به روزرسانی :
29
مهر
1398
محاسبه بازده YTM وYTC به همراه راهنمای آن
محاسبه نرخ موثر بازده تا سررسید(YTM) و نرخ موثر بازده تا بازخرید(YTC)
سوالات متداول و مثال های آموزشی به منظور معرفی و مقایسه YTM و YTC
ماشین حساب محاسبه بازده اسناد خزانه اسلامی
نام شرکت
select
قیمت پایانی
تاریخ خرید تاریخ قابل تغییر است.

YTM -----

YTC -----
نمایش اوراق اسناد خزانه سررسید شده
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدYTMبازده ساده
1 اخزا11 995,621 1396-07-16 1396-07-24
سررسید شده
سررسید شده
2 اخزا10 995,400 1396-06-27 1396-07-03
سررسید شده
سررسید شده
3 اخزا7 995,001 1396-04-26 1396-05-02
سررسید شده
سررسید شده
4 اخزا1 993,645 1394-12-18 1394-12-23
سررسید شده
سررسید شده
5 اخزا8 995,022 1396-05-16 1396-05-23
سررسید شده
سررسید شده
6 اخزا9 995,172 1396-06-06 1396-06-13
سررسید شده
سررسید شده
7 اخزا2 996,015 1395-06-16 1395-06-21
سررسید شده
سررسید شده
8 اخزا5 996,998 1395-09-03 1397-05-05
سررسید شده
سررسید شده
9 اخزا3 994,450 1395-07-14 1395-07-21
سررسید شده
سررسید شده
10 سخا2 995,000 1395-11-13 1395-11-19
سررسید شده
سررسید شده
11 سخا1 997,989 1395-10-15 1395-10-19
سررسید شده
سررسید شده
12 اخزا4 997,500 1395-08-17 1395-08-21
سررسید شده
سررسید شده
13 اخزا6 994,000 1395-12-21 1395-12-25
سررسید شده
سررسید شده
14 سخاب2 995,000 1396-08-13 1396-08-22
سررسید شده
سررسید شده
15 سخاب3 994,501 1396-09-13 1396-09-22
سررسید شده
سررسید شده
16 سخاب4 995,000 1396-10-10 1396-10-20
سررسید شده
سررسید شده
17 سخاب5 995,010 1396-11-14 1396-11-24
سررسید شده
سررسید شده
18 سخاب6 995,000 1396-12-16 1396-12-27
سررسید شده
سررسید شده
19 سخاب7 991,900 1397-12-20 1397-12-28
سررسید شده
سررسید شده
20 اخزا602 993,012 1397-06-03 1397-06-12
سررسید شده
سررسید شده
21 اخزا611 992,102 1397-08-30 1397-09-13
سررسید شده
سررسید شده
22 اخزا603 994,110 1397-07-02 1397-07-10
سررسید شده
سررسید شده
23 اخزا604 987,818 1398-07-28 1398-08-20
22.55%
20.46%
24 اخزا605 993,010 1397-09-14 1397-09-26
سررسید شده
سررسید شده
25 اخزا606 995,451 1398-07-14 1398-07-22
سررسید شده
سررسید شده
26 اخزا607 995,403 1397-10-03 1397-10-10
سررسید شده
سررسید شده
27 اخزا608 995,000 1398-04-03 1398-04-11
سررسید شده
سررسید شده
28 اخزا610 987,000 1398-07-28 1398-09-11
11.75%
11.18%
29 اخزا614 961,501 1398-07-28 1398-10-16
20.17%
18.74%
30 اخزا609 994,185 1398-04-03 1398-04-11
سررسید شده
سررسید شده
31 اخزا612 948,001 1398-07-28 1398-11-14
20.19%
18.89%
32 اخزا613 959,923 1398-07-28 1398-10-16
21.09%
19.54%
33 اخزا615 988,027 1398-07-28 1398-08-20
22.12%
20.11%
34 اخزا601 993,400 1397-04-27 1397-05-08
سررسید شده
سررسید شده
35 اخزا621 993,000 1397-05-10 1397-05-22
سررسید شده
سررسید شده
36 اخزا622 995,441 1398-05-15 1398-05-23
سررسید شده
سررسید شده
37 اخزا623 860,500 1398-07-28 1399-05-28
19.84%
19.53%
38 اخزا624 851,000 1398-07-28 1399-06-25
19.47%
19.31%
39 اخزا701 993,695 1397-09-10 1397-09-20
سررسید شده
سررسید شده
40 اخزا702 995,800 1397-10-17 1397-10-24
سررسید شده
سررسید شده
41 اخزا703 837,000 1398-07-28 1399-07-21
19.89%
19.86%
42 اخزا704 796,401 1398-07-28 1399-10-22
20.33%
20.78%
43 اخزا706 875,999 1398-07-28 1399-04-23
19.84%
19.35%
44 اخزا707 994,002 1398-06-17 1398-06-27
سررسید شده
سررسید شده
45 اخزا708 995,600 1398-07-15 1398-07-23
سررسید شده
سررسید شده
46 اخزا709 866,000 1398-07-28 1399-05-13
20%
19.61%
47 اخزا710 995,045 1398-03-19 1398-03-27
سررسید شده
سررسید شده
48 اخزا711 996,000 1398-04-23 1398-04-30
سررسید شده
سررسید شده
49 اخزا712 991,076 1398-05-14 1398-05-30
سررسید شده
سررسید شده
50 اخزا705 999,999 1398-05-15 1398-05-23
سررسید شده
سررسید شده
51 اخزا713 710,054 1398-07-28 1400-05-18
20.88%
22.62%
52 اخزا714 995,000 1398-07-14 1398-07-22
سررسید شده
سررسید شده
53 اخزا716 726,000 1398-07-28 1400-04-07
20.86%
22.33%
54 اخزا717 965,000 1398-07-28 1398-10-17
17.89%
16.76%
55 اخزا723 676,000 1398-07-28 1400-08-24
20.78%
23.11%
56 اخزا722 716,581 1398-07-28 1400-04-28
21%
22.63%
57 اخزا721 684,800 1398-07-28 1400-07-28
20.81%
22.98%
58 اخزا720 730,125 1398-07-28 1400-03-24
20.97%
22.37%
59 اخزا719 986,000 1398-07-28 1398-08-27
19.42%
17.87%
60 اخزا718 707,000 1398-07-28 1400-05-25
20.93%
22.71%
61 اخزا715 900,601 1398-07-28 1399-02-24
20.38%
19.56%
62 اخزا802 872,498 1398-07-28 1399-04-30
19.92%
19.47%
63 اخزا803 864,011 1398-07-28 1399-05-21
19.75%
19.41%
64 اخزا807 686,005 1398-07-28 1400-07-19
20.99%
23.14%
65 اخزا815 610,000 1398-07-28 1401-04-06
20.19%
23.79%
نمایش اوراق سررسید شده
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدYTM
1 (2)کشاورز 1,000,000 1390-08-18 1390-08-18
سررسید شده
2 اجاد1 991,000 1398-07-14 1398-12-26
21.35%
3 اجاد21 1,013,599 1398-07-28 1399-11-18
19.79%
4 اجاد22 974,758 1398-07-28 1399-11-18
23.71%
5 اجاد23 1,000,000 1398-07-28 1399-11-18
21.13%
6 اجاد24 1,000,001 1398-06-03 1399-11-18
21.04%
7 اجاد25 999,870 1398-07-28 1399-11-18
21.14%
8 اجاد26 1,000,000 1398-07-28 1399-11-18
21.13%
9 اجاد27 1,010,000 1398-06-12 1399-11-18
20.15%
10 اجاد41 1,000,000 1397-07-18 1399-12-24
21.04%
11 اروند01 945,000 1397-11-15 1400-11-13
22.79%
12 اروند02 945,000 1397-11-15 1400-11-13
22.79%
13 اروند03 975,000 1398-05-30 1400-11-13
21.38%
14 اروند04 969,600 1398-05-08 1400-11-13
21.66%
15 اروند05 960,000 1398-07-28 1400-11-13
22.48%
16 اروند06 1,000,000 1398-05-05 1400-11-13
19.89%
17 اروند07 980,000 1398-02-07 1400-11-13
21.01%
18 اروند08 950,000 1398-02-31 1400-12-22
22.65%
19 اروند09 1,000,000 1398-01-19 1400-12-22
19.91%
20 اروند10 899,955 1398-07-28 1400-12-22
26.34%
21 اروند11 948,000 1398-07-24 1400-12-22
23.11%
22 اشاد1 910,000 1398-07-22 1400-10-26
23.55%
23 اشاد2 1,000,000 1397-06-24 1400-12-27
20.99%
24 اشاد3 999,707 1398-07-10 1398-07-13
سررسید شده
25 اشاد4 996,540 1398-07-17 1398-07-30
28.87%
26 اشاد5 999,182 1398-07-28 1398-09-22
23.67%
27 اشاد6 1,001,500 1398-07-28 1398-12-01
22.29%
28 اشاد7 995,000 1398-07-24 1398-12-27
20.77%
29 اشاد8 982,000 1398-07-08 1398-10-30
24.2%
30 اشاد9 950,000 1398-07-28 1399-09-09
21.31%
31 افاد1 951,000 1398-07-28 1400-06-15
24.78%
32 البرز02 1,000,000 1398-07-20 1402-05-14
15.86%
33 امید99 976,110 1398-07-16 1399-07-25
22.31%
34 انصا1 1,000,000 1393-02-07 1393-02-09
سررسید شده
35 بعثت 1,000,000 1393-10-24 1393-10-28
سررسید شده
36 بوتان 1,000,000 1394-10-05 1394-10-07
سررسید شده
37 پارس9607 993,004 1396-07-01 1396-07-03
سررسید شده
38 پرشیا97 1,000,001 1397-01-21 1397-01-23
سررسید شده
39 تامین97 1,000,000 1397-12-19 1397-12-22
سررسید شده
40 تبریز97 1,000,000 1397-09-28 1397-12-18
سررسید شده
41 جوپار 1,000,000 1394-10-15 1394-10-18
سررسید شده
42 جوپار99 1,003,550 1398-07-28 1399-02-12
21.93%
43 حریل02 1,000,000 1398-07-24 1402-12-12
16.98%
44 حکمت01 968,100 1398-07-22 1401-07-02
18.83%
45 دزفول 1,000,000 1395-12-11 1395-12-27
سررسید شده
46 رایان 1,016,998 1398-07-28 1398-12-25
18.86%
47 ربوتا 1,000,000 1393-12-24 1393-12-26
سررسید شده
48 رهن9704 1,000,000 1397-03-13 1397-04-13
سررسید شده
49 ریل1401 950,000 1398-02-16 1401-05-09
19.32%
50 ساما1 1,000,000 1394-03-26 1394-03-28
سررسید شده
51 سپهر 1,000,000 1395-03-05 1395-03-12
سررسید شده
52 سعدی 1,000,000 1392-04-18 1392-04-26
سررسید شده
53 سلامت1 1,000,000 1398-07-28 1399-11-18
21.13%
54 سلامت2 979,411 1398-06-25 1399-11-18
23.06%
55 سلامت3 1,000,000 1397-12-22 1399-11-18
21.06%
56 سلامت4 960,004 1398-07-24 1399-11-18
25.24%
57 سلامت5 1,000,000 1398-01-07 1399-11-18
21.08%
58 سلامت6 931,100 1398-07-10 1400-09-22
22.21%
59 سکرد98 1,001,000 1398-02-18 1398-02-19
سررسید شده
60 شرق 1,000,000 1393-05-05 1393-05-10
سررسید شده
61 شرق1400 990,000 1398-07-28 1400-10-25
20.19%
62 شستا001 960,000 1398-07-10 1400-05-23
22.93%
63 شستا002 1,006,424 1398-06-17 1400-05-23
19.47%
64 شستا003 984,751 1398-07-21 1400-05-23
21.08%
65 شستا004 1,000,001 1398-05-22 1400-05-23
19.88%
66 شستا005 960,000 1398-03-01 1400-12-20
22.09%
67 شستا991 994,777 1398-07-16 1399-12-26
21.53%
68 شستا992 999,999 1398-07-22 1399-12-26
21.07%
69 شستا993 980,392 1398-07-06 1399-12-26
22.83%
70 شستا994 1,000,010 1398-04-16 1399-12-26
21.1%
71 شلرد02 1,000,000 1398-07-21 1402-06-06
19.25%
72 صامیا 1,000,000 1397-10-19 1397-10-20
سررسید شده
73 صامید 1,000,000 1394-05-21 1394-05-25
سررسید شده
74 صایان1 1,000,000 1395-11-10 1396-01-28
سررسید شده
75 صایتل 1,000,000 1396-10-20 1396-10-22
سررسید شده
76 صایتل2 1,010,528 1397-12-15 1397-12-18
سررسید شده
77 صبا1401 1,003,778 1398-07-28 1401-02-25
15.65%
78 صبصیر 1,000,000 1397-02-26 1397-02-28
سررسید شده
79 صبوتا 999,999 1397-04-04 1397-04-04
سررسید شده
80 صپارس 1,000,000 1396-02-04 1396-02-07
سررسید شده
81 صچاد 1,000,058 1396-07-04 1396-07-09
سررسید شده
82 صخابر 1,000,001 1398-04-22 1398-04-22
سررسید شده
83 صدانا 999,975 1396-12-23 1396-12-24
سررسید شده
84 صدانا98 1,000,001 1398-06-30 1398-10-19
22.82%
85 صسکن 1,000,000 1395-02-05 1395-03-17
سررسید شده
86 صشرق99 1,000,001 1397-08-02 1399-01-09
22.74%
87 صگلوکز 1,000,000 1394-10-26 1394-12-24
سررسید شده
88 صمپنا 1,000,020 1395-03-25 1395-03-28
سررسید شده
89 صمپنا2 1,000,000 1396-07-25 1396-07-29
سررسید شده
90 صمگا 1,046,781 1395-10-20 1395-10-22
سررسید شده
91 صکاشی 1,000,000 1397-04-12 1397-05-28
سررسید شده
92 صینا1 1,000,000 1395-03-24 1395-03-27
سررسید شده
93 فولاد97 999,943 1397-04-27 1397-04-29
سررسید شده
94 قرن99 970,000 1398-07-24 1399-07-01
21.09%
95 قم971 1,000,000 1397-09-13 1397-10-14
سررسید شده
96 قم972 1,000,000 1397-10-10 1397-10-14
سررسید شده
97 قم973 1,000,000 1397-10-12 1397-10-14
سررسید شده
98 گردش95 1,000,000 1395-11-25 1395-12-01
سررسید شده
99 گردش952 1,000,000 1395-12-11 1395-12-15
سررسید شده
100 گلگهر1 995,557 1396-02-12 1396-02-16
سررسید شده
101 گندم2 970,000 1398-07-15 1400-08-20
19.69%
102 گندم9707 1,000,102 1397-07-15 1397-07-19
سررسید شده
103 گهر1 1,029,504 1394-09-17 1394-09-22
سررسید شده
104 گولان 1,000,000 1394-12-18 1394-12-22
سررسید شده
105 لوتوس99 1,000,001 1398-07-07 1399-07-17
17%
106 ماهان 1,000,000 1393-12-19 1393-12-21
سررسید شده
107 ماهان01 1,000,000 1397-11-23 1401-11-23
16.97%
108 ماهان2 1,000,000 1394-05-28 1394-06-01
سررسید شده
109 ماهان99 1,010,000 1398-07-28 1399-03-09
20.73%
110 مبین011 893,117 1398-07-07 1401-07-10
22.05%
111 مبین012 1,000,000 1397-09-05 1401-07-10
16.66%
112 مبین013 893,000 1398-06-24 1401-07-10
22.01%
113 مبین014 851,000 1398-07-28 1401-10-19
24.08%
114 مبین015 1,000,000 1398-04-25 1401-10-19
16.63%
115 مبین016 1,000,000 1398-05-27 1401-10-19
16.65%
116 مجد2 1,000,000 1395-06-13 1395-06-15
سررسید شده
117 مراز1 1,000,000 1395-12-18 1395-12-22
سررسید شده
118 مراز2 1,007,000 1396-09-08 1396-12-27
سررسید شده
119 مسکن1 1,000,000 1394-08-24 1394-10-05
سررسید شده
120 مشهد9612 999,385 1396-12-26 1396-12-27
سررسید شده
121 مشهد971 1,000,000 1397-10-19 1397-10-21
سررسید شده
122 مشهد972 1,000,000 1397-09-03 1397-10-21
سررسید شده
123 مشهد973 1,000,000 1397-09-27 1397-10-21
سررسید شده
124 نارنج 1,000,000 1395-05-03 1395-05-05
سررسید شده
125 نوریل02 1,000,000 1397-12-13 1402-12-13
-7.9%
126 ومدکو1 1,000,000 1396-02-12 1396-02-14
سررسید شده
127 ومدکو2 1,000,001 1397-01-22 1397-01-25
سررسید شده
128 کرانه99 1,000,000 1396-09-29 1399-12-22
16.98%
129 کرج97 1,000,000 1397-11-29 1397-11-30
سررسید شده
130 کرمان00 995,000 1398-07-06 1400-11-30
17.27%
131 کرمان98 999,600 1398-07-22 1398-09-12
18.65%
132 کورش99 971,323 1398-07-17 1399-04-11
21.95%
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما