به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
اسفند
1397
فهرست اوراق تامین مالی پذیرش شده واجد شرایط خاص
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد نوع اوراق

ردیفنمادحجم انتشارحجم پذیرشمبلغ اسمی هر ورقهنرخ سود اسمینرخ سود سال اولتاریخ انتشاربازارگردانتوضیحاتمدارک و مستندات
1اشاد2 2,000,000 2,000,000 1,000,000 20% 1396-12-27 فاقد بازارگردان
2افاد2 20,000,000 20,000,000 1,000,000 ثابت 18% 1396-12-26 فاقد بازارگردان
3افاد1 30,000,000 30,000,000 1,000,000 ثابت 20% 1396-12-15 فاقد بازارگردان
4اشاد1 10,000,000 10,000,000 1,000,000 ثابت 17% 1396-10-26 فاقد بازارگردان
5سلامت6 17,380,000 17,380,000 1,000,000 ثابت 17% 1396-09-22 فاقد بازارگردان
6گندم2 20,000,000 20,000,000 1,000,000 ثابت 17% 1396-08-20 فاقد بازارگردان
7اجاد42 1,500,000 1,500,000 1,000,000 شناور 15% 1395-12-24 فاقد بازارگردان
8اجاد3 20,000,000 20,000,000 1,000,000 شناور 15% 1395-11-18 فاقد بازارگردان
9اشاد9 48,688,952 48,688,952 1,000,000 ثابت 15% 1395-09-09 فاقد بازارگردان
10اشاد4 1,666,854 1,666,854 1,000,000 ثابت 16% 1395-04-31 فاقد بازارگردان
12
تعداد رکورد:
X

اوراق ليست شده تحت عنوان “اوراق تأمين مالي واجد شرايط خاص” ممكن است داراي شرايطي چون سود شناور، فاقد ركن بازارگردان و يا هر موقعيت ويژه اي باشند كه آنها را از اوراق تأمين مالي استاندارد، مستثني نمايد.لذا به سرمايه گذاران توصيه مي شود اين شرايط ويژه را با توجه به مستندات موجود كه در صفحه نماد هر يك از اوراق بارگزاري شده است، در تصميم گيري خود لحاظ نمايند.

جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما