به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
23
آذر
1397
خروجی Excel
نمادنام شرکتارزشبازارصنعت
اوراق تامين مالي 692,510/11 (31/16%)
اشاد91مشارکت دولتی9-شرایط خاص99090942,796/34اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7021اسنادخزانه-م2بودجه97-97102434,371/26اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سخاب71اسناد خزانه اسلامی97122833,211/39اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
افاد11منفعت دولت-با شرایط خاص14000630,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7031اسنادخزانه-م3بودجه97-99072127,189/34اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7071اسنادخزانه-م7بودجه97-98062725,485/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد61مشارکت دولتی6-شرایط خاص98120123,689/99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
افاد21منفعت دولتی2-شرایط خاص1400062620,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7061اسنادخزانه-م6بودجه97-99042319,718/46اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6051اسنادخزانه-م5بودجه96-97092618,876/92اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
گندم21مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص140017,841/72اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6071اسنادخزانه-م7بودجه96-97101016,827/52اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد31اجاره دولت-واجدشرایط خاص99111816,578اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت61مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص140016,337/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7091اسنادخزانه-م9بودجه97-99051316,146/16اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7041اسنادخزانه-م4بودجه97-99102215,751/64اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6041اسنادخزانه-م4بودجه96-98082015,659/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6081اسنادخزانه-م8بودجه96-98041114,255/46اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6131اسنادخزانه-م13بودجه96-98101614,183/85اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6121اسنادخزانه-م12بودجه96-98111414,123/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6101اسنادخزانه-م10بودجه96-98091113,870/76اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7051اسنادخزانه-م5بودجه97-98052312,454/89اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6231اسنادخزانه-م23بودجه96-99052810,600/36اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
تامین971اجاره س.تامین اجتماعی9712229,996اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد51مشارکت دولتی5-شرایط خاص9809229,267/13اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد11مشارکت دولتی1-شرایط خاص0010268,920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد31مشارکت دولتی3-شرایط خاص9807138,855/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6241اسنادخزانه-م24بودجه96-9906258,724/57اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6221اسنادخزانه-م22بودجه96-9805238,682/67اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7121اسنادخزانه-م12بودجه97-9805308,643/22اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7111اسنادخزانه-م11بودجه97-9804308,630اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6061اسنادخزانه-م6بودجه96-9807228,403/99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7081اسنادخزانه-م8بودجه97-9807238,393/44اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6141اسنادخزانه-م14بودجه96-9810168,303/53اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6091اسنادخزانه-م9بودجه96-9804117,133/86اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9911اجاره تامین اجتماعی-امین9912267,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد221اجاره دولتی آپرورش-لوتوس9911185,800اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6151اسنادخزانه-م15بودجه96-9808205,774/25اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد241اجاره دولتی آپرورش-نوین9911185,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9921اجاره تامین اجتماعی-سپهر9912265,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد11اجاره دولت مرحله یک1394-9812264,600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9931اجاره ت.اجتماعی-کاردان9912264,550اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صخابر1اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران4,541/39اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت11مرابحه دولتی تعاون-ملت9911183,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0031اجاره تامین اجتماعی-سپهر0005233,240/79اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صایتل21اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد3,048/24اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9941اجاره تامین اجتماعی-نوین9912263,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد71مشارکت دولتی7-شرایط خاص9812272,941/16اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت21مرابحه دولت تعاون-کاردان9911182,925اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0011اجاره تامین اجتماعی-امین0005232,850اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد251اجاره دولتی آپرورش-سپهر9911182,805اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد411اجاره دولتی وزا.علوم-الف9912242,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد211اجاره دولتی آپرورش-تمدن9911182,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0111اجاره اعتماد مبین لوتوس0107102,410اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0021اجاره تامین اجتماعی-تمدن0005232,360/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مشهد9711مشارکت شهرداری مشهد1394-تمدن2,358/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد81مشارکت دولتی8-شرایط خاص9810302,292/65اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قم9711شهرداری قم 1394-تمدن2,290اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ماهان991اجاره هواپیمایی ماهان 99032,150/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
تبریز971مشارکت قطار شهری تبریز9712182,060اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0041اجاره تامین اجتماعی-نوین0005232,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد231اجاره دولتی آپرورش-ملت9911181,975اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد21مشارکت دولتی2-شرایط خاص0012271,910اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد41مشارکت دولتی4-شرایط خاص9807301,565/18اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مشهد9721شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن1,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت31مرابحه دولتی تعاون-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0121اجاره اعتماد مبین تمدن0107101,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد261اجاره دولتی آپرورش-امید9911181,485/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد421اجاره دولت-واجدشرایط خاص9912241,230اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
البرز021اجاره ریلی البرزنیرو140205141,050اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرمان981مرابحه کرمان موتور 9809121,020اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مشهد9731شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان1,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0131اجاره اعتماد مبین نوین0107101,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت51مرابحه دولتی تعاون-نوین9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرج971شهرداری کرج 13941,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد271اجاره دولت آپرورش-کاردان991118980اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
امید991مشارکت لیزینگ امید9907939/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت41مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118924اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صبا14011اجاره مهندسی صبا نفت14010225920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
رایان1مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%816اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صدانا981اجاره دانا پتروریگ کیش 1394650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صامیا1اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد529/19اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212523/68اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرانه991مرابحه بنا گستر کرانه991222500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کورش991مرابحه صنعت غذایی کورش990411500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قم9721شهرداری قم 1394- سپهر500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قم9731شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان499/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قرن991مرابحه پدیده شیمی قرن990701496اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
لوتوس991اجاره لوتوس پارسیان990717480اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سکرد981مشارکت سیمان کردستان980219332/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ریل14011اجاره ریل کوثر14010509288/79اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شرق14001مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010222/52اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
حکمت011مشارکت حکمت ایرانیان 140107188/78اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صشرق991مرابحه سیمان شرق 99010964اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
محصولات شيميايي 469,418/96 (21/12%)
مارون1پتروشیمی مارون209,232بازار دوممحصولات شيميايي
زاگرس1پتروشیمی زاگرس105,806/4بازار دوممحصولات شيميايي
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر57,510بازار پایه جمحصولات شيميايي
خراسان1شرکت پتروشیمی خراسان19,944/99بازار دوممحصولات شيميايي
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان16,659بازار پایه بمحصولات شيميايي
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید11,511بازار پایه بمحصولات شيميايي
شغدیر1پتروشیمی غدیر6,891/3بازار اولمحصولات شيميايي
شصفها1پتروشیمی‌ اصفهان‌5,826/6بازار پایه جمحصولات شيميايي
زنجان1صنایع پتروشیمی زنجان5,561/5بازار پایه بمحصولات شيميايي
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون5,375/4بازار SMEمحصولات شيميايي
شپلی1پلی اکریل ایران4,274/46بازار پایه بمحصولات شيميايي
شبصیر1تولیدات پتروشیمی قائد بصیر4,192/65بازار دوممحصولات شيميايي
جهرم1پتروشیمی جهرم2,338/98بازار پایه بمحصولات شيميايي
فسا1پتروشیمی فسا2,276/36بازار پایه بمحصولات شيميايي
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت2,014/26بازار پایه جمحصولات شيميايي
داراب1پتروشیمی داراب2,003/9بازار پایه بمحصولات شيميايي
ممسنی1پتروشیمی ممسنی1,750/01بازار پایه بمحصولات شيميايي
کازرو1پتروشیمی کازرون1,614/99بازار پایه بمحصولات شيميايي
شمواد1تولید مواداولیه الیاف مصنوعی1,203/15بازار پایه بمحصولات شيميايي
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا742بازار دوممحصولات شيميايي
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان678/23بازار دوممحصولات شيميايي
شکف1کف654بازار پایه جمحصولات شيميايي
شرنگی1شیمیایی رنگین525/32بازار پایه بمحصولات شيميايي
شتولی1تولی‌پرس‌403/25بازار پایه جمحصولات شيميايي
شستان1پتروشیمی گلستان364/21بازار پایه جمحصولات شيميايي
شسم1تولید سموم‌ علف‌ کش65بازار پایه جمحصولات شيميايي
فلزات اساسي 259,003/83 (11/65%)
میدکو1هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه71,208/72بازار اولفلزات اساسي
ذوب1سهامی ذوب آهن اصفهان69,380/61بازار دومفلزات اساسي
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب64,050بازار دومفلزات اساسي
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع20,760بازار دومفلزات اساسي
فوکا1فولاد کاویان17,924/18بازار پایه جفلزات اساسي
فاهواز1نورد و لوله اهواز3,886/51بازار پایه جفلزات اساسي
وسدید1گروه ‌صنعتی‌سدید2,406/8بازار پایه بفلزات اساسي
فزرین1زرین معدن آسیا2,070/6بازار دومفلزات اساسي
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران2,055/4بازار دومفلزات اساسي
فافزا1فولاد افزا سپاهان1,213/83بازار پایه بفلزات اساسي
فماک1ماداکتو استیل کرد1,056/75بازار SMEفلزات اساسي
فسدید1لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته1,009/98بازار پایه جفلزات اساسي
فالوم1آلومتک‌868/34بازار پایه جفلزات اساسي
زنگان1صنعت روی زنگان727/8بازار دومفلزات اساسي
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد384/31بازار اولفلزات اساسي
استخراج کانه هاي فلزي 98,653/62 (4/44%)
کگهر1سنگ آهن گهرزمین98,154بازار دوماستخراج کانه هاي فلزي
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار499/62بازار پایه باستخراج کانه هاي فلزي
بانكها و موسسات اعتباري 94,266/11 (4/24%)
وآیند1بانک آینده17,952بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وشهر1بانک شهر14,513/89بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
سامان1بانک سامان10,544بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
ومهر1بانک مهر اقتصاد8,580بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
دی1بانک دی7,136بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وملل1اعتباری ملل7,041/72بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وزمین1بانک ایران زمین5,396بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وقوام1بانک قوامین4,992بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
حکمت1بانک حکمت ایرانیان4,728بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وگردش1بانک گردشگری4,524بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی3,528بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
سمایه1بانک سرمایه3,132بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
توسعه1اعتباری توسعه1,500بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت698/5بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 71,648/17 (3/22%)
شراز1پالایش نفت شیراز28,405/55بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شاوان1پالایش نفت لاوان19,670/28بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانل1نفت ایرانول15,084بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاس1نفت پاسارگاد8,184بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگ1تجهیزنیروی‌زنگان‌304/33بازار پایه بفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 52,556/97 (2/36%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند31,958/04بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا10,338/33بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور6,148بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج4,112/6بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي51,918/29 (2/34%)
بپاس1بیمه پاسارگاد10,928/07بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بساما1بیمه سامان5,757بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثر1بیمه کوثر5,037/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازی1بیمه رازی3,578بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان3,422/5بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکام1شرکت بیمه اتکایی امین3,410بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودی1بیمه دی2,517/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمد1بیمه سرمد2,284/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنو1بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده)2,237/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسین1بیمه سینا2,080/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین1بیمه نوین1,978/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحکمت1بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)1,895بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفری1بیمه کارآفرین1,606/5بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظ1بیمه حافظ1,513/29بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهن1بیمه میهن1,216/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمان1بیمه آرمان1,215بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بخاور1بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)658/8بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاون1بیمه تعاون581/63بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
سرمايه گذاريها 48,073/93 (2/16%)
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان12,247/14بازار پایه جسرمايه گذاريها
سرچشمه1سرمایه گذاری مس سرچشمه10,637/2بازار دومسرمايه گذاريها
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین4,597بازار پایه جسرمايه گذاريها
وآداک1صنعت و تجارت آداک4,351/74بازار پایه جسرمايه گذاريها
وکادو1تکادو3,139/29بازار پایه بسرمايه گذاريها
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید2,432بازار اولسرمايه گذاريها
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان2,314بازار اولسرمايه گذاريها
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس1,879/2بازار پایه بسرمايه گذاريها
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین1,622/6بازار پایه بسرمايه گذاريها
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان1,046/88بازار پایه بسرمايه گذاريها
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران849/2بازار پایه بسرمايه گذاريها
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز806/4بازار دومسرمايه گذاريها
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان566بازار دومسرمايه گذاريها
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی417/21بازار پایه بسرمايه گذاريها
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان396/75بازار دومسرمايه گذاريها
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس312/05بازار پایه جسرمايه گذاريها
وجامی1سرمایه گذاری جامی249/36بازار پایه بسرمايه گذاريها
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال209/91بازار پایه بسرمايه گذاريها
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر36,534/8 (1/64%)
غصینو1صنعتی مینو7,800بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
تبرک1گروه کارخانجات صنعتی تبرک4,878/07بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان4,797/38بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غپونه1نوش پونه مشهد4,444/22بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان3,270/8بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس2,444/8بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غویتا1ویتانا2,371/5بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک1صنعتی بهپاک1,669/44بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان1,126/8بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غدیس1پاکدیس1,067/64بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان855بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غپآذر1شیر پگاه آذربایجان شرقی851/2بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق502/3بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکو1شوکو پارس289/19بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگز1گز سکه108/71بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوان1کیوان57/75بازار پایه جمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي 30,947/51 (1/39%)
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان19,926/27بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران6,385/92بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصا1احیاء صنایع خراسان1,480/93بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا702/8بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین615/3بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولشرق1لیزینگ ایران و شرق598/8بازار دومواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین518/28بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا390/9بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال191/94بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولراز1لیزینگ رازی136/05بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان300بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر20بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
انبوه سازي، املاك و مستغلات 28,085/27 (1/26%)
کیسون1شرکت کیسون8,321/04بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان3,448/72بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس2,886/8بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه2,700/72بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد1,822/6بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران1,214/4بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور1,188/84بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند989بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب933/3بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پ1آ.س.پ920/8بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی699/5بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرود1سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود574بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل444/58بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفا1شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌430/88بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس353/69بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان344/89بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران335/39بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین310/72بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر111/41بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثجوان1تامین مسکن جوانان54بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
پيمانكاري صنعتي 27,403/05 (1/23%)
خصدرا1صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌23,280بازار پایه بپيمانكاري صنعتي
وپسا1س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس3,435بازار پایه جپيمانكاري صنعتي
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن688/05بازار اولپيمانكاري صنعتي
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 25,158/64 (1/13%)
انرژی31سایر اشخاص بورس انرژی8,888/82بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
سپرده1سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه3,949/5بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا41سایر اشخاص بورس کالای ایران3,426/45بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
فرابورس1فرابورس ایران3,260بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی11نهادهای مالی بورس انرژی2,515/99بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا31نهادهای مالی بورس کالای ایران1,058/03بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی21فعالان بورس انرژی764/2بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا11کارگزاران بورس کالای ایران724/73بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا21تولیدکنندگان بورس کالای ایران570/93بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
خودرو و ساخت قطعات 24,543/44 (1/1%)
خکرمان1گروه اقتصادی کرمان خودرو8,220بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خکاوه1سایپا دیزل4,130/16بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خاور1ایران خودرو دیزل3,936/37بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران‌3,613/81بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خدیزل1بهمن دیزل3,416بازار دومخودرو و ساخت قطعات
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور477/4بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائین400بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خلیبل1مالیبل سایپا349/7بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
مواد و محصولات دارويي 24,384/44 (1/1%)
دقاضی1داروسازی شهید قاضی5,308/6بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
ریشمک1تولید و صادرات ریشمک3,538/2بازار دوممواد و محصولات دارويي
شتهران1داروسازی تهران شیمی2,674/19بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین2,402/7بازار اولمواد و محصولات دارويي
دشیری1شیرین دارو 1,808/8بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
دحاوی1الحاوی1,800بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
داوه1داروسازی آوه سینا1,306/9بازار دوممواد و محصولات دارويي
پخش1پخش البرز1,214/4بازار دوممواد و محصولات دارويي
دتهران‌1داروسازی‌ تهران‌ دارو1,192بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو1,045/25بازار اولمواد و محصولات دارويي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی841/38بازار دوممواد و محصولات دارويي
کی بی سی1شرکت کی بی سی759/36بازار دوممواد و محصولات دارويي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک492/66بازار دوممواد و محصولات دارويي
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 21,279/23 (0/96%)
تسه96121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند961,247/71تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور971,134/16تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد971,131/09تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت971,102/28تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین971,083/35تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97071امتیاز تسهیلات مسکن مهر971,081/72تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد971,073/81تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97041امتیاز تسهیلات مسکن تیر971,064/2تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن961,024/07تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97081امتیاز تسهیلات مسکن آبان97961/61تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96091امتیاز تسهیلات مسکن آذر96940/41تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96101امتیاز تسهیلات مسکن دی96931/53تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96081امتیاز تسهیلات مسکن آبان96882/62تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96071امتیاز تسهیلات مسکن مهر96870/22تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96792/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96768/51تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96751/34تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96748/56تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95734/86تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96041امتیاز تسهیلات مسکن تیر96734/1تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96733/63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95121امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95733/5تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95101امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95716/52تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر976/11تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان975/6تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر975/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور975/2تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت973/26تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد973/21تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد972/95تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین972/87تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6121تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند962/54تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6111تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن9661/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 17,716/29 (0/8%)
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د11,254/73ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر-د1,371/02ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م700/02ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د494/89ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
اوصتا1صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د492/84ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
کاریس1صندوق س.سپهر کاریزما-س489/4ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس70%تأدیه446/25ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
نسیم1صندوق س.نسیم-ز381/84ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آرمانی1ص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه300ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
الماس1صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س296/07ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز295/91ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س277/65ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آتیمس1صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س240/96ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن-د177/43ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آگاس1صندوق س.هستی بخش آگاه-س160/72ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آیندگان-م145/27ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آساس1صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س125/66ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
تهران11ص.ج.یکم دانشگاه تهران20% تادیه30ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه23/63ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آشناتک1ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه12ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 16,545/79 (0/74%)
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا5,045بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
توریل1توکاریل4,668بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریل1ریل پردازسیر2,420/6بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسیر1ریل سیر کوثر1,398/48بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان1,121/5بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حآسا1آسیا سیر ارس964بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر797/73بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام130/49بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
هتل و رستوران 16,240/31 (0/73%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی14,490بازار اولهتل و رستوران
گکوثر1هتل پارسیان کوثر اصفهان1,140/81بازار دومهتل و رستوران
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش472/26بازار پایه بهتل و رستوران
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس137/24بازار پایه بهتل و رستوران
ماشين آلات و تجهيزات 14,323/56 (0/64%)
تپکو1تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو10,912/17بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لخانه1لوازم‌ خانگی‌ پارس‌1,918/2بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش1,221/04بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تفیرو1مهندسی فیروزا180/19بازار پایه جماشين آلات و تجهيزات
تراک1ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌91/95بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لاستيك و پلاستيك 10,809/86 (0/49%)
پارتا1مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر8,617/14بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلوله1گازلوله‌1,543/95بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران341/22بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پشاهن1تولیدی پلاستیک‌ شاهین307/55بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
اطلاعات و ارتباطات 9,266/5 (0/42%)
اپرداز1آتیه داده پرداز5,875بازار دوماطلاعات و ارتباطات
اوان1مبین وان کیش3,391/5بازار دوماطلاعات و ارتباطات
سيمان، آهك و گچ 8,748/18 (0/39%)
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان2,210/4بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر1,939/5بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا1,758/81بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار1,054/39بازار دومسيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف754/06بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان515/62بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران515/4بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
محصولات كاغذي 8,329/88 (0/37%)
چکاپا1گروه صنایع کاغذ پارس8,272/47بازار دوممحصولات كاغذي
چکارم1کارتن‌ مشهد35/98بازار پایه جمحصولات كاغذي
چبسپا1بسته‌ بندی‌ پارس21/43بازار پایه بمحصولات كاغذي
ساير محصولات كاني غيرفلزي 8,239/82 (0/37%)
کقزوی1شیشه‌ قزوین‌2,430/46بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کمینا1شیشه سازی مینا1,009/56بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا840/04بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا754/35بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق669/42بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کورز1ورزیران‌668/32بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز473/46بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتا1ایتالران‌330/6بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار272/72بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي
سایرا1ایرانیت‌250/8بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده164/4بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سفارود1کارخانه فارسیت درود137/29بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه‌107/23بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذری1آذریت‌86/05بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمی1پرمیت‌45/13بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 7,556/47 (0/34%)
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه5,499/07بازار پایه جخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
قاسم1قاسم ایران2,057/4بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري7,048/8 (0/32%)
مادیرا1صنایع ماشین های اداری ایران7,048/8بازار دومتوليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 6,528/65 (0/29%)
فن آوا1گروه فن آوا2,640/88بازار پایه برايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
تاپکیش1تجارت الکترونیک پارسیان کیش1,762بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
افرا1افرانت1,721بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی404/77بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
زراعت و خدمات وابسته 6,358/09 (0/29%)
زقیام1کشت و دام قیام اصفهان1,494/5بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زبینا1کشاورزی و دامپروری بینالود1,092/8بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان1,003/6بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آبین1کشت و صنعت آبشیرین774/89بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته
زکشت1کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت630بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زشگزا1شیر و گوشت زاگرس شهرکرد601/44بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس493/46بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه267/4بازار دومزراعت و خدمات وابسته
استخراج زغال سنگ 6,153/7 (0/28%)
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس5,688بازار دوماستخراج زغال سنگ
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود465/7بازار دوماستخراج زغال سنگ
قند و شكر 5,301/34 (0/24%)
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال1,467/9بازار دومقند و شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد1,056/33بازار دومقند و شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌1,026/17بازار پایه بقند و شكر
قنقش1قند نقش جهان768/53بازار پایه جقند و شكر
قاروم1قند ارومیه598/41بازار پایه جقند و شكر
قیستو1شرکت قند بیستون384بازار پایه جقند و شكر
حمل و نقل آبي 4,176/9 (0/19%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر3,730/32بازار دومحمل و نقل آبي
حاریا1کشتیرانی آریا446/58بازار پایه بحمل و نقل آبي
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 3,297/33 (0/15%)
لکما1کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌2,828/79بازار پایه بساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
لپیام1گسترش صنایع پیام468/54بازار پایه جساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
ساخت محصولات فلزي 2,106/2 (0/09%)
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب994/46بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فسلیر1سولیران‌852/8بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فبیرا1بسته‌ بندی‌ ایران‌168/58بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فبستم1صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد78/87بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فجوش1جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌11/49بازار پایه جساخت محصولات فلزي
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور1,563/06 (0/07%)
تجار1گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان1,531/2بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
بدکو1فروشگاههای زنجیره ای دیوکس31/86بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 1,390/51 (0/06%)
بایکا1کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌692/72بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
نیرو1نیرو سرمایه570بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بتک1کارخانجات کابل سازی‌ تک‌127/79بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
ساير واسطه گريهاي مالي 1,241/6 (0/06%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ1,241/6بازار اولساير واسطه گريهاي مالي
منسوجات 1,187/44 (0/05%)
نطرین1عطرین نخ قم914/79بازار دوممنسوجات
نتوس1پشم‌ بافی‌ توس268/95بازار پایه بمنسوجات
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد3/7بازار پایه جمنسوجات
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور970/24 (0/04%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد970/24بازار پایه بتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
خدمات فني و مهندسي 839/66 (0/04%)
تابا1تابان نیرو سپاهان353/09بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد245/97بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
تپولا1مهندسی مرآت پولاد240/6بازار پایه جخدمات فني و مهندسي
كاشي و سراميك 181/56 (0/01%)
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده181/56بازار پایه جكاشي و سراميك
محصولات چوبي 1/38 (0%)
چنوپا1نیوپان‌ 22 بهمن‌1/38بازار پایه جمحصولات چوبي
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما