updated on
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
24
May
2019
_
   Market Massages↫
 • ثبت معاملات اشخاص حقوقی غیروابسته نیروهای مسلح درچارچوب طرح ادغام بانکها 1398-03-01 11:54:21
 • ثبت معاملات اشخاص وابسته به نیروهای مسلح در چارچوب طرح ادغام بانک ها 1398-03-01 11:52:04
 • ثبت معاملات اشخاص حقیقی در چارچوب طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری 1398-03-01 11:50:31
 • عرضه یکجای سهام غیرمدیریتی شرکت بانک سامان درنماد معاملاتی (سامان4) 1398-03-01 11:46:12
 • بازگشایی نماد معاملاتی (افرا1) 1398-03-01 11:24:20

 • News
 • Market Massages
 • Announcements
 • Codal
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • Market Massages
continue...
Date Title
1398-03-01 11:54:21 ثبت معاملات اشخاص حقوقی غیروابسته نیروهای مسلح درچارچوب طرح ادغام بانکها �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، پیرو پیام های قبلی این مدیریت در راستای اجرای طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری، به اطلاع می رساند؛ معاملات در نماد های تعیین شده برای اشخاص حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح بر اساس سفارش های فروش وارده در سامانه معاملات و صرفاً بر اساس قیمت پایانی سهام در زمان توقف نماد معاملاتی مربوطه (مبلغ 788 ریال در خصوص شرکت بانک حکمت، مبلغ 588 ریال در خصوص شرکت اعتباری کوثر مرکزی، مبلغ 641 ریال در خصوص شرکت بانک قوامین و مبلغ 707 ریال در خصوص بانک مهر اقتصاد) به ترتیب در نمادهای معاملاتی (حکمت2) ،(وکوثر2)،(وقوام2) و (ومهر2) امروز چهارشنبه مورخ 1398/03/01 به صورت معامله خارج از جلسه رسمی معاملاتی ثبت می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1398-03-01 11:52:04 ثبت معاملات اشخاص وابسته به نیروهای مسلح در چارچوب طرح ادغام بانک ها �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران پیرو پیام های قبلی این مدیریت در راستای اجرای طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری، به اطلاع می رساند؛ معاملات در نمادهای تعیین شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به نیروهای مسلح بر اساس سفارش های فروش وارده در سامانه معاملات صرفاً با مبلغ 788 ریال در خصوص شرکت بانک حکمت، مبلغ 588 ریال در خصوص شرکت اعتباری کوثر مرکزی، مبلغ 1 ریال در خصوص شرکت بانک قوامین و مبلغ 707 ریال در خصوص بانک مهر اقتصاد به ترتیب در نمادهای معاملاتی(حکمت4)،(وکوثر4)،(وقوام4) و (ومهر4) امروز چهارشنبه مورخ 1398/03/01 به صورت معامله خارج از جلسه رسمی معاملاتی ثبت می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1398-03-01 11:50:31 ثبت معاملات اشخاص حقیقی در چارچوب طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایرانپیرو پیام های قبلی این مدیریت در راستای اجرای طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری، به اطلاع می رساند؛ معاملات در نماد های تعیین شده برای اشخاص حقیقی براساس سفارش های فروش وارده در سامانه معاملات و با قیمت ثابت 1000 ریال در نمادهای (وکوثر1)، (ومهر1)، (حکمت1)، (وقوام1) امروز چهارشنبه مورخ 1398/03/01 به صورت معامله خارج از جلسه رسمی معاملاتی ثبت می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1398-03-01 11:46:12 عرضه یکجای سهام غیرمدیریتی شرکت بانک سامان درنماد معاملاتی (سامان4) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 1417/الف/98 مورخ 1398/02/25 این شرکت، میزان 4/05 درصد (چهار ممیز پنج صدم درصد) سهام غیرمدیریتی شرکت بانک سامان(سهامی عام) در نماد معاملاتی (سامان4) با قیمت پایه کل 647,373,002,000 ریال، روز شنبه مورخ 1398/03/04 از طریق بازار پایه فرابورس ایران، مورد عرضه قرار میگیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید.مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران �
1398-03-01 11:24:20 بازگشایی نماد معاملاتی (افرا1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت افرانت (افرا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1398/03/01 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
continue...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج مشمول فرآیند تعلیق 1398/02/31
غگز گز سکه مشمول فرآیند تعلیق 1398/02/30
نوین بیمه نوین مشمول فرآیند تعلیق 1398/02/30
ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود مشمول فرآیند تعلیق 1398/02/30
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن تعلیق شده 1398/02/31
 • First Market
 • Second Market
 • Third Market
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • Sukuks
 • Housing Deposit Receipt
 • IP Market
 • اختیار معامله
 • SME
 • First Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Second Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Third Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • بازار پایه الف
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • بازار پایه ب
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • بازار پایه ج
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Housing Deposit Receipt
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Sukuks
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • IP Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • اختیار معامله
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
© 1391 Iran Fara Bourse
  FeedBack