ایران

  بازار مشتقات - اوراق تبعی

 • معرفی

  معرفي اوراق اختيار فروش تبعي

  اختيار فروش تبعي ورقه بهاداري است كه بر اساس آن، دارنده آن می‌تواند به شرط مالکیت دارایی پایه (سهام یا اوارقی که اختیار فروش تبعی بر روی آن منتشر می‌شود)، دارايي پايه خود را با قيمت مشخص ‌(قيمت اعمال) و در تاريخ مشخص (تاريخ اعمال يا سررسيد)، به فروشنده بفروشد. از سوی دیگر، مطابق با شرايط تسويه تعهدات اعلامي، خریدار می‌تواند به شرط موافقت فروشنده، بجای فروش دارایی پایه خود، معادل مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی دارایی پایه از فروشنده، وجوه دریافت نماید.

  مشخصات انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

  دارايي پايه: اوراق بهاداري كه اوراق اختيار فروش تبعي و يا اختيار خريد تبعي مبتني بر آن است. دارايي پايه مي‌تواند يکي از سهام پذيرفته شده در بورس يا فرابورس باشد.

  سررسيد: آخرين روز دوره معاملاتي است كه پس از پايان جلسه معاملاتي آن روز، حسب مورد اوراق اختيار فروش تبعي يا اوراق اختيار خريد تبعي قابليت اعمال دارد. سررسيد اوراق اختيار فروش تبعي داراي سقف زماني نبوده و پيشنهاد عرضه‌كننده در اين زمينه (سررسيد يک ساله، دو ساله يا ...) در كميته انتشار اوراق مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

  قيمت اعمال: قيمتي است كه دارايي پايه با آن قيمت در سررسيد تسويه مي‌شود. اين قيمت در اطلاعیه عرضه، بر اساس قيمت دارايي پايه در ابتدای دوره معاملات اختیار تبعی و با نرخ تضمین سالیانه اعلام شده توسط ناشر تعیین می‌شود.
  "به عنوان مثال اگر قیمت سهام پايه در ابتدای دوره معاملاتی یک ساله اوراق اختیار تبعی معادل 1000 تومان باشد و نرخ تضمین معادل 20 درصد سالیانه اعلام گردد، قيمت اعمال در اطلاعيه عرضه برابر 1200 تومان تعيين مي‌شود."

  توثيق: به منظور اطمينان از اجراي تعهدات توسط عرضه‌كننده در سررسيد اوراق اختيار فروش تبعي، وثايقي از ايشان اخذ مي‌گردد. وثايق مورد نياز به پيشنهاد عرضه‌كننده و با تصميم كميته انتشار اوراق تبعي تعيين مي‌شود.

  انواع اوراق اختيار فروش تبعي:

 • ناشران پذیرفته شده
  ردیف نماد نام شرکت وضعیت
  1 طذوب310 اختیارف تبعی ذوب آهن اصفهان ممنوع-متوقف
  2 حسیرتبعی9708 اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر970808 ممنوع-متوقف
  3 میدکوتبعی9709 اختیار ف. تبعی خاورمیانه970904 ممنوع-متوقف
  4 ذوب تبعی9912 اختیارف.تبعی ذوب991224 ممنوع-متوقف
  5 وملل تبعی9912 اختیارف.تبعی ملل 991220 ممنوع-متوقف
  6 مارون ت.ف0010 اختیارف.ت مارون-169670-001102 ممنوع-متوقف
  7 شپاس ت.ف00 اختیارف.ت. شپاس-26349-001127 ممنوع-متوقف
  8 فگسترتبعی0102 اختیارف.ت.فگستر-3657-010221 ممنوع-متوقف
  9 فتوساتبعی0102 اختیارف.ت. فتوسا-4895-010231 ممنوع-متوقف
  10 ومهان ت.ف0109 اختیارف.ت.ومهان-4222-010902 ممنوع-متوقف
  11 شپاس ت.ف0103 اختیارف.ت.شپاس-23472-010311 ممنوع
  12 کگهرت.ف0203 اختیارف.ت. کگهر-55363-020317 ممنوع-متوقف
  13 لطیف ت.ف0104 اختیارف.ت.لطیف-35590-010404 ممنوع-متوقف
  14 شگویات.ف0104 اختیارف.ت. شگویا-9980-010408 ممنوع-متوقف
  15 سمگا1ت.ف0104 اختیارف.ت.سمگا1-11486-010415 ممنوع-متوقف
  16 سمگا2ت.ف0104 اختیارف.ت.سمگا2 -11486-010415 ممنوع-متوقف
  17 وهامون1ت.ف0105 اختیارف.ت.وهامون-726-010508 ممنوع-متوقف
  18 همدیریت0105 اختیارف.ت. مدیریت-4378-010519 ممنوع-متوقف
  19 هحافرین0106 اختیارف.ت. حآفرین-3996-010621 ممنوع-متوقف
  20 هتوسن0106 اختیارف.ت. توسن-8726-010623 مجاز
  21 همارون0209 اختیارف.ت. مارون-270739-020904 ممنوع-متوقف
  22 هفزر0 اختیار ف. ت.فزر-18900-011119 ممنوع-متوقف
  23 همارون0 اختیار ف.ت.مارون-208315-011125 ممنوع-متوقف
  24 هفجهان0106 اختیارف.ت. فجهان-4222-010616 ممنوع-متوقف
  25 هوگردش020 اختیار ف.ت. وگردش-13359-020122 ممنوع-متوقف
  26 هبساما0302 اختیار ف.ت. بساما-19543-030201 ممنوع-متوقف
  27 هددانا0202 اختیار ف.ت.ددانا-33745-020225 ممنوع-متوقف
  28 هبزاگرس0204 اختیار ف.ت. بزاگرس-6682-020403 ممنوع-متوقف
 • سوالات متداول

  چه اشخاصی می‌توانند اوراق اختیار فروش تبعی را خریداری نمایند؟

  اشخاصی که نگران ریسک کاهش ارزش و یا نقد شوندگی سهام خود هستند می‌توانند به خرید اوراق اختیار فروش تبعی با شیوه حمایت سهام اقدام نمایند. در خرید اوراق اختیار فروش تبعی باید به چند نکته توجه داشت:
  1- خرید اوراق اختیار فروش تبعی به تعداد دارایی پایه موجود در سبد سهامداری صورت پذیرد.
  2- اوراق اختیار فروش تبعی برای سهامی خرید گردد که قصد نگهداری آن دارایی تا سررسید و تاریخ اعمال وجود داشته باشد.
  3- در خرید اوراق اختیار فروش تبعی به حداکثر یا حداقل قابل خرید توسط هر کد معاملاتی توجه گردد.

  عوامل اثرگذار بر قیمت اوراق اختیار فروش تبعی چیست؟

  به صورت کلی، هرچه میزان و احتمال کاهش ارزش دارایی پایه بیشتر تخمین گردد، ارزش و قیمت اوراق اختیار فروش تبعی بیشتر خواهد.

  به چه صورت می‌توان این اوراق را خریداری نمود؟

  سرمایه گذاران در پنل معاملاتی آنلاین خود، مشابه با سایر نمادهای معاملاتی، به اوراق اختیار فروش تبعی نیز دسترسی خواهند داشت. با جست‌و جوی نماد مورد نظر امکان ورود سفارش خرید را با توجه به حدنصاب‌های تعیین‌شده در پیام ناظر یا اطلاعیه عرضه اوراق اختیار خواهند داشت.

  در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده از تعداد سهم بیشتر باشد برای مابقی اختیار فروش تبعی چه اتفاقی می‌افتد؟

  تنها تعداد اختیار فروش تبعی مورد قبول می‌باشد که برابر با تعداد سهم موجود در سبد سهامداری باشد، اگر تعداد اختیار فروش تبعی بیشتر از تعداد سهام پایه باشد، تعداد مابه‌التفاوت اوراق اختیار و دارایی پایه فاقد ارزش و بلااستفاده خواهد بود.

  هر کاربر به چه تعداد ‌می‌تواند اوراق اختیار فروش تبعی خریداری نماید؟

  حداقل و حداکثر اختیار فروش تبعی قابل خرید توسط کدهای حقیقی و حقوقی در اطلاعیه و پیغام ناظر ذکر می‌شود.

  نحوه اعمال اختیار فروش تبعی به چه صورت می‌باشد؟

  تسویه برای این اوراق به دو صورت فیزیکی و نقدی صورت می‌گیرد.

  تسویه فیزیکی به چه معنا می‌باشد؟

  در صورتی که قیمت دارایی پایه در بازار کمتر از قیمت اعمال باشد، دارنده اوراق اختیار فروش تبعی می‌تواند به شرط دارا بودن دارایی پایه در کد مالکیت خود، دارایی پایه را با قیمت اعمال به عرضه‌کننده اوراق اختیار فروش تبعی بفروشد و در مقابل فروش سهام، معادل قیمت اعمال وجه نقد دریافت نماید.

  تسویه نقدی به چه معنا می‌باشد؟

  به شرط در سود بودن قرارداد اختیار فروش تبعی، دارنده این اوراق می‌تواند معادل مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت نقد دارایی پایه، وجه نقد از عرضه‌کننده اوراق اختیار فروش تبعی دریافت نماید. باید در نظر داشت که تسویه نقدی تنها در صورتی انجام می‌گیرد که قیمت اعمال بیشتر از قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید باشد (قرارداد در سود باشد).

  تفاوت در نحوه خرید اختیار فروش تبعی بیمه سهام و تامین مالی چیست؟

  در بیمه سهام، به منظور خرید اوراق اختیار فروش تبعی، خریدار الزامی به خرید همزمان سهام پایه نخواهد داشت. به عبارتی دیگر، اوراق اختیار فروش تبعی بیمه سهام را می‌توان برای سهامی که از قبل تحت تملک شخص بوده است و هم برای سهامی که در بازار همزمان با خرید اوراق تبعی خریداری شود قابل استفاده خواهد بود. به شرطی که دارنده اوراق اختیار فروش تبعی تا آخرین روز از دوره معاملاتی اوراق مذکور معادل دارایی اوراق اختیار خود، سهام پایه را نیز نگهداری نماید. فروش سهام پایه منجر به ابطال اوراق اختیار فروش تبعی خواهد شد.
  در اوراق فروش تبعی تامین مالی: خریدار اوراق فروش تبعی ملزم به خرید همزمان اوراق تبعی و سهام پایه از عرضه کننده اوراق اختیار فروش تبعی می‌باشد.

  تفاوت اختیار فروش تبعی به روش تامین مالی با حمایت از سهامدار خرد و روش تامین مالی به چه صورت می‌باشد؟

  در روش اختيار فروش تبعي تامين مالي با هدف حمايت از سهامدار خرد، ناشر می‌بایست تمام یا قسمتی از وجوه به دست آمده از فروش اختیار فروش تبعی خود را برای حمایت از بازار اختصاص دهد، در صورتی که اختیار فروش تبعی به روش تامین مالی کل مبلغ به دست آمده از فروش اختیار فروش تبعی برای پرداخت مخارج، طرح‌های‌ توسعه‌ای و سایر مقاصد شرکت استفاده می‌گردد.

  در صورت تعدیل قیمت(سود تقسیمی و افزایش سرمایه) تعداد و قیمت اعمال اختیار فروش تبعی نیز تغییر می‌کند؟

  اوراق اختیار فروش تبعی نیز همانند دارایی پایه بعد از هرگونه تعدیل قیمت در سهام پایه دچار تعدیلاتی در قیمت اعمال و تعداد اختیار فروش تبعی نیز خواهد شد. تعدیلات مقتضی با توجه به نوع اختیار فروش تبعی (حمایتی یا تأمین مالی) متفاوت خواهد بود که در دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی به تفصیل بیان شده است.

  بعد از خرید اوراق اختیار فروش تبعی می‌توان در طی دوره معاملاتی، اختیار فروش تبعی را در بازار بفروش رساند؟

  خیر، در حال حاضر برای اختیار فروش تبعی به شیوه حمایت سهام معاملات ثانویه وجود ندارد. خریداران اوراق اختیار فروش تبعی صرفاً می‌توانند اختیار خود را در تاریخ مشخص اعمال نمایند. در صورت عدم اعمال اختیارهای مذکور، اوراق اختیار فروش تبعی فاقد ارزش و بلااستفاده خواهد بود.

  تفاوت مدارک مورد مورد نیاز برای انتشار اختیار فروش تبعی حمایت سهم و اختیار فروش تبعی تامین مالی به چه صورت می‌باشد؟

  برای انتشار اختیار فروش تبعی به روش حمایت سهم فرم عرضه و تعهد و اعلام وثایق مورد نیاز است در صورتی که برای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به روش تامین مالی فرم عرضه و تعهد، اعلام وثایق و ارائه گزارش توجیهی مورد نیاز است.

  بازدهی اوراق اختیار فروش تبعی به روش تامین مالی برای خریداربه چه صورت می‌باشد؟

  خریدار اوراق اختیار فروش تبعی تنها به اندازه نرخ تضمین ارزش اعمال در تاریخ سررسید بازدهی کسب می‌نماید.

  در تاریخ سررسید دارایی پایه فروخته شده موقع عرضه اختیار فروش تبعی به عرضه کننده باز می‌گردد؟

  بله. همزمان با عرضه اوراق اختیار فروش تبعی تامین مالی صورت خودکار به اندازه تعداد اختیار فروش تبعی معامله شده، اختیار خرید تبعی به عرضه‌کننده (ناشر اوراق فروش) واگذار می‌گردد. بنابراین، در تاریخ سررسید با توجه به اعمال اوراق اختیار فروش و یا خرید، بازخرید سهام پایه توسط ناشر با قیمت توافقی اعمال انجام می‌گردد.

  مدارك مورد نياز با امضاي چه نهادي و از طريقي چه نهادي بايد ارسال گردد؟

  مدارك مورد نياز جهت انتشار اوراق اختيار فروش تبعي مي‌بايست توسط صاحبان امضاي مجاز ناشر اوراق مذكور امضا گرديده و به طور رسمي از طريق كارگزار عرضه‌كننده به شركت فرابورس ايران ارسال گردد.
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما