به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
27
مهر
1397
خروجی Excel
نمادنام شرکتارزشبازارصنعت
اوراق تامين مالي 669,690/95 (28/98%)
اشاد91مشاركت دولتي9-شرايط خاص99090939,330/78اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7021اسنادخزانه-م2بودجه97-97102433,510/64اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7011اسنادخزانه-م1بودجه97-97092032,441اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سخاب71اسناد خزانه اسلامي97122831,846/78اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
افاد11منفعت دولت-با شرايط خاص14000627,325/83اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7031اسنادخزانه-م3بودجه97-99072125,304/76اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7091اسنادخزانه-م9بودجه97-99051323,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد61مشاركت دولتي6-شرايط خاص98120122,949/86اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7061اسنادخزانه-م6بودجه97-99042318,400/94اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6051اسنادخزانه-م5بودجه96-97092618,351/95اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد31اجاره دولت-واجدشرايط خاص99111818,200اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
افاد21منفعت دولتي2-شرايط خاص1400062616,340اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6071اسنادخزانه-م7بودجه96-97101016,261/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
گندم21مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص140015,588/76اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6041اسنادخزانه-م4بودجه96-98082014,825/36اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7041اسنادخزانه-م4بودجه97-99102214,661/21اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت61مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص140013,597/33اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6081اسنادخزانه-م8بودجه96-98041113,546/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6121اسنادخزانه-م12بودجه96-98111413,274/68اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6131اسنادخزانه-م13بودجه96-98101613,272/74اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6101اسنادخزانه-م10بودجه96-98091113,093/52اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7051اسنادخزانه-م5بودجه97-98052311,861/33اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6231اسنادخزانه-م23بودجه96-9905289,859/06اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
تامین971اجاره س.تامين اجتماعي9712229,700/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد11مشاركت دولتي1-شرايط خاص0010269,300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد51مشاركت دولتي5-شرايط خاص9809228,854/32اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6111اسناد خزانه-م11بودجه96-9709138,819/12اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد31مشاركت دولتي3-شرايط خاص9807138,802اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7121اسنادخزانه-م12بودجه97-9805308,264/99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6221اسنادخزانه-م22بودجه96-9805238,249/45اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7111اسنادخزانه-م11بودجه97-9804308,151اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6241اسنادخزانه-م24بودجه96-9906258,116/57اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6061اسنادخزانه-م6بودجه96-9807227,928/46اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6141اسنادخزانه-م14بودجه96-9810167,825/93اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9911اجاره تامين اجتماعي-امين9912267,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6091اسنادخزانه-م9بودجه96-9804116,772اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد221اجاره دولتي آپرورش-لوتوس9911185,715اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6151اسنادخزانه-م15بودجه96-9808205,463/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9921اجاره تامين اجتماعي-سپهر9912265,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد241اجاره دولتي آپرورش-نوين9911185,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9931اجاره ت.اجتماعي-كاردان9912264,750اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد11اجاره دولت مرحله يك1394-9812264,670اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صخابر1اوراق اجاره شركت مخابرات ايران4,513/25اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت11مرابحه دولتي تعاون-ملت9911183,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0031اجاره تامين اجتماعي-سپهر0005233,186اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صایتل21اجاره رايتل2- سه ماهه 22 درصد3,060/35اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0011اجاره تامين اجتماعي-امين0005233,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت21مرابحه دولت تعاون-كاردان9911183,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9941اجاره تامين اجتماعي-نوين9912262,970اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد71مشاركت دولتي7-شرايط خاص9812272,842/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد251اجاره دولتي آپرورش-سپهر9911182,744/92اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد411اجاره دولتي وزا.علوم-الف9912242,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0021اجاره تامين اجتماعي-تمدن0005232,360/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مشهد9711مشاركت شهرداري مشهد1394-تمدن2,358/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قم9711شهرداري قم 1394-تمدن2,290اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد81مشاركت دولتي8-شرايط خاص9810302,262/72اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ماهان991اجاره هواپيمايي ماهان 99032,101/85اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
تبریز971مشاركت قطار شهري تبريز9712182,060اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0041اجاره تامين اجتماعي-نوين0005232,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد231اجاره دولتي آپرورش-ملت9911181,926اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد211اجاره دولتي آپرورش-تمدن9911181,750/16اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد21مشاركت دولتي2-شرايط خاص0012271,560اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد41مشاركت دولتي4-شرايط خاص9807301,533/51اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مشهد9721شهرداري مشهد 1394-ارگ هومن1,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت31مرابحه دولتي تعاون-اميد9911181,485/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد261اجاره دولتي آپرورش-اميد9911181,485/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد421اجاره دولت-واجدشرايط خاص9912241,215اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
البرز021اجاره ريلي البرزنيرو140205141,050اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مشهد9731شهرداري مشهد1394-لوتوس پارسيان1,018اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرج971شهرداري كرج 13941,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد271اجاره دولت آپرورش-كاردان9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت51مرابحه دولتي تعاون-نوين9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
امید991مشارکت ليزينگ اميد9907940اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت41مرابحه دولتي تعاون-لوتوس991118930اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صبا14011اجاره مهندسي صبا نفت14010225920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرمان981مرابحه كرمان موتور 980912880اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
رایان1مشاركت رايان سايپا 3 ماهه 22%800/44اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صدانا981اجاره دانا پتروريگ كيش 1394650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صامیا1اجاره پترواميدآسيا3ماهه20درصد529/19اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212523/68اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرانه991مرابحه بنا گستر كرانه991222500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قم9721شهرداري قم 1394- سپهر500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کورش991مرابحه صنعت غذايي كورش990411500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قم9731شهرداري قم1394-لوتوس پارسيان493/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قرن991مرابحه پديده شيمي قرن990701485اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
لوتوس991اجاره لوتوس پارسيان990717432اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سکرد981مشاركت سيمان كردستان980219331/76اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ریل14011اجاره ريل كوثر14010509300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شرق14001مشاركت ليزينگ ايران وشرق140010221/04اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
حکمت011مشاركت حكمت ايرانيان 140107191/23اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صشرق991مرابحه سيمان شرق 99010964اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
محصولات شيميايي 568,123/8 (24/59%)
مارون1پتروشيمي مارون247,540بازار دوممحصولات شيميايي
زاگرس1پتروشيمي زاگرس164,222/4بازار دوممحصولات شيميايي
شکبیر1پتروشيمي اميركبير43,200بازار پایه جمحصولات شيميايي
خراسان1شركت پتروشيمي خراسان21,342/91بازار دوممحصولات شيميايي
شلرد1كود شيميايي اوره لردگان20,115بازار پایه بمحصولات شيميايي
شجم1صنايع پتروشيمي تخت جمشيد14,256بازار پایه بمحصولات شيميايي
شغدیر1پتروشيمي غدير8,630/7بازار اولمحصولات شيميايي
شوش1هنكل‌ پاك‌ وش‌7,000/79بازار پایه جمحصولات شيميايي
زنجان1صنايع پتروشيمي زنجان6,545بازار پایه بمحصولات شيميايي
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون4,980بازار SMEمحصولات شيميايي
شپلی1پلي اكريل ايران4,860/1بازار پایه بمحصولات شيميايي
شصفها1پتروشيمي‌ اصفهان‌4,539/9بازار پایه جمحصولات شيميايي
دهدشت1صنايع پتروشيمي دهدشت3,098/86بازار پایه جمحصولات شيميايي
جهرم1پتروشيمي جهرم3,084/4بازار پایه بمحصولات شيميايي
فسا1پتروشيمي فسا3,078/14بازار پایه بمحصولات شيميايي
داراب1پتروشيمي داراب3,005/86بازار پایه بمحصولات شيميايي
ممسنی1پتروشيمي ممسني2,417/21بازار پایه بمحصولات شيميايي
کازرو1پتروشيمي كازرون2,120/52بازار پایه بمحصولات شيميايي
شمواد1توليد مواداوليه الياف مصنوعي1,004/13بازار پایه بمحصولات شيميايي
شکف1كف554بازار پایه جمحصولات شيميايي
ساینا1صنايع بهداشتي ساينا541/3بازار دوممحصولات شيميايي
شرنگی1شيميايي رنگين494/86بازار پایه بمحصولات شيميايي
شستان1پتروشيمي گلستان493/34بازار پایه جمحصولات شيميايي
شتولی1تولي‌پرس‌463/5بازار پایه جمحصولات شيميايي
شتوکا1توكا رنگ فولاد سپاهان435/89بازار دوممحصولات شيميايي
شسم1توليد سموم‌ علف‌ كش98/99بازار پایه جمحصولات شيميايي
فلزات اساسي 293,205/03 (12/69%)
ذوب1سهامي ذوب آهن اصفهان91,014/35بازار دومفلزات اساسي
میدکو1هلدينگ صنايع معدني خاورميانه88,553/52بازار اولفلزات اساسي
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب63,045بازار دومفلزات اساسي
ارفع1شركت آهن و فولاد ارفع21,908بازار دومفلزات اساسي
فوکا1فولاد كاويان11,949/45بازار پایه جفلزات اساسي
فاهواز1نورد و لوله اهواز4,586/99بازار پایه جفلزات اساسي
فزرین1زرين معدن آسيا2,876/7بازار دومفلزات اساسي
کیمیا1معدني كيمياي زنجان گستران2,594/3بازار دومفلزات اساسي
وسدید1گروه ‌صنعتي‌سديد1,672/2بازار پایه بفلزات اساسي
فسدید1لوله‌وتجهيزات‌ سديد - ورشكسته1,075/8بازار پایه جفلزات اساسي
فماک1ماداكتو استيل كرد991/05بازار SMEفلزات اساسي
فالوم1آلومتك‌979/66بازار پایه جفلزات اساسي
فافزا1فولاد افزا سپاهان813/06بازار پایه بفلزات اساسي
زنگان1صنعت روي زنگان794/8بازار دومفلزات اساسي
فولای1صنايع فولاد آلياژي يزد350/14بازار اولفلزات اساسي
بانكها و موسسات اعتباري 120,711/11 (5/22%)
وآیند1بانك آينده24,544بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وشهر1بانك شهر14,513/89بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
سامان1بانك سامان14,104بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
تات1بانك تات11,072بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
ومهر1بانك مهر اقتصاد8,580بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وزمین1بانك ايران زمين8,520بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
دی1بانك دي7,552بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وملل1اعتباري ملل7,041/72بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وقوام1بانك قوامين4,992بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
سمایه1بانك سرمايه4,904بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
حکمت1بانك حكمت ايرانيان4,728بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وگردش1بانك گردشگري4,524بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وکوثر1شركت اعتباري كوثر مركزي3,528بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
توسعه1اعتباري توسعه1,606بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
وسالت1بانك قرض الحسنه رسالت501/5بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 90,233/75 (3/91%)
شاوان1پالايش نفت لاوان31,724/23بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شراز1پالايش نفت شيراز29,873/92بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانل1نفت ايرانول16,562بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاس1نفت پاسارگاد11,608/8بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگ1تجهيزنيروي‌زنگان‌464/8بازار پایه بفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي61,809/82 (2/67%)
بپاس1بيمه پاسارگاد12,703/92بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثر1بيمه كوثر6,645بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بساما1بيمه سامان6,127/5بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازی1بيمه رازي3,832بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسین1بيمه سينا3,649/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکام1شركت بيمه اتكايي امين3,622/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکای1بيمه اتكايي ايرانيان3,510بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودی1بيمه دي2,955بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمد1بيمه سرمد2,722/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنو1بيمه تجارت نو (50% پرداخت شده)2,237/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحکمت1بيمه حكمت صبا(50% پرداخت شده)2,110بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین1بيمه نوين1,986بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمان1بيمه آرمان1,798/5بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفری1بيمه كارآفرين1,667/75بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهن1بيمه ميهن1,654/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین1بيمه نوين1,485بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظ1بيمه حافظ1,377/01بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بخاور1بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه)1,100/4بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاون1بيمه تعاون625/24بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
سرمايه گذاريها 53,416/28 (2/31%)
سرچشمه1سرمايه گذاري مس سرچشمه13,574/4بازار دومسرمايه گذاريها
آریان1سرمايه گذاري پارس آريان12,247/14بازار پایه جسرمايه گذاريها
سنوین1سرمايه گذاري اقتصاد نوين4,609بازار پایه جسرمايه گذاريها
وآداک1صنعت و تجارت آداك4,351/74بازار پایه جسرمايه گذاريها
وکادو1تكادو4,008/33بازار پایه بسرمايه گذاريها
گوهران1سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد2,984بازار اولسرمايه گذاريها
وسبحان1سرمايه گذاري سبحان2,592/2بازار اولسرمايه گذاريها
ودانا1سرمايه گذاري دانايان پارس1,879/2بازار پایه بسرمايه گذاريها
وآرین1شركت توسعه اقتصادي آرين1,779/4بازار پایه بسرمايه گذاريها
فلات1گروه صنايع معادن فلات ايرانيان1,030/13بازار پایه بسرمايه گذاريها
وایرا1سرمايه گذاري صنايع ايران1,015/52بازار پایه بسرمايه گذاريها
اعتلا1شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز813/6بازار دومسرمايه گذاريها
وگستر1گسترش سرمايه گذاري ايرانيان764بازار دومسرمايه گذاريها
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي528/36بازار پایه بسرمايه گذاريها
سدبیر1س. تدبيرگران فارس وخوزستان418/5بازار دومسرمايه گذاريها
معیار 1سرمايه گذاري معيار صنعت پارس312/05بازار پایه جسرمايه گذاريها
وجامی1سرمايه گذاري جامي298/8بازار پایه بسرمايه گذاريها
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال209/91بازار پایه بسرمايه گذاريها
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 52,130/6 (2/26%)
دماوند1توليد نيروي برق دماوند28,612/92بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا1توليد برق عسلويه مپنا13,166/61بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهور1مديريت انرژي اميد تابان هور5,984بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بکهنوج1توليد برق ماهتاب كهنوج4,367/07بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي 41,948/66 (1/82%)
واحیا1م .صنايع و معادن احياء سپاهان28,303/97بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وسنا1سرمايه گذاري نيروگاهي ايران8,888/05بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصا1احياء صنايع خراسان1,527/61بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارس1سرمايه گذاري ارس صبا719/3بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنو1سرمايه گذاري ساختماني نوين678بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولشرق1ليزينگ ايران و شرق648/3بازار دومواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوق1سرمايه گذاري وثوق امين507/48بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولانا1شركت ليزينگ آريا دانا406/7بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولراز1ليزينگ رازي150/92بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوس1س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال118/02بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآفر1سرمايه گذاري ارزش آفرينان300بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشان1س. فني و مهندسي مشانير20بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر37,908/77 (1/64%)
غصینو1صنعتي مينو7,062بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غپونه1نوش پونه مشهد5,653/36بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خودکفا1اقتصادي و خودكفايي آزادگان5,285/86بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
تبرک1گروه كارخانجات صنعتي تبرك5,061/05بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب1كشت و صنعت شهداب ناب خراسان3,337/36بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غویتا1ويتانا2,664بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارس1شير پاستوريزه پگاه فارس2,140/8بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک1صنعتي بهپاك1,730/56بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلپا1شير پاستوريزه پگاه گلپايگان1,271/04بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غدیس1پاكديس1,072/4بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستا1شير پاستوريزه پگاه گلستان828بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غپآذر1شير پگاه آذربايجان شرقي816/4بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینو1شركت صنايع غذايي مينو شرق487بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکو1شوكو پارس290/61بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگز1گز سكه108/71بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوان1كيوان99/61بازار پایه جمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
پيمانكاري صنعتي 33,585/35 (1/45%)
خصدرا1صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌28,725بازار پایه بپيمانكاري صنعتي
وپسا1س. پتروشيمي ساختمان خليج فارس3,965بازار پایه جپيمانكاري صنعتي
بالاس1مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن895/35بازار اولپيمانكاري صنعتي
انبوه سازي، املاك و مستغلات 29,997/02 (1/3%)
کیسون1شركت كيسون9,712/08بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
کرمان1س. توسعه و عمران استان كرمان3,502/75بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازي و خانه سازي باغميشه2,971/32بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیس1سرمايه گذاري مسكن پرديس2,353/4بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد1,758/9بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنور1سرمايه گذاري كوه نور1,290/37بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتران1سرمايه گذاري مسكن تهران1,136/4بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغرب1شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب942/3بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوند1سرمايه گذاري مسكن الوند880/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پ1آ.س.پ864بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبيل744/67بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنام1س ساختماني ب نام آوران مهندسي744بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرود1سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود693/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظام1س. ساختماني نظام مهندسي ايران470/36بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثزاگرس1سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس457/71بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوز1سرمايه گذاري و توسعه خوزستان455/35بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفا1شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌422/72بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزوی1شركت عمران و سازندگي قزوين354/72بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتما1س. ساختماني اعتماد گستر187/97بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثجوان1تامين مسكن جوانان54بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
خودرو و ساخت قطعات 26,411/84 (1/14%)
خکرمان1گروه اقتصادي كرمان خودرو9,430بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خکاوه1سايپا ديزل4,280/4بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خاور1ايران خودرو ديزل3,991/25بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
تشتاد1صنايع توليدي اشتاد ايران‌3,956/04بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خدیزل1بهمن ديزل3,733بازار دومخودرو و ساخت قطعات
خفناور1مهندسي صنعتي روان فن آور398/1بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خلیبل1ماليبل سايپا349/7بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائين273/36بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
مواد و محصولات دارويي 25,483/61 (1/1%)
ریشمک1توليد و صادرات ريشمك5,105/7بازار دوممواد و محصولات دارويي
دقاضی1داروسازي شهيد قاضي4,518/31بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
شتهران1داروسازي تهران شيمي2,673/15بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
کاسپین1داروسازي كاسپين تامين2,346/9بازار اولمواد و محصولات دارويي
دشیری1شيرين دارو 2,167/35بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
دحاوی1الحاوي1,522/8بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
داوه1داروسازي آوه سينا1,273/3بازار دوممواد و محصولات دارويي
دتهران‌1داروسازي‌ تهران‌ دارو1,192بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
پخش1پخش البرز1,167/6بازار دوممواد و محصولات دارويي
دتولید1داروسازي توليد دارو1,116/66بازار اولمواد و محصولات دارويي
دسانکو1داروسازي سبحان انكولوژي1,098/14بازار دوممواد و محصولات دارويي
کی بی سی1شركت كي بي سي816بازار دوممواد و محصولات دارويي
دبالک1مواد اوليه دارويي البرز بالك485/69بازار دوممواد و محصولات دارويي
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 24,365/1 (1/05%)
انرژی31ساير اشخاص بورس انرژي7,346/32بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
فرابورس1فرابورس ايران3,987بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
سپرده1سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه3,949/5بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا41ساير اشخاص بورس كالاي ايران3,388/02بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی11نهادهاي مالي بورس انرژي2,515/99بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا31نهادهاي مالي بورس كالاي ايران1,058/03بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا11كارگزاران بورس كالاي ايران785/12بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی21فعالان بورس انرژي764/2بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا21توليدكنندگان بورس كالاي ايران570/93بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 22,223/92 (0/96%)
تسه96121امتياز تسهيلات مسكن اسفند961,357/55تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97061امتياز تسهيلات مسكن شهريور971,241/64تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97051امتياز تسهيلات مسكن مرداد971,234/82تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97021امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت971,193/55تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97011امتياز تسهيلات مسكن فروردين971,173/43تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97031امتياز تسهيلات مسكن خرداد971,163/8تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97041امتياز تسهيلات مسكن تير971,150/95تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96111امتياز تسهيلات مسكن بهمن961,113/77تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96091امتياز تسهيلات مسكن آذر961,023/45تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96101امتياز تسهيلات مسكن دي961,015/13تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96071امتياز تسهيلات مسكن مهر96956/62تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96081امتياز تسهيلات مسكن آبان96951/17تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96061امتياز تسهيلات مسكن شهريور 96866/41تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96051امتياز تسهيلات مسكن مرداد 96834/98تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96011امتياز تسهيلات مسکن فروردين96812/69تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96031امتياز تسهيلات مسكن خرداد 96812/43تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96021امتياز تسهيلات مسکن ارديبهشت96811/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96041امتياز تسهيلات مسكن تير96803/78تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95111امتياز تسهيلات مسکن بهمن ماه95795/01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95121امتياز تسهيلات مسکن اسفندماه95790/97تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95101امتياز تسهيلات مسكن دي ماه 95785/47تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95091امتياز تسهيلات مسكن آذرماه 95680/46تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95081امتياز تسهيلات مسكن آبانماه 95622/11تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7061تسهيلات مسكن ب. ملي-شهريور976/43تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7051تسهيلات مسكن ب. ملي-مرداد975/76تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7041تسهيلات مسكن ب. ملي-تير975/7تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7031تسهيلات مسكن ب. ملي-خرداد974/08تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7021تسهيلات مسكن ب. ملي-ارديبهشت973/75تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7011تسهيلات مسكن ب. ملي-فروردين973/67تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6121تسهيلات مسكن بانك ملي-اسفند962/86تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6111تسهيلات مسكن بانك ملي-بهمن9661/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 16,934/34 (0/73%)
حسینا1توسعه خدمات دريايي وبندري سينا6,292/5بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
توریل1توکاريل3,648بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریل1ريل پردازسير2,455/88بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارسا1توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان1,448/5بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسیر1ريل سير كوثر1,165/87بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حآسا1آسيا سير ارس1,092/8بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندر1دريايي و کشتيراني خط دريابندر705/36بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامي عام125/43بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
هتل و رستوران 15,918/92 (0/69%)
سمگا1گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي13,437بازار اولهتل و رستوران
گکوثر1هتل پارسيان كوثر اصفهان1,787/83بازار دومهتل و رستوران
گکیش1توريستي ورفاهي آبادگران كيش462/78بازار پایه بهتل و رستوران
گپارس1امور رفاهي كارگزاران پارس231/3بازار پایه بهتل و رستوران
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 15,650/72 (0/68%)
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د9,045/29ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آکورد1صندوق س. آرمان آتي كوثر-د1,470/98ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرين پارسيان-م717/69ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
کاریس1صندوق س.سپهر كاريزما-س553/58ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د493/45ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
رویش1ص.س.جسورانه رويش لوتوس70%تأديه446/25ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آينده-س400/99ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
نسیم1صندوق س.نسيم-ز381/84ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
الماس1صندوق س.امين تدبيرگران فردا-س378/92ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آرمانی1ص.س.ج.فناوري آرماني50%تاديه300ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز295/91ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آتیمس1صندوق س.آرمان آتيه درخشان مس-س267/4ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
اوصتا1صندوق انديشه ورزان صباتامين -د200/76ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آگاس1صندوق س.هستي بخش آگاه-س182/57ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صایند1صندوق س. گنجينه آينده روشن-د165/32ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آيندگان-م144/83ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آساس1صندوق س.آسمان آرماني سهام-س140/38ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
تهران11ص.ج.يكم دانشگاه تهران20% تاديه30ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آتی11ص.س.ج. يكم آرمان آتي 20%تأديه22/55ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آشناتک1ص.س.ج.ايده نوتك آشنا12% تاديه12ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 12,574/18 (0/54%)
رفاه1فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه10,662/58بازار پایه جخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
قاسم1قاسم ايران1,911/6بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
لاستيك و پلاستيك 10,850/03 (0/47%)
پارتا1مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير8,618/34بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلوله1گازلوله‌1,593/9بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پلاست1كارخانجات توليدي پلاستيران336/33بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پشاهن1توليدي پلاستيك‌ شاهين301/46بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
سيمان، آهك و گچ 10,373/33 (0/45%)
سجام1مجتمع سيمان غرب آسيا2,855/75بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
ساروج1بين المللي ساروج بوشهر2,288/7بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سمتاز1سيمان ممتازان كرمان1,418/4بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سبزوا1سيمان لار سبزوار1,309/15بازار دومسيمان، آهك و گچ
سخواف1سيمان مجد خواف786/41بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سلار1شركت سيمان لارستان777/42بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سباقر1سيمان باقران660بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
کایگچ1ايران ‌گچ277/5بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
ماشين آلات و تجهيزات 9,650/33 (0/42%)
تپکو1توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو6,495/9بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لخانه1لوازم‌ خانگي‌ پارس‌1,991/7بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لازما1كارخانه هاي صنعتي آزمايش906/1بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تفیرو1مهندسي فيروزا139/18بازار پایه جماشين آلات و تجهيزات
تراک1ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌91/95بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تپمپس1توليدي پمپ پارس (سهامي عام)25/5بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
محصولات كاغذي 9,232/38 (0/4%)
چکاپا1گروه صنايع كاغذ پارس9,174/97بازار دوممحصولات كاغذي
چکارم1كارتن‌ مشهد35/98بازار پایه جمحصولات كاغذي
چبسپا1بسته‌ بندي‌ پارس21/43بازار پایه بمحصولات كاغذي
اطلاعات و ارتباطات 8,124/4 (0/35%)
اپرداز1آتيه داده پرداز5,581بازار دوماطلاعات و ارتباطات
اوان1مبين وان كيش2,543/4بازار دوماطلاعات و ارتباطات
ساير محصولات كاني غيرفلزي 8,093/46 (0/35%)
کقزوی1شيشه‌ قزوين‌2,674/64بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کمینا1شيشه سازي مينا1,057/89بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کورز1ورزيران‌668/32بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآور1فرآورده هاي سيمان شرق632/16بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکا1توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا613/65بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیا1شركت مواد ويژه ليا442/57بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتا1ايتالران‌423/34بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
سفاسی1شركت فارسيت اهواز337/35بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجان1بازرگاني و توليدي مرجان كار299/52بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي
سایرا1ايرانيت‌253/22بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگن1توليدي و صنعتي آبگينه‌180/29بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سفارود1كارخانه فارسيت درود168/13بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کباده1توليد خاك نسوزاستقلال آباده164/4بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمی1پرميت‌91/87بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذری1آذريت‌86/11بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 7,399/08 (0/32%)
فن آوا1گروه فن آوا3,152/16بازار پایه برايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
افرا1افرانت1,935/5بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
تاپکیش1تجارت الكترونيك پارسيان كيش1,882بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخر1توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي429/42بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
استخراج زغال سنگ 6,037/01 (0/26%)
کپرور1فرآوري زغال سنگ پروده طبس5,474/88بازار دوماستخراج زغال سنگ
کشرق1صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود562/13بازار دوماستخراج زغال سنگ
زراعت و خدمات وابسته 5,484/33 (0/24%)
زقیام1كشت و دام قيام اصفهان1,348/9بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زگلدشت1كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان998/2بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زبینا1كشاورزي و دامپروري بينالود940/8بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آبین1كشت و صنعت آبشيرين914/55بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته
زشگزا1شير و گوشت زاگرس شهركرد577/68بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آینده1بازرگاني آينده سازان بهشت پارس317/13بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته
تلیسه1دامداري تليسه نمونه287/07بازار دومزراعت و خدمات وابسته
سیمرغ1سيمرغ100بازار پایه بزراعت و خدمات وابسته
قند و شكر 4,596/3 (0/2%)
قچار1فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال1,422/54بازار دومقند و شكر
قجام1فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌1,031/16بازار پایه بقند و شكر
قاروم1قند اروميه912/48بازار پایه جقند و شكر
قشیر1قند شيروان قوچان و بجنورد846/12بازار دومقند و شكر
قیستو1شركت قند بيستون384بازار پایه جقند و شكر
حمل و نقل آبي 3,898/8 (0/17%)
حخزر1كشتيراني درياي خزر3,458/16بازار دومحمل و نقل آبي
حاریا1كشتيراني آريا440/64بازار پایه بحمل و نقل آبي
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 3,155/47 (0/14%)
لکما1كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌2,776/93بازار پایه بساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
لپیام1گسترش صنايع پيام378/54بازار پایه جساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
ساخت محصولات فلزي 2,973/82 (0/13%)
فنرژی1گسترش صنايع انرژي آذرآب1,097/41بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فبیرا1بسته‌ بندي‌ ايران‌1,090/44بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فسلیر1سوليران‌695/7بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فبستم1صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد78/87بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فجوش1جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌11/38بازار پایه جساخت محصولات فلزي
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور2,019/66 (0/09%)
تجار1گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان1,987/8بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
بدکو1فروشگاههاي زنجيره اي ديوكس31/86بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
ساير واسطه گريهاي مالي 1,580/8 (0/07%)
ولبهمن1شركت بهمن ليزينگ1,580/8بازار اولساير واسطه گريهاي مالي
منسوجات 1,300/58 (0/06%)
نطرین1عطرين نخ قم919/6بازار دوممنسوجات
نتوس1پشم‌ بافي‌ توس377/29بازار پایه بمنسوجات
نشار1كارخانجات پشمبافي افشار يزد3/7بازار پایه جمنسوجات
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور1,015/04 (0/04%)
بمیلا1توسعه بازرگاني آهن وفولادميلاد1,015/04بازار پایه بتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 975/34 (0/04%)
نیرو1نيرو سرمايه459/91بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بایکا1كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌373/88بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بتک1كارخانجات كابل سازي‌ تك‌141/54بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
خدمات فني و مهندسي 812/53 (0/04%)
تابا1تابان نيرو سپاهان338/15بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
خفولا1خدمات فني فولاد يزد244/86بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
تپولا1مهندسي مرآت پولاد229/52بازار پایه جخدمات فني و مهندسي
استخراج کانه هاي فلزي 504/84 (0/02%)
تکنار1مجتمع معادن مس تكنار504/84بازار پایه باستخراج کانه هاي فلزي
كاشي و سراميك 300 (0/01%)
کصدف1كاشي صدف سرام استقلال آباده300بازار پایه جكاشي و سراميك
محصولات چوبي 1/38 (0%)
چنوپا1نيوپان‌ 22 بهمن‌1/38بازار پایه جمحصولات چوبي
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما