به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
خرداد
1397
خروجی Excel
نمادنام شرکتارزشبازارصنعت
اوراق تامین مالی532,364/65 (34/7%)
اشاد91مشارکت دولتی9-شرایط خاص99090941,870/16اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
افاد11منفعت دولت-با شرایط خاص14000629,972/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سخاب71اسناد خزانه اسلامی97122829,484/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد61مشارکت دولتی6-شرایط خاص98120123,953/29اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
افاد21منفعت دولتی2-شرایط خاص1400062620,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گندم21مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص140019,487/98اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6011اسنادخزانه-م1بودجه96-97050818,303/12اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6021اسنادخزانه-م2بودجه96-97061217,926/63اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6031اسنادخزانه-م3بودجه96-97071017,637/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت61مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص140017,524/53اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6051اسنادخزانه-م5بودجه96-97092616,949/54اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد31اجاره دولت-واجدشرایط خاص99111816,200اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6071اسنادخزانه-م7بودجه96-97101015,044/49اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6041اسنادخزانه-م4بودجه96-98082014,072/39اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6121اسنادخزانه-م12بودجه96-98111412,793/45اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6081اسنادخزانه-م8بودجه96-98041112,728/24اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6131اسنادخزانه-م13بودجه96-98101612,700/23اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6101اسنادخزانه-م10بودجه96-98091112,433/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گندم97071مرابحه دولتی گندم 97071910,600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
تامین971اجاره س.تامین اجتماعی97122210,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد11مشارکت دولتی1-شرایط خاص0010269,555اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد51مشارکت دولتی5-شرایط خاص9809229,195/85اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد31مشارکت دولتی3-شرایط خاص9807138,810/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6111اسناد خزانه-م11بودجه96-9709138,035/22اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6061اسنادخزانه-م6بودجه96-9807227,503/38اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6141اسنادخزانه-م14بودجه96-9810167,502/49اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
شستا9911اجاره تامین اجتماعی-امین9912267,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6091اسنادخزانه-م9بودجه96-9804116,362/19اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد221اجاره دولتی آپرورش-لوتوس9911185,224/25اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6151اسنادخزانه-م15بودجه96-9808205,179/99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد241اجاره دولتی آپرورش-نوین9911185,100اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
شستا9931اجاره ت.اجتماعی-کاردان9912265,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
شستا9921اجاره تامین اجتماعی-سپهر9912264,750اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد11اجاره دولت مرحله یک1394-9812264,750اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صخابر1اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران4,544/73اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت11مرابحه دولتی تعاون-ملت9911183,615/52اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صایتل21اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد3,070/57اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت21مرابحه دولت تعاون-کاردان9911183,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
شستا9941اجاره تامین اجتماعی-نوین9912263,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رهن97041اوراق رهنی بانک مسکن 9704132,999/93اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد251اجاره دولتی آپرورش-سپهر9911182,970اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد71مشارکت دولتی7-شرایط خاص9812272,919/49اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد211اجاره دولتی آپرورش-تمدن9911182,691/53اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد411اجاره دولتی وزا.علوم-الف9912242,625/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9711مشارکت شهرداری مشهد1394-تمدن2,359/84اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9711شهرداری قم 1394-تمدن2,290اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد81مشارکت دولتی8-شرایط خاص9810302,287/73اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
تبریز971مشارکت قطار شهری تبریز9712182,260اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد231اجاره دولتی آپرورش-ملت9911182,141/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ماهان991اجاره هواپیمایی ماهان 99032,121/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد21مشارکت دولتی2-شرایط خاص0012272,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9721شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن1,565/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد41مشارکت دولتی4-شرایط خاص9807301,550/17اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد261اجاره دولتی آپرورش-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت31مرابحه دولتی تعاون-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد421اجاره دولت-واجدشرایط خاص9912241,257اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9731شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان1,040اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت41مرابحه دولتی تعاون-لوتوس9911181,040اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت51مرابحه دولتی تعاون-نوین9911181,020اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
کرج971شهرداری کرج 13941,001/19اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
فولاد971مرابحه فولاد مبارکه 9704291,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد271اجاره دولت آپرورش-کاردان9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
امید991مشارکت لیزینگ امید99071,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
کرمان981مرابحه کرمان موتور 980912984/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صبوتا1اجاره بوتان سه ماهه 20درصد928/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رایان1مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%814/12اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صدانا981اجاره دانا پتروریگ کیش 1394650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صامیا1اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد529/39اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212523/94اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9721شهرداری قم 1394- سپهر500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
کرانه991مرابحه بنا گستر کرانه991222500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9731شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
لوتوس991اجاره لوتوس پارسیان990717480اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سکرد981مشارکت سیمان کردستان980219333/42اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صکاشی1اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20306اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
شرق14001مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010229/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صشرق991مرابحه سیمان شرق 99010964اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
محصولات شيميايي339,239/64 (22/11%)
مارون1پتروشیمی مارون166,428بازار دوممحصولات شيميايي
زاگرس1پتروشیمی زاگرس74,860/8بازار دوممحصولات شيميايي
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر34,200بازار پایه جمحصولات شيميايي
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید16,582/5بازار پایه بمحصولات شيميايي
خراسان1شرکت پتروشیمی خراسان12,350/39بازار دوممحصولات شيميايي
شوش1هنکل پاک وش7,013/16بازار پایه جمحصولات شيميايي
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان5,010بازار پایه بمحصولات شيميايي
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون3,922/2بازار SMEمحصولات شيميايي
زنجان1صنایع پتروشیمی زنجان3,332بازار پایه بمحصولات شيميايي
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت2,079/34بازار پایه جمحصولات شيميايي
فسا1پتروشیمی فسا2,007/94بازار پایه بمحصولات شيميايي
جهرم1پتروشیمی جهرم1,914/91بازار پایه بمحصولات شيميايي
ممسنی1پتروشیمی ممسنی1,852/87بازار پایه بمحصولات شيميايي
داراب1پتروشیمی داراب1,775/57بازار پایه بمحصولات شيميايي
کازرو1پتروشیمی کازرون1,723/23بازار پایه بمحصولات شيميايي
شپلی1پلی اکریل ایران1,446/25بازار پایه جمحصولات شيميايي
شصفها1پتروشیمی اصفهان716/7بازار پایه جمحصولات شيميايي
شکف1کف400/25بازار پایه جمحصولات شيميايي
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا325/4بازار دوممحصولات شيميايي
شستان1پتروشیمی گلستان294/21بازار پایه بمحصولات شيميايي
شرنگی1شیمیایی رنگین285/9بازار پایه بمحصولات شيميايي
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان282/17بازار دوممحصولات شيميايي
شتولی1تولیپرس213/25بازار پایه جمحصولات شيميايي
شمواد1تولید مواداولیه الیاف مصنوعی177/49بازار پایه جمحصولات شيميايي
شسم1تولید سموم علف کش45/11بازار پایه جمحصولات شيميايي
فلزات اساسي148,838/17 (9/7%)
میدکو1هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه55,598/4بازار اولفلزات اساسي
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب30,720بازار دومفلزات اساسي
ذوب1سهامی ذوب آهن اصفهان26,444/93بازار دومفلزات اساسي
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع13,624بازار دومفلزات اساسي
فوکا1فولاد کاویان12,469/25بازار پایه جفلزات اساسي
فاهواز1نورد و لوله اهواز2,186/16بازار پایه جفلزات اساسي
فزرین1زرین معدن آسیا1,575/3بازار دومفلزات اساسي
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران1,539/99بازار دومفلزات اساسي
زنگان1صنعت روی زنگان925/2بازار دومفلزات اساسي
وسدید1گروه صنعتیسدید814/6بازار پایه بفلزات اساسي
فسدید1لولهوتجهیزات سدید782/4بازار پایه جفلزات اساسي
فالوم1آلومتک744/54بازار پایه بفلزات اساسي
فماک1ماداکتو استیل کرد675بازار SMEفلزات اساسي
فافزا1فولاد افزا سپاهان500/4بازار پایه بفلزات اساسي
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد237/98بازار اولفلزات اساسي
بانكها و موسسات اعتباري109,723/21 (7/15%)
وآیند1بانک آینده18,512بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وشهر1بانک شهر14,513/89بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
تات1بانک تات11,072بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
دی1بانک دی8,985/6بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
ومهر1بانک مهر اقتصاد8,580بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وزمین1بانک ایران زمین8,520بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وملل1اعتباری ملل7,041/72بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
سامان1بانک سامان6,616بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
حکمت1بانک حکمت ایرانیان5,400بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وگردش1بانک گردشگری5,148بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وقوام1بانک قوامین4,992بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
سمایه1بانک سرمایه4,904بازار اولبانكها و موسسات اعتباري
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی4,038بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
توسعه1اعتباری توسعه900بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت500بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي46,143/33 (3/01%)
شاوان1پالایش نفت لاوان15,441/91بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شراز1پالایش نفت شیراز12,770/37بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانل1نفت ایرانول10,906بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاس1نفت پاسارگاد6,806/4بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگ1تجهیزنیرویزنگان218/65بازار پایه بفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
سرمايه گذاريها45,712/74 (2/98%)
سرچشمه1سرمایه گذاری مس سرچشمه12,728/8بازار دومسرمايه گذاريها
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان12,247/14بازار پایه جسرمايه گذاريها
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین4,590بازار پایه جسرمايه گذاريها
وآداک1صنعت و تجارت آداک4,351/74بازار پایه جسرمايه گذاريها
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس1,879/2بازار پایه بسرمايه گذاريها
وکادو1تکادو1,813/41بازار پایه بسرمايه گذاريها
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید1,786بازار اولسرمايه گذاريها
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان1,682/2بازار اولسرمايه گذاريها
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین1,132/6بازار پایه بسرمايه گذاريها
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان1,062بازار دومسرمايه گذاريها
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان563/56بازار پایه بسرمايه گذاريها
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز480/6بازار دومسرمايه گذاريها
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران415/8بازار پایه جسرمايه گذاريها
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان331/5بازار دومسرمايه گذاريها
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی252/59بازار پایه جسرمايه گذاريها
وجامی1سرمایه گذاری جامی177/12بازار پایه بسرمايه گذاريها
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال146/28بازار پایه بسرمايه گذاريها
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس72/2بازار پایه جسرمايه گذاريها
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم39,540/66 (2/58%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند23,275/08بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا8,117/2بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور4,320بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج3,828/38بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي39,512/85 (2/58%)
بپاس1بیمه پاسارگاد6,661/97بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بساما1بیمه سامان4,612/5بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثر1بیمه کوثر3,740بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازی1بیمه رازی3,094بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودی1بیمه دی2,762/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکام1شرکت بیمه اتکایی امین2,565بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان2,500بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنو1بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده)2,235بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسین1بیمه سینا1,689بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمان1بیمه آرمان1,650بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمد1بیمه سرمد1,609/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین1بیمه نوین1,411/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهن1بیمه میهن1,359بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفری1بیمه کارآفرین1,354/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحکمت1بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)857/5بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بخاور1بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)651/6بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظ1بیمه حافظ411/38بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاون1بیمه تعاون347/9بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
پيمانكاري صنعتي25,390/25 (1/65%)
خصدرا1صنعتی دریایی ایران22,957/5بازار پایه بپيمانكاري صنعتي
وپسا1س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس1,775بازار پایه جپيمانكاري صنعتي
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن657/75بازار اولپيمانكاري صنعتي
انبوه سازي، املاك و مستغلات22,796/58 (1/49%)
کیسون1شرکت کیسون6,849/36بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان3,001/5بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه2,720/52بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس1,605/8بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد1,553/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور1,215/74بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران1,017/6بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب816/3بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پ1آ.س.پ648بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند606بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی571/5بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرود1سرمایهگذاری مسکن زاینده رود557/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان461/51بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین287/44بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران182/52بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفا1شرکت ساختمان اصفهان169/6بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل164/83بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس161/63بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر151/72بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثجوان1تامین مسکن جوانان54بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن20,921/74 (1/36%)
تسه96121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند961,415تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه97011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین971,238/73تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه97021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت971,220/12تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن961,159/48تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96101امتیاز تسهیلات مسکن دی961,065/65تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96091امتیاز تسهیلات مسکن آذر961,062/98تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96071امتیاز تسهیلات مسکن مهر961,002/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96081امتیاز تسهیلات مسکن آبان96992/75تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96896/27تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96878/64تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96848/49تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96041امتیاز تسهیلات مسکن تیر96841/6تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96840/77تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96838/32تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95829/69تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95121امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95828/44تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95101امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95809/81تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95091امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95694/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95051امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95659/49تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95081امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95655/31تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95071امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95629/92تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95603/3تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95468/88تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95041امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95428/15تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تملی7011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین974/66تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تملی7021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت974/58تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تملی6121تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند963/89تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تملی6111تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن9664/68تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر20,795/88 (1/36%)
غصینو1صنعتی مینو4,336بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
تبرک1گروه کارخانجات صنعتی تبرک4,003/32بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان3,885/68بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان1,864/72بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان1,236بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک1صنعتی بهپاک1,143/68بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس1,119/8بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غدیس1پاکدیس844/2بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان795/6بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غپآذر1شیر پگاه آذربایجان شرقی699/2بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق560/2بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکو1شوکو پارس154/54بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگز1گز سکه106/74بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوان1کیوان46/2بازار پایه جمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
مواد و محصولات دارويي16,077/32 (1/05%)
دقاضی1داروسازی شهید قاضی3,296/02بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
شتهران1داروسازی تهران شیمی2,673/15بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین2,250بازار اولمواد و محصولات دارويي
دحاوی1الحاوی1,206/36بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
دتهران1داروسازی تهران دارو1,200بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
ریشمک1تولید و صادرات ریشمک1,183/42بازار دوممواد و محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو886/15بازار اولمواد و محصولات دارويي
پخش1پخش البرز861/6بازار دوممواد و محصولات دارويي
دشیری1شیرین دارو748/15بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی715/75بازار دوممواد و محصولات دارويي
کی بی سی1شرکت کی بی سی689/52بازار دوممواد و محصولات دارويي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک367/2بازار دوممواد و محصولات دارويي
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط13,989/11 (0/91%)
سپرده1سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه3,956بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی11نهادهای مالی بورس انرژی2,579/85بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
فرابورس1فرابورس ایران1,961/4بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی31سایر اشخاص بورس انرژی1,399/01بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا31نهادهای مالی بورس کالای ایران1,217/51بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا41سایر اشخاص بورس کالای ایران1,152/18بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی21فعالان بورس انرژی775/77بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا21تولیدکنندگان بورس کالای ایران528/96بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا11کارگزاران بورس کالای ایران418/44بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله12,913/23 (0/84%)
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د8,663/24ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر-د1,697/68ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د498/58ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نسیم1صندوق س.نسیم-ز381/84ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز306/92ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آرمانی1ص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه300ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس70%تأدیه179ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
الماس1صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س153/02ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آتیمس1صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س126/41ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آساس1صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س124/93ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آیندگان-م92/57ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م82/92ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آگاس1صندوق س.هستی بخش آگاه-س81/82ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س72/91ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
کاریس1صندوق س.سپهر کاریزما-س61/03ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن-د56/16ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه22/2ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آشناتک1ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه12ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي12,678/52 (0/83%)
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان5,518/67بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران4,271/92بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصا1احیاء صنایع خراسان773/31بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولشرق1لیزینگ ایران و شرق495/6بازار دومواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین410/52بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا408/3بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین394/8بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا185/4بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولراز1لیزینگ رازی126/85بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال75/84بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر17بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان300بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات12,556/06 (0/82%)
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا3,932بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
توریل1توکاریل2,958بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریل1ریل پردازسیر2,306/92بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسیر1ریل سیر کوثر1,045/55بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حآسا1آسیا سیر ارس928بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان874/75بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر443/78بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام67/05بازار پایه جحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
لاستيك و پلاستيك10,089/36 (0/66%)
پارتا1مجتمعصنعتیآرتاویلتایر8,684/45بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلوله1گازلوله966/82بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پشاهن1تولیدی پلاستیک شاهین259/98بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران178/1بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
هتل و رستوران6,716/29 (0/44%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی5,094بازار اولهتل و رستوران
گکوثر1هتل پارسیان کوثر اصفهان1,286/34بازار دومهتل و رستوران
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش237/06بازار پایه بهتل و رستوران
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس98/9بازار پایه بهتل و رستوران
سيمان، آهك و گچ6,499 (0/42%)
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان1,607/36بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا1,437/9بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر1,073/7بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار670/16بازار دومسيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران599/4بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان466/55بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف366/43بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
کایگچ1ایران گچ277/5بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
خودرو و ساخت قطعات5,799/2 (0/38%)
خدیزل1بهمن دیزل3,403بازار دومخودرو و ساخت قطعات
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران1,678/38بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خلیبل1مالیبل سایپا349/7بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور202/6بازار اولخودرو و ساخت قطعات
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائین165/52بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري5,206/18 (0/34%)
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه3,589/78بازار پایه جخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
قاسم1قاسم ایران1,616/4بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
اطلاعات و ارتباطات4,569/7 (0/3%)
اپرداز1آتیه داده پرداز3,646بازار دوماطلاعات و ارتباطات
اوان1مبین وان کیش923/7بازار دوماطلاعات و ارتباطات
ساير محصولات كاني غيرفلزي4,559/65 (0/3%)
کقزوی1شیشه قزوین1,590/79بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کورز1ورزیران638/92بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا496/65بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا399/09بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتا1ایتالران283/38بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار266/4بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق245/7بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده190/55بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سایرا1ایرانیت177/84بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز117/57بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه61/6بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذری1آذریت53/7بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمی1پرمیت37/45بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
محصولات كاغذي4,366/01 (0/28%)
چکاپا1گروه صنایع کاغذ پارس4,308/58بازار دوممحصولات كاغذي
چکارم1کارتن مشهد36بازار پایه جمحصولات كاغذي
چبسپا1بسته بندی پارس21/43بازار پایه بمحصولات كاغذي
قند و شكر4,080/07 (0/27%)
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال1,284/08بازار دومقند و شكر
قاروم1قند ارومیه866/31بازار پایه جقند و شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربتجام818/69بازار پایه بقند و شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد726/99بازار دومقند و شكر
قیستو1شرکت قند بیستون384بازار پایه بقند و شكر
ماشين آلات و تجهيزات3,760/17 (0/25%)
لخانه1لوازم خانگی پارس1,685/1بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تپکو1تولیدتجهیزاتسنگینهپکو1,369/28بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش520/04بازار پایه جماشين آلات و تجهيزات
تراک1ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی91/95بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تفیرو1مهندسی فیروزا68/29بازار پایه جماشين آلات و تجهيزات
تپمپس1تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)25/5بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن3,651/42 (0/24%)
فن آوا1گروه فن آوا2,147/2بازار پایه برايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
افرا1افرانت1,085بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی419/22بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
حمل و نقل آبي2,740/5 (0/18%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر2,369/52بازار دومحمل و نقل آبي
حاریا1کشتیرانی آریا370/98بازار پایه بحمل و نقل آبي
زراعت و خدمات وابسته2,583/67 (0/17%)
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان772/4بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آبین1کشت و صنعت آبشیرین588/09بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه404/6بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زشگزا1شیر و گوشت زاگرس شهرکرد401/44بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس317/13بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته
سیمرغ1سیمرغ100بازار پایه بزراعت و خدمات وابسته
استخراج زغال سنگ2,248/34 (0/15%)
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس1,917/72بازار دوماستخراج زغال سنگ
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود330/62بازار دوماستخراج زغال سنگ
ساخت محصولات فلزي2,163/16 (0/14%)
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب1,097/41بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فسلیر1سولیران654/7بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فبیرا1بسته بندی ایران336/2بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فبستم1صنایع بستهبندی مشهد63/46بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فجوش1جوش و اکسیژن ایران11/38بازار پایه جساخت محصولات فلزي
ساير واسطه گريهاي مالي1,500 (0/1%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ1,500بازار اولساير واسطه گريهاي مالي
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور1,274/46 (0/08%)
تجار1گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان1,242/6بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
بدکو1فروشگاههای زنجیره ای دیوکس31/86بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي1,115/46 (0/07%)
لکما1کارخانجاتمخابراتیایران884/52بازار پایه بساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
لپیام1گسترش صنایع پیام230/94بازار پایه جساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي632/65 (0/04%)
نیرو1نیرو سرمایه336/47بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بایکا1کارخانجات کابلسازی ایران247/82بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بتک1کارخانجات کابل سازی تک48/36بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
خدمات فني و مهندسي467/6 (0/03%)
تابا1تابان نیرو سپاهان216/01بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
تپولا1مهندسی مرآت پولاد171/19بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد80/4بازار پایه جخدمات فني و مهندسي
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور404/16 (0/03%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد404/16بازار پایه بتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
استخراج کانه هاي فلزي314/88 (0/02%)
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار314/88بازار پایه باستخراج کانه هاي فلزي
كاشي و سراميك156 (0/01%)
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده156بازار پایه جكاشي و سراميك
منسوجات106/78 (0/01%)
نتوس1پشم بافی توس102/9بازار پایه جمنسوجات
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد3/88بازار پایه جمنسوجات
حذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي94/95 (0/01%)
سفارود1کارخانه فارسیت درود94/95بازار پایه بحذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي
محصولات چوبي1/38 (0%)
چنوپا1نیوپان 22 بهمن1/38بازار پایه جمحصولات چوبي
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما