به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
4
اردیبهشت
1398
خروجی Excel
نمادنام شرکتارزشبازارصنعت
اوراق تامين مالي 664,524/3 (24/15%)
اشاد91مشارکت دولتی9-شرایط خاص99090944,702/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7031اسنادخزانه-م3بودجه97-99072129,433/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
افاد11منفعت دولت-با شرایط خاص14000628,560اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7071اسنادخزانه-م7بودجه97-98062727,489/03اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد61مشارکت دولتی6-شرایط خاص98120123,720/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7061اسنادخزانه-م6بودجه97-99042321,450/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
افاد21منفعت دولتی2-شرایط خاص1400062620,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
گندم21مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص140018,924/28اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7091اسنادخزانه-م9بودجه97-99051317,490/03اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7041اسنادخزانه-م4بودجه97-99102217,148/28اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6041اسنادخزانه-م4بودجه96-98082016,931/91اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد101مشارکت دولتی10-شرایط خاص00122616,900اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت61مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص140016,684/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد31اجاره دولت-واجدشرایط خاص99111816,392/44اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6081اسنادخزانه-م8بودجه96-98041115,384/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6121اسنادخزانه-م12بودجه96-98111415,216/71اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6131اسنادخزانه-م13بودجه96-98101615,163/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6101اسنادخزانه-م10بودجه96-98091115,044/97اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7051اسنادخزانه-م5بودجه97-98052313,441/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6231اسنادخزانه-م23بودجه96-99052811,591/27اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7131اسنادخزانه-م13بودجه97-00051810,797/68اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7111اسنادخزانه-م11بودجه97-9804309,479/21اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6241اسنادخزانه-م24بودجه96-9906259,451/07اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد51مشارکت دولتی5-شرایط خاص9809229,405/11اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7121اسنادخزانه-م12بودجه97-9805309,370اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6221اسنادخزانه-م22بودجه96-9805239,362/39اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6061اسنادخزانه-م6بودجه96-9807229,035/45اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7081اسنادخزانه-م8بودجه97-9807239,022/73اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد11مشارکت دولتی1-شرایط خاص0010268,970/08اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6141اسنادخزانه-م14بودجه96-9810168,929/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد31مشارکت دولتی3-شرایط خاص9807138,899/99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6091اسنادخزانه-م9بودجه96-9804117,686/94اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9911اجاره تامین اجتماعی-امین9912266,931/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7161اسنادخزانه-م16بودجه97-0004076,652/64اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند081منفعت صبا اروند ملت 140012226,650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6151اسنادخزانه-م15بودجه96-9808206,216/24اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7141اسنادخزانه-م14بودجه97-9807225,456/85اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد241اجاره دولتی آپرورش-نوین9911185,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9921اجاره تامین اجتماعی-سپهر9912265,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9931اجاره ت.اجتماعی-کاردان9912264,919/52اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند111منفعت صبا اروند سپهر 140012224,823/38اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد11اجاره دولت مرحله یک1394-9812264,760/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند101منفعت صبا اروند لوتوس 140012224,750اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد221اجاره دولتی آپرورش-لوتوس9911184,725اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صخابر1اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران4,504/19اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت11مرابحه دولتی تعاون-ملت9911183,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7101اسنادخزانه-م10بودجه97-9803273,200/13اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0021اجاره تامین اجتماعی-تمدن0005233,141/28اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9941اجاره تامین اجتماعی-نوین9912263,120اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد71مشارکت دولتی7-شرایط خاص9812273,089/46اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند091منفعت صبا اروند نوین 140012223,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0031اجاره تامین اجتماعی-سپهر0005233,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت21مرابحه دولت تعاون-کاردان9911182,990/27اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0011اجاره تامین اجتماعی-امین0005232,940اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد251اجاره دولتی آپرورش-سپهر9911182,904/66اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد411اجاره دولتی وزا.علوم-الف9912242,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد81مشارکت دولتی8-شرایط خاص9810302,453/77اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7171اسنادخزانه-م17بودجه97-9810172,425/16اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0141اجاره اعتماد مبین لوتوس0110192,416/27اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد211اجاره دولتی آپرورش-تمدن9911182,400اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ماهان991اجاره هواپیمایی ماهان 99032,174/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0111اجاره اعتماد مبین لوتوس0107102,050/45اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0041اجاره تامین اجتماعی-نوین0005232,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرمان001رهنی کرمان موتور140011302,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد231اجاره دولتی آپرورش-ملت9911181,956اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد21مشارکت دولتی2-شرایط خاص0012271,910اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد41مشارکت دولتی4-شرایط خاص9807301,621/85اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0121اجاره اعتماد مبین تمدن0107101,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت31مرابحه دولتی تعاون-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد261اجاره دولتی آپرورش-امید9911181,485/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد421اجاره دولت-واجدشرایط خاص9912241,320اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
البرز021اجاره ریلی البرزنیرو140205141,050اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرمان981مرابحه کرمان موتور 9809121,035اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
حریل021اجاره ریل پردازسیر0212121,014/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0131اجاره اعتماد مبین نوین0107101,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0151اجاره اعتماد مبین تمدن0110191,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0161اجاره اعتماد مبین امید0110191,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد271اجاره دولت آپرورش-کاردان9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ماهان011منفعت هواپیمایی ماهان 140111231,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت51مرابحه دولتی تعاون-نوین9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
امید991مشارکت لیزینگ امید9907969/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت41مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118952/77اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند041منفعت صبا اروند کاردان14001113945/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صبا14011اجاره مهندسی صبا نفت14010225920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
رایان1مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%832/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صدانا981اجاره دانا پتروریگ کیش 1394650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
نوریل021اجاره ریل پرداز نوآفرین021213600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212518/55اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرانه991مرابحه بنا گستر کرانه991222500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند071منفعت صبا اروند نوین 14001113490اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
لوتوس991اجاره لوتوس پارسیان990717480اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند021منفعت صبا اروند امین14001113472/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کورش991مرابحه صنعت غذایی کورش990411464/35اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قرن991مرابحه پدیده شیمی قرن990701448/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سکرد981مشارکت سیمان کردستان980219332/59اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ریل14011اجاره ریل کوثر14010509288/79اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شرق14001مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010240اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
حکمت011مشارکت حکمت ایرانیان 140107188/78اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صشرق991مرابحه سیمان شرق 99010964/64اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
محصولات شيميايي 631,401/41 (22/95%)
مارون1پتروشیمی مارون320,816بازار دوممحصولات شيميايي
زاگرس1پتروشیمی زاگرس152,068/8بازار دوممحصولات شيميايي
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر46,368بازار پایه جمحصولات شيميايي
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان23,256بازار پایه بمحصولات شيميايي
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید15,291بازار پایه بمحصولات شيميايي
زنجان1صنایع کشاورزی وکود زنجان9,299/5بازار پایه بمحصولات شيميايي
شغدیر1پتروشیمی غدیر8,758/1بازار اولمحصولات شيميايي
شصفها1پتروشیمی‌ اصفهان‌8,003/4بازار پایه جمحصولات شيميايي
شپلی1پلی اکریل ایران7,927/57بازار پایه بمحصولات شيميايي
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون5,375/4بازار SMEمحصولات شيميايي
شبصیر1تولیدات پتروشیمی قائد بصیر4,607/79بازار دوممحصولات شيميايي
ممسنی1پتروشیمی ممسنی4,580/05بازار پایه بمحصولات شيميايي
شفارا1پتروشیمی فارابی3,498/52بازار پایه جمحصولات شيميايي
کازرو1پتروشیمی کازرون3,398/49بازار پایه بمحصولات شيميايي
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت3,060/12بازار پایه جمحصولات شيميايي
فسا1پتروشیمی فسا2,740بازار پایه بمحصولات شيميايي
جهرم1پتروشیمی جهرم2,620/58بازار پایه بمحصولات شيميايي
داراب1پتروشیمی داراب2,446/94بازار پایه بمحصولات شيميايي
شمواد1تولید مواداولیه الیاف مصنوعی1,798/48بازار پایه بمحصولات شيميايي
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا1,408/7بازار دوممحصولات شيميايي
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان1,110/41بازار دوممحصولات شيميايي
شکف1کف990/75بازار پایه جمحصولات شيميايي
شتولی1تولی‌پرس‌668/25بازار پایه جمحصولات شيميايي
شرنگی1شیمیایی رنگین553/47بازار پایه بمحصولات شيميايي
شستان1پتروشیمی گلستان433/27بازار پایه جمحصولات شيميايي
شسم1تولید سموم‌ علف‌ کش321/81بازار پایه بمحصولات شيميايي
فلزات اساسي 375,393/93 (13/64%)
میدکو1هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه111,186بازار اولفلزات اساسي
ذوب1سهامی ذوب آهن اصفهان98,344/16بازار دومفلزات اساسي
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب87,855بازار دومفلزات اساسي
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع43,278بازار دومفلزات اساسي
فوکا1فولاد کاویان11,292/23بازار پایه جفلزات اساسي
فاهواز1نورد و لوله اهواز5,428/69بازار پایه جفلزات اساسي
وسدید1گروه ‌صنعتی‌سدید3,861/46بازار پایه بفلزات اساسي
فزرین1زرین معدن آسیا2,812بازار دومفلزات اساسي
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران2,650/29بازار دومفلزات اساسي
فنفت1صنایع تجهیزات نفت2,580/16بازار پایه جفلزات اساسي
فسدید1لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته1,383/28بازار پایه جفلزات اساسي
فالوم1آلومتک‌1,200/75بازار پایه جفلزات اساسي
فماک1ماداکتو استیل کرد1,103/25بازار SMEفلزات اساسي
فافزا1فولاد افزا سپاهان1,003/95بازار پایه بفلزات اساسي
زنگان1صنعت روی زنگان884/2بازار دومفلزات اساسي
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد530/51بازار اولفلزات اساسي
استخراج کانه هاي فلزي 125,558/7 (4/56%)
کگهر1سنگ آهن گهرزمین125,078/7بازار دوماستخراج کانه هاي فلزي
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار480بازار پایه جاستخراج کانه هاي فلزي
بانكها و موسسات اعتباري 111,371/63 (4/05%)
وآیند1بانک آینده22,288بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وشهر1بانک شهر12,723/01بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
سامان1بانک سامان12,400بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
ومهر1بانک مهر اقتصاد12,000بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وقوام1بانک قوامین8,000بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
دی1بانک دی7,302/4بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وملل1اعتباری ملل7,041/72بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
حکمت1بانک حکمت ایرانیان6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وزمین1بانک ایران زمین5,152بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وگردش1بانک گردشگری4,524بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
سمایه1بانک سرمایه4,052بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
توسعه1اعتباری توسعه3,190بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت698/5بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 103,079/66 (3/75%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند72,105بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا10,352/89بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بزاگرس1نیروگاه زاگرس کوثر9,720بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور6,360بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج4,541/77بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 85,993/36 (3/13%)
شراز1پالایش نفت شیراز31,946/49بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شاوان1پالایش نفت لاوان24,597/29بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانل1نفت ایرانول19,054بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاس1نفت پاسارگاد9,972بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگ1تجهیزنیروی‌زنگان‌423/58بازار پایه بفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي75,270/73 (2/74%)
بپاس1بیمه پاسارگاد19,058بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثر1بیمه کوثر8,562/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بساما1بیمه سامان5,580بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان4,955بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ومعلم1بیمه معلم4,924/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازی1بیمه رازی4,136بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنو1بیمه تجارت نو4,000/36بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکام1شرکت بیمه اتکایی امین3,855بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودی1بیمه دی3,532/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمد1بیمه سرمد2,656/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسین1بیمه سینا2,262بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین1بیمه نوین1,989بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفری1بیمه کارآفرین1,928/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهن1بیمه میهن1,614بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحکمت1بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)1,470بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاون1بیمه تعاون1,380بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمان1بیمه آرمان1,363/5بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظ1بیمه حافظ1,344/56بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بخاور1بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)658/8بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
سرمايه گذاريها 65,330/19 (2/37%)
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان20,411/9بازار پایه جسرمايه گذاريها
سرچشمه1سرمایه گذاری مس سرچشمه13,603/4بازار دومسرمايه گذاريها
وآداک1صنعت و تجارت آداک5,467/08بازار پایه جسرمايه گذاريها
وکادو1تکادو5,069/11بازار پایه بسرمايه گذاريها
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین4,590بازار پایه جسرمايه گذاريها
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید3,252بازار اولسرمايه گذاريها
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان2,849/6بازار اولسرمايه گذاريها
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین2,212بازار پایه بسرمايه گذاريها
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان1,872/94بازار پایه بسرمايه گذاريها
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز1,408/2بازار دومسرمايه گذاريها
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران1,338/04بازار پایه بسرمايه گذاريها
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان712بازار دومسرمايه گذاريها
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس688/5بازار پایه جسرمايه گذاريها
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان477/5بازار دومسرمايه گذاريها
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی469/13بازار پایه بسرمايه گذاريها
وجامی1سرمایه گذاری جامی412/56بازار پایه بسرمايه گذاريها
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس312/05بازار پایه جسرمايه گذاريها
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال184/19بازار پایه جسرمايه گذاريها
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر56,058/25 (2/04%)
غصینو1صنعتی مینو11,020بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غپونه1نوش پونه مشهد8,339/64بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غویتا1ویتانا6,948بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان6,457/5بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
تبرک1گروه کارخانجات صنعتی تبرک5,877/78بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان3,818/43بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس3,204/41بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک1صنعتی بهپاک3,145بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان1,826/76بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غپآذر1شیر پگاه آذربایجان شرقی1,426بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غدیس1پاکدیس1,364/44بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان1,143/24بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق887/33بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکو1شوکو پارس414/24بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگز1گز سکه108/71بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوان1کیوان76/77بازار پایه جمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي 49,176/66 (1/79%)
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان33,208بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران9,683/84بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصا1احیاء صنایع خراسان1,778/09بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولشرق1لیزینگ ایران و شرق1,197بازار دومواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا887/2بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین840/6بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین516/96بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا414/7بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال339/54بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولراز1لیزینگ رازی299/2بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر11/22بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان300بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
انبوه سازي، املاك و مستغلات 40,398/44 (1/47%)
کیسون1شرکت کیسون10,886/4بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان7,400/5بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس3,498/6بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه3,222/12بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد2,308/8بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران1,809/6بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور1,335/49بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب1,332بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند1,220/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پ1آ.س.پ1,119/6بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرود1سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود991/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی846بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثجوان1تامین مسکن جوانان689/18بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفا1شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌678/88بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان594/37بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل580/99بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر537/29بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران512/92بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس448/34بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین385/36بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
مواد و محصولات دارويي 32,929/43 (1/2%)
دقاضی1داروسازی شهید قاضی6,542/24بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
ریشمک1تولید و صادرات ریشمک3,886/8بازار دوممواد و محصولات دارويي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین3,359/55بازار اولمواد و محصولات دارويي
دشیری1شیرین دارو 3,078/05بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
پخش1پخش البرز2,707/8بازار دوممواد و محصولات دارويي
شتهران1داروسازی تهران شیمی2,658/3بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
دحاوی1الحاوی1,915/2بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی1,914بازار دوممواد و محصولات دارويي
داوه1داروسازی آوه سینا1,859/52بازار دوممواد و محصولات دارويي
دتهران‌1داروسازی‌ تهران‌ دارو1,788بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو1,418/21بازار اولمواد و محصولات دارويي
کی بی سی1شرکت کی بی سی1,226/99بازار دوممواد و محصولات دارويي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک574/77بازار دوممواد و محصولات دارويي
پيمانكاري صنعتي 28,066/9 (1/02%)
خصدرا1صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌22,699/5بازار پایه بپيمانكاري صنعتي
وپسا1س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس4,425بازار پایه بپيمانكاري صنعتي
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن842/4بازار اولپيمانكاري صنعتي
هفردا1راهیابان فردا100بازار SMEپيمانكاري صنعتي
خودرو و ساخت قطعات 26,143/85 (0/95%)
خکرمان1گروه اقتصادی کرمان خودرو8,395بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران‌5,113/75بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خاور1ایران خودرو دیزل4,345/47بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خدیزل1بهمن دیزل3,792بازار دومخودرو و ساخت قطعات
خکاوه1سایپا دیزل3,386/89بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور400/8بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائین360/24بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خلیبل1مالیبل سایپا349/7بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
زراعت و خدمات وابسته 24,054/94 (0/87%)
زقیام1کشت و دام قیام اصفهان3,846/85بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زدشت1کشت و صنعت دشت خرم دره3,352/71بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زفکا1کشت و دامداری فکا3,344/1بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زماهان1مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان2,990/4بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زبینا1کشاورزی و دامپروری بینالود2,066/8بازار دومزراعت و خدمات وابسته
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه1,813/98بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان1,752بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زکشت1کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت1,599/8بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آبین1کشت و صنعت آبشیرین1,482/61بازار پایه بزراعت و خدمات وابسته
زشگزا1شیر و گوشت زاگرس شهرکرد1,218/64بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس587/05بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 23,026/61 (0/84%)
فرابورس1فرابورس ایران8,054بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی31سایر اشخاص بورس انرژی6,850/69بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
سپرده1سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه3,949/5بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی11نهادهای مالی بورس انرژی3,408/23بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی21فعالان بورس انرژی764/2بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 22,023/23 (0/8%)
توریل1توکاریل7,012بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا5,868/5بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریل1ریل پردازسیر3,369/24بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان1,694/25بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسیر1ریل سیر کوثر1,599/02بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حآسا1آسیا سیر ارس1,444بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر649/59بازار پایه جحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام386/62بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 20,178/57 (0/73%)
تسه96121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند961,056/51تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97081امتیاز تسهیلات مسکن آبان97997/31تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97984/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97963/06تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97944/29تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97934/59تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97091امتیاز تسهیلات مسکن آذر97928/29تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97041امتیاز تسهیلات مسکن تیر97918/03تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97906/94تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97903/5تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96871/03تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98869/19تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97101امتیاز تسهیلات مسکن دی 97864/2تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97071امتیاز تسهیلات مسکن مهر97832/07تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96091امتیاز تسهیلات مسکن آذر96806/34تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96101امتیاز تسهیلات مسکن دی96799/02تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97791/22تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96081امتیاز تسهیلات مسکن آبان96748/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96071امتیاز تسهیلات مسکن مهر96747/18تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96676/12تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96652/49تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96041امتیاز تسهیلات مسکن تیر96639/08تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96629/32تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96600/06تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7121تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند9770/3تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7111تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن975/42تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر975/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7091تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر974/54تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7101تسهیلات مسکن ب. ملی-دی974/16تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین984/14تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر973/39تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان973/35تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت972/94تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور972/77تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد972/75تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6121تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند962/63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین972/5تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد971/89تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6111تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن9661/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 18,477/3 (0/67%)
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د10,942/28ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر-د1,205/9ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آسامید1صندوق س.مشترک آسمان امید -د1,002/77ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
اوصتا1صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د816/39ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م801/84ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
کاریس1صندوق س.سپهر کاریزما-س579/76ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د487/64ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس70%تأدیه446/25ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س327/56ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
الماس1صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س320/55ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آتیمس1صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س313/15ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آرمانی1ص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه300ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز253/98ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آگاس1صندوق س.هستی بخش آگاه-س205/04ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آیندگان-م168/52ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آساس1صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س163/95ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن-د73/68ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
تهران11ص.ج.یکم دانشگاه تهران20% تادیه30ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه26/05ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آشناتک1ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه12ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
هتل و رستوران 16,316/42 (0/59%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی14,079بازار اولهتل و رستوران
گکوثر1هتل پارسیان کوثر اصفهان1,426/15بازار دومهتل و رستوران
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش594/11بازار پایه بهتل و رستوران
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس217/16بازار پایه بهتل و رستوران
ماشين آلات و تجهيزات 15,711/62 (0/57%)
تپکو1تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو8,913/44بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لخانه1لوازم‌ خانگی‌ پارس‌5,191/24بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش1,334/8بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تفیرو1مهندسی فیروزا180/19بازار پایه جماشين آلات و تجهيزات
تراک1ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌91/95بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
سيمان، آهك و گچ 15,038/95 (0/55%)
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر3,370/5بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا3,135/37بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان2,361/6بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف1,493/28بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان1,336/01بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار1,287/57بازار دومسيمان، آهك و گچ
سکارون1سیمان کارون1,211/02بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران843/6بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
قند و شكر 13,874/26 (0/5%)
قاروم1قند ارومیه6,321/74بازار پایه جقند و شكر
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال2,943/92بازار دومقند و شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد1,618/98بازار دومقند و شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌1,361/57بازار پایه بقند و شكر
قنقش1قند نقش جهان1,244/05بازار پایه جقند و شكر
قیستو1شرکت قند بیستون384بازار پایه جقند و شكر
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 12,556/18 (0/46%)
قاسم1قاسم ایران7,651/2بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه4,904/98بازار پایه جخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
ساير محصولات كاني غيرفلزي 12,305/26 (0/45%)
کقزوی1شیشه‌ قزوین‌4,166/9بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا1,563/6بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز1,300/2بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کمینا1شیشه سازی مینا1,109/8بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا846/1بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کورز1ورزیران‌668/32بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق640/26بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتا1ایتالران‌544/56بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار395/04بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي
سایرا1ایرانیت‌319/25بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذری1آذریت‌182/85بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده175/06بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سفارود1کارخانه فارسیت درود156/16بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه‌140بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمی1پرمیت‌97/15بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
لاستيك و پلاستيك 10,799/61 (0/39%)
پارتا1مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر8,578/67بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلوله1گازلوله‌1,598/62بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پشاهن1تولیدی پلاستیک‌ شاهین374بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران248/31بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري10,636/8 (0/39%)
مادیرا1صنایع ماشین های اداری ایران10,636/8بازار دومتوليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري
اطلاعات و ارتباطات 10,095/7 (0/37%)
اپرداز1آتیه داده پرداز5,899/5بازار دوماطلاعات و ارتباطات
اوان1مبین وان کیش4,196/2بازار دوماطلاعات و ارتباطات
محصولات كاغذي 10,002/74 (0/36%)
چکاپا1گروه صنایع کاغذ پارس9,945/33بازار دوممحصولات كاغذي
چکارم1کارتن‌ مشهد35/98بازار پایه جمحصولات كاغذي
چبسپا1بسته‌ بندی‌ پارس21/43بازار پایه بمحصولات كاغذي
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 8,992 (0/33%)
فن آوا1گروه فن آوا3,053/6بازار پایه برايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
افرا1افرانت2,710/62بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
تاپکیش1تجارت الکترونیک پارسیان کیش2,542بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی685/78بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
استخراج زغال سنگ 7,856/82 (0/29%)
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس7,142/4بازار دوماستخراج زغال سنگ
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود714/42بازار دوماستخراج زغال سنگ
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 6,491/83 (0/24%)
لکما1کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌5,933/65بازار پایه بساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
لپیام1گسترش صنایع پیام558/18بازار پایه جساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
حمل و نقل آبي 6,266/43 (0/23%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر5,698/08بازار دومحمل و نقل آبي
حاریا1کشتیرانی آریا568/35بازار پایه بحمل و نقل آبي
ساخت محصولات فلزي 4,652/86 (0/17%)
فبیرا1بسته‌ بندی‌ ایران‌2,659/1بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فسلیر1سولیران‌1,085/9بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب812/21بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فبستم1صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد84/17بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فجوش1جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌11/49بازار پایه جساخت محصولات فلزي
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور2,340/66 (0/09%)
تجار1گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان2,308/8بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
بدکو1شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو31/86بازار پایه جتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
منسوجات 1,763/8 (0/06%)
نطرین1عطرین نخ قم1,277/45بازار دوممنسوجات
نتوس1پشم‌ بافی‌ توس482/66بازار پایه بمنسوجات
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد3/7بازار پایه جمنسوجات
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 1,648/14 (0/06%)
بایکا1کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌1,069/53بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
نیرو1نیرو سرمایه479/62بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بتک1کارخانجات کابل سازی‌ تک‌98/99بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
ساير واسطه گريهاي مالي 1,509/6 (0/05%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ1,509/6بازار اولساير واسطه گريهاي مالي
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور1,314/88 (0/05%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد1,314/88بازار پایه بتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
خدمات فني و مهندسي 1,190/38 (0/04%)
تابا1تابان نیرو سپاهان490/11بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد388/62بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
تپولا1مهندسی مرآت پولاد311/65بازار پایه جخدمات فني و مهندسي
فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه 850 (0/03%)
وهنر1گروه توسعه هنر ایران850بازار پایه جفعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه
كاشي و سراميك 648/87 (0/02%)
کهرام1تولیدی گرانیت بهسرام448/95بازار پایه جكاشي و سراميك
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده199/92بازار پایه جكاشي و سراميك
محصولات چوبي 1/38 (0%)
چنوپا1نیوپان‌ 22 بهمن‌1/38بازار پایه جمحصولات چوبي
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما