به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
تیر
1397
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول (6)
  1بالاسمهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن1397/04/20به منظور بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر
  2سمایهبانک سرمایه1395/08/03عدم ارائه اطلاعات
  3ثعمراعمران و توسعه شاهد1397/04/25جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  4خفناورمهندسی صنعتی روان فن آور1396/12/13تعلیق نماد به دلیل عدم رعایت ماده 39 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار
  5دتولیدداروسازی تولید دارو
  6ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس1397/04/26 افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)
  بازار SME (1)
  7شگامرنمجتمع پترو صنعت گامرون1397/04/25جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  بازار دوم (11)
  8ومللاعتباری ملل1396/04/27برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  9حکمتبانک حکمت ایرانیان1397/04/24به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت
  10ذوبسهامی ذوب آهن اصفهان1397/04/20برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  11قشیرقند شیروان قوچان و بجنورد1397/04/25جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  12شپاسنفت پاسارگاد1397/04/25جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  13حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینا1397/04/19برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  14دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالک1397/04/17برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  15کیمیامعدنی کیمیای زنجان گستران1397/04/20برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  16وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی1397/04/17به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره
  17اپردازآتیه داده پرداز1397/04/20برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  18سرچشمهسرمایه گذاری مس سرچشمه1397/04/25جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  بازار پایه ب (31)
  19تاتبانک تات
  20وداناسرمایه گذاری دانایان پارس1396/06/06بر اساس اطلاعات موجود
  21تکنارمجتمع معادن مس تکنار1397/04/06برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  22دارابپتروشیمی داراب1397/04/25جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  23فساپتروشیمی فسا1397/04/25جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  24جهرمپتروشیمی جهرم1397/04/25جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  25تجارگسترش تجارت و سرمایه ایرانیان1397/04/13برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  26سامانبانک سامان1396/04/27برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  27وقوامبانک قوامین1396/03/13جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  28ثعتماس. ساختمانی اعتماد گستر1397/04/25جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  29شستانپتروشیمی گلستان1397/04/20عدم اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهاي مالي سالانه منتهي به 1396/12/29
  30سیمرغسیمرغ
  31چبسپابسته بندی پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  32تپمپستولیدی پمپ پارس (سهامی عام)1393/08/25جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  33وسالتبانک قرض الحسنه رسالت1395/04/29جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  34قیستوشرکت قند بیستون1395/12/03جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  35وآرینشرکت توسعه اقتصادی آرین1397/04/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  36فسلیرسولیران1397/04/23 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  37تراکماشینآلات صنعتی تراکتورسازی1397/04/20تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام،
  38وآیندبانک آینده1396/04/27جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  39بدکوفروشگاههای زنجیره ای دیوکس1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  40وآتوسس.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال1397/04/25جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  41سفارودکارخانه فارسیت درود1397/03/29جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  42کایگچایران گچ1397/02/03باتوجه به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام شركت درخصوص اتخاذ تصميم براي تغيير نوع شركت از سهامي عام به سهامي خاص و اتمام تعهدات شركت مبني بر خريد سهم از سهامداران براي مدت يكماه
  43شرنگیشیمیایی رنگین1397/04/20برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  44خودکفااقتصادی و خودکفایی آزادگان1397/04/20برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  45ومهربانک مهر اقتصاد1396/04/27برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  46تپولامهندسی مرآت پولاد1397/03/27برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  47فنرژیگسترش صنایع انرژی آذرآب1396/09/20 برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  48بنوبیمه تجارت نو (50% پرداخت شده)1397/03/21برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  49وزمینبانک ایران زمین1394/02/27با توجه به دريافت اطلاعات با اهميت متوقف گرديد
  بازار پایه ج (22)
  50آریانسرمایه گذاری پارس آریان1396/12/23برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  51آیندهبازرگانی آینده سازان بهشت پارس1396/12/22برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  52بتککارخانجات کابل سازی تک1396/07/30برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  53فسدیدلولهوتجهیزات سدید1396/09/29صدور راي بدوي ورشكستگي شركت
  54پشاهنتولیدی پلاستیک شاهین1397/04/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  55وشهربانک شهر1395/12/24برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  56ومشانس. فنی و مهندسی مشانیر1396/09/29برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  57پارتامجتمعصنعتیآرتاویلتایر1397/04/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  58شسمتولید سموم علف کش1397/04/23با توجه به عدم اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهاي مالي سالانه منتهي به 29/12/1396
  59ساذریآذریت1397/04/23 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  60سمتازسیمان ممتازان کرمان1397/04/25جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  61کورزورزیران1397/04/25 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  62فبستمصنایع بستهبندی مشهد1397/01/20عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت‌هاي مالي سال مالي 1396/09/30
  63نشارکارخانجات پشمبافی افشار یزد1397/04/25جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  64نتوسپشم بافی توس1397/04/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  65شتولیتولیپرس1397/04/20عدم اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهاي مالي سالانه منتهي به 1396/12/29
  66شکفکف1397/04/20عدم اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهاي مالي سالانه منتهي به 1396/12/29
  67شصفهاپتروشیمی اصفهان1397/04/17برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  68خفولاخدمات فنی فولاد یزد1397/04/24 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  69وپساس. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس1397/02/03بررسي بيشتر در وضعيت معاملات سهام
  70وآداکصنعت و تجارت آداک1397/02/10به منظور دريافت مستندات
  71کمیناشیشه سازی مینا1397/04/13برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  ETF (5)
  72نسیمصندوق س.نسیم-ز
  73رویشص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه
  74آتی1ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه
  75آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی10%تادیه
  76آشناتکص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما