ایران
تاریخ قابل تغییر است.
- - - - -
YTC
- - - - -
خروجی اکسل
نمایش اوراق اسناد خزانه سررسید شده
ردیفنمادقیمت معامله شده هر ورقهتاریخ آخرین روز معاملاتیتاریخ سررسیدYTMبازده ساده
1 اخزا11 995,621 1396-07-16 1396-07-24
سررسید شده
سررسید شده
2 اخزا10 995,400 1396-06-27 1396-07-03
سررسید شده
سررسید شده
3 اخزا7 995,001 1396-04-26 1396-05-02
سررسید شده
سررسید شده
4 اخزا1 993,645 1394-12-18 1394-12-23
سررسید شده
سررسید شده
5 اخزا8 995,022 1396-05-16 1396-05-23
سررسید شده
سررسید شده
6 اخزا9 995,172 1396-06-06 1396-06-13
سررسید شده
سررسید شده
7 اخزا2 996,015 1395-06-16 1395-06-21
سررسید شده
سررسید شده
8 اخزا5 996,998 1395-09-03 1397-05-05
سررسید شده
سررسید شده
9 اخزا3 994,450 1395-07-14 1395-07-21
سررسید شده
سررسید شده
10 سخا2 995,000 1395-11-13 1395-11-19
سررسید شده
سررسید شده
11 سخا1 997,989 1395-10-15 1395-10-19
سررسید شده
سررسید شده
12 اخزا4 997,500 1395-08-17 1395-08-21
سررسید شده
سررسید شده
13 اخزا6 994,000 1395-12-21 1395-12-25
سررسید شده
سررسید شده
14 سخاب2 995,000 1396-08-13 1396-08-22
سررسید شده
سررسید شده
15 سخاب3 994,501 1396-09-13 1396-09-22
سررسید شده
سررسید شده
16 سخاب4 995,000 1396-10-10 1396-10-20
سررسید شده
سررسید شده
17 سخاب5 995,010 1396-11-14 1396-11-24
سررسید شده
سررسید شده
18 سخاب6 995,000 1396-12-16 1396-12-27
سررسید شده
سررسید شده
19 سخاب7 991,900 1397-12-20 1397-12-28
سررسید شده
سررسید شده
20 اخزا602 993,012 1397-06-03 1397-06-12
سررسید شده
سررسید شده
21 اخزا611 992,102 1397-08-30 1397-09-13
سررسید شده
سررسید شده
22 اخزا603 994,110 1397-07-02 1397-07-10
سررسید شده
سررسید شده
23 اخزا604 994,400 1398-08-11 1398-08-20
سررسید شده
سررسید شده
24 اخزا605 993,010 1397-09-14 1397-09-26
سررسید شده
سررسید شده
25 اخزا606 995,451 1398-07-14 1398-07-22
سررسید شده
سررسید شده
26 اخزا607 995,403 1397-10-03 1397-10-10
سررسید شده
سررسید شده
27 اخزا608 995,000 1398-04-03 1398-04-11
سررسید شده
سررسید شده
28 اخزا610 996,300 1398-09-04 1398-09-11
سررسید شده
سررسید شده
29 اخزا614 996,464 1398-10-09 1398-10-16
سررسید شده
سررسید شده
30 اخزا609 994,185 1398-04-03 1398-04-11
سررسید شده
سررسید شده
31 اخزا612 995,000 1398-11-06 1398-11-14
سررسید شده
سررسید شده
32 اخزا613 995,691 1398-10-09 1398-10-16
سررسید شده
سررسید شده
33 اخزا615 995,250 1398-08-11 1398-08-20
سررسید شده
سررسید شده
34 اخزا601 993,400 1397-04-27 1397-05-08
سررسید شده
سررسید شده
35 اخزا621 993,000 1397-05-10 1397-05-22
سررسید شده
سررسید شده
36 اخزا622 995,441 1398-05-15 1398-05-23
سررسید شده
سررسید شده
37 اخزا623 994,002 1399-05-21 1399-05-28
سررسید شده
سررسید شده
38 اخزا624 997,250 1399-06-19 1399-06-25
سررسید شده
سررسید شده
39 اخزا701 993,695 1397-09-10 1397-09-20
سررسید شده
سررسید شده
40 اخزا702 995,800 1397-10-17 1397-10-24
سررسید شده
سررسید شده
41 اخزا703 996,680 1399-07-16 1399-07-21
سررسید شده
سررسید شده
42 اخزا704 995,000 1399-10-17 1399-10-22
سررسید شده
سررسید شده
43 اخزا706 996,500 1399-04-18 1399-04-23
سررسید شده
سررسید شده
44 اخزا707 994,002 1398-06-17 1398-06-27
سررسید شده
سررسید شده
45 اخزا708 995,600 1398-07-15 1398-07-23
سررسید شده
سررسید شده
46 اخزا709 996,301 1399-05-08 1399-05-13
سررسید شده
سررسید شده
47 اخزا710 995,045 1398-03-19 1398-03-27
سررسید شده
سررسید شده
48 اخزا711 996,000 1398-04-23 1398-04-30
سررسید شده
سررسید شده
49 اخزا712 991,076 1398-05-14 1398-05-30
سررسید شده
سررسید شده
50 اخزا705 999,999 1398-05-15 1398-05-23
سررسید شده
سررسید شده
51 اخزا713 998,000 1400-05-13 1400-05-18
سررسید شده
سررسید شده
52 اخزا714 995,000 1398-07-14 1398-07-22
سررسید شده
سررسید شده
53 اخزا716 996,501 1400-04-02 1400-04-07
سررسید شده
سررسید شده
54 اخزا717 995,688 1398-10-10 1398-10-17
سررسید شده
سررسید شده
55 اخزا723 997,475 1400-08-18 1400-08-24
سررسید شده
سررسید شده
56 اخزا722 997,500 1400-04-23 1400-04-28
سررسید شده
سررسید شده
57 اخزا721 995,000 1400-07-24 1400-07-28
سررسید شده
سررسید شده
58 اخزا720 998,000 1400-03-19 1400-03-24
سررسید شده
سررسید شده
59 اخزا719 995,002 1398-08-19 1398-08-27
سررسید شده
سررسید شده
60 اخزا718 996,998 1400-05-19 1400-05-25
سررسید شده
سررسید شده
61 اخزا715 998,002 1399-02-20 1399-02-24
سررسید شده
سررسید شده
62 اخزا801 996,678 1399-04-18 1399-04-23
سررسید شده
سررسید شده
63 اخزا802 996,000 1399-04-25 1399-04-30
سررسید شده
سررسید شده
64 اخزا803 996,001 1399-05-15 1399-05-21
سررسید شده
سررسید شده
65 اخزا811 996,510 1400-10-07 1400-10-13
سررسید شده
سررسید شده
66 اخزا814 988,900 1401-02-28 1401-03-18
21/41%
19/51%
67 اخزا804 998,099 1400-04-16 1400-04-21
سررسید شده
سررسید شده
68 اخزا805 999,000 1400-04-19 1400-04-22
سررسید شده
سررسید شده
69 اخزا806 999,000 1400-05-16 1400-05-19
سررسید شده
سررسید شده
70 اخزا807 996,789 1400-07-12 1400-07-19
سررسید شده
سررسید شده
71 اخزا808 993,002 1400-08-11 1400-08-17
سررسید شده
سررسید شده
72 اخزا809 996,453 1400-09-17 1400-09-23
سررسید شده
سررسید شده
73 اخزا810 997,000 1400-09-30 1400-10-06
سررسید شده
سررسید شده
74 اخزا812 996,000 1400-11-05 1400-11-11
سررسید شده
سررسید شده
75 اخزا815 977,510 1401-02-28 1401-04-06
23/07%
20/99%
76 اخزا813 995,900 1401-02-11 1401-02-19
سررسید شده
سررسید شده
77 اخزا816 963,000 1401-02-28 1401-05-03
22/43%
20/62%
78 اخزا817 957,250 1401-02-28 1401-05-12
23/01%
21/17%
79 اخزا818 940,990 1401-02-28 1401-06-14
22/36%
20/81%
80 اخزا819 810,300 1401-01-31 1402-03-22
20/16%
20/44%
81 اخزا820 749,290 1401-02-27 1402-08-06
22/04%
23/09%
82 اخزا821 736,000 1401-02-28 1402-09-06
22/2%
23/46%
83 اخزا901 949,000 1401-02-28 1401-06-21
17/74%
16/77%
84 اخزا902 880,010 1401-02-28 1401-10-19
21/86%
21/09%
85 اخزا903 868,000 1401-02-28 1401-11-10
22/27%
21/6%
86 اخزا904 850,210 1401-02-28 1401-12-15
22/49%
22/02%
87 اخزا905 823,900 1401-02-28 1402-02-18
22/04%
21/98%
88 اخزا906 806,950 1401-02-28 1402-03-21
22/29%
22/45%
89 اخزا907 760,990 1401-02-28 1402-07-04
22/26%
23/11%
90 اخزا908 775,000 1401-02-28 1402-06-06
22/05%
22/69%
91 اخزا909 811,800 1401-02-28 1402-03-16
21/92%
22/04%
92 اخزا910 747,810 1401-02-28 1402-08-07
22/2%
23/27%
93 اخزا911 737,000 1401-02-28 1402-09-06
22/09%
23/34%
94 اخزا914 714,510 1401-02-28 1402-10-25
22/4%
24/03%
95 اخزا916 826,540 1401-01-31 1402-05-28
15/38%
15/76%
96 اخزا917 994,400 1401-02-20 1401-02-26
سررسید شده
سررسید شده
97 اخزا918 985,300 1401-02-28 1401-03-23
23/11%
20/94%
98 اخزا001 598,660 1401-02-28 1403-08-21
22/91%
26/95%
99 اخزا002 577,500 1401-02-28 1403-10-24
22/92%
27/5%
100 اخزا003 642,220 1401-02-28 1403-04-18
22/96%
26%
101 اخزا004 630,900 1401-02-28 1403-05-22
22/85%
26/14%
102 اخزا005 617,010 1401-02-28 1403-06-26
22/98%
26/59%
103 اخزا006 608,940 1401-02-28 1403-07-23
22/84%
26/64%
104 اخزا008 589,260 1401-02-28 1403-09-19
22/91%
27/18%
105 اخزا007 592,490 1401-02-28 1403-09-12
22/83%
27/02%
106 اخزا009 575,010 1401-02-28 1403-11-01
22/94%
27/58%
107 اخزا010 571,000 1401-02-28 1403-11-15
22/9%
27/64%
108 اخزا011 619,790 1401-01-20 1403-06-19
21/84%
25/33%
خروجی اکسل
نمایش اوراق سررسید شده
ردیفنمادقیمت معامله شده هر ورقهتاریخ آخرین روز معاملاتیتاریخ سررسیدYTM
1 (2)کشاورز 1,000,000 1390-08-18 1390-08-18
سررسید شده
2 اجاد1 1,049,284 1398-12-25 1398-12-26
سررسید شده
3 اجاد21 1,004,904 1399-11-04 1399-11-18
سررسید شده
4 اجاد22 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
5 اجاد23 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
6 اجاد24 1,000,000 1399-11-14 1399-11-18
سررسید شده
7 اجاد25 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
8 اجاد26 1,000,000 1399-11-11 1399-11-18
سررسید شده
9 اجاد27 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
10 اجاد3 999,999 1399-08-18 1399-11-18
سررسید شده
11 اجاد41 1,010,000 1399-02-14 1399-12-24
سررسید شده
12 اجاد42 991,000 1399-10-10 1399-12-24
سررسید شده
13 اراد100 980,000 1401-02-18 1402-11-27
18/17%
14 اراد101 949,000 1401-02-24 1402-07-11
21/54%
15 اراد102 918,930 1401-01-17 1403-12-11
21/98%
16 اراد103 1,020,000 1400-12-24 1405-08-21
18/12%
17 اراد11 982,000 1400-12-28 1402-06-25
20/39%
18 اراد12 1,000,000 1399-02-06 1402-06-25
18/82%
19 اراد13 963,950 1400-12-23 1402-06-25
22%
20 اراد21 960,000 1400-12-16 1402-12-25
21/58%
21 اراد22 975,000 1401-01-29 1402-12-25
20/64%
22 اراد24 999,990 1401-02-27 1402-12-25
18/88%
23 اراد31 925,460 1401-02-28 1402-08-13
22/35%
24 اراد32 930,000 1401-02-28 1402-11-13
21/09%
25 اراد33 980,000 1401-02-28 1403-03-27
16/85%
26 اراد34 1,000,000 1400-09-30 1403-05-27
15/59%
27 اراد35 998,200 1401-02-25 1401-03-03
24/47%
28 اراد36 993,370 1401-02-19 1401-04-03
22%
29 اراد37 1,000,000 1400-05-23 1400-05-24
سررسید شده
30 اراد38 987,500 1401-01-23 1401-05-24
21/36%
31 اراد39 950,000 1400-11-09 1402-04-24
22/31%
32 اراد40 989,990 1401-01-20 1402-07-30
18/7%
33 اراد41 999,998 1400-06-06 1400-06-07
سررسید شده
34 اراد42 998,480 1401-01-14 1401-06-07
17/41%
35 اراد43 960,960 1401-02-28 1402-05-07
22/02%
36 اراد44 1,020,000 1400-06-15 1400-07-21
سررسید شده
37 اراد45 1,000,000 1401-02-28 1401-07-21
17/06%
38 اراد46 1,000,000 1401-02-28 1403-02-26
18/93%
39 اراد47 999,999 1400-08-03 1400-08-04
سررسید شده
40 اراد48 1,000,000 1400-09-09 1400-09-12
سررسید شده
41 اراد49 989,990 1401-02-17 1402-06-12
18/76%
42 اراد50 1,000,000 1401-02-28 1403-02-16
20/42%
43 اراد51 1,000,000 1400-10-21 1400-10-25
سررسید شده
44 اراد52 1,000,000 1401-08-25 1401-08-25
0%
45 اراد53 994,860 1401-02-21 1402-07-25
18/28%
46 اراد54 999,990 1401-01-23 1401-09-08
16/79%
47 اراد55 999,490 1400-12-17 1402-09-27
17/85%
48 اراد56 950,000 1401-02-27 1403-08-28
21/72%
49 اراد57 970,000 1400-09-27 1403-09-05
20/35%
50 اراد58 960,000 1400-06-29 1401-10-11
20/75%
51 اراد59 1,000,000 1401-02-24 1403-09-12
18/83%
52 اراد60 985,500 1401-02-21 1402-10-25
18/92%
53 اراد61 1,000,000 1401-02-28 1403-09-26
18/84%
54 اراد62 1,000,000 1401-02-28 1403-09-26
19/31%
55 اراد63 1,065,000 1400-11-12 1403-09-26
15/74%
56 اراد64 945,000 1400-11-05 1401-11-09
23/73%
57 اراد65 975,000 1401-02-27 1402-10-16
19/78%
58 اراد66 1,000,000 1399-10-30 1403-10-17
18/8%
59 اراد67 1,010,000 1400-12-25 1403-10-17
18/35%
60 اراد68 1,000,000 1399-10-17 1403-10-17
18/79%
61 اراد69 950,000 1401-02-26 1403-10-21
21/63%
62 اراد70 943,750 1399-12-06 1401-12-07
20/5%
63 اراد71 1,000,000 1400-12-21 1403-11-08
18/85%
64 اراد72 966,910 1401-02-28 1403-11-13
20/65%
65 اراد73 1,025,000 1401-02-27 1404-02-19
17/69%
66 اراد74 990,000 1401-02-10 1404-02-26
19/37%
67 اراد75 1,000,000 1400-11-30 1404-02-26
18/84%
68 اراد76 955,000 1401-02-21 1403-04-06
21/9%
69 اراد77 998,046 1400-07-24 1400-08-12
سررسید شده
70 اراد78 991,000 1400-08-04 1400-11-12
سررسید شده
71 اراد79 974,000 1400-08-25 1401-06-12
20/73%
72 اراد81 1,000,000 1401-08-12 1401-08-12
0%
73 اراد82 930,130 1401-02-18 1401-09-12
32/8%
74 اراد83 1,000,000 1400-04-12 1404-12-20
18/83%
75 اراد84 967,000 1401-02-10 1403-06-24
20/83%
76 اراد85 977,750 1400-10-26 1401-07-04
19/63%
77 اراد86 980,000 1401-02-25 1402-04-04
18/94%
78 اراد87 948,000 1401-02-26 1403-03-04
21/29%
79 اراد88 1,000,000 1400-06-30 1404-11-20
18/83%
80 اراد89 990,000 1401-01-16 1404-11-20
19/24%
81 اراد90 947,940 1401-02-18 1405-02-17
20/99%
82 اراد91 981,610 1401-01-27 1401-05-25
22/5%
83 اراد92 953,700 1400-10-11 1402-08-25
20%
84 اراد93 975,000 1401-02-18 1401-08-09
21/95%
85 اراد94 971,970 1401-02-28 1403-08-16
19/35%
86 اراد95 971,200 1401-02-10 1402-05-14
19/64%
87 اراد96 954,800 1401-02-28 1403-04-14
20/71%
88 اراد97 980,000 1401-02-25 1405-07-23
19/6%
89 اراد98 1,010,000 1400-11-27 1405-07-23
18/46%
90 اراد99 1,000,000 1401-02-28 1405-07-23
18/85%
91 اروند01 1,000,000 1400-11-10 1400-11-13
سررسید شده
92 اروند02 945,000 1397-11-15 1400-11-13
سررسید شده
93 اروند03 1,000,002 1400-05-06 1400-11-13
سررسید شده
94 اروند04 1,020,180 1400-11-06 1400-11-13
سررسید شده
95 اروند05 1,005,000 1400-11-06 1400-11-13
سررسید شده
96 اروند06 1,000,000 1400-08-15 1400-11-13
سررسید شده
97 اروند07 997,000 1400-09-14 1400-11-13
سررسید شده
98 اروند08 1,000,000 1400-12-21 1400-12-22
سررسید شده
99 اروند09 963,000 1400-10-14 1400-12-22
سررسید شده
100 اروند10 1,000,000 1400-12-11 1400-12-22
سررسید شده
101 اروند11 1,005,000 1400-11-03 1400-12-22
سررسید شده
102 اشاد1 1,000,000 1400-08-25 1400-10-26
سررسید شده
103 اشاد10 995,000 1400-12-24 1400-12-26
سررسید شده
104 اشاد2 1,000,000 1399-11-14 1400-12-27
سررسید شده
105 اشاد3 999,707 1398-07-10 1398-07-13
سررسید شده
106 اشاد4 1,000,000 1398-07-29 1398-07-30
سررسید شده
107 اشاد5 1,000,000 1398-09-19 1398-09-22
سررسید شده
108 اشاد7 1,000,000 1398-12-14 1398-12-27
سررسید شده
109 اشاد8 991,007 1398-10-25 1398-10-30
سررسید شده
110 اشاد9 999,982 1399-09-04 1399-09-09
سررسید شده
111 افاد1 1,031,097 1400-06-13 1400-06-15
سررسید شده
112 افاد2 985,000 1400-02-19 1400-06-26
سررسید شده
113 افاد4 999,990 1400-10-25 1401-07-29
18/86%
114 افاد51 999,999 1400-08-26 1401-08-18
18/72%
115 افاد52 999,000 1400-09-23 1401-08-18
18/93%
116 افاد53 1,000,000 1401-02-10 1401-08-18
18/73%
117 افاد54 910,000 1400-10-19 1401-08-18
33/44%
118 افاد55 973,159 1399-11-27 1401-08-18
20/83%
119 افاد61 975,000 1400-12-23 1401-09-17
23/08%
120 افاد62 1,000,000 1400-01-31 1401-09-17
18/74%
121 افاد71 1,000,000 1398-10-11 1402-04-11
18/68%
122 افاد72 999,990 1400-11-04 1402-04-11
18/74%
123 افاد73 1,000,000 1400-09-16 1402-04-11
18/74%
124 افاد74 971,520 1401-02-28 1402-04-11
22/04%
125 افاد81 1,000,000 1401-01-29 1402-05-05
18/8%
126 افاد82 988,000 1400-12-01 1402-05-05
19/83%
127 افاد83 773,500 1401-01-31 1402-05-05
47/42%
128 افاد84 950,000 1400-11-23 1402-05-05
23/36%
129 البرز02 850,000 1400-06-03 1402-05-14
27/41%
130 امید99 1,009,933 1399-07-23 1399-07-25
سررسید شده
131 انتخاب05 1,000,000 1400-09-17 1405-09-17
19/24%
132 انصا1 1,000,000 1393-02-07 1393-02-09
سررسید شده
133 بعثت 1,000,000 1393-10-24 1393-10-28
سررسید شده
134 بوتان 1,000,000 1394-10-05 1394-10-07
سررسید شده
135 پارس9607 993,004 1396-07-01 1396-07-03
سررسید شده
136 پاسار04 1,000,000 1401-02-06 1404-03-02
18/04%
137 پرشیا97 1,000,001 1397-01-21 1397-01-23
سررسید شده
138 تابان01 1,006,310 1401-02-12 1402-12-06
18/8%
139 تابان02 965,000 1400-08-24 1402-12-06
21/49%
140 تابان03 980,000 1400-12-03 1402-12-06
20/66%
141 تابان04 1,004,000 1401-01-21 1403-12-03
19/06%
142 تابان05 1,000,000 1400-10-15 1404-10-15
19/24%
143 تابان06 1,000,000 1400-10-15 1404-10-15
19/24%
144 تابان07 1,000,000 1401-02-28 1404-10-15
19/25%
145 تامین97 1,000,000 1397-12-19 1397-12-22
سررسید شده
146 تبریز97 1,000,000 1397-09-28 1397-12-18
سررسید شده
147 تدبیر04 960,000 1401-02-06 1404-06-06
21/15%
148 جوپار 1,000,000 1394-10-15 1394-10-18
سررسید شده
149 جوپار99 1,000,399 1399-02-10 1399-02-12
سررسید شده
150 حرم03 1,000,000 1400-05-11 1403-07-14
18/69%
151 حریل02 1,026,000 1401-02-17 1402-12-12
15/16%
152 حکمت01 987,500 1401-02-19 1401-07-02
21/29%
153 دزفول 1,000,000 1395-12-11 1395-12-27
سررسید شده
154 دومینو4 976,300 1400-12-01 1404-02-08
20/45%
155 دیزل04 996,960 1400-12-18 1404-03-31
19/38%
156 رایان 1,000,614 1398-12-24 1398-12-25
سررسید شده
157 ربوتا 1,000,000 1393-12-24 1393-12-26
سررسید شده
158 رفاه96 1,000,000 1395-11-05 1396-08-15
سررسید شده
159 رهن9704 1,000,000 1397-03-13 1397-04-13
سررسید شده
160 ریل1401 1,011,840 1400-04-02 1401-05-09
15/68%
161 ساما1 1,000,000 1394-03-26 1394-03-28
سررسید شده
162 سپهر 1,000,000 1395-03-05 1395-03-12
سررسید شده
163 سعدی 1,000,000 1392-04-18 1392-04-26
سررسید شده
164 سلامت1 1,000,000 1399-11-11 1399-11-18
سررسید شده
165 سلامت2 1,000,000 1399-11-11 1399-11-18
سررسید شده
166 سلامت3 1,000,000 1399-11-06 1399-11-18
سررسید شده
167 سلامت4 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
168 سلامت5 995,500 1399-07-29 1399-11-18
سررسید شده
169 سلامت6 1,000,000 1400-09-13 1400-09-22
سررسید شده
170 سکرد98 1,001,000 1398-02-18 1398-02-19
سررسید شده
171 شرق 1,000,000 1393-05-05 1393-05-10
سررسید شده
172 شرق1400 1,019,960 1400-10-21 1400-10-25
سررسید شده
173 شستا001 1,000,000 1400-05-17 1400-05-23
سررسید شده
174 شستا002 1,000,440 1400-05-20 1400-05-23
سررسید شده
175 شستا003 998,068 1400-05-20 1400-05-23
سررسید شده
176 شستا004 1,010,500 1400-05-20 1400-05-23
سررسید شده
177 شستا005 1,000,000 1400-12-14 1400-12-20
سررسید شده
178 شستا991 1,000,793 1399-12-25 1399-12-26
سررسید شده
179 شستا992 1,000,000 1399-12-25 1399-12-26
سررسید شده
180 شستا993 1,000,000 1399-12-25 1399-12-26
سررسید شده
181 شستا994 986,400 1399-12-25 1399-12-26
سررسید شده
182 شستان03 1,000,500 1400-12-15 1403-09-15
19/22%
183 شلرد02 999,000 1401-01-23 1402-06-06
19/37%
184 صامیا 1,000,000 1397-10-19 1397-10-20
سررسید شده
185 صامید 1,000,000 1394-05-21 1394-05-25
سررسید شده
186 صایان1 1,000,000 1395-11-10 1396-01-28
سررسید شده
187 صایتل 1,000,000 1396-10-20 1396-10-22
سررسید شده
188 صایتل2 1,010,528 1397-12-15 1397-12-18
سررسید شده
189 صبا1401 1,000,000 1401-02-20 1401-02-25
سررسید شده
190 صبا1404 1,000,000 1401-02-04 1404-01-28
18/8%
191 صبصیر 1,000,000 1397-02-26 1397-02-28
سررسید شده
192 صبوتا 999,999 1397-04-04 1397-04-04
سررسید شده
193 صپارس 1,000,000 1396-02-04 1396-02-07
سررسید شده
194 صچاد 1,000,058 1396-07-04 1396-07-09
سررسید شده
195 صخابر 1,000,001 1398-04-22 1398-04-22
سررسید شده
196 صدانا 999,975 1396-12-23 1396-12-24
سررسید شده
197 صدانا98 1,000,872 1398-10-17 1398-10-19
سررسید شده
198 صسکن 1,000,000 1395-02-05 1395-03-17
سررسید شده
199 صشرق99 1,010,000 1399-01-06 1399-01-09
سررسید شده
200 صگلوکز 1,000,000 1394-10-26 1394-12-24
سررسید شده
201 صمپنا 1,000,020 1395-03-25 1395-03-28
سررسید شده
202 صمپنا2 1,000,000 1396-07-25 1396-07-29
سررسید شده
203 صمگا 1,046,781 1395-10-20 1395-10-22
سررسید شده
204 صکاشی 1,000,000 1397-04-12 1397-05-28
سررسید شده
205 صینا1 1,000,000 1395-03-24 1395-03-27
سررسید شده
206 غدیر05 1,000,000 1401-01-17 1405-01-14
19/81%
207 غرب05 1,000,000 1400-11-16 1405-11-16
19/24%
208 فولاد97 999,943 1397-04-27 1397-04-29
سررسید شده
209 قرن99 1,000,001 1399-03-25 1399-07-01
سررسید شده
210 قم971 1,000,000 1397-09-13 1397-10-14
سررسید شده
211 قم972 1,000,000 1397-10-10 1397-10-14
سررسید شده
212 قم973 1,000,000 1397-10-12 1397-10-14
سررسید شده
213 گردش95 1,000,000 1395-11-25 1395-12-01
سررسید شده
214 گردش952 1,000,000 1395-12-11 1395-12-15
سررسید شده
215 گلگهر1 995,557 1396-02-12 1396-02-16
سررسید شده
216 گندم2 1,000,000 1400-08-03 1400-08-20
سررسید شده
217 گندم9707 1,000,102 1397-07-15 1397-07-19
سررسید شده
218 گهر1 1,029,504 1394-09-17 1394-09-22
سررسید شده
219 گولان 1,000,000 1394-12-18 1394-12-22
سررسید شده
220 لوتوس99 1,003,750 1399-07-16 1399-07-17
سررسید شده
221 ماهان 1,000,000 1393-12-19 1393-12-21
سررسید شده
222 ماهان01 943,000 1401-01-16 1401-11-23
25/71%
223 ماهان2 1,000,000 1394-05-28 1394-06-01
سررسید شده
224 ماهان99 1,001,007 1399-03-07 1399-03-09
سررسید شده
225 مبین011 961,100 1400-10-18 1401-07-10
23/35%
226 مبین012 1,000,000 1401-02-27 1401-07-10
16/82%
227 مبین013 956,500 1400-09-14 1401-07-10
23/35%
228 مبین014 985,000 1400-08-29 1401-10-19
18/34%
229 مبین015 1,000,000 1400-12-17 1401-10-19
16/74%
230 مبین016 940,000 1400-07-03 1401-10-19
22/78%
231 مجد2 1,000,000 1395-06-13 1395-06-15
سررسید شده
232 مراز1 1,000,000 1395-12-18 1395-12-22
سررسید شده
233 مراز2 1,007,000 1396-09-08 1396-12-27
سررسید شده
234 مشهد9612 999,385 1396-12-26 1396-12-27
سررسید شده
235 مشهد971 1,000,000 1397-10-19 1397-10-21
سررسید شده
236 مشهد972 1,000,000 1397-09-03 1397-10-21
سررسید شده
237 مشهد973 1,000,000 1397-09-27 1397-10-21
سررسید شده
238 مهان01 1,000,000 1400-11-24 1403-11-11
19/26%
239 مهان02 1,000,000 1400-06-02 1403-11-11
19/25%
240 نارنج 1,000,000 1395-05-03 1395-05-05
سررسید شده
241 نوریل02 1,000,000 1397-12-13 1402-12-13
16/98%
242 ومدکو1 1,000,000 1396-02-12 1396-02-14
سررسید شده
243 ومدکو2 1,000,001 1397-01-22 1397-01-25
سررسید شده
244 کرانه99 1,000,000 1399-09-15 1399-12-22
سررسید شده
245 کرج97 1,000,000 1397-11-29 1397-11-30
سررسید شده
246 کرمان00 1,000,000 1400-06-29 1400-11-30
سررسید شده
247 کرمان02 985,010 1400-09-07 1402-03-06
20/13%
248 کرمان39 1,000,000 1401-02-24 1403-09-15
18/83%
249 کرمان98 1,019,592 1398-09-11 1398-09-12
سررسید شده
250 کورش99 970,000 1399-03-27 1399-04-11
سررسید شده
251 کیش0211 1,000,000 1400-06-06 1402-11-10
19/26%
252 کیش1402 1,000,000 1400-11-10 1402-08-20
19/26%
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما