به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1398
خروجی Excel
نمادنام شرکتارزشبازارصنعت
اوراق تامين مالي 764,696/79 (23/98%)
اشاد91مشارکت دولتی9-شرایط خاص99090945,023/21اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7031اسنادخزانه-م3بودجه97-99072131,124اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7071اسنادخزانه-م7بودجه97-98062728,570/95اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
افاد11منفعت دولت-با شرایط خاص14000628,352/31اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7211اسنادخزانه-م21بودجه97-00072824,116/74اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد61مشارکت دولتی6-شرایط خاص98120123,953/29اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7061اسنادخزانه-م6بودجه97-99042322,533/65اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
افاد21منفعت دولتی2-شرایط خاص1400062620,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
گندم21مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص140018,736/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7091اسنادخزانه-م9بودجه97-99051318,498/21اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7041اسنادخزانه-م4بودجه97-99102217,862/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6041اسنادخزانه-م4بودجه96-98082017,596/94اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد101مشارکت دولتی10-شرایط خاص00122617,047/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت61مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص140016,705/55اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد31اجاره دولت-واجدشرایط خاص99111816,060اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6121اسنادخزانه-م12بودجه96-98111415,980/98اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6081اسنادخزانه-م8بودجه96-98041115,886/83اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6131اسنادخزانه-م13بودجه96-98101615,863/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6101اسنادخزانه-م10بودجه96-98091115,560/37اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7181اسنادخزانه-م18بودجه97-00052515,431/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7051اسنادخزانه-م5بودجه97-98052313,933/26اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7221اسنادخزانه-م22بودجه97-00042812,839/93اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7231اسنادخزانه-م23بودجه97-00082412,091/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6231اسنادخزانه-م23بودجه96-99052812,073/65اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7131اسنادخزانه-م13بودجه97-00051811,172/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6241اسنادخزانه-م24بودجه96-9906259,934/49اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7111اسنادخزانه-م11بودجه97-9804309,829/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6221اسنادخزانه-م22بودجه96-9805239,700/56اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7121اسنادخزانه-م12بودجه97-9805309,510اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6061اسنادخزانه-م6بودجه96-9807229,390/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7081اسنادخزانه-م8بودجه97-9807239,385/05اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد51مشارکت دولتی5-شرایط خاص9809229,360/74اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6141اسنادخزانه-م14بودجه96-9810169,347/19اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد11مشارکت دولتی1-شرایط خاص0010269,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد31مشارکت دولتی3-شرایط خاص9807138,899/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6091اسنادخزانه-م9بودجه96-9804117,943/83اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7191اسنادخزانه-م19بودجه97-9808277,321/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7161اسنادخزانه-م16بودجه97-0004076,903/82اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9911اجاره تامین اجتماعی-امین9912266,790/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند081منفعت صبا اروند ملت 140012226,650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6151اسنادخزانه-م15بودجه96-9808206,487/49اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7201اسنادخزانه-م20بودجه97-0003246,411/32اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7151اسنادخزانه-م15بودجه97-9902245,850/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0051اجاره تامین اجتماعی-امین0012205,760اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7141اسنادخزانه-م14بودجه97-9807225,665/19اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد241اجاره دولتی آپرورش-نوین9911185,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9931اجاره ت.اجتماعی-کاردان9912264,919/52اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد11اجاره دولت مرحله یک1394-9812264,900اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9921اجاره تامین اجتماعی-سپهر9912264,750اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد221اجاره دولتی آپرورش-لوتوس9911184,715/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند111منفعت صبا اروند سپهر 140012224,700اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند101منفعت صبا اروند لوتوس 140012224,617/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صخابر1اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران4,503/33اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت11مرابحه دولتی تعاون-ملت9911183,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0021اجاره تامین اجتماعی-تمدن0005233,141/28اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0031اجاره تامین اجتماعی-سپهر0005233,109/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد71مشارکت دولتی7-شرایط خاص9812273,002/95اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9941اجاره تامین اجتماعی-نوین9912263,000/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند091منفعت صبا اروند نوین 140012223,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت21مرابحه دولت تعاون-کاردان9911182,990/27اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0011اجاره تامین اجتماعی-امین0005232,940اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد251اجاره دولتی آپرورش-سپهر9911182,850/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7171اسنادخزانه-م17بودجه97-9810172,528/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد411اجاره دولتی وزا.علوم-الف9912242,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد211اجاره دولتی آپرورش-تمدن9911182,475/25اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0141اجاره اعتماد مبین لوتوس0110192,403/56اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد81مشارکت دولتی8-شرایط خاص9810302,391/05اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0111اجاره اعتماد مبین لوتوس0107102,125اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ماهان991اجاره هواپیمایی ماهان 99032,102/18اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0041اجاره تامین اجتماعی-نوین0005232,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرمان001رهنی کرمان موتور140011302,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد21مشارکت دولتی2-شرایط خاص0012272,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد231اجاره دولتی آپرورش-ملت9911181,917/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد41مشارکت دولتی4-شرایط خاص9807301,633/52اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0121اجاره اعتماد مبین تمدن0107101,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت31مرابحه دولتی تعاون-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد261اجاره دولتی آپرورش-امید9911181,485/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد421اجاره دولت-واجدشرایط خاص9912241,340/67اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
البرز021اجاره ریلی البرزنیرو140205141,044/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0131اجاره اعتماد مبین نوین0107101,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0151اجاره اعتماد مبین تمدن0110191,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0161اجاره اعتماد مبین امید0110191,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد271اجاره دولت آپرورش-کاردان9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ماهان011منفعت هواپیمایی ماهان 140111231,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت51مرابحه دولتی تعاون-نوین9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
حریل021اجاره ریل پردازسیر0212121,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند041منفعت صبا اروند کاردان14001113998اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرمان981مرابحه کرمان موتور 980912990/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
امید991مشارکت لیزینگ امید9907966/47اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند011منفعت صبا اروند امید14001113945اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت41مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118925/89اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صبا14011اجاره مهندسی صبا نفت14010225920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
رایان1مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%808اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صدانا981اجاره دانا پتروریگ کیش 1394650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
نوریل021اجاره ریل پرداز نوآفرین021213600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212523/68اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرانه991مرابحه بنا گستر کرانه991222500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند071منفعت صبا اروند نوین 14001113500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
لوتوس991اجاره لوتوس پارسیان990717480اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اروند021منفعت صبا اروند امین14001113472/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کورش991مرابحه صنعت غذایی کورش990411460اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قرن991مرابحه پدیده شیمی قرن990701455/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ریل14011اجاره ریل کوثر14010509285اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شرق14001مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010219/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
حکمت011مشارکت حکمت ایرانیان 140107188/78اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صشرق991مرابحه سیمان شرق 99010964/64اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
محصولات شيميايي 649,806/9 (20/38%)
مارون1پتروشیمی مارون350,896بازار دوممحصولات شيميايي
زاگرس1پتروشیمی زاگرس119,520بازار دوممحصولات شيميايي
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر44,841/6بازار پایه جمحصولات شيميايي
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان25,632بازار پایه بمحصولات شيميايي
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید17,640بازار پایه بمحصولات شيميايي
شپلی1پلی اکریل ایران14,673/15بازار پایه بمحصولات شيميايي
شمواد1تولید مواداولیه الیاف مصنوعی10,544/79بازار پایه بمحصولات شيميايي
زنجان1صنایع کشاورزی وکود زنجان8,830/5بازار پایه بمحصولات شيميايي
شصفها1پتروشیمی‌ اصفهان‌8,634بازار پایه جمحصولات شيميايي
شغدیر1پتروشیمی غدیر7,984/6بازار اولمحصولات شيميايي
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون5,375/4بازار SMEمحصولات شيميايي
شبصیر1تولیدات پتروشیمی قائد بصیر4,855/29بازار دوممحصولات شيميايي
ممسنی1پتروشیمی ممسنی4,739/9بازار پایه بمحصولات شيميايي
کازرو1پتروشیمی کازرون3,886/8بازار پایه بمحصولات شيميايي
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت3,267/75بازار پایه جمحصولات شيميايي
شفارا1پتروشیمی فارابی3,177/6بازار پایه جمحصولات شيميايي
جهرم1پتروشیمی جهرم2,620/58بازار پایه بمحصولات شيميايي
فسا1پتروشیمی فسا2,604/04بازار پایه بمحصولات شيميايي
داراب1پتروشیمی داراب2,562/82بازار پایه بمحصولات شيميايي
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان2,336/53بازار دوممحصولات شيميايي
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا1,552بازار دوممحصولات شيميايي
شکف1کف1,175/25بازار پایه جمحصولات شيميايي
شرنگی1شیمیایی رنگین1,048/76بازار پایه بمحصولات شيميايي
شتولی1تولی‌پرس‌676/25بازار پایه جمحصولات شيميايي
شستان1پتروشیمی گلستان389/75بازار پایه جمحصولات شيميايي
شسم1تولید سموم‌ علف‌ کش341/54بازار پایه بمحصولات شيميايي
فلزات اساسي 384,301/13 (12/05%)
میدکو1هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه112,085بازار اولفلزات اساسي
ذوب1سهامی ذوب آهن اصفهان102,833/92بازار دومفلزات اساسي
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب89,025بازار دومفلزات اساسي
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع36,828بازار دومفلزات اساسي
فوکا1فولاد کاویان11,346بازار پایه جفلزات اساسي
وسدید1گروه ‌صنعتی‌سدید9,844/73بازار پایه بفلزات اساسي
فاهواز1نورد و لوله اهواز5,310/06بازار پایه جفلزات اساسي
فزرین1زرین معدن آسیا3,497بازار دومفلزات اساسي
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران2,900/74بازار دومفلزات اساسي
فنفت1صنایع تجهیزات نفت2,471/04بازار پایه جفلزات اساسي
فسدید1لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته1,759/52بازار پایه جفلزات اساسي
فالوم1آلومتک‌1,728بازار پایه جفلزات اساسي
زنگان1صنعت روی زنگان1,503/5بازار دومفلزات اساسي
فافزا1فولاد افزا سپاهان1,226/88بازار پایه بفلزات اساسي
فماک1ماداکتو استیل کرد1,095بازار SMEفلزات اساسي
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد846/75بازار اولفلزات اساسي
استخراج کانه هاي فلزي 156,603 (4/91%)
کگهر1سنگ آهن گهرزمین156,148/5بازار دوماستخراج کانه هاي فلزي
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار454/5بازار پایه جاستخراج کانه هاي فلزي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 156,042/93 (4/89%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند113,582/28بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا16,987/88بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور10,700بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بزاگرس1نیروگاه زاگرس کوثر10,419بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج4,353/77بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بانكها و موسسات اعتباري 131,217/14 (4/12%)
وآیند1بانک آینده29,216بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
سامان1بانک سامان15,408بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وشهر1بانک شهر12,707/44بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
ومهر1بانک مهر اقتصاد12,000بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
دی1بانک دی11,276/8بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وملل1اعتباری ملل10,241/4بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وقوام1بانک قوامین8,000بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وگردش1بانک گردشگری7,524بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
حکمت1بانک حکمت ایرانیان6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وزمین1بانک ایران زمین5,208بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
سمایه1بانک سرمایه3,668بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
توسعه1اعتباری توسعه2,974بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت993/5بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 106,059/22 (3/33%)
شراز1پالایش نفت شیراز34,679/77بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شاوان1پالایش نفت لاوان30,407/01بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانل1نفت ایرانول23,460بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاس1نفت پاسارگاد16,932بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگ1تجهیزنیروی‌زنگان‌580/44بازار پایه بفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي86,812/96 (2/72%)
بپاس1بیمه پاسارگاد23,402/36بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثر1بیمه کوثر10,392/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بساما1بیمه سامان6,213بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودی1بیمه دی5,812/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ومعلم1بیمه معلم5,056/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان4,795بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکام1شرکت بیمه اتکایی امین4,617بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازی1بیمه رازی4,082بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنو1بیمه تجارت نو3,480/69بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسین1بیمه سینا2,986/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمد1بیمه سرمد2,943بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین1بیمه نوین2,313بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفری1بیمه کارآفرین1,953بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهن1بیمه میهن1,933/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظ1بیمه حافظ1,633/21بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحکمت1بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)1,595بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاون1بیمه تعاون1,453/5بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمان1بیمه آرمان1,429/5بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بخاور1بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)721/2بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
سرمايه گذاريها 80,042/21 (2/51%)
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان28,239/76بازار پایه جسرمايه گذاريها
سرچشمه1سرمایه گذاری مس سرچشمه14,660/8بازار دومسرمايه گذاريها
وآداک1صنعت و تجارت آداک6,812/1بازار پایه جسرمايه گذاريها
وکادو1تکادو5,740/42بازار پایه بسرمايه گذاريها
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین4,479بازار پایه جسرمايه گذاريها
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان3,606/2بازار اولسرمايه گذاريها
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید3,594بازار اولسرمايه گذاريها
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین2,431/8بازار پایه بسرمايه گذاريها
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز2,328/6بازار دومسرمايه گذاريها
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان1,726/11بازار پایه بسرمايه گذاريها
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران1,253/12بازار پایه بسرمايه گذاريها
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان1,107/25بازار دومسرمايه گذاريها
وملت1سرمایه گذاری ملت886بازار پایه جسرمايه گذاريها
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان878/4بازار دومسرمايه گذاريها
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس688/5بازار پایه جسرمايه گذاريها
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی565/28بازار پایه بسرمايه گذاريها
وجامی1سرمایه گذاری جامی464/52بازار پایه بسرمايه گذاريها
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس312/05بازار پایه جسرمايه گذاريها
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال268/3بازار پایه جسرمايه گذاريها
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر65,066/38 (2/04%)
غصینو1صنعتی مینو11,792بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غپونه1نوش پونه مشهد8,377/46بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان7,537بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
تبرک1گروه کارخانجات صنعتی تبرک6,739/14بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غویتا1ویتانا6,625/2بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس4,991/98بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان4,620/42بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک1صنعتی بهپاک4,282بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان2,566/8بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غدیس1پاکدیس2,160/48بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غپآذر1شیر پگاه آذربایجان شرقی2,036/8بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان1,434/12بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق1,297/98بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکو1شوکو پارس395/37بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوان1کیوان107/32بازار پایه جمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگز1گز سکه102/32بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
انبوه سازي، املاك و مستغلات 59,827/65 (1/88%)
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان20,692/94بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
کیسون1شرکت کیسون11,072/88بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه5,877/96بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس3,655/4بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد2,871/7بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران2,011/2بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پ1آ.س.پ1,799/1بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب1,436/4بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند1,431بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور1,364/13بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرود1سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود1,196/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران1,073/76بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفا1شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌879/68بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی845بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس792/2بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثجوان1تامین مسکن جوانان689/18بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان634/06بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل574/94بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر552/43بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین377/2بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي 54,938/31 (1/72%)
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان35,640بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران12,532/61بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصا1احیاء صنایع خراسان1,836/81بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولشرق1لیزینگ ایران و شرق1,312/8بازار دومواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین1,029/9بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا874/5بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین521/04بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا434/3بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولراز1لیزینگ رازی261/76بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال248/88بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر245/42بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان300بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
مواد و محصولات دارويي 52,648/77 (1/65%)
دقاضی1داروسازی شهید قاضی15,834/69بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین4,843/5بازار اولمواد و محصولات دارويي
ریشمک1تولید و صادرات ریشمک4,183/5بازار دوممواد و محصولات دارويي
پخش1پخش البرز4,036/8بازار دوممواد و محصولات دارويي
دشیری1شیرین دارو 3,794/05بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی3,175/37بازار دوممواد و محصولات دارويي
شتهران1داروسازی تهران شیمی3,075/29بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
کی بی سی1شرکت کی بی سی2,692/94بازار دوممواد و محصولات دارويي
دحاوی1الحاوی2,500/56بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
داوه1داروسازی آوه سینا2,074/08بازار دوممواد و محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو1,840/75بازار اولمواد و محصولات دارويي
دتهران‌1داروسازی‌ تهران‌ دارو1,788بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
دکپسول1تولید ژلاتین کپسول ایران1,659/2بازار دوممواد و محصولات دارويي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک1,150/05بازار دوممواد و محصولات دارويي
زراعت و خدمات وابسته 35,217/38 (1/1%)
زشریف1کشت وصنعت شریف آباد4,790/76بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زفکا1کشت و دامداری فکا4,425/6بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زقیام1کشت و دام قیام اصفهان4,402/3بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زدشت1کشت و صنعت دشت خرم دره4,367/01بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زماهان1مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان3,825/2بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زبینا1کشاورزی و دامپروری بینالود2,596/4بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان2,452بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آبین1کشت و صنعت آبشیرین2,189/44بازار پایه بزراعت و خدمات وابسته
زکشت1کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت1,857بازار دومزراعت و خدمات وابسته
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه1,763/79بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زشگزا1شیر و گوشت زاگرس شهرکرد1,474/48بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس1,073/41بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته
خودرو و ساخت قطعات 33,941/94 (1/06%)
خکرمان1گروه اقتصادی کرمان خودرو8,400بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خدیزل1بهمن دیزل7,030بازار دومخودرو و ساخت قطعات
خاور1ایران خودرو دیزل6,675/36بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خکاوه1سایپا دیزل5,983/07بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران‌4,447/41بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور720/4بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خلیبل1مالیبل سایپا349/7بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائین336بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
ماشين آلات و تجهيزات 32,307/94 (1/01%)
لخانه1لوازم‌ خانگی‌ پارس‌15,367/14بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تپکو1تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو14,785/33بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش1,883/33بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تفیرو1مهندسی فیروزا180/19بازار پایه جماشين آلات و تجهيزات
تراک1ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌91/95بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 30,420/48 (0/95%)
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا8,577/5بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
توریل1توکاریل7,974بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریل1ریل پردازسیر4,729/48بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسیر1ریل سیر کوثر2,900/18بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان2,444بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حآسا1آسیا سیر ارس2,439/2بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر958/86بازار پایه جحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام397/26بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
قند و شكر 27,848/6 (0/87%)
قشرین1قند شیرین خراسان12,561/38بازار پایه جقند و شكر
قاروم1قند ارومیه6,321/74بازار پایه جقند و شكر
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال4,280/5بازار دومقند و شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد1,844/04بازار دومقند و شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌1,345/34بازار پایه بقند و شكر
قنقش1قند نقش جهان1,111/58بازار پایه جقند و شكر
قیستو1شرکت قند بیستون384بازار پایه جقند و شكر
پيمانكاري صنعتي 26,991 (0/85%)
خصدرا1صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌21,034/5بازار پایه بپيمانكاري صنعتي
وپسا1س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس4,845بازار پایه بپيمانكاري صنعتي
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن1,111/5بازار اولپيمانكاري صنعتي
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 25,631/86 (0/8%)
فرابورس1فرابورس ایران12,444بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی31سایر اشخاص بورس انرژی5,261/36بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
سپرده1سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه3,769/5بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی11نهادهای مالی بورس انرژی3,392/8بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی21فعالان بورس انرژی764/2بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري23,871/6 (0/75%)
مادیرا1صنایع ماشین های اداری ایران23,871/6بازار دومتوليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري
هتل و رستوران 23,644/34 (0/74%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی21,009بازار اولهتل و رستوران
گکوثر1هتل پارسیان کوثر اصفهان1,759/01بازار دومهتل و رستوران
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش537/6بازار پایه بهتل و رستوران
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس338/73بازار پایه بهتل و رستوران
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 21,432/31 (0/67%)
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د12,456/56ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر-د1,446/49ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آسامید1صندوق س.مشترک آسمان امید -د1,426/13ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
اوصتا1صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د954/82ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
کاریس1صندوق س.سپهر کاریزما-س936/7ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م847/41ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د507/01ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس70%تأدیه446/25ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س367/18ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آتیمس1صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س339/22ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
الماس1صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س305/31ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آرمانی1ص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه300ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز253/98ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آگاس1صندوق س.هستی بخش آگاه-س245/85ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آساس1صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س194/95ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آیندگان-م182/93ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن-د133/46ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
تهران11ص.ج.یکم دانشگاه تهران20% تادیه30ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه26/05ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
فنابا1ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه20ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آشناتک1ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه12ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
سيمان، آهك و گچ 18,672/71 (0/59%)
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر4,353/3بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا3,311/84بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار3,254/28بازار دومسيمان، آهك و گچ
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان2,361/6بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان1,475/72بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سکارون1سیمان کارون1,391/46بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف1,371/31بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران1,153/2بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 18,199/34 (0/57%)
تسه96121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96954/63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97081امتیاز تسهیلات مسکن آبان97882/94تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97867/15تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97091امتیاز تسهیلات مسکن آذر97842/5تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97840/77تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97834تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97824/01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97821/68تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98818/62تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97817/49تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98815/08تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97041امتیاز تسهیلات مسکن تیر97808/72تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97101امتیاز تسهیلات مسکن دی 97782/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96780/68تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97071امتیاز تسهیلات مسکن مهر97736/04تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97728/08تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96091امتیاز تسهیلات مسکن آذر96723/43تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96101امتیاز تسهیلات مسکن دی96717/89تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96071امتیاز تسهیلات مسکن مهر96684/52تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96081امتیاز تسهیلات مسکن آبان96662/39تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96619/39تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96584/57تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96041امتیاز تسهیلات مسکن تیر96546/45تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96457/48تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر975/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7091تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر974/1تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7121تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند973/89تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7111تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن973/82تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7101تسهیلات مسکن ب. ملی-دی973/75تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین983/63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت983/5تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر973/11تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان972/91تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت972/79تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6121تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند962/63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور972/56تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین972/5تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد972/22تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد971/74تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6111تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن9661/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
حمل و نقل آبي 14,599/44 (0/46%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر13,949/28بازار دومحمل و نقل آبي
حاریا1کشتیرانی آریا650/16بازار پایه بحمل و نقل آبي
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 12,919/78 (0/41%)
قاسم1قاسم ایران8,014/8بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه4,904/98بازار پایه جخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
ساير محصولات كاني غيرفلزي 12,663/28 (0/4%)
کقزوی1شیشه‌ قزوین‌3,719/94بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا2,132/25بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کمینا1شیشه سازی مینا1,145/6بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز1,126/62بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا846/1بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار765/66بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي
کورز1ورزیران‌668/32بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق633/96بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتا1ایتالران‌525/03بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سایرا1ایرانیت‌319/25بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سفارود1کارخانه فارسیت درود193/54بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده175/06بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذری1آذریت‌171/08بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه‌127/42بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمی1پرمیت‌113/45بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
اطلاعات و ارتباطات 12,593/85 (0/39%)
اپرداز1آتیه داده پرداز8,049/75بازار دوماطلاعات و ارتباطات
اوان1مبین وان کیش4,544/1بازار دوماطلاعات و ارتباطات
محصولات كاغذي 11,404/32 (0/36%)
چکاپا1گروه صنایع کاغذ پارس11,346/91بازار دوممحصولات كاغذي
چکارم1کارتن‌ مشهد35/98بازار پایه جمحصولات كاغذي
چبسپا1بسته‌ بندی‌ پارس21/43بازار پایه بمحصولات كاغذي
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 10,981/48 (0/34%)
افرا1افرانت3,712/5بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
فن آوا1گروه فن آوا3,424/96بازار پایه برايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
تاپکیش1تجارت الکترونیک پارسیان کیش2,867/2بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی976/82بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
لاستيك و پلاستيك 10,930/2 (0/34%)
پارتا1مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر8,553/43بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلوله1گازلوله‌1,737/9بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پشاهن1تولیدی پلاستیک‌ شاهین379/85بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران259/03بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
استخراج زغال سنگ 9,743/29 (0/31%)
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس8,198/28بازار دوماستخراج زغال سنگ
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود1,545/01بازار دوماستخراج زغال سنگ
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 7,471/67 (0/23%)
لکما1کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌6,748/97بازار پایه بساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
لپیام1گسترش صنایع پیام722/7بازار پایه جساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
ساخت محصولات فلزي 5,832/49 (0/18%)
فبیرا1بسته‌ بندی‌ ایران‌2,969/33بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فسلیر1سولیران‌1,955/3بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب812/21بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فبستم1صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد84/17بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فجوش1جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌11/49بازار پایه جساخت محصولات فلزي
منسوجات 2,459/46 (0/08%)
نطرین1عطرین نخ قم1,886/11بازار دوممنسوجات
نتوس1پشم‌ بافی‌ توس569/65بازار پایه بمنسوجات
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد3/7بازار پایه جمنسوجات
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور2,373/66 (0/07%)
تجار1گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان2,341/8بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
بدکو1شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو31/86بازار پایه جتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 1,916/53 (0/06%)
بایکا1کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌1,069/53بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
نیرو1نیرو سرمایه712/95بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بتک1کارخانجات کابل سازی‌ تک‌134/05بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
ساير واسطه گريهاي مالي 1,598/4 (0/05%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ1,598/4بازار اولساير واسطه گريهاي مالي
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور1,520 (0/05%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد1,520بازار پایه بتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
خدمات فني و مهندسي 1,502/9 (0/05%)
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد687/81بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
تابا1تابان نیرو سپاهان479/88بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
تپولا1مهندسی مرآت پولاد335/21بازار پایه جخدمات فني و مهندسي
فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه 850 (0/03%)
وهنر1گروه توسعه هنر ایران850بازار پایه جفعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه
كاشي و سراميك 722/52 (0/02%)
کهرام1تولیدی گرانیت بهسرام435بازار پایه جكاشي و سراميك
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده287/52بازار پایه جكاشي و سراميك
محصولات چوبي 1/38 (0%)
چنوپا1نیوپان‌ 22 بهمن‌1/38بازار پایه جمحصولات چوبي
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما