ایران

ارزش بازار به تفکیک صنعت

خروجی اکسل
نمادنام شرکتارزشبازارصنعتزیر صنعت
محصولات شيميايي 4,344,508/88 (24/02%)
مارون1پتروشیمی مارون1,469,280بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
آریا1پلیمر آریا ساسول970,930/65بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
زاگرس1پتروشیمی زاگرس698,976بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر355,356تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شگویا1پتروشیمی تندگویان260,875/03بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان88,281تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید78,838/5بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شبصیر1تولیدات پتروشیمی قائد بصیر53,768/5بازار اولمحصولات شيميايي توليد ساير محصولات شيميايي
کلر1کلر پارس38,936/8بازار اولمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شصفها1پتروشیمی‌ اصفهان‌38,401/2تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شپلی1پلی اکریل ایران28,964/21تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد نخ هاي مصنوعي
شکام1صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز26,561/7بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شکف1کف24,547/5تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
شفارا1پتروشیمی فارابی23,839/89تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شپترو1پتروشیمی آبادان23,581/44تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد پلاستيك اوليه و لاستيك تركيبي
شصدف1صنعتی دوده فام21,254/8بازار دوممحصولات شيميايي توليد ساير محصولات شيميايي
زنجان1صنایع کشاورزی وکود زنجان17,094تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون16,109/34بازار SMEمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شرنگی1شیمیایی رنگین15,142/3تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد رنگ، بتونه، جوهر
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت13,211/99تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
ممسنی1پتروشیمی ممسنی11,842/8تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا10,617/7بازار اولمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
شاروم1پتروشیمی ارومیه9,772/7بازار دوممحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
کازرو1پتروشیمی کازرون9,360/3تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شمواد1تولید مواداولیه الیاف مصنوعی8,794/95تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
داراب1پتروشیمی داراب7,811/14تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شتولی1تولی‌پرس‌5,262تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
جهرم1پتروشیمی جهرم5,032/45تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
فسا1پتروشیمی فسا4,744/45تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان4,582/2بازار اولمحصولات شيميايي توليد رنگ، بتونه، جوهر
شستان1پتروشیمی گلستان1,733/07تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شسم1تولید سموم‌ علف‌ کش1,004/28تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد حشره كش و ساير محصولات شيميايي
اوراق تامين مالي 3,221,512/62 (17/81%)
اراد861مرابحه عام دولت86-ش.خ02040493,610اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد871مرابحه عام دولت87-ش.خ03030491,891اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9171اسنادخزانه-م17بودجه99-01022689,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0061اسنادخزانه-م6بودجه00-03072379,059/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد351مرابحه عام دولت3-ش.خ 010359,178/06اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد361مرابحه عام دولت3-ش.خ 010457,813اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0041اسنادخزانه-م4بودجه00-03052254,669/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0011اسنادخزانه-م1بودجه00-03082151,874/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد381مرابحه عام دولت3-ش.خ 010550,450اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد41منفعت دولتی4-شرایط خاص1401072950,079اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اخزا0021اسنادخزانه-م2بودجه00-03102450,002/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد321مرابحه عام دولت3-ش.خ021150,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد651مرابحه عام دولتی65-ش.خ021049,450اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد421مرابحه عام دولت4-ش.خ 010648,215اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد851مرابحه عام دولت85-ش.خ01070447,408/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد641مرابحه عام دولتی64-ش.خ011147,225اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد311مرابحه عام دولت3-ش.خ 020845,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9161اسنادخزانه-م16بودجه99-02052843,249/98اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد401مرابحه عام دولت4-ش.خ 020740,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9181اسنادخزانه-م18بودجه99-01032339,384/72اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9021اسنادخزانه-م2بودجه99-01101939,067/35اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9031اسنادخزانه-م3بودجه99-01111038,547/95اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8121اسنادخزانه-م12بودجه98-00111137,894/08اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد551مرابحه عام دولت5-ش.خ 020937,614/36اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9091اسنادخزانه-م9بودجه99-02031635,681/55اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد341مرابحه عام دولت3-ش.خ 030535,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا8151اسنادخزانه-م15بودجه98-01040634,816اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9081اسنادخزانه-م8بودجه99-02060633,771/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9101اسنادخزانه-م10بودجه99-02080732,522/55اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9111اسنادخزانه-م11بودجه99-02090632,055/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد331مرابحه عام دولت3-ش.خ 030331,391/22اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0091اسناد خزانه-م9بودجه00-03110131,246/92اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد581مرابحه عام دولت5-ش.خ 011031,200اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9141اسنادخزانه-م14بودجه99-02102531,033/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد531مرابحه عام دولت5-ش.خ 020730,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد391مرابحه عام دولت3-ش.خ 020430,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد211مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات021230,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد901مرابحه عام دولت90-ش.خ05021730,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد881مرابحه عام دولت88-ش.خ04112030,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد891مرابحه عام دولت89-ش.خ04112030,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد541مرابحه عام دولت5-ش.خ 010929,700اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد611منفعت دولت6-ش.خاص14010929,694اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد491مرابحه عام دولت4-ش.خ 020629,100اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
تابان041اجاره تابان سپهر1403112629,088اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اخزا8111اسنادخزانه-م11بودجه98-00101328,880/79اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد451مرابحه عام دولت4-ش.خ 010728,743اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد701مرابحه عام دولت70-ش.خ011228,312/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد601مرابحه عام دولتی6-ش.خ021028,050اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0031اسنادخزانه-م3بودجه00-03041827,942/05اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد431مرابحه عام دولت4-ش.خ 020527,741/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد771مرابحه عام دولت77-ش.خ00081226,736/24اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9071اسنادخزانه-م7بودجه99-02070426,531/64اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد241مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر021226,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا8141اسنادخزانه-م14بودجه98-01031826,397/84اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0071اسنادخزانه-م7بودجه00-03091225,579/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0081اسنادخزانه-م8بودجه00-03091925,481/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8091اسنادخزانه-م9بودجه98-00092324,325/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد831مرابحه عام دولت83-ش.خ04122023,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد741منفعت دولت7-ش.خاص سایر020422,770اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد761مرابحه عام دولت76-ش.خ03040622,241/25اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد811مرابحه عام دولت81-ش.خ01081221,332/65اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد461مرابحه عام دولت4-ش.خ 030220,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد521مرابحه عام دولت5-ش.خ 010820,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
گندم21مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص140020,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد501مرابحه عام دولت5-ش.خ030220,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا7231اسنادخزانه-م23بودجه97-00082419,867/39اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد841مرابحه عام دولت84-ش.خ03062419,800اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اشاد101مشارکت دولتی10-شرایط خاص00122619,699/98اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اراد481مرابحه عام دولت4-ش.خ 000919,600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9051اسنادخزانه-م5بودجه99-02021818,189/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
سلامت61مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص140017,380اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا8161اسنادخزانه-م16بودجه98-01050317,084/98اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8171اسنادخزانه-م17بودجه98-01051217,061/04اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8181اسنادخزانه-م18بودجه98-01061416,788/18اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8201اسنادخزانه-م20بودجه98-02080616,192اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8211اسنادخزانه-م21بودجه98-02090615,932/72اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
افاد811منفعت دولت8-ش.خاص مهر020515,510اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اخزا8191اسنادخزانه-م19بودجه98-02032215,234/08اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9041اسنادخزانه-م4بودجه99-01121515,134/18اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد621مرابحه عام دولت62-ش.خ030915,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا8081اسنادخزانه-م8بودجه98-00081714,865/74اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9011اسنادخزانه-م1بودجه99-01062114,182/06اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
پاسار041اجاره انرژی پاسارگاد1404030213,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد591مرابحه عام دولتی5-ش.خ 030912,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد841منفعت دولت8-ش.خاص سایر020511,400اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد111مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس020611,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد221مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس021211,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9061اسنادخزانه-م6بودجه99-02032110,744/46اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
تابان011اجاره تابان تمدن1402120610,546/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
صبا14041اجاصبابدون ضامن بارتبه اعتباری10,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد631مرابحه عام دولت63-ش.خ030910,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
شستان031اجاره تجاری شستان1403091510,300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
افاد521منفعت دولت5-ش.خاص سپهر010810,265/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد731منفعت دولت7-ش.خاص نوین020410,200اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد131مرابحه عام دولت1-ش.خ سایر020610,177/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد611مرابحه عام دولت61-ش.خ030910,000/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
رهن01041اوراق رهنی بانک مسکن1401042310,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق رهني
اراد661مرابحه عام دولت66-ش.خ031010,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد671مرابحه عام دولت67-ش.خ031010,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد621منفعت دولت6-ش.خاص ملت010910,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد821منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس020510,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد711منفعت دولت7-ش.خاص بیمه020410,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد121مرابحه عام دولت1-ش.خ ملت020610,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد511منفعت دولت5-ش.خاص کاردان01089,999/99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد751مرابحه عام دولت75-ش.خ0402269,925اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اشاد11مشارکت دولتی1-شرایط خاص0010269,891/57اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اراد511مرابحه عام دولت5-ش.خ 00109,840اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد741مرابحه عام دولت74-ش.خ0402269,722/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا8101اسنادخزانه-م10بودجه98-0010069,657/19اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
افاد551منفعت دولت5-ش.خاص سایر01089,654/71اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد531منفعت دولت5-ش.خاص کاریزما01089,640اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد571مرابحه عام دولت5-ش.خ 03099,050اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد721منفعت دولت7-ش.خاص سپهر02049,033/55اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اخزا8131اسنادخزانه-م13بودجه98-0102198,950/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
افاد541منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس01088,675اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد781مرابحه عام دولت78-ش.خ0011128,126/27اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد791مرابحه عام دولت79-ش.خ0106127,908/53اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد731مرابحه عام دولت73-ش.خ04027,608اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد721مرابحه عام دولت72-ش.خ03117,472اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اروند081منفعت صبا اروند ملت 140012226,895اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
افاد831منفعت دولت8-ش.خاص تمدن02056,850اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد231مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن02126,250اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
شستا0051اجاره تامین اجتماعی-امین0012206,060اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد681مرابحه عام دولت68-ش.خ03106,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد711مرابحه عام دولت71-ش.خ03115,151اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اروند101منفعت صبا اروند لوتوس 140012225,011/63اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
مهان011اجاره مهرآیندگان لوتوس03115,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد561مرابحه عام دولت5-ش.خ 03084,950اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد691مرابحه عام دولت69-ش.خ03104,882/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
دیزل041مرابحه بهمن دیزل140403314,875اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
اروند111منفعت صبا اروند سپهر 140012224,865اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
اراد821مرابحه عام دولت82-ش.خ0109124,827/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اروند031منفعت صبا اروند تمدن140011134,000/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
تابان021اجاره تابان لوتوس140212064,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
تابان031اجاره تابان سپهر140212064,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کرمان031مرابحه کرمان موتور140306143,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
کیش14021اجاره س. و توسعه کیش140208203,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0141اجاره اعتماد مبین لوتوس0110192,913اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند091منفعت صبا اروند نوین 140012222,870/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
مبین0111اجاره اعتماد مبین لوتوس0107102,416/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند051منفعت صبا اروند لوتوس 140011132,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
کرمان001رهنی کرمان موتور140011302,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق رهني
حرم031منفعت حرم تا حرم 140307142,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
مهان021اجاره مهرآیندگان امید03112,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اشاد21مشارکت دولتی2-شرایط خاص0012272,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
شلرد021کود شیمیایی اوره لردگان1,994اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
کرمان021مرابحه کرمان موتور140203061,970/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
دومینو41اجاره دومینو140402081,952/61اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0121اجاره اعتماد مبین تمدن0107101,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند041منفعت صبا اروند کاردان140011131,004/17اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
اروند061منفعت صبا اروند ملت 140011131,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
کیش02111خرید دین توسعه کیش140211101,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك خريد دين
مبین0151اجاره اعتماد مبین تمدن011019994/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند011منفعت صبا اروند امید14001113980اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
حریل021اجاره ریل پردازسیر021212972/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
ماهان011منفعت هواپیمایی ماهان 14011123952/43اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
مبین0131اجاره اعتماد مبین نوین010710950/44اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0161اجاره اعتماد مبین امید011019940اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
صبا14011اجاره مهندسی صبا نفت14010225920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
البرز021اجاره ریلی البرزنیرو14020514892/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
نوریل021اجاره ریل پرداز نوآفرین021213600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند071منفعت صبا اروند نوین 14001113496/74اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
اروند021منفعت صبا اروند امین14001113472/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
ریل14011اجاره ریل کوثر14010509303/55اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
شرق14001مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010241/44اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
حکمت011مشارکت حکمت ایرانیان 140107197/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي1,753,474/4 (9/69%)
بپاس1بیمه پاسارگاد1,320,003/22بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
کوثر1بیمه کوثر64,564/96بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
بنو1بیمه تجارت نو60,102بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان49,119/2بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
بساما1بیمه سامان46,254/37بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
ورازی1بیمه رازی38,231/22تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
ودی1بیمه دی34,694/45بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وآفری1بیمه کارآفرین32,693/76تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وسین1بیمه سینا21,325/36تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
آرمان1بیمه آرمان16,062/5تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وسرمد1بیمه سرمد13,447/5تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
نوین1بیمه نوین11,448/51بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
ومعلم1بیمه معلم11,246/05بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وتعاون1بیمه تعاون9,715تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وحکمت1بیمه حکمت صبا5,710/5تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وحافظ1بیمه حافظ5,240تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
بخاور1بیمه زندگی خاورمیانه5,196بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه زندگي
باران1بیمه زندگی باران50%تادیه5,080/8تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه زندگي
میهن1بیمه میهن3,339بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
سرمايه گذاريها 1,614,203/47 (8/92%)
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان358,060/33تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
صبا1سرمایه گذاری صبا تامین274,275بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسپهر1سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات212,040بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان158,545تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ومهان1گروه توسعه مالی مهر آیندگان139,360بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وامین1س. امین توان آفرین ساز128,370تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران47,192/69تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی46,467/93تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وکبهمن1مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن26,175بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سرچشمه1سرمایه گذاری مس سرچشمه24,194/4بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید19,125/07بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وپویا1سرمایه گذاری پویا15,860بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وکادو1تکادو13,446/13تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
مدیریت1س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری12,922/5بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
واحصا1احیاء صنایع خراسان11,549/26تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان10,666/5بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآداک1صنعت و تجارت آداک9,795/33تابلو پایه نارنجیسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال9,327/18تابلو پایه نارنجیسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ویسا1سرمایه گذاری ایساتیس پویا8,759/76تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وهامون1سرمایه گذاری هامون صبا8,319بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان7,934/75بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین7,551تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین7,548تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز7,470/2بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان5,889/88تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا5,840تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین5,457/34تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران4,851/44تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآوا1سرمایه گذاری آوا نوین4,521بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ولقمان1سرمایه گذاری لقمان3,906/41تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان3,430/8بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین3,350/25تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وملت1سرمایه گذاری ملت3,155تابلو پایه نارنجیسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وجامی1سرمایه گذاری جامی2,832/3تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس2,394/4تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال1,493/76تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر1,210/7تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وفتخار1سرمایه گذاری افتخار سهام913/5تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس1/35تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان300تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
فلزات اساسي 1,376,151/41 (7/61%)
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب430,975بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فجهان1مجتمع جهان فولاد سیرجان234,800بازار اولفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
ذوب1سهامی ذوب آهن اصفهان229,838/72بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع178,752بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فوکا1فولاد کاویان84,291/43تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فاهواز1نورد و لوله اهواز33,662/39تابلو پایه نارنجیفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
وسدید1گروه ‌صنعتی‌سدید32,928/12تابلو پایه زردفلزات اساسي استخراج ساير فلزات اساسي
فروی1ذوب روی اصفهان22,349/7بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فالوم1آلومتک‌21,441/75تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فنفت1صنایع تجهیزات نفت18,596/4تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران16,130/1بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فزرین1زرین معدن آسیا15,353/28بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فافق1صنایع مس افق کرمان10,685تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فسدید1لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته10,352/81تابلو پایه قرمزفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فماک1ماداکتو استیل کرد9,254/25بازار SMEفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
زنگان1صنعت روی زنگان6,757/3بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فتوسا1تولید و توسعه سرب روی ایرانیان5,638/5بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فگستر1گسترش صنایع روی ایرانیان5,410بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فافزا1فولاد افزا سپاهان4,508/64تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد4,426/02بازار اولفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
استخراج كانه هاي فلزي 1,115,175/48 (6/16%)
کگهر1سنگ آهن گهرزمین1,111,425بازار دوماستخراج كانه هاي فلزي استخراج آهن
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار3,750/48تابلو پایه زرداستخراج كانه هاي فلزي استخراج كانه فلزي غيرآهن
بانكها و موسسات اعتباري 819,413/48 (4/53%)
وآیند1بانک آینده161,328تابلو پایه نارنجیبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وگردش1بانک گردشگری159,120تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
دی1بانک دی126,495بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وملل1اعتباری ملل109,920بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وشهر1بانک شهر84,482/66تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
سامان1بانک سامان77,418تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وزمین1بانک ایران زمین39,776تابلو پایه نارنجیبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
سمایه1بانک سرمایه21,400تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
ومهر1بانک مهر اقتصاد12,000تابلو پایه نارنجیبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وقوام1بانک قوامین8,000تابلو پایه قرمزبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
حکمت1بانک حکمت ایرانیان6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
توسعه1اعتباری توسعه5,434تابلو پایه قرمزبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت2,039/82تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 418,427/81 (2/31%)
شاوان1پالایش نفت لاوان154,380/21بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
شراز1پالایش نفت شیراز121,330/88بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
شرانل1نفت ایرانول95,390بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
شپاس1نفت پاسارگاد44,385/6بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
شزنگ1تجهیزنیروی‌زنگان‌2,941/12تابلو پایه زردفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 412,292/59 (2/28%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند107,347/44بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور83,845/35بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بگیلان1توسعه مسیر برق گیلان65,914/7بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بجهرم1توسعه مولد نیروگاهی جهرم48,701/13بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا39,451/44بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بپیوند1برق و انرژی پیوندگستر پارس28,389بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بزاگرس1نیروگاه زاگرس کوثر21,630بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج17,013/53بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر367,875/33 (2/03%)
غصینو1صنعتی مینو151,360بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نان و محصولات وابسته
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان72,129/72تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
تبرک1گروه کارخانجات صنعتی تبرک18,804/89بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غویتا1ویتانا18,693/5بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
بهپاک1صنعتی بهپاک15,928/86بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد روغن هاي حيواني و نباتي
غدیس1پاکدیس14,009/91بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نوشيدني و آبميوه
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان11,987/96بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان9,737/61بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غپونه1نوش پونه مشهد8,166/54تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس7,883/19بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غپآذر1شیر پگاه آذربایجان شرقی7,396/4بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق7,171/5بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غگیلا1شیرپاستوریزه پگاه گیلان6,763/86بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان5,507/35بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غبهار1کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان5,436/82تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غشوکو1شوکو پارس4,132تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غنیلی1مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان2,000بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرپرورش و نگهداري ميوه جات و سبزيجات
غگز1گز سکه491/95بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غیوان1کیوان253/28تابلو پایه قرمزمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نان و محصولات وابسته
غناب1روغن‌ نباتی‌ ناب20تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد روغن هاي حيواني و نباتي
مواد و محصولات دارويي 232,065/07 (1/28%)
پخش1پخش البرز36,306/2بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دتوزیع1توزیع دارو پخش35,176/8بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
هجرت1پخش هجرت30,019بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دقاضی1داروسازی شهید قاضی24,883/75تابلو پایه زردمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین21,184/8بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی19,413/29بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دکپسول1تولید ژلاتین کپسول ایران9,727/2بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
ریشمک1تولید و صادرات ریشمک8,522/4بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دتولید1داروسازی تولید دارو8,396/3بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دشیری1شیرین دارو7,939/75تابلو پایه زردمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
درهآور1دارویی ره آورد تامین5,729/25بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
داوه1داروسازی آوه سینا5,572/8بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دحاوی1الحاوی5,366/52تابلو پایه زردمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کی بی سی1شرکت کی بی سی5,181/14بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک4,311/32بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
شتهران1داروسازی تهران شیمی3,195/57تابلو پایه نارنجیمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دتهران‌1داروسازی‌ تهران‌ دارو1,138/98تابلو پایه نارنجیمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
هتل و رستوران 230,374/42 (1/27%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی108,180بازار اولهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گنگین1اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان73,530تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گشان1توسعه بین المللی پدیده شاندیز26,753/16تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش8,443/08تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گکوثر1هتل پارسیان کوثر اصفهان6,938/74بازار اولهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گدنا1تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک4,375/8بازار دومهتل و رستوران فعاليت خدماتي مربوط به غذا و آشاميدني ها
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس2,153/63تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 215,481 (1/19%)
فرابورس1فرابورس ایران173,236بازار اولفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط اداره ي بازارهاي مالي
تماوند1تامین سرمایه دماوند42,245تابلو پایه زردفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط بجز تامين وجوه بيمه و بازنشستگي
انبوه سازي، املاك و مستغلات 201,199/76 (1/11%)
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان43,216/86بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
کیسون1شرکت کیسون37,835/28تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثجوان1تامین مسکن جوانان16,239/09تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه11,872/08بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور10,164/51تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد9,597/9بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس9,290بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
آ س پ1آ.س.پ8,737بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران7,828/2بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند6,660بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین5,923/6تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی5,777/5تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب5,029/2بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر4,821/19تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثرود1سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود4,180/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثاژن1سخت آژند3,606/8تابلو پایه نارنجیانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس2,302/34تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان2,140/39تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثاصفا1شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌2,120/8تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل1,937/95تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران1,918/56تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 191,264/94 (1/06%)
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د39,570ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
سپیدما1صندوق س. سپید دماوند-د33,822ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
اوصتا1صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د16,648/49ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آگاس1صندوق س.هستی بخش آگاه-س13,423/26ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر-د12,472/35ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س11,332/32ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
کاریس1صندوق س.سپهر کاریزما-س7,993/09ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آسامید1صندوق س.مشترک آسمان امید -د7,316/42ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
گنجین1صندوق س. گنجینه یکم آوید-د6,502/6ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
ثبات1صندوق س. ثبات ویستا -د4,110ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
مدیر1ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س3,733/6ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
داریک1صندوق س.اعتماد داریک-د3,520/2ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
دارا1صندوق س. دارا الگوریتم-د2,979/6ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س2,813/53ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آتیمس1صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س2,807/18ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آساس1صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س2,413/88ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م2,305/12ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري مختلط
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د2,276/27ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن-د1,695/96ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
سیناد1صندوق س.سپهرسودمند سینا-د1,216/28ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
کامیاب1صندوق س. کامیاب آشنا-د1,216/18ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
الماس1صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س1,184/13ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
زرین1صندوق س. سهام زرین کوروش-س1,095/57ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
پادا1صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س1,083/98ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
دمعیار1صندوق س. توازن معیار-د1,010/02ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
فراز1صندوق س.سهام فراز داریک-س977/58ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس891ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
داریوش1صندوق س. ثروت داریوش -س871/67ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آوا1صندوق س.سهام آوای معیار-س863/06ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آرمانی1ص.س.جسورانه فناوری آرمانی798/6ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
پیشگام1ص.ج.رشد یکم پیشگام 20%تادیه432ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
نوآور1ص.اعتبارسرمایه نوآفرین70%تادیه380/88ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري خصوصي
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز253/98ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق هاي زمين و ساختمان
ویسرو1ص.ج.سرو رشد پایداریکم 20%تادیه250/49ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
ثروت1ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 35%تادیه244/33ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري خصوصي
استارز1ص.ج.ستاره برتر20%تادیه200ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آشناتک1ص.س.ج.آشناتک ایرانیان105/45ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
پویا1ص.ج.پویا الگوریتم20%تادیه99/8ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
پارتین1ص.ج.پارتیان35%تادیه99/8ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 50%تأدیه80/4ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
تهران11ص.ج.یکم دانشگاه تهران50% تادیه75ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
ونچر1ص.ج.فیروزه10%تادیه63/89ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
فنابا1ص.ج. فناوری بازنشستگی 35%تادیه35ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 171,921/33 (0/95%)
حآفرین1ریل پرداز نو آفرین37,808/52بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
توریل1توکاریل37,580/8بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا24,168بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات خدمات حمل و نقل دريايي
حسیر1ریل سیر کوثر23,495/05بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حآسا1آسیا سیر ارس12,022/4بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حریل1ریل پردازسیر11,032/24بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان8,264/5بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حگردش1ریل گردش ایرانیان5,428/8تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر5,427/44تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات خدمات حمل و نقل دريايي
حشکوه1دلیجان طلایی شکوه پارس4,900/2تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام1,793/38تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات ساير حمل و نقلهاي زميني برنامه ريزي شده
سيمان، آهك و گچ 131,468/12 (0/73%)
ساوه1سیمان ساوه31,703/75بازار دومسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر21,943/84تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان16,573تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا16,142/14تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سکارون1سیمان کارون13,247/97تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران9,978تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار9,217/88بازار اولسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان7,136/53تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف5,525/02تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
خودرو و ساخت قطعات 122,777/83 (0/68%)
خدیزل1بهمن دیزل46,021بازار دومخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خاور1ایران خودرو دیزل33,606/3تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خکرمان1گروه اقتصادی کرمان خودرو12,710تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خکاوه1سایپا دیزل9,557/09تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خبنیان1بنیان دیزل8,736/97تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران‌5,009/19تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور4,278/7تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائین2,508/87تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خلیبل1مالیبل سایپا349/7تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
زراعت و خدمات وابسته 121,611/32 (0/67%)
جوین1کشت و صنعت جوین21,307/08تابلو پایه زردزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زقیام1کشت و دام قیام اصفهان13,076/86بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه12,015/42بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زفکا1کشت و دامداری فکا10,792/5بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زدشت1کشت و صنعت دشت خرم دره8,680/89بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زشریف1کشت وصنعت شریف آباد8,407/14بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زماهان1مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان8,137/13بازار اولزراعت و خدمات وابسته پرورش طيور
زبینا1کشاورزی و دامپروری بینالود7,422/02بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زکشت1کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت6,481/8بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان6,260/1بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زملارد1کشاورزی و دامپروری ملارد شیر6,121/5بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس4,680/13تابلو پایه زردزراعت و خدمات وابسته پرورش محصولات و باغباني
زشگزا1شیر و گوشت زاگرس شهرکرد4,670/4بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
آبین1کشت و صنعت آبشیرین3,558/36تابلو پایه زردزراعت و خدمات وابسته پرورش محصولات و باغباني
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 113,587/34 (0/63%)
توسن1توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین30,897/84بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مشاوره و تهيه نرم افزار
تاپکیش1تجارت الکترونیک پارسیان کیش22,669/2بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
فن آوا1گروه فن آوا18,245/92تابلو پایه زردرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
رافزا1رایان هم افزا12,715/8بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مشاوره و تهيه نرم افزار
سپیدار1سپیدار سیستم آسیا12,584/6بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مشاوره و تهيه نرم افزار
افرا1افرانت11,247/5بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی5,226/48بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف 110,631/28 (0/61%)
شساخت1مهندسی و ساختمان صنایع نفت110,631/28تابلو پایه زرداستخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف خدمات جنبي استخراج نفت گاز جز اكتشاف
لاستيك و پلاستيك 94,180/21 (0/52%)
پارتا1مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر57,549/27تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
پیزد1مجتمع صنایع لاستیک یزد26,572/02بازار دوملاستيك و پلاستيك توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
پلوله1گازلوله‌6,218/78تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران3,509/74تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
پشاهن1تولیدی پلاستیک‌ شاهین330/41تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
ماشين آلات و تجهيزات 87,116/79 (0/48%)
تپکو1تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو60,493/1تابلو پایه زردماشين آلات و تجهيزات توليد ماشين آلات استخراج و ساختمان
لخانه1لوازم‌ خانگی‌ پارس‌17,397تابلو پایه زردماشين آلات و تجهيزات توليد وسايل خانگي
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش6,323/16تابلو پایه زردماشين آلات و تجهيزات توليد وسايل خانگي
تمحرکه1ماشین سازی نیرو محرکه2,583/68تابلو پایه زردماشين آلات و تجهيزات توليد تجهيزات بالابر و جابجايي
تفیرو1مهندسی فیروزا227/89تابلو پایه نارنجیماشين آلات و تجهيزات توليد تجهيزات بالابر و جابجايي
تراک1ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌91/95تابلو پایه قرمزماشين آلات و تجهيزات توليد ماشين آلات كشاورزي و باغباني
استخراج زغال سنگ 86,865/95 (0/48%)
کزغال1زغال سنگ پروده طبس63,688بازار اولاستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس17,089/38بازار دوماستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود6,088/57بازار اولاستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
قند و شكر 86,091/53 (0/48%)
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال25,514/97بازار دومقند و شكر توليد شكر
قشرین1قند شیرین خراسان15,759/74تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قنقش1قند نقش جهان13,622تابلو پایه نارنجیقند و شكر توليد شكر
قیستو1شرکت قند بیستون11,778/72تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قتربت1قند تربت حیدریه7,819/37تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد7,111/88بازار اولقند و شكر توليد شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌4,199/65تابلو پایه نارنجیقند و شكر توليد شكر
قاروم1قند ارومیه285/2تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
پيمانكاري صنعتي 83,745/46 (0/46%)
خصدرا1صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌73,550/06تابلو پایه زردپيمانكاري صنعتي ساختمان و مهندسي عمران
وپسا1س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس5,180تابلو پایه زردپيمانكاري صنعتي ساير فعاليت هاي پيمانكاري
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن5,015/4بازار دومپيمانكاري صنعتي ساختمان و مهندسي عمران
ساير محصولات كاني غيرفلزي 60,267/57 (0/33%)
کقزوی1شیشه‌ قزوین‌12,527/84تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کمینا1شیشه سازی مینا12,392/66تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا10,649/87بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات سراميكي نسوز
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده4,689/67تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات سراميكي نسوز
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار4,391/17بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق2,871/18تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز2,756/16تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
ساذری1آذریت‌2,094/18تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سفارود1کارخانه فارسیت درود1,983/26تابلو پایه نارنجیساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کایتا1ایتالران‌1,876/6تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سایرا1ایرانیت‌1,607/67تابلو پایه نارنجیساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا833/98تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کورز1ورزیران‌673/24تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد ساير محصولات معدني غيرفلزي
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه‌546/97تابلو پایه قرمزساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
سپرمی1پرمیت‌373/12تابلو پایه قرمزساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري53,570/6 (0/3%)
مادیرا1صنایع مادیران53,570/6بازار دومتوليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوريتوليد رايانه و تجهيزات جانبي
خدمات فني و مهندسي 33,120/69 (0/18%)
رنیک1جنرال مکانیک25,117/02بازار دومخدمات فني و مهندسي فعاليتهاي ساختماني و مشاوره فني مرتبط
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد3,660/03تابلو پایه زردخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
تپولا1مهندسی مرآت پولاد2,496/22تابلو پایه زردخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
تابا1تابان نیرو سپاهان1,847/41تابلو پایه زردخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 32,328/27 (0/18%)
تسه99081امتیاز تسهیلات مسکن آبان993,972/23تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99041امتیاز تسهیلات مسکن تیر992,138/61تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00021امتیازتسهیلاتمسکن اردیبهشت14001,883/02تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00051امتیازتسهیلات مسکن مرداد 14001,812/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00061امتیازتسهیلات مسکن شهریور14001,753/23تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00031امتیازتسهیلات مسکن خرداد14001,642/77تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00011امتیازتسهیلات مسکن فروردین14001,551/06تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند991,545/42تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن991,430/1تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99101امتیاز تسهیلات مسکن دی991,364/91تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99091امتیاز تسهیلات مسکن آذر991,242/78تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت991,187/45تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن981,162/74تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد991,140/15تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند981,135/49تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98081امتیاز تسهیلات مسکن آبان981,118/34تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99071امتیاز تسهیلات مسکن مهر991,102تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98101امتیاز تسهیلات مسکن دی981,060/33تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98091امتیاز تسهیلات مسکن آذر981,017/33تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین991,008/31تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99963/64تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور99916/02تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر9813/72تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7101تسهیلات مسکن ب. ملی-دی9712/91تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7091تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر9712/26تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7121تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند9711/45تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد9810/79تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر9710/18تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد9810/12تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت989/9تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر989/69تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور989/59تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7111تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن979/41تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور979/23تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان979/05تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین987/97تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد976/98تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر976/37تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت976/01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین975/01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد974/04تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6121تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند963/54تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8091تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر981/33تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98308/92تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6111تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن9665/75تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
اطلاعات و ارتباطات 25,351 (0/14%)
اپرداز1آتیه داده پرداز20,926بازار دوماطلاعات و ارتباطات خدمات ارزش افزوده
اوان1مبین وان کیش4,425بازار اولاطلاعات و ارتباطات خدمات ارزش افزوده
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 24,544/98 (0/14%)
قاسم1قاسم ایران19,640بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري خرده فروشي موادغذايي در فروشگاههاي تخصصي
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه4,904/98تابلو پایه زردخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري خرده فروشي انواع موادغذايي،نوشيدني وغيره
حمل و نقل آبي 24,305/67 (0/13%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر20,096/64بازار دومحمل و نقل آبي حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
حاریا1کشتیرانی آریا4,209/03تابلو پایه نارنجیحمل و نقل آبي حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 17,671/17 (0/1%)
لکما1کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌10,568/91تابلو پایه زردساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فرستنده راديو، تلويزيون و تلفن و تلگراف
لپیام1گسترش صنایع پیام7,102/26تابلو پایه زردساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي گيرنده راديو، تلويزيون و تجهيزات وابسته
ساير واسطه گريهاي مالي 17,337/71 (0/1%)
ولتجار1واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان6,393/6تابلو پایه زردساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ5,101/6بازار اولساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولشرق1لیزینگ ایران و شرق2,698/8بازار اولساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا1,633/9تابلو پایه زردساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولراز1لیزینگ رازی1,509/81تابلو پایه زردساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 13,248/79 (0/07%)
بایکا1کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌10,234/5تابلو پایه زردماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد سيم و كابل عايق
نیرو1نیرو سرمایه2,705/4تابلو پایه زردماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي
بتک1کارخانجات کابل سازی‌ تک‌308/89تابلو پایه نارنجیماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد سيم و كابل عايق
ساخت محصولات فلزي 12,482/07 (0/07%)
فبیرا1بسته‌ بندی‌ ایران‌3,183/83تابلو پایه زردساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فسلیر1سولیران‌2,657/1تابلو پایه قرمزساخت محصولات فلزي توليد محصولات فلزي ساختماني
فکمند1گسترش قطعه سازی کمند2,569/09تابلو پایه زردساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب2,134/13تابلو پایه نارنجیساخت محصولات فلزي توليد مواد بخار به جز ديگهاي بخار مركزي
کیا1کیا الکترود شرق1,697/6بازار SMEساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فبستم1صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد224/47تابلو پایه زردساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فجوش1جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌15/85تابلو پایه زردساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
منسوجات 11,076/62 (0/06%)
نطرین1عطرین نخ قم6,635/55بازار اولمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نتوس1پشم‌ بافی‌ توس3,578/02تابلو پایه زردمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نبروج1نساجی بروجرد863/04تابلو پایه نارنجیمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد4تابلو پایه زردمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور9,860/29 (0/05%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد9,860/29تابلو پایه زردتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتورعمده فروشي براساس هزينه و يا قرارداد
كاشي و سراميك 9,477/56 (0/05%)
کهرام1تولیدی گرانیت بهسرام6,806/48تابلو پایه نارنجیكاشي و سراميك توليد گل و سراميك ساختماني
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده2,671/08تابلو پایه زردكاشي و سراميك توليد گل و سراميك ساختماني
محصولات كاغذي 7,513/61 (0/04%)
لطیف1محصولات کاغذی لطیف7,456/2بازار دوممحصولات كاغذي توليد ساير محصولات كاغذ و مقوا
چکارم1کارتن‌ مشهد35/98تابلو پایه قرمزمحصولات كاغذي توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
چبسپا1بسته‌ بندی‌ پارس21/43تابلو پایه قرمزمحصولات كاغذي توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
محصولات چوبي 5,657/62 (0/03%)
چخزر1صنایع چوب خزر کاسپین5,657/6بازار دوممحصولات چوبي توليد تخته چند لا و ساير تخته ها
چنوپا1نیوپان‌ 22 بهمن‌20تابلو پایه زردمحصولات چوبي توليد تخته چند لا و ساير تخته ها
فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه 3,880/59 (0/02%)
وهنر1گروه توسعه هنر ایران3,880/59تابلو پایه زردفعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه فعاليت هاي هنري
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني3,801/9 (0/02%)
خبازرس1بازرسی مهندسی و صنعتی ایران3,801/9تابلو پایه زردفعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فنيتجزيه و تحليل و آزمايش فني
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور31/86 (0%)
بدکو1شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو31/86تابلو پایه قرمزتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتورفروش وسائط نقليه
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما