به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
27
مهر
1397
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول (1)
  1اتکایبيمه اتكايي ايرانيان
  بازار دوم (10)
  2سبزواسيمان لار سبزوار1397/07/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده صاحبان سهام
  3وگردشبانك گردشگري1397/04/31 با توجه به شموليت ماده 39 دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اورق بهادار در فرابورس ايران
  4ومللاعتباري ملل1396/04/27برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  5حکمتبانك حكمت ايرانيان1397/04/24به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت
  6کرمانس. توسعه و عمران استان كرمان1397/06/19به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي
  7فزرینزرين معدن آسيا1397/07/15 به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت
  8شرانلنفت ايرانول
  9شلیاشركت مواد ويژه ليا1397/03/30به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت
  10وکوثرشركت اعتباري كوثر مركزي1397/04/23به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت شركت
  11تلیسهدامداري تليسه نمونه1397/07/17 با توجه به ابهام در اطلاعات تفسيري مديريت سال مالي 1397
  اوراق با درآمد ثابت (1)
  12اخزا709اسنادخزانه-م9بودجه97-990513
  بازار پایه ب (22)
  13سمایهبانك سرمايه1395/08/03عدم ارائه اطلاعات
  14تاتبانك تات
  15وشمالس. چشم انداز توسعه شمال1397/06/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  16وداناسرمايه گذاري دانايان پارس1396/06/06بر اساس اطلاعات موجود
  17وقوامبانك قوامين1396/03/13جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  18سیمرغسيمرغ
  19سفاسیشركت فارسيت اهواز1397/07/22به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر
  20چبسپابسته‌ بندي‌ پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  21قجامفرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌
  22تپمپستوليدي پمپ پارس (سهامي عام)1393/08/25جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  23انرژی1نهادهاي مالي بورس انرژي
  24انرژی2فعالان بورس انرژي1397/07/10 به منظور رفع ابهام اطلاعات منتشره
  25انرژی3ساير اشخاص بورس انرژي1397/07/10به منظور رفع ابهام اطلاعات منتشره
  26ثنورسرمايه گذاري كوه نور1397/07/24 جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده صاحبان سهام
  27تراکماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌
  28بدکوفروشگاههاي زنجيره اي ديوكس1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  29کایگچايران ‌گچ1397/02/03باتوجه به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام شركت درخصوص اتخاذ تصميم براي تغيير نوع شركت از سهامي عام به سهامي خاص و اتمام تعهدات شركت مبني بر خريد سهم از سهامداران براي مدت يكماه
  30کفرآورفرآورده هاي سيمان شرق
  31ومهربانك مهر اقتصاد1396/04/27برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  32بنوبيمه تجارت نو (50% پرداخت شده)1397/03/21برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  33وزمینبانك ايران زمين1394/02/27با توجه به دريافت اطلاعات با اهميت متوقف گرديد
  34غپونهنوش پونه مشهد
  بازار پایه ج (9)
  35آریانسرمايه گذاري پارس آريان1396/12/23برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  36آیندهبازرگاني آينده سازان بهشت پارس
  37معیار سرمايه گذاري معيار صنعت پارس1397/06/21 جهت بررسي اطلاعات
  38شوشهنكل‌ پاك‌ وش‌1397/04/30 جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  39چکارمكارتن‌ مشهد1397/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  40قیستوشركت قند بيستون1395/12/03جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  41وشهربانك شهر1395/12/24برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  42فنرژیگسترش صنايع انرژي آذرآب1396/09/20 برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  43وآداکصنعت و تجارت آداك1397/02/10به منظور دريافت مستندات
  ETF (1)
  44نسیمصندوق س.نسيم-ز
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما