ایران

  فهرست نمادهای متوقف

  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول (1)
  1سمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی1399/04/23جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  بازار دوم (17)
  2حکمتبانک حکمت ایرانیان
  3ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران1399/04/24به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني
  4مارونپتروشیمی مارون1399/04/24به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني
  5بمپناتولید برق عسلویه مپنا1399/04/10جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  6قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال1399/04/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  7شپاسنفت پاسارگاد1399/04/22 به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني
  8مفاخرتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی1399/04/23به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  9غفارسشیر پاستوریزه پگاه فارس1399/03/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم نماد متوقف شد و به منظور بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي (غفارس1) حداكثر تا تاريخ 1399/04/25 تعليق می باشد.
  10وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی
  11تلیسهدامداری تلیسه نمونه1399/04/23جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  12چکاپاگروه صنایع کاغذ پارس1399/04/24با توجه به پذيرش شركت گروه صنايع كاغذ پارس (چكاپا1) در شركت بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات روز سه‌شنبه مورخ 1399/04/24 متوقف مي شود.
  13اوانمبین وان کیش1399/04/23جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  14نطرینعطرین نخ قم1399/04/17جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده
  15زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره1399/04/24 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  16بزاگرسنیروگاه زاگرس کوثر1399/04/23جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده صاحبان سهام
  17زشریفکشت وصنعت شریف آباد1399/04/23به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  18شصدفصنعتی دوده فام1399/04/24جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده صاحبان سهام
  تابلو پایه زرد (27)
  19شکبیرپتروشیمی امیرکبیر1399/04/23جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
  20کازروپتروشیمی کازرون1399/03/03 مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام، تعليق نماد معاملاتي بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/05/18 ادامه مي‌ يابد.
  21ممسنیپتروشیمی ممسنی1399/03/03 مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام، تعليق نماد معاملاتي بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/05/18 ادامه مي‌ يابد.
  22سجاممجتمع سیمان غرب آسیا1399/04/22 به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)
  23دهدشتصنایع پتروشیمی دهدشت1399/03/06 مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام، تعليق نماد معاملاتي بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/05/18 ادامه مي‌ يابد.
  24آیندهبازرگانی آینده سازان بهشت پارس1399/03/20مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (آينده1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/04/30 تعليق شد.
  25بمیلاتوسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد1399/04/22جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  26حبندردریایی و کشتیرانی خط دریابندر1399/04/23جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  27ولتجارواسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان1399/04/23جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  28ثعتماس. ساختمانی اعتماد گستر1399/04/16 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
  29وآفرسرمایه گذاری ارزش آفرینان1399/01/26جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  30سلارشرکت سیمان لارستان1399/04/10 به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)
  31بایکاکارخانجات کابلسازی ‌ایران‌1399/04/10به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)
  32فسلیرسولیران‌1399/04/04جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و مجمع عمومي فوق العاده
  33تپکوتولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو1399/04/24 مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (تپكو1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/05/06 تعليق شد.
  34کورزورزیران‌1399/04/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  35وسدیدگروه ‌صنعتی‌سدید1399/04/17مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (وسديد1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/04/30 تعليق شد.
  36خودکفااقتصادی و خودکفایی آزادگان1399/04/23جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  37وایراسرمایه گذاری صنایع ایران1399/04/24جهت برگزاري مجامع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  38شموادتولید مواداولیه الیاف مصنوعی1399/03/21مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام، تعليق نماد معاملاتي بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/04/21 ادامه مي يابد.
  39شپلیپلی اکریل ایران1399/03/19مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام، تعليق نماد معاملاتي بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/04/30 ادامه مي يابد.
  40وآداکصنعت و تجارت آداک1398/09/03به منظور بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي (وآداك1) حداكثر تا تاريخ 1399/02/31 تعليق شد.
  41شساختمهندسی و ساختمان صنایع نفت1399/04/23مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به وجود ابهام با اهميت در اطلاعات منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتي (شساخت1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/05/05 تعليق شد.
  42غپونهنوش پونه مشهد1399/04/18جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  43جوینکشت و صنعت جوین1399/02/30جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده
  44وگردشبانک گردشگری1399/04/24جهت برگزاري مجامع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  45غبهارکشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان1399/04/18جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  تابلو پایه نارنجی (15)
  46شستانپتروشیمی گلستان1399/04/10مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (شستان1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/04/23 تعليق شد.
  47کصدفکاشی صدف سرام استقلال آباده1399/04/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  48غیوانکیوان1399/04/23 مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (غيوان1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/05/05 تعليق شد.
  49چکارمکارتن‌ مشهد1397/04/27جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 97/06/31 و عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت مالی
  50قیستوشرکت قند بیستون1395/12/17جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  51شزنگتجهیزنیروی‌زنگان‌1399/04/17جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
  52وشهربانک شهر1399/04/22به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  53ساذریآذریت‌1399/04/22جهت انتقال از تابلو نارنجي بازار پايه به تابلو زرد بازار پايه متوقف شد.
  54رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاه1397/11/28جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  55شتولیتولی‌پرس‌1399/04/21به دليل عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت هاي مالي منتهي به 1398/12/29
  56شکفکف1399/04/21نماد معاملاتي شرکت كف (شكف1) به دليل عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي منتهي به 1398/12/29
  57ومهربانک مهر اقتصاد
  58تپولامهندسی مرآت پولاد1399/04/24 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  59وزمینبانک ایران زمین
  60شلیاشرکت مواد ویژه لیا1397/10/03به دلیل لغو پذیرش از بازار دوم و انتقال به بازار پایه
  تابلو پایه قرمز (5)
  61توسعهاعتباری توسعه1399/01/24به منظور بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي (توسعه1) حداكثر تا تاريخ 1399/03/20 تعليق شد.
  62وقوامبانک قوامین
  63چبسپابسته‌ بندی‌ پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  64تراکماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
  65بدکوشرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  ETF (4)
  66صغربصندوق س.مسکن شمال غرب-ز
  67آتی1ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه
  68آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی80%تادیه
  69تهران1ص.ج.یکم دانشگاه تهران20% تادیه
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما