به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
تیر
1397
خروجی Excel
نمادنام شرکتارزشبازارصنعت
اوراق تامین مالی554,225/5 (34/07%)
اشاد91مشارکت دولتی9-شرایط خاص99090939,436/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
افاد11منفعت دولت-با شرایط خاص14000629,996/97اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سخاب71اسناد خزانه اسلامی97122829,790/98اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد61مشارکت دولتی6-شرایط خاص98120122,962/72اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
افاد21منفعت دولتی2-شرایط خاص1400062620,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گندم21مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص140018,999/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6011اسنادخزانه-م1بودجه96-97050818,828/22اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6021اسنادخزانه-م2بودجه96-97061218,395/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6031اسنادخزانه-م3بودجه96-97071018,019/94اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت61مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص140017,380اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6051اسنادخزانه-م5بودجه96-97092617,119/11اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد31اجاره دولت-واجدشرایط خاص99111816,905اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6071اسنادخزانه-م7بودجه96-97101015,203/76اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6041اسنادخزانه-م4بودجه96-98082013,806/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6081اسنادخزانه-م8بودجه96-98041112,616/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6121اسنادخزانه-م12بودجه96-98111412,438/04اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6131اسنادخزانه-م13بودجه96-98101612,408/91اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6101اسنادخزانه-م10بودجه96-98091112,172/39اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گندم97071مرابحه دولتی گندم 97071910,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
تامین971اجاره س.تامین اجتماعی9712229,899/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد11مشارکت دولتی1-شرایط خاص0010269,689/95اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6231اسنادخزانه-م23بودجه96-9905288,989/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد51مشارکت دولتی5-شرایط خاص9809228,903/93اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد31مشارکت دولتی3-شرایط خاص9807138,543/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6111اسناد خزانه-م11بودجه96-9709138,127/22اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6221اسنادخزانه-م22بودجه96-9805237,663/32اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6241اسنادخزانه-م24بودجه96-9906257,486/34اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6061اسنادخزانه-م6بودجه96-9807227,406/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6141اسنادخزانه-م14بودجه96-9810167,313/78اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
شستا9911اجاره تامین اجتماعی-امین9912267,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6091اسنادخزانه-م9بودجه96-9804116,308/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد221اجاره دولتی آپرورش-لوتوس9911185,450اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد241اجاره دولتی آپرورش-نوین9911185,100اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
شستا9921اجاره تامین اجتماعی-سپهر9912265,075اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6151اسنادخزانه-م15بودجه96-9808205,064/65اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
شستا9931اجاره ت.اجتماعی-کاردان9912265,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا6211اسنادخزانه-م21بودجه96-9705224,907/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد11اجاره دولت مرحله یک1394-9812264,750اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صخابر1اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران4,509/19اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت11مرابحه دولتی تعاون-ملت9911183,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
شستا9941اجاره تامین اجتماعی-نوین9912263,075اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صایتل21اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد3,035/13اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت21مرابحه دولت تعاون-کاردان9911183,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد251اجاره دولتی آپرورش-سپهر9911182,880اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد71مشارکت دولتی7-شرایط خاص9812272,811/41اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد411اجاره دولتی وزا.علوم-الف9912242,625/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد211اجاره دولتی آپرورش-تمدن9911182,475اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9711مشارکت شهرداری مشهد1394-تمدن2,358/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9711شهرداری قم 1394-تمدن2,290اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد81مشارکت دولتی8-شرایط خاص9810302,263/13اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
تبریز971مشارکت قطار شهری تبریز9712182,206اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ماهان991اجاره هواپیمایی ماهان 99032,101/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد231اجاره دولتی آپرورش-ملت9911182,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد21مشارکت دولتی2-شرایط خاص0012272,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اشاد41مشارکت دولتی4-شرایط خاص9807301,503/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت31مرابحه دولتی تعاون-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9721شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن1,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد261اجاره دولتی آپرورش-امید9911181,485/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد421اجاره دولت-واجدشرایط خاص9912241,192/43اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9731شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان1,030/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت51مرابحه دولتی تعاون-نوین9911181,030اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
کرج971شهرداری کرج 13941,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
فولاد971مرابحه فولاد مبارکه 9704291,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد271اجاره دولت آپرورش-کاردان9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
امید991مشارکت لیزینگ امید9907993اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت41مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118960اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صبا14011اجاره مهندسی صبا نفت14010225920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
کرمان981مرابحه کرمان موتور 980912919/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رایان1مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%808اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صدانا981اجاره دانا پتروریگ کیش 1394650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صامیا1اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد529/18اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212518/55اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9731شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان515اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9721شهرداری قم 1394- سپهر500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
کرانه991مرابحه بنا گستر کرانه991222500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
کورش991مرابحه صنعت غذایی کورش990411485اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
لوتوس991اجاره لوتوس پارسیان990717480اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سکرد981مشارکت سیمان کردستان980219331/76اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صکاشی1اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
شرق14001مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010221/04اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صشرق991مرابحه سیمان شرق 99010964اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
محصولات شيميايي359,009/95 (22/07%)
مارون1پتروشیمی مارون178,004بازار دوممحصولات شيميايي
زاگرس1پتروشیمی زاگرس86,018/4بازار دوممحصولات شيميايي
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر30,258بازار پایه جمحصولات شيميايي
خراسان1شرکت پتروشیمی خراسان12,830/09بازار دوممحصولات شيميايي
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید9,882بازار پایه بمحصولات شيميايي
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان9,063بازار پایه بمحصولات شيميايي
شوش1هنکل پاک وش7,000/79بازار پایه جمحصولات شيميايي
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون3,990/84بازار SMEمحصولات شيميايي
زنجان1صنایع پتروشیمی زنجان3,104/5بازار پایه بمحصولات شيميايي
شغدیر1پتروشیمی غدیر2,657/2بازار اولمحصولات شيميايي
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت2,052/99بازار پایه جمحصولات شيميايي
فسا1پتروشیمی فسا1,990/51بازار پایه بمحصولات شيميايي
داراب1پتروشیمی داراب1,908/48بازار پایه بمحصولات شيميايي
جهرم1پتروشیمی جهرم1,908/29بازار پایه بمحصولات شيميايي
ممسنی1پتروشیمی ممسنی1,668بازار پایه بمحصولات شيميايي
شپلی1پلی اکریل ایران1,531/95بازار پایه جمحصولات شيميايي
شصفها1پتروشیمی اصفهان1,448/1بازار پایه جمحصولات شيميايي
کازرو1پتروشیمی کازرون1,316/1بازار پایه بمحصولات شيميايي
شمواد1تولید مواداولیه الیاف مصنوعی491/88بازار پایه جمحصولات شيميايي
شکف1کف450بازار پایه جمحصولات شيميايي
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا315/9بازار دوممحصولات شيميايي
شستان1پتروشیمی گلستان291/37بازار پایه بمحصولات شيميايي
شرنگی1شیمیایی رنگین280/59بازار پایه بمحصولات شيميايي
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان273/21بازار دوممحصولات شيميايي
شتولی1تولیپرس225بازار پایه جمحصولات شيميايي
شسم1تولید سموم علف کش48/77بازار پایه جمحصولات شيميايي
فلزات اساسي177,654/86 (10/92%)
میدکو1هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه60,112/8بازار اولفلزات اساسي
ذوب1سهامی ذوب آهن اصفهان40,944/84بازار دومفلزات اساسي
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب35,460بازار دومفلزات اساسي
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع20,836بازار دومفلزات اساسي
فوکا1فولاد کاویان10,318/35بازار پایه جفلزات اساسي
فاهواز1نورد و لوله اهواز2,011/04بازار پایه جفلزات اساسي
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران1,531/01بازار دومفلزات اساسي
فزرین1زرین معدن آسیا1,515/6بازار دومفلزات اساسي
وسدید1گروه صنعتیسدید1,280بازار پایه بفلزات اساسي
فسدید1لولهوتجهیزات سدید782/4بازار پایه جفلزات اساسي
فماک1ماداکتو استیل کرد757/5بازار SMEفلزات اساسي
زنگان1صنعت روی زنگان701/6بازار دومفلزات اساسي
فالوم1آلومتک646/13بازار پایه بفلزات اساسي
فافزا1فولاد افزا سپاهان517/32بازار پایه بفلزات اساسي
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد240/26بازار اولفلزات اساسي
بانكها و موسسات اعتباري103,029/21 (6/33%)
وآیند1بانک آینده18,512بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وشهر1بانک شهر14,513/89بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
تات1بانک تات11,072بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
ومهر1بانک مهر اقتصاد8,580بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وزمین1بانک ایران زمین8,520بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وملل1اعتباری ملل7,041/72بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
سامان1بانک سامان6,616بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وقوام1بانک قوامین4,992بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
سمایه1بانک سرمایه4,904بازار اولبانكها و موسسات اعتباري
حکمت1بانک حکمت ایرانیان4,728بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
دی1بانک دی4,505/6بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وگردش1بانک گردشگری4,194بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی3,528بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
توسعه1اعتباری توسعه822بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت500بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
سرمايه گذاريها46,308/88 (2/85%)
سرچشمه1سرمایه گذاری مس سرچشمه13,014/4بازار دومسرمايه گذاريها
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان12,247/14بازار پایه جسرمايه گذاريها
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین4,584بازار پایه جسرمايه گذاريها
وآداک1صنعت و تجارت آداک4,351/74بازار پایه جسرمايه گذاريها
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان2,155/4بازار اولسرمايه گذاريها
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس1,879/2بازار پایه بسرمايه گذاريها
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید1,874بازار اولسرمايه گذاريها
وکادو1تکادو1,802/65بازار پایه بسرمايه گذاريها
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین1,001بازار پایه بسرمايه گذاريها
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان964/4بازار دومسرمايه گذاريها
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان555/38بازار پایه بسرمايه گذاريها
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز532/2بازار دومسرمايه گذاريها
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران414/48بازار پایه جسرمايه گذاريها
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان284/25بازار دومسرمايه گذاريها
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی250/58بازار پایه جسرمايه گذاريها
وجامی1سرمایه گذاری جامی172/8بازار پایه بسرمايه گذاريها
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال146/77بازار پایه بسرمايه گذاريها
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس78/5بازار پایه جسرمايه گذاريها
فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي43,299/8 (2/66%)
شاوان1پالایش نفت لاوان15,543/67بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شراز1پالایش نفت شیراز12,338/8بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانل1نفت ایرانول9,356بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاس1نفت پاسارگاد5,796بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگ1تجهیزنیرویزنگان265/33بازار پایه بفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي40,049/96 (2/46%)
بپاس1بیمه پاسارگاد7,276/88بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بساما1بیمه سامان4,567/5بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثر1بیمه کوثر4,252/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازی1بیمه رازی2,902بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودی1بیمه دی2,855بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان2,712/5بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکام1شرکت بیمه اتکایی امین2,502/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنو1بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده)2,237/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمد1بیمه سرمد1,812بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمان1بیمه آرمان1,473بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسین1بیمه سینا1,428بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین1بیمه نوین1,411/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهن1بیمه میهن1,167بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفری1بیمه کارآفرین1,151/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحکمت1بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)922/5بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بخاور1بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)624بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاون1بیمه تعاون388/08بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظ1بیمه حافظ366بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم39,406/35 (2/42%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند22,356بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا7,854/39بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور4,996بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج4,199/96بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله32,101/25 (1/97%)
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آیندگان-م18,759ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د8,959/31ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر-د1,423/55ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د485/04ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م442/38ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نسیم1صندوق س.نسیم-ز381/84ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آرمانی1ص.س.ج.فناوری آرمانی10%تادیه300ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز295/91ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
الماس1صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س185/2ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه179ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آتیمس1صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س145/28ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
کاریس1صندوق س.سپهر کاریزما-س144/27ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آساس1صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س103/8ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آگاس1صندوق س.هستی بخش آگاه-س95/98ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س81/18ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن-د55/31ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تهران11ص.ج.یکم دانشگاه تهران20% تادیه30ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه22/2ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آشناتک1ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه12ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
پيمانكاري صنعتي22,733/6 (1/4%)
خصدرا1صنعتی دریایی ایران20,278/5بازار پایه بپيمانكاري صنعتي
وپسا1س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس1,775بازار پایه جپيمانكاري صنعتي
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن680/1بازار اولپيمانكاري صنعتي
انبوه سازي، املاك و مستغلات22,558/01 (1/39%)
کیسون1شرکت کیسون6,214/32بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه2,865/72بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان2,785/99بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس1,815/8بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد1,692/6بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران1,099/2بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور1,028/3بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب819/9بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند719/4بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پ1آ.س.پ636/8بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرود1سرمایهگذاری مسکن زاینده رود595بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی535/5بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین323/68بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان319/2بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل285/79بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران262/2بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفا1شرکت ساختمان اصفهان255/36بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر127/14بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس122/1بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثجوان1تامین مسکن جوانان54بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن22,437/31 (1/38%)
تسه96121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند961,502/34تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه97021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت971,320/51تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه97011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین971,298/71تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه97031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد971,293/23تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن961,232/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96091امتیاز تسهیلات مسکن آذر961,130/02تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96101امتیاز تسهیلات مسکن دی961,121/31تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96071امتیاز تسهیلات مسکن مهر961,053/9تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96081امتیاز تسهیلات مسکن آبان961,046/89تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96954/96تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96919/72تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96896/64تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96896/26تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96884/56تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96041امتیاز تسهیلات مسکن تیر96878/61تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95121امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95869/35تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95863/26تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95101امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95854/7تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95091امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95745/68تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95081امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95692/28تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95051امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95680/4تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95071امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95657/94تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95627/39تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تملی7031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد974/62تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تملی7021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت974/23تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تملی7011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین974/14تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تملی6121تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند963/35تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تملی6111تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن9655/76تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر21,995/14 (1/35%)
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان4,166/39بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
تبرک1گروه کارخانجات صنعتی تبرک3,974/31بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غصینو1صنعتی مینو3,540بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان1,968/72بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غویتا1ویتانا1,861/2بازار پایه جمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک1صنعتی بهپاک1,297/28بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان1,104/12بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس995/2بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غدیس1پاکدیس878/92بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غپآذر1شیر پگاه آذربایجان شرقی738بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان705/72بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق441/9بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکو1شوکو پارس167/13بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگز1گز سکه106/74بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوان1کیوان49/5بازار پایه جمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي17,331/33 (1/07%)
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان10,839/33بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران3,676/3بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصا1احیاء صنایع خراسان706/36بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولشرق1لیزینگ ایران و شرق486/3بازار دومواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا440/5بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین412/5بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین390/12بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا198/1بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولراز1لیزینگ رازی93/96بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال70/56بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر17بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان300بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
مواد و محصولات دارويي15,815 (0/97%)
دقاضی1داروسازی شهید قاضی2,929/1بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
شتهران1داروسازی تهران شیمی2,673بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
ریشمک1تولید و صادرات ریشمک2,071/7بازار دوممواد و محصولات دارويي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین1,736/55بازار اولمواد و محصولات دارويي
دحاوی1الحاوی1,206بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
دتهران1داروسازی تهران دارو1,192بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
دشیری1شیرین دارو873/4بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو811/41بازار اولمواد و محصولات دارويي
پخش1پخش البرز715/2بازار دوممواد و محصولات دارويي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی673/32بازار دوممواد و محصولات دارويي
کی بی سی1شرکت کی بی سی546/24بازار دوممواد و محصولات دارويي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک387/09بازار دوممواد و محصولات دارويي
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط14,832/46 (0/91%)
سپرده1سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه3,956بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی11نهادهای مالی بورس انرژی2,719/41بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
فرابورس1فرابورس ایران2,407بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا41سایر اشخاص بورس کالای ایران1,463/84بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی31سایر اشخاص بورس انرژی1,424/5بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا31نهادهای مالی بورس کالای ایران1,130/17بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی21فعالان بورس انرژی764/2بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا21تولیدکنندگان بورس کالای ایران570/93بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا11کارگزاران بورس کالای ایران396/43بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات11,723/12 (0/72%)
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا3,441/5بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
توریل1توکاریل2,736بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریل1ریل پردازسیر2,279/48بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان1,001بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسیر1ریل سیر کوثر966/29بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حآسا1آسیا سیر ارس920بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر316/56بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام62/3بازار پایه جحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
لاستيك و پلاستيك10,172/4 (0/63%)
پارتا1مجتمعصنعتیآرتاویلتایر8,671/23بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلوله1گازلوله1,041/53بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پشاهن1تولیدی پلاستیک شاهین277/35بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران182/3بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
هتل و رستوران7,452/99 (0/46%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی6,063بازار اولهتل و رستوران
گکوثر1هتل پارسیان کوثر اصفهان1,050/17بازار دومهتل و رستوران
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش254/27بازار پایه بهتل و رستوران
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس85/55بازار پایه بهتل و رستوران
خودرو و ساخت قطعات7,357/08 (0/45%)
خدیزل1بهمن دیزل3,017بازار دومخودرو و ساخت قطعات
خکاوه1سایپا دیزل1,813/37بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران1,789/37بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خلیبل1مالیبل سایپا349/7بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور202/6بازار اولخودرو و ساخت قطعات
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائین185/04بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
سيمان، آهك و گچ6,353 (0/39%)
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان1,607/36بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا1,208/02بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر1,136/7بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار854/18بازار دومسيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران505/8بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان409/73بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف353/7بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
کایگچ1ایران گچ277/5بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
محصولات كاغذي6,081/53 (0/37%)
چکاپا1گروه صنایع کاغذ پارس6,024/11بازار دوممحصولات كاغذي
چکارم1کارتن مشهد35/98بازار پایه جمحصولات كاغذي
چبسپا1بسته بندی پارس21/43بازار پایه بمحصولات كاغذي
اطلاعات و ارتباطات5,655/5 (0/35%)
اپرداز1آتیه داده پرداز3,681/5بازار دوماطلاعات و ارتباطات
اوان1مبین وان کیش1,974بازار دوماطلاعات و ارتباطات
ساير محصولات كاني غيرفلزي5,178/55 (0/32%)
کقزوی1شیشه قزوین1,635/06بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کورز1ورزیران641/82بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کمینا1شیشه سازی مینا615/76بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا482/4بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا401/03بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار284/6بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق234/36بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتا1ایتالران229/54بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
سایرا1ایرانیت195/17بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده192/89بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز127/59بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه61/13بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذری1آذریت42بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمی1پرمیت35/2بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري4,798/13 (0/29%)
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه3,378/53بازار پایه جخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
قاسم1قاسم ایران1,419/6بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
زراعت و خدمات وابسته4,269/61 (0/26%)
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان885/8بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زقیام1کشت و دام قیام اصفهان870/45بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زبینا1کشاورزی و دامپروری بینالود793/2بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آبین1کشت و صنعت آبشیرین558/63بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه389/2بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زشگزا1شیر و گوشت زاگرس شهرکرد355/2بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس317/13بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته
سیمرغ1سیمرغ100بازار پایه بزراعت و خدمات وابسته
قند و شكر3,940/02 (0/24%)
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال1,338/4بازار دومقند و شكر
قاروم1قند ارومیه869/02بازار پایه جقند و شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربتجام716/98بازار پایه بقند و شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد631/62بازار دومقند و شكر
قیستو1شرکت قند بیستون384بازار پایه بقند و شكر
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن3,763/99 (0/23%)
فن آوا1گروه فن آوا2,157/76بازار پایه برايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
افرا1افرانت1,220/5بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی385/73بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
ماشين آلات و تجهيزات3,554/48 (0/22%)
تپکو1تولیدتجهیزاتسنگینهپکو1,432/37بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لخانه1لوازم خانگی پارس1,401بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش534/62بازار پایه جماشين آلات و تجهيزات
تراک1ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی91/95بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تفیرو1مهندسی فیروزا69/05بازار پایه جماشين آلات و تجهيزات
تپمپس1تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)25/5بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
حمل و نقل آبي2,876/04 (0/18%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر2,485/08بازار دومحمل و نقل آبي
حاریا1کشتیرانی آریا390/96بازار پایه بحمل و نقل آبي
استخراج زغال سنگ2,172/65 (0/13%)
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس1,795/32بازار دوماستخراج زغال سنگ
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود377/33بازار دوماستخراج زغال سنگ
ساخت محصولات فلزي1,974/99 (0/12%)
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب1,097/41بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فسلیر1سولیران457/9بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فبیرا1بسته بندی ایران344/83بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فبستم1صنایع بستهبندی مشهد63/46بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فجوش1جوش و اکسیژن ایران11/38بازار پایه جساخت محصولات فلزي
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور1,672/26 (0/1%)
تجار1گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان1,640/4بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
بدکو1فروشگاههای زنجیره ای دیوکس31/86بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
ساير واسطه گريهاي مالي1,240/8 (0/08%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ1,240/8بازار اولساير واسطه گريهاي مالي
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي1,205/4 (0/07%)
لکما1کارخانجاتمخابراتیایران946/2بازار پایه بساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
لپیام1گسترش صنایع پیام259/2بازار پایه جساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي584/23 (0/04%)
نیرو1نیرو سرمایه287/72بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بایکا1کارخانجات کابلسازی ایران248/16بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بتک1کارخانجات کابل سازی تک48/36بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور506/24 (0/03%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد506/24بازار پایه بتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
خدمات فني و مهندسي464/61 (0/03%)
تابا1تابان نیرو سپاهان208/51بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
تپولا1مهندسی مرآت پولاد179/63بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد76/47بازار پایه جخدمات فني و مهندسي
استخراج کانه هاي فلزي343/38 (0/02%)
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار343/38بازار پایه باستخراج کانه هاي فلزي
كاشي و سراميك152/4 (0/01%)
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده152/4بازار پایه جكاشي و سراميك
منسوجات150/91 (0/01%)
نتوس1پشم بافی توس147/03بازار پایه جمنسوجات
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد3/88بازار پایه جمنسوجات
حذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي93/14 (0/01%)
سفارود1کارخانه فارسیت درود93/14بازار پایه بحذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي
محصولات چوبي1/38 (0%)
چنوپا1نیوپان 22 بهمن1/38بازار پایه جمحصولات چوبي
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما