 995,000 1398-07-14 1398-07-22
سررسید شده
سررسید شده
53 اخزا716 769,000 1398-11-07 1400-04-07
20/33%
21/17%
54 اخزا717 995,688 1398-10-10 1398-10-17
سررسید شده
سررسید شده
55 اخزا723 716,550 1398-11-07 1400-08-24
20/31%
21/94%
56 اخزا722 762,999 1398-11-07 1400-04-28
20/1%
21/03%
57 اخزا721 728,000 1398-11-07 1400-07-28
20/12%
21/58%
58 اخزا720 774,248 1398-11-07 1400-03-24
20/36%
21/12%
59 اخزا719 995,002 1398-08-19 1398-08-27
سررسید شده
سررسید شده
60 اخزا718 758,000 1398-11-07 1400-05-25
19/53%
20/55%
61 اخزا715 949,000 1398-11-07 1399-02-24
19/55%
18/33%
62 اخزا801 921,260 1398-11-07 1399-04-23
19/5%
18/57%
63 اخزا802 918,500 1398-11-07 1399-04-30
19/4%
18/51%
64 اخزا803 910,000 1398-11-07 1399-05-21
19/09%
18/32%
65 اخزا811 704,000 1398-11-07 1400-10-13
19/87%
21/71%
66 اخزا814 646,000 1398-11-07 1401-03-18
20/3%
23/18%
67 اخزا804 762,004 1398-11-07 1400-04-21
20/5%
21/43%
68 اخزا805 764,000 1398-11-07 1400-04-22
20/24%
21/15%
69 اخزا806 762,000 1398-11-07 1400-05-19
19/34%
20/32%
70 اخزا807 730,000 1398-11-07 1400-07-19
20/25%
21/67%
71 اخزا808 718,000 1398-11-07 1400-08-17
20/41%
22/02%
72 اخزا809 706,980 1398-11-07 1400-09-23
20/23%
22/02%
73 اخزا810 699,999 1398-11-07 1400-10-06
20/44%
22/35%
74 اخزا812 688,126 1398-11-07 1400-11-11
20/4%
22/51%
75 اخزا815 640,003 1398-11-07 1401-04-06
20/28%
23/28%
76 اخزا813 656,000 1398-11-07 1401-02-19
20/29%
22/98%
77 اخزا816 632,990 1398-11-07 1401-05-03
20/13%
23/26%
خروجی اکسل
نمایش اوراق سررسید شده
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدYTM
1 (2)کشاورز 1,000,000 1390-08-18 1390-08-18
سررسید شده
2 اجاد1 991,000 1398-11-07 1398-12-26
27/33%
3 اجاد21 962,640 1398-10-25 1399-11-18
25/72%
4 اجاد22 995,019 1398-11-06 1399-11-18
21/66%
5 اجاد23 994,000 1398-09-23 1399-11-18
21/8%
6 اجاد24 1,000,001 1398-09-23 1399-11-18
21/12%
7 اجاد25 959,000 1398-11-07 1399-11-18
26/31%
8 اجاد26 990,000 1398-11-07 1399-11-18
22/28%
9 اجاد27 999,000 1398-09-25 1399-11-18
21/23%
10 اجاد41 1,000,000 1398-10-29 1399-12-24
21/12%
11 اروند01 980,000 1398-08-13 1400-11-13
21/21%
12 اروند02 945,000 1397-11-15 1400-11-13
22/79%
13 اروند03 975,000 1398-09-26 1400-11-13
21/59%
14 اروند04 969,600 1398-05-08 1400-11-13
21/66%
15 اروند05 959,500 1398-08-08 1400-11-13
22/53%
16 اروند06 951,000 1398-10-15 1400-11-13
23/29%
17 اروند07 972,150 1398-10-15 1400-11-13
21/8%
18 اروند08 950,000 1398-02-31 1400-12-22
22/65%
19 اروند09 1,000,000 1398-01-19 1400-12-22
19/91%
20 اروند10 925,000 1398-11-07 1400-12-22
25/12%
21 اروند11 925,754 1398-11-07 1400-12-22
25/06%
22 اشاد1 930,530 1398-10-30 1400-10-26
22/6%
23 اشاد2 1,000,000 1398-11-06 1400-12-27
21/04%
24 اشاد3 999,707 1398-07-10 1398-07-13
سررسید شده
25 اشاد4 1,000,000 1398-07-29 1398-07-30
سررسید شده
26 اشاد5 1,000,000 1398-09-19 1398-09-22
سررسید شده
27 اشاد6 999,936 1398-11-06 1398-12-01
23/33%
28 اشاد7 1,000,000 1398-11-01 1398-12-27
19/45%
29 اشاد8 991,007 1398-10-25 1398-10-30
سررسید شده
30 اشاد9 968,547 1398-11-06 1399-09-09
20/21%
31 افاد1 1,000,000 1398-11-01 1400-06-15
21/06%
32 افاد2 950,000 1398-10-15 1400-06-26
22/89%
33 افاد4 910,430 1398-11-06 1401-07-29
23/74%
34 افاد51 1,000,000 1398-09-05 1401-08-18
18/7%
35 افاد52 840,000 1398-10-25 1401-08-18
28/03%
36 افاد53 1,000,000 1398-09-03 1401-08-18
18/7%
37 افاد54 992,600 1398-09-02 1401-08-18
19/06%
38 افاد55 1,000,000 1398-09-04 1401-08-18
18/7%
39 افاد61 1,000,000 1398-10-15 1401-09-17
18/71%
40 افاد62 1,000,000 1398-09-17 1401-09-17
18/68%
41 افاد71 1,000,000 1398-10-11 1402-04-11
18/68%
42 افاد73 980,000 1398-10-29 1402-04-11
19/59%
43 افاد74 910,000 1398-10-30 1402-04-11
22/92%
44 البرز02 998,000 1398-10-22 1402-05-14
15/94%
45 امید99 990,000 1398-10-22 1399-07-25
20/91%
46 انصا1 1,000,000 1393-02-07 1393-02-09
سررسید شده
47 بعثت 1,000,000 1393-10-24 1393-10-28
سررسید شده
48 بوتان 1,000,000 1394-10-05 1394-10-07
سررسید شده
49 پارس9607 993,004 1396-07-01 1396-07-03
سررسید شده
50 پرشیا97 1,000,001 1397-01-21 1397-01-23
سررسید شده
51 تامین97 1,000,000 1397-12-19 1397-12-22
سررسید شده
52 تبریز97 1,000,000 1397-09-28 1397-12-18
سررسید شده
53 جوپار 1,000,000 1394-10-15 1394-10-18
سررسید شده
54 جوپار99 1,000,020 1398-11-07 1399-02-12
22/75%
55 حریل02 1,020,000 1398-11-02 1402-12-12
16/24%
56 حکمت01 980,000 1398-11-07 1401-07-02
18/3%
57 دزفول 1,000,000 1395-12-11 1395-12-27
سررسید شده
58 رایان 1,004,680 1398-11-06 1398-12-25
20/1%
59 ربوتا 1,000,000 1393-12-24 1393-12-26
سررسید شده
60 رهن9704 1,000,000 1397-03-13 1397-04-13
سررسید شده
61 ریل1401 1,011,840 1398-08-13 1401-05-09
16/37%
62 ساما1 1,000,000 1394-03-26 1394-03-28
سررسید شده
63 سپهر 1,000,000 1395-03-05 1395-03-12
سررسید شده
64 سعدی 1,000,000 1392-04-18 1392-04-26
سررسید شده
65 سلامت1 1,000,000 1398-10-23 1399-11-18
21/07%
66 سلامت2 979,411 1398-09-10 1399-11-18
23/41%
67 سلامت3 1,012,500 1398-08-13 1399-11-18
19/87%
68 سلامت4 960,002 1398-11-07 1399-11-18
26/18%
69 سلامت5 1,000,001 1398-10-02 1399-11-18
21/11%
70 سلامت6 920,000 1398-11-07 1400-09-22
23/72%
71 سکرد98 1,001,000 1398-02-18 1398-02-19
سررسید شده
72 شرق 1,000,000 1393-05-05 1393-05-10
سررسید شده
73 شرق1400 978,000 1398-11-07 1400-10-25
21/14%
74 شستا001 999,998 1398-10-29 1400-05-23
19/91%
75 شستا002 990,000 1398-11-07 1400-05-23
20/75%
76 شستا003 969,000 1398-10-24 1400-05-23
22/57%
77 شستا004 1,000,001 1398-05-22 1400-05-23
19/88%
78 شستا005 960,000 1398-03-01 1400-12-20
22/09%
79 شستا991 990,625 1398-11-01 1399-12-26
22/18%
80 شستا992 999,962 1398-10-24 1399-12-26
21/14%
81 شستا993 980,392 1398-10-30 1399-12-26
23/35%
82 شستا994 1,000,011 1398-10-23 1399-12-26
21/13%
83 شلرد02 1,000,000 1398-10-30 1402-06-06
19/24%
84 صامیا 1,000,000 1397-10-19 1397-10-20
سررسید شده
85 صامید 1,000,000 1394-05-21 1394-05-25
سررسید شده
86 صایان1 1,000,000 1395-11-10 1396-01-28
سررسید شده
87 صایتل 1,000,000 1396-10-20 1396-10-22
سررسید شده
88 صایتل2 1,010,528 1397-12-15 1397-12-18
سررسید شده
89 صبا1401 904,424 1398-11-07 1401-02-25
21/89%
90 صبصیر 1,000,000 1397-02-26 1397-02-28
سررسید شده
91 صبوتا 999,999 1397-04-04 1397-04-04
سررسید شده
92 صپارس 1,000,000 1396-02-04 1396-02-07
سررسید شده
93 صچاد 1,000,058 1396-07-04 1396-07-09
سررسید شده
94 صخابر 1,000,001 1398-04-22 1398-04-22
سررسید شده
95 صدانا 999,975 1396-12-23 1396-12-24
سررسید شده
96 صدانا98 1,000,872 1398-10-17 1398-10-19
سررسید شده
97 صسکن 1,000,000 1395-02-05 1395-03-17
سررسید شده
98 صشرق99 1,000,001 1397-08-02 1399-01-09
22/74%
99 صگلوکز 1,000,000 1394-10-26 1394-12-24
سررسید شده
100 صمپنا 1,000,020 1395-03-25 1395-03-28
سررسید شده
101 صمپنا2 1,000,000 1396-07-25 1396-07-29
سررسید شده
102 صمگا 1,046,781 1395-10-20 1395-10-22
سررسید شده
103 صکاشی 1,000,000 1397-04-12 1397-05-28
سررسید شده
104 صینا1 1,000,000 1395-03-24 1395-03-27
سررسید شده
105 فولاد97 999,943 1397-04-27 1397-04-29
سررسید شده
106 قرن99 971,001 1398-10-09 1399-07-01
21/98%
107 قم971 1,000,000 1397-09-13 1397-10-14
سررسید شده
108 قم972 1,000,000 1397-10-10 1397-10-14
سررسید شده
109 قم973 1,000,000 1397-10-12 1397-10-14
سررسید شده
110 گردش95 1,000,000 1395-11-25 1395-12-01
سررسید شده
111 گردش952 1,000,000 1395-12-11 1395-12-15
سررسید شده
112 گلگهر1 995,557 1396-02-12 1396-02-16
سررسید شده
113 گندم2 925,105 1398-11-06 1400-08-20
23/56%
114 گندم9707 1,000,102 1397-07-15 1397-07-19
سررسید شده
115 گهر1 1,029,504 1394-09-17 1394-09-22
سررسید شده
116 گولان 1,000,000 1394-12-18 1394-12-22
سررسید شده
117 لوتوس99 1,010,000 1398-10-30 1399-07-17
15/33%
118 ماهان 1,000,000 1393-12-19 1393-12-21
سررسید شده
119 ماهان01 1,000,000 1397-11-23 1401-11-23
16/97%
120 ماهان2 1,000,000 1394-05-28 1394-06-01
سررسید شده
121 ماهان99 1,000,002 1398-11-07 1399-03-09
22/84%
122 مبین011 890,000 1398-10-23 1401-07-10
22/73%
123 مبین012 1,000,000 1397-09-05 1401-07-10
16/66%
124 مبین013 893,000 1398-06-24 1401-07-10
22/01%
125 مبین014 831,925 1398-10-25 1401-10-19
25/68%
126 مبین015 1,000,000 1398-04-25 1401-10-19
16/63%
127 مبین016 945,000 1398-10-15 1401-10-19
19/3%
128 مجد2 1,000,000 1395-06-13 1395-06-15
سررسید شده
129 مراز1 1,000,000 1395-12-18 1395-12-22
سررسید شده
130 مراز2 1,007,000 1396-09-08 1396-12-27
سررسید شده
131 مسکن1 1,000,000 1394-08-24 1394-10-05
سررسید شده
132 مشهد9612 999,385 1396-12-26 1396-12-27
سررسید شده
133 مشهد971 1,000,000 1397-10-19 1397-10-21
سررسید شده
134 مشهد972 1,000,000 1397-09-03 1397-10-21
سررسید شده
135 مشهد973 1,000,000 1397-09-27 1397-10-21
سررسید شده
136 نارنج 1,000,000 1395-05-03 1395-05-05
سررسید شده
137 نوریل02 1,000,000 1397-12-13 1402-12-13
16/98%
138 ومدکو1 1,000,000 1396-02-12 1396-02-14
سررسید شده
139 ومدکو2 1,000,001 1397-01-22 1397-01-25
سررسید شده
140 کرانه99 1,010,000 1398-10-18 1399-12-22
15/95%
141 کرج97 1,000,000 1397-11-29 1397-11-30
سررسید شده
142 کرمان00 1,014,900 1398-11-07 1400-11-30
16/02%
143 کرمان98 1,019,592 1398-09-11 1398-09-12
سررسید شده
144 کورش99 971,000 1398-09-02 1399-04-11
23/01%
145 کیش1402 1,000,000 1398-08-26 1402-08-20
19/24%
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما