فهرست اوراق پذیره نویسی شده

خروجی اکسل
ردیفنمادنام ناشر اوراق بهادارنوع اوراق بهادارنوع ابزار مالیتاریخ آغاز پذیره‌نویسیتاریخ اتمام پذیره‌نویسیتعداد اوراق بهادار پذیره‌نویسی شده (ورقه)مبلغ کل اوراق بهادار پذیره‌نویسی شده(ریال)نوع ناشرنام گروه صنعتنام زیر گروه صنعتمدارک و مستندات
1افاد551 اوراق منفعت دولتي5-شرايط خاص سایر14010818 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1398-08-18 1398-08-18 9.92 9,921 دولت اوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
2افاد541 اوراق منفعت دولتي5-شرايط خاص لوتوس14010818 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1398-08-18 1398-08-18 10 10,000 دولت اوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
3افاد531 اوراق منفعت دولتي5-شرايط خاص کاریزما14010818 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1398-08-18 1398-08-18 10 10,000 دولت اوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
4افاد521 اوراق منفعت دولتي5-شرايط خاص سپهر14010818 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1398-08-18 1398-08-18 10 10,000 دولت اوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
5افاد511 اوراق منفعت دولتي5-شرايط خاص کاردان14010818 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1398-08-18 1398-08-18 10 10,000 دولت اوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
6افاد41 اوراق منفعت دولتي4-شرايط خاص14010729 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1398-07-29 1398-07-29 50.08 50,079 دولت اوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
7دمعیار1 صندوق س.بادرآمد ثابت معيار-د صندوق ETF ETF درآمد ثابت 1398-07-22 1398-07-30 99 990 خصوصی صندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
8پارتین1 ص.ج.پارتيان15%تاديه صندوق ETF VC جسورانه 1398-07-06 1398-07-15 132,000 19.8 خصوصی صندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
9شلرد021 كود شيميايي اوره لردگان اوراق تامین مالی اوراق مشارکت 1398-06-06 1398-06-06 2 2,000 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
10دارا1 صندوق س. دارا الگوريتم-د صندوق ETF ETF درآمد ثابت 1398-06-04 1398-06-10 15.03 150.29 خصوصی صندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
12345678910...
تعداد رکورد:
  دیدگاه شما