به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
4
اردیبهشت
1398
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار SME (1)
  1هفرداراهیابان فردا
  بازار دوم (11)
  2دیبانک دی1397/12/18به علت عدم رعايت معيارهاي پذيرش يا الزامات افشا توسط شركت
  3زاگرسپتروشیمی زاگرس1398/02/03به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)،رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره
  4ومللاعتباری ملل1396/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  5حکمتبانک حکمت ایرانیان1397/11/03 مطابق با اطلاعيه منتشره
  6شرانلنفت ایرانول1398/02/02تعلیق به منظور بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر
  7وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی1397/04/23به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت شركت
  8حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان1398/01/28به دلیل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)،به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره
  9حسیرریل سیر کوثر1398/02/04به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت
  10ولشرقلیزینگ ایران و شرق1398/01/26جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  11کگهرسنگ آهن گهرزمین
  12زماهانمجتمع تولید گوشت مرغ ماهان1398/01/25جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  بازار پایه ب (14)
  13بمیلاتوسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد1398/02/03به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  14حاریاکشتیرانی آریا1398/02/03جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  15دشیریشیرین دارو 1398/02/04به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر
  16وقوامبانک قوامین1396/03/13جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  17چبسپابسته‌ بندی‌ پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  18وسالتبانک قرض الحسنه رسالت1397/12/25جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده صاحبان سهام
  19تپکوتولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو1397/12/15جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  20تراکماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
  21وحافظبیمه حافظ1397/12/26جهت ارايه اطلاعات
  22وسدیدگروه ‌صنعتی‌سدید1397/12/18 جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  23ومهربانک مهر اقتصاد
  24بخاوربیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)1397/09/07به جهت تاديه مبلغ باقيمانده هر سهم
  25وحکمتبیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)1397/10/09تاديه بخشي از سرمايه پرداخت نشده به ميزان 10 درصد ارزش اسمي سهام
  26وزمینبانک ایران زمین1398/01/20مطابق با اطلاعات منتشره در تارنماي كدال به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره
  بازار پایه ج (14)
  27وداناسرمایه گذاری دانایان پارس1398/01/26برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
  28معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس1397/06/21 جهت بررسي اطلاعات
  29بایکاکارخانجات کابلسازی ‌ایران‌1398/01/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  30چکارمکارتن‌ مشهد1397/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  31قیستوشرکت قند بیستون1395/12/03جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  32سایراایرانیت‌1397/11/15جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده نوبت دوم صاحبان سهام
  33بدکوشرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  34فبستمصنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد1397/01/26جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  35سفارودکارخانه فارسیت درود1397/11/28جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطورفوق العاده صاحبان سهام و مجمع فوق العاده صاحبان سهام
  36تفیرومهندسی فیروزا1397/08/28 جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطورفوق العاده صاحبان سهام
  37رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاه1397/11/28جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  38قارومقند ارومیه1397/12/26جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  39فنرژیگسترش صنایع انرژی آذرآب1398/01/27جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي عادي بطور بطور فوق العاده صاحبان سهام
  40وهنرگروه توسعه هنر ایران
  ETF (2)
  41آتی1ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه
  42آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما