به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
اسفند
1397
خروجی Excel
نمادنام شرکتارزشبازارصنعت
اوراق تامين مالي 656,729/81 (28/11%)
اشاد91مشارکت دولتی9-شرایط خاص99090944,641/29اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سخاب71اسناد خزانه اسلامی97122834,513/68اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
افاد11منفعت دولت-با شرایط خاص14000630,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7031اسنادخزانه-م3بودجه97-99072128,871/23اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7071اسنادخزانه-م7بودجه97-98062726,871/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد61مشارکت دولتی6-شرایط خاص98120123,958/56اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7061اسنادخزانه-م6بودجه97-99042320,930/45اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
افاد21منفعت دولتی2-شرایط خاص1400062620,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
گندم21مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص140019,060اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد31اجاره دولت-واجدشرایط خاص99111817,100اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7091اسنادخزانه-م9بودجه97-99051317,079/82اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7041اسنادخزانه-م4بودجه97-99102216,615/26اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6041اسنادخزانه-م4بودجه96-98082016,538/55اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت61مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص140016,097/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6121اسنادخزانه-م12بودجه96-98111415,006/19اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6081اسنادخزانه-م8بودجه96-98041114,944/27اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6131اسنادخزانه-م13بودجه96-98101614,904/73اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6101اسنادخزانه-م10بودجه96-98091114,645/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7051اسنادخزانه-م5بودجه97-98052313,117/44اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6231اسنادخزانه-م23بودجه96-99052811,227/09اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7131اسنادخزانه-م13بودجه97-00051810,718/72اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
تامین971اجاره س.تامین اجتماعی97122210,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد11مشارکت دولتی1-شرایط خاص0010269,499اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد51مشارکت دولتی5-شرایط خاص9809229,360/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6241اسنادخزانه-م24بودجه96-9906259,251/48اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7111اسنادخزانه-م11بودجه97-9804309,240اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6221اسنادخزانه-م22بودجه96-9805239,136اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7121اسنادخزانه-م12بودجه97-9805309,118/08اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد31مشارکت دولتی3-شرایط خاص9807138,910/59اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7081اسنادخزانه-م8بودجه97-9807238,830/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6061اسنادخزانه-م6بودجه96-9807228,815/03اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6141اسنادخزانه-م14بودجه96-9810168,777/54اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6091اسنادخزانه-م9بودجه96-9804117,468/83اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9911اجاره تامین اجتماعی-امین9912266,999/66اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6151اسنادخزانه-م15بودجه96-9808206,095/72اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7141اسنادخزانه-م14بودجه97-9807225,330/17اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد241اجاره دولتی آپرورش-نوین9911185,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9921اجاره تامین اجتماعی-سپهر9912265,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد11اجاره دولت مرحله یک1394-9812264,924/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9931اجاره ت.اجتماعی-کاردان9912264,765/31اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد221اجاره دولتی آپرورش-لوتوس9911184,600/26اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صخابر1اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران4,526/73اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت11مرابحه دولتی تعاون-ملت9911183,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0031اجاره تامین اجتماعی-سپهر0005233,255/67اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9941اجاره تامین اجتماعی-نوین9912263,120اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صایتل21اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد3,031/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0011اجاره تامین اجتماعی-امین0005233,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0141اجاره اعتماد مبین لوتوس0110193,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد251اجاره دولتی آپرورش-سپهر9911182,999/97اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد71مشارکت دولتی7-شرایط خاص9812272,996/77اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت21مرابحه دولت تعاون-کاردان9911182,952اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0021اجاره تامین اجتماعی-تمدن0005232,855/71اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد211اجاره دولتی آپرورش-تمدن9911182,637/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد411اجاره دولتی وزا.علوم-الف9912242,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد81مشارکت دولتی8-شرایط خاص9810302,386/13اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0111اجاره اعتماد مبین لوتوس0107102,300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ماهان991اجاره هواپیمایی ماهان 99032,131/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
تبریز971مشارکت قطار شهری تبریز9712182,060اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0041اجاره تامین اجتماعی-نوین0005232,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد21مشارکت دولتی2-شرایط خاص0012272,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد231اجاره دولتی آپرورش-ملت9911181,998/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد41مشارکت دولتی4-شرایط خاص9807301,615/84اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0121اجاره اعتماد مبین تمدن0107101,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت31مرابحه دولتی تعاون-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد261اجاره دولتی آپرورش-امید9911181,485/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد421اجاره دولت-واجدشرایط خاص9912241,350اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرمان981مرابحه کرمان موتور 9809121,051اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
البرز021اجاره ریلی البرزنیرو140205141,050اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0131اجاره اعتماد مبین نوین0107101,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت51مرابحه دولتی تعاون-نوین9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0151اجاره اعتماد مبین تمدن0110191,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0161اجاره اعتماد مبین امید0110191,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد271اجاره دولت آپرورش-کاردان9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ماهان011منفعت هواپیمایی ماهان 140111231,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت41مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118984اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
امید991مشارکت لیزینگ امید9907966/57اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صبا14011اجاره مهندسی صبا نفت14010225920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
رایان1مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%840اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صدانا981اجاره دانا پتروریگ کیش 1394650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212519/97اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرانه991مرابحه بنا گستر کرانه991222500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کورش991مرابحه صنعت غذایی کورش990411500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قرن991مرابحه پدیده شیمی قرن990701496اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
لوتوس991اجاره لوتوس پارسیان990717480اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سکرد981مشارکت سیمان کردستان980219332/03اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ریل14011اجاره ریل کوثر14010509288/79اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شرق14001مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010230/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
حکمت011مشارکت حکمت ایرانیان 140107188/78اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صشرق991مرابحه سیمان شرق 99010964اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
محصولات شيميايي 479,826/08 (20/54%)
مارون1پتروشیمی مارون218,048بازار دوممحصولات شيميايي
زاگرس1پتروشیمی زاگرس125,097/6بازار دوممحصولات شيميايي
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر50,400بازار پایه جمحصولات شيميايي
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان15,426بازار پایه بمحصولات شيميايي
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید13,428بازار پایه بمحصولات شيميايي
زنجان1صنایع کشاورزی وکود زنجان7,539بازار پایه بمحصولات شيميايي
شپلی1پلی اکریل ایران7,116/96بازار پایه بمحصولات شيميايي
شغدیر1پتروشیمی غدیر6,869/2بازار اولمحصولات شيميايي
شصفها1پتروشیمی‌ اصفهان‌6,570/6بازار پایه جمحصولات شيميايي
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون5,375/4بازار SMEمحصولات شيميايي
شبصیر1تولیدات پتروشیمی قائد بصیر4,046/46بازار دوممحصولات شيميايي
ممسنی1پتروشیمی ممسنی2,807/8بازار پایه بمحصولات شيميايي
فسا1پتروشیمی فسا2,182/24بازار پایه بمحصولات شيميايي
جهرم1پتروشیمی جهرم2,163/39بازار پایه بمحصولات شيميايي
داراب1پتروشیمی داراب2,027/76بازار پایه بمحصولات شيميايي
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت2,012/71بازار پایه جمحصولات شيميايي
کازرو1پتروشیمی کازرون1,972/92بازار پایه بمحصولات شيميايي
شمواد1تولید مواداولیه الیاف مصنوعی1,537/33بازار پایه بمحصولات شيميايي
شفارا1پتروشیمی فارابی1,354/05بازار پایه جمحصولات شيميايي
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان824/39بازار دوممحصولات شيميايي
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا777/2بازار دوممحصولات شيميايي
شکف1کف626/25بازار پایه جمحصولات شيميايي
شرنگی1شیمیایی رنگین510/14بازار پایه بمحصولات شيميايي
شستان1پتروشیمی گلستان388/33بازار پایه جمحصولات شيميايي
شتولی1تولی‌پرس‌384/25بازار پایه جمحصولات شيميايي
شسم1تولید سموم‌ علف‌ کش340/1بازار پایه بمحصولات شيميايي
فلزات اساسي 352,741/31 (15/1%)
میدکو1هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه101,181بازار اولفلزات اساسي
ذوب1سهامی ذوب آهن اصفهان89,057/12بازار دومفلزات اساسي
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب88,095بازار دومفلزات اساسي
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع42,612بازار دومفلزات اساسي
فوکا1فولاد کاویان12,857/61بازار پایه جفلزات اساسي
فاهواز1نورد و لوله اهواز5,694/19بازار پایه جفلزات اساسي
وسدید1گروه ‌صنعتی‌سدید3,269/8بازار پایه بفلزات اساسي
فزرین1زرین معدن آسیا2,254/8بازار دومفلزات اساسي
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران2,125/21بازار دومفلزات اساسي
فسدید1لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته1,104/55بازار پایه جفلزات اساسي
فماک1ماداکتو استیل کرد1,072/5بازار SMEفلزات اساسي
فالوم1آلومتک‌991/5بازار پایه جفلزات اساسي
فافزا1فولاد افزا سپاهان811/26بازار پایه بفلزات اساسي
زنگان1صنعت روی زنگان759/9بازار دومفلزات اساسي
فنفت1صنایع تجهیزات نفت440بازار دومفلزات اساسي
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد414/86بازار اولفلزات اساسي
استخراج کانه هاي فلزي 99,540/24 (4/26%)
کگهر1سنگ آهن گهرزمین99,150/3بازار دوماستخراج کانه هاي فلزي
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار389/94بازار پایه جاستخراج کانه هاي فلزي
بانكها و موسسات اعتباري 93,274/74 (3/99%)
وآیند1بانک آینده21,040بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وشهر1بانک شهر13,003/32بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
سامان1بانک سامان9,288بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
ومهر1بانک مهر اقتصاد8,580بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
دی1بانک دی7,219/2بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وملل1اعتباری ملل7,041/72بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وقوام1بانک قوامین4,992بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
حکمت1بانک حکمت ایرانیان4,728بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وگردش1بانک گردشگری4,524بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وزمین1بانک ایران زمین4,332بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی3,528بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
سمایه1بانک سرمایه2,844بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
توسعه1اعتباری توسعه1,456بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت698/5بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 80,121/68 (3/43%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند60,957/36بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا9,114/56بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور6,172بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج3,877/76بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 67,719/73 (2/9%)
شراز1پالایش نفت شیراز26,162/41بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شاوان1پالایش نفت لاوان19,865/81بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانل1نفت ایرانول14,230بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاس1نفت پاسارگاد7,144/8بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگ1تجهیزنیروی‌زنگان‌316/71بازار پایه بفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي56,789/29 (2/43%)
بپاس1بیمه پاسارگاد14,468/71بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثر1بیمه کوثر6,310بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بساما1بیمه سامان5,641/5بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان4,435بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازی1بیمه رازی3,498بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکام1شرکت بیمه اتکایی امین3,294بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودی1بیمه دی2,927/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمد1بیمه سرمد2,350/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین1بیمه نوین1,963/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسین1بیمه سینا1,945/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفری1بیمه کارآفرین1,513/75بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحکمت1بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)1,470بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظ1بیمه حافظ1,416/79بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاون1بیمه تعاون1,332بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهن1بیمه میهن1,327/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنو1بیمه تجارت نو1,118/75بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمان1بیمه آرمان1,117/5بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بخاور1بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)658/8بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
سرمايه گذاريها 53,919/8 (2/31%)
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان16,844/77بازار پایه جسرمايه گذاريها
سرچشمه1سرمایه گذاری مس سرچشمه9,861/6بازار دومسرمايه گذاريها
وآداک1صنعت و تجارت آداک4,767/6بازار پایه جسرمايه گذاريها
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین4,597بازار پایه جسرمايه گذاريها
وکادو1تکادو3,172/38بازار پایه بسرمايه گذاريها
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید2,688بازار اولسرمايه گذاريها
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان2,271/1بازار اولسرمايه گذاريها
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین2,009بازار پایه بسرمايه گذاريها
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس1,879/2بازار پایه جسرمايه گذاريها
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان1,601/09بازار پایه بسرمايه گذاريها
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز1,141/2بازار دومسرمايه گذاريها
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران834/24بازار پایه بسرمايه گذاريها
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان579/2بازار دومسرمايه گذاريها
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان438/5بازار دومسرمايه گذاريها
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی398/05بازار پایه بسرمايه گذاريها
وجامی1سرمایه گذاری جامی366/36بازار پایه بسرمايه گذاريها
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس312/05بازار پایه جسرمايه گذاريها
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال158/47بازار پایه جسرمايه گذاريها
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر41,451/81 (1/77%)
غپونه1نوش پونه مشهد7,376/04بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غصینو1صنعتی مینو6,432بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
تبرک1گروه کارخانجات صنعتی تبرک4,933/86بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان4,629/63بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غویتا1ویتانا4,227/6بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس2,856/4بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان2,816/32بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک1صنعتی بهپاک1,970/88بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غپآذر1شیر پگاه آذربایجان شرقی1,634/4بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان1,436/52بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غدیس1پاکدیس1,132/32بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان807/48بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق678/1بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکو1شوکو پارس347/7بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگز1گز سکه108/22بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوان1کیوان64/35بازار پایه جمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي 35,413/19 (1/52%)
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان24,053بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران6,456/71بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصا1احیاء صنایع خراسان1,643/45بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا738/3بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین681/6بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولشرق1لیزینگ ایران و شرق654/9بازار دومواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین480/72بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا372/3بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولراز1لیزینگ رازی177/87بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال154/02بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان300بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر20بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
انبوه سازي، املاك و مستغلات 28,203/08 (1/21%)
کیسون1شرکت کیسون8,487/36بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان3,124/56بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس2,641/8بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه2,484/24بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد1,813/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران1,400/4بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور1,148/92بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند954بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب898/2بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پ1آ.س.پ846بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان692/37بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی655/5بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرود1سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود647بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفا1شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌582/24بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر444/21بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل409/54بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس340/03بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران322/42بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین256/8بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثجوان1تامین مسکن جوانان54بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
مواد و محصولات دارويي 25,205/37 (1/08%)
دقاضی1داروسازی شهید قاضی5,293/89بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
ریشمک1تولید و صادرات ریشمک3,446/7بازار دوممواد و محصولات دارويي
شتهران1داروسازی تهران شیمی2,695/28بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین2,631/3بازار اولمواد و محصولات دارويي
دشیری1شیرین دارو 1,856/25بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی1,572/19بازار دوممواد و محصولات دارويي
دحاوی1الحاوی1,472/4بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
پخش1پخش البرز1,385/4بازار دوممواد و محصولات دارويي
داوه1داروسازی آوه سینا1,221/5بازار دوممواد و محصولات دارويي
دتهران‌1داروسازی‌ تهران‌ دارو1,192بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
کی بی سی1شرکت کی بی سی1,029/79بازار دوممواد و محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو950/53بازار اولمواد و محصولات دارويي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک458/15بازار دوممواد و محصولات دارويي
پيمانكاري صنعتي 23,026/8 (0/99%)
خصدرا1صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌19,386بازار پایه بپيمانكاري صنعتي
وپسا1س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس2,902/5بازار پایه بپيمانكاري صنعتي
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن738/3بازار اولپيمانكاري صنعتي
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 22,821/96 (0/98%)
تسه96121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند961,237تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97081امتیاز تسهیلات مسکن آبان971,143/96تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد971,122/47تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت971,091/24تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور971,072/93تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97091امتیاز تسهیلات مسکن آذر971,069/92تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین971,069/33تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد971,057/81تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 971,054/52تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97041امتیاز تسهیلات مسکن تیر971,044/46تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن961,025/49تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97101امتیاز تسهیلات مسکن دی 971,014/95تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97071امتیاز تسهیلات مسکن مهر97949/85تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96091امتیاز تسهیلات مسکن آذر96931/37تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96101امتیاز تسهیلات مسکن دی96925/31تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96071امتیاز تسهیلات مسکن مهر96876/37تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96081امتیاز تسهیلات مسکن آبان96864/33تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96787/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96767/9تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96748/06تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96742/73تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96733/4تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96041امتیاز تسهیلات مسکن تیر96730/44تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95121امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95720/05تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7101تسهیلات مسکن ب. ملی-دی975/84تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر975/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7091تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر974/93تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر974/02تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان973/9تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور973/13تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت973/09تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد973/04تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6121تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند962/63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین972/63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد972/16تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6111تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن9661/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
خودرو و ساخت قطعات 22,073/83 (0/94%)
خکرمان1گروه اقتصادی کرمان خودرو6,330بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران‌4,408/87بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خاور1ایران خودرو دیزل3,931/38بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خدیزل1بهمن دیزل3,118بازار دومخودرو و ساخت قطعات
خکاوه1سایپا دیزل3,112/78بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائین480بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خلیبل1مالیبل سایپا349/7بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور343/1بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 17,558/23 (0/75%)
توریل1توکاریل5,532بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا4,528بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریل1ریل پردازسیر2,463/72بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسیر1ریل سیر کوثر1,620/23بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حآسا1آسیا سیر ارس1,388/8بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان1,233/75بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر635/18بازار پایه جحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام156/56بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 16,128/43 (0/69%)
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د10,440/08ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر-د1,074/63ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
اوصتا1صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د786/99ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م713/06ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د486/64ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس70%تأدیه446/25ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آرمانی1ص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه300ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
کاریس1صندوق س.سپهر کاریزما-س265/41ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س250/96ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز248/51ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آتیمس1صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س246/95ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
الماس1صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س242/88ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آگاس1صندوق س.هستی بخش آگاه-س157/66ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آیندگان-م141/29ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن-د135/47ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آساس1صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س124/84ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
تهران11ص.ج.یکم دانشگاه تهران20% تادیه30ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه24/81ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آشناتک1ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه12ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 15,816/25 (0/68%)
انرژی31سایر اشخاص بورس انرژی4,472/47بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
سپرده1سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه3,949/5بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
فرابورس1فرابورس ایران3,586بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی11نهادهای مالی بورس انرژی3,044/09بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی21فعالان بورس انرژی764/2بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
زراعت و خدمات وابسته 15,184/24 (0/65%)
زفکا1کشت و دامداری فکا2,730/9بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زقیام1کشت و دام قیام اصفهان2,183/65بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زدشت1کشت و صنعت دشت خرم دره2,112/78بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زبینا1کشاورزی و دامپروری بینالود1,859/2بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان1,787/4بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زکشت1کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت1,196بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آبین1کشت و صنعت آبشیرین995/57بازار پایه بزراعت و خدمات وابسته
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه948/99بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زشگزا1شیر و گوشت زاگرس شهرکرد747/6بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس622/15بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته
هتل و رستوران 14,617/74 (0/63%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی12,855بازار اولهتل و رستوران
گکوثر1هتل پارسیان کوثر اصفهان1,102/53بازار دومهتل و رستوران
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش516/35بازار پایه بهتل و رستوران
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس143/86بازار پایه بهتل و رستوران
ماشين آلات و تجهيزات 12,291/53 (0/53%)
تپکو1تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو8,461/02بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لخانه1لوازم‌ خانگی‌ پارس‌2,231/4بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش1,326/97بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تفیرو1مهندسی فیروزا180/19بازار پایه جماشين آلات و تجهيزات
تراک1ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌91/95بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
سيمان، آهك و گچ 10,483/14 (0/45%)
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان2,210/4بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا2,002/57بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر2,002/5بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف1,463/05بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان1,117/18بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار1,009/43بازار دومسيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران678بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
لاستيك و پلاستيك 10,432/93 (0/45%)
پارتا1مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر8,603/92بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلوله1گازلوله‌1,197/9بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پشاهن1تولیدی پلاستیک‌ شاهین360/85بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران270/26بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
ساير محصولات كاني غيرفلزي 9,597/32 (0/41%)
کقزوی1شیشه‌ قزوین‌2,716/06بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا1,149بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کمینا1شیشه سازی مینا1,009/56بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز860/01بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا846/1بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کورز1ورزیران‌668/32بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق531بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتا1ایتالران‌450بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سایرا1ایرانیت‌319/25بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار287/2بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذری1آذریت‌263/3بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده174/77بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سفارود1کارخانه فارسیت درود156/16بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه‌105/17بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمی1پرمیت‌61/42بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 9,158/02 (0/39%)
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه5,175/22بازار پایه جخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
قاسم1قاسم ایران3,982/8بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
محصولات كاغذي 8,471/97 (0/36%)
چکاپا1گروه صنایع کاغذ پارس8,414/55بازار دوممحصولات كاغذي
چکارم1کارتن‌ مشهد35/98بازار پایه جمحصولات كاغذي
چبسپا1بسته‌ بندی‌ پارس21/43بازار پایه بمحصولات كاغذي
اطلاعات و ارتباطات 8,465 (0/36%)
اپرداز1آتیه داده پرداز5,364بازار دوماطلاعات و ارتباطات
اوان1مبین وان کیش3,101بازار دوماطلاعات و ارتباطات
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري8,361/6 (0/36%)
مادیرا1صنایع ماشین های اداری ایران8,361/6بازار دومتوليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 7,038/3 (0/3%)
فن آوا1گروه فن آوا2,902/24بازار پایه برايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
افرا1افرانت1,929/38بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
تاپکیش1تجارت الکترونیک پارسیان کیش1,668/8بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی537/88بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
قند و شكر 5,935/14 (0/25%)
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال1,830/78بازار دومقند و شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد1,237/17بازار دومقند و شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌1,078/58بازار پایه بقند و شكر
قنقش1قند نقش جهان806/2بازار پایه جقند و شكر
قاروم1قند ارومیه598/41بازار پایه جقند و شكر
قیستو1شرکت قند بیستون384بازار پایه جقند و شكر
استخراج زغال سنگ 5,888/38 (0/25%)
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس5,379/84بازار دوماستخراج زغال سنگ
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود508/54بازار دوماستخراج زغال سنگ
حمل و نقل آبي 5,472/09 (0/23%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر4,953/96بازار دومحمل و نقل آبي
حاریا1کشتیرانی آریا518/13بازار پایه بحمل و نقل آبي
ساخت محصولات فلزي 4,307/45 (0/18%)
فبیرا1بسته‌ بندی‌ ایران‌2,428/64بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فسلیر1سولیران‌1,016/3بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب767/99بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فبستم1صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد83/03بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فجوش1جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌11/49بازار پایه جساخت محصولات فلزي
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 3,417/13 (0/15%)
لکما1کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌2,997/01بازار پایه بساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
لپیام1گسترش صنایع پیام420/12بازار پایه جساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور2,089/26 (0/09%)
تجار1گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان2,057/4بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
بدکو1شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو31/86بازار پایه جتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 1,598/86 (0/07%)
بایکا1کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌1,069/78بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
نیرو1نیرو سرمایه435/92بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بتک1کارخانجات کابل سازی‌ تک‌93/16بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
منسوجات 1,499/91 (0/06%)
نطرین1عطرین نخ قم1,200/92بازار دوممنسوجات
نتوس1پشم‌ بافی‌ توس295/29بازار پایه بمنسوجات
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد3/7بازار پایه جمنسوجات
ساير واسطه گريهاي مالي 1,201/6 (0/05%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ1,201/6بازار اولساير واسطه گريهاي مالي
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور1,131/52 (0/05%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد1,131/52بازار پایه بتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
خدمات فني و مهندسي 1,020/43 (0/04%)
تابا1تابان نیرو سپاهان449بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
تپولا1مهندسی مرآت پولاد302/33بازار پایه جخدمات فني و مهندسي
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد269/1بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
كاشي و سراميك 240 (0/01%)
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده240بازار پایه جكاشي و سراميك
محصولات چوبي 1/38 (0%)
چنوپا1نیوپان‌ 22 بهمن‌1/38بازار پایه جمحصولات چوبي
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما