ایران

شرکت های هم گروه اوراق تامين مالي

نماد نام شرکت بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
اخزا9091 اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1399 ابزارنوین مالی 362,595 238/82 658,632 ▲0/07
سخاب71-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی971228 ابزارنوین مالی 271,266 269/21 992,415 ▲0/01
اخزا8121 اسنادخزانه اسلامی-م12بودجه1398 ابزارنوین مالی 167,276 144/78 865,495 ▲0/08
اراد501 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0302 ابزارنوین مالی 153,200 153/2 1 ▲0
اخزا9031 اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1399 ابزارنوین مالی 150,252 105/91 704,865 ▲0/15
اخزا7011-(حذف شده) اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1397 ابزارنوین مالی 145,947 144/82 992,246 ▼0/03
اخزا9101 اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1399 ابزارنوین مالی 138,151 83/9 607,322 ▲0/01
اخزا9021 اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1399 ابزارنوین مالی 106,937 76/3 713,461 ▼0
اخزا8111 اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1398 ابزارنوین مالی 103,896 91/13 877,156 ▲0/07
اخزا9071 اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1399 ابزارنوین مالی 86,750 53/68 618,829 ▲0/19
اخزا9051 اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1399 ابزارنوین مالی 81,785 54/67 668,431 ▲0/08
اخزا7021-(حذف شده) اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1397 ابزارنوین مالی 75,507 75/19 995,834 ▲0/21
اخزا6031-(حذف شده) اسنادخزانه-م3بودجه96-970710 ابزارنوین مالی 69,852 69/45 994,227 ▲0/19
اراد351 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0103 ابزارنوین مالی 60,000 56/92 948,599 ▼0/03
اخزا8061 اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1398 ابزارنوین مالی 52,437 49/71 948,003 ▲0/01
اخزا8051 اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1398 ابزارنوین مالی 47,839 46/07 963,000 0
اخزا6051-(حذف شده) اسنادخزانه-م5بودجه96-970926 ابزارنوین مالی 42,580 42/3 993,522 ▲0/12
اخزا8151 اسنادخزانه اسلامی-م15بودجه1398 ابزارنوین مالی 40,782 32/5 796,829 ▼0/03
اخزا9011 اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1399 ابزارنوین مالی 37,776 28/77 761,695 ▲0/08
افاد611 منفعت دولت6-شرایط خاص140109 ابزارنوین مالی 30,000 29/4 980,000 ▼0/41
اخزا6111-(حذف شده) اسناد خزانه-م11بودجه96-970913 ابزارنوین مالی 19,608 19/45 992,105 ▼0/1
صایتل21-(حذف شده) اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد ابزارنوین مالی 18,377 18/57 1/01 ▲0
اخزا8081 اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1398 ابزارنوین مالی 13,527 12/21 902,850 ▲0/13
اراد651 مرابحه عام دولتی65-ش.خاص0210 ابزارنوین مالی 13,000 12/58 968,000 ▼0/79
اخزا9041 اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1399 ابزارنوین مالی 12,346 8/59 695,483 ▼0/13
اخزا8101 اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1398 ابزارنوین مالی 11,642 10/22 877,987 ▼0/15
اخزا6071-(حذف شده) اسنادخزانه-م7بودجه96-971010 ابزارنوین مالی 11,406 11/35 995,462 ▲0/03
اخزا9081 اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1399 ابزارنوین مالی 10,375 6/52 628,640 ▼0/17
اخزا9111 اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1399 ابزارنوین مالی 9,925 5/93 597,007 ▲0
شستا0021 اجاره شستا-بخش3-تمدن14000523 ابزارنوین مالی 9,800 9/8 1 ▼0
اخزا8211 اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1398 ابزارنوین مالی 9,738 5/85 601,089 ▼0/94
اخزا8141 اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1398 ابزارنوین مالی 6,945 5/58 803,652 ▼0/23
اخزا8091 اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1398 ابزارنوین مالی 6,516 5/77 885,220 ▲0
اخزا7211 اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1397 ابزارنوین مالی 5,538 5/05 911,348 ▼0/02
اخزا8041 اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1398 ابزارنوین مالی 5,470 5/26 961,767 ▼0/28
اخزا7131 اسنادخزانه اسلامی-م13بودجه1397 ابزارنوین مالی 4,879 4/63 948,113 ▼0/01
اخزا8181 اسنادخزانه اسلامی-م18بودجه1398 ابزارنوین مالی 4,796 3/68 766,897 ▼0/15
اخزا8131 اسنادخزانه اسلامی-م13بودجه1398 ابزارنوین مالی 4,051 3/31 816,790 ▼0
اخزا8171 اسنادخزانه اسلامی-م17بودجه1398 ابزارنوین مالی 3,468 2/7 779,725 ▼0/23
اراد611 مرابحه عام دولت61-ش.خاص0309 ابزارنوین مالی 3,000 3 1 0
اخزا8201 اسنادخزانه اسلامی-م20بودجه1398 ابزارنوین مالی 2,650 1/63 613,895 ▲0/84
اخزا7201 اسنادخزانه اسلامی-م20بودجه1397 ابزارنوین مالی 2,229 2/18 980,134 ▲0/36
اراد331 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0303 ابزارنوین مالی 2,100 1/92 916,152 ▲4/5
اخزا9141 اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1399 ابزارنوین مالی 1,953 1/14 582,890 ▲0/02
اخزا7161 اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1397 ابزارنوین مالی 1,490 1/45 973,753 ▲0/39
صامیا1-(حذف شده) اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد ابزارنوین مالی 1,060 1/06 1 ▼0
مبین0161 اجاره م-2 مبین امید14011019 ابزارنوین مالی 1,000 1 1 ▲2/04
حریل021 اجاره ریل پردازسیر14021212 ابزارنوین مالی 600 579 965,000 ▼0/52
تامین971-(حذف شده) اجاره شستا بخش اول13971222 ابزارنوین مالی 600 600 1 ▲0
اخزا8191 اسنادخزانه اسلامی-م19بودجه1398 ابزارنوین مالی 500 365/25 730,500 0
شستا0051 اجاره شستا-بخش4-امین14001220 ابزارنوین مالی 400 404 1/01 ▲1
اخزا8161 اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1398 ابزارنوین مالی 360 281/66 782,400 ▼0/14
اشاد11 مشارکت دولتی1-بودجه1396 ابزارنوین مالی 300 299/98 999,945 ▲0/25
کیش14021 سرمایه گذاری و توسعه کیش ابزارنوین مالی 200 200 1 ▼0/22
اخزا7231 اسنادخزانه اسلامی-م23بودجه1397 ابزارنوین مالی 158 141/89 898,020 ▼0/03
اراد361 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0104 ابزارنوین مالی 100 104/69 1/05 ▼5
گندم97071-(حذف شده) مرابحه دولتی گندم 970719 ابزارنوین مالی 80 80/01 1 ▲0/01
اخزا8071 اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1398 ابزارنوین مالی 49 45/03 919,000 ▲0/38
ماهان011 اوراق منفعت هواپیمایی ماهان ابزارنوین مالی 6 5/66 943,000 ▲2/5
کرمان001 اوراق رهنی کرمان موتور ابزارنوین مالی 5 5/1 1/02 ▼0/58
اروند081 منفعت صبا اروند ملت 14001222 ابزارنوین مالی 0 0 965,000 0
اروند091 منفعت صبا اروند نوین 14001222 ابزارنوین مالی 0 0 947,200 0
اروند101 منفعت صبا اروند لوتوس 14001222 ابزارنوین مالی 0 0 986,500 0
اروند111 منفعت صبا اروند سپهر 14001222 ابزارنوین مالی 0 0 973,000 0
اروند011 منفعت صبا اروند امید14001113 ابزارنوین مالی 0 0 991,100 0
اروند021 منفعت صبا اروند امین14001113 ابزارنوین مالی 0 0 945,000 0
اروند031 منفعت صبا اروند تمدن14001113 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اروند041 منفعت صبا اروند کاردان14001113 ابزارنوین مالی 0 0 999,000 0
اروند051 منفعت صبا اروند لوتوس 14001113 ابزارنوین مالی 0 0 1/04 0
اروند061 منفعت صبا اروند ملت 14001113 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
اروند071 منفعت صبا اروند نوین 14001113 ابزارنوین مالی 0 0 965,232 0
حرم031 اوراق منفعت حرم تا حرم ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستان031 سرمایه گذاری تجاری شستان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مهان011 اجاره توسعه مالی آیندگان لوتوس ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مهان021 اجاره توسعه مالی آیندگان امید ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
تابان041 اجاره تابان فردا سپهر031126 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
مبین0111 اجاره مبین لوتوس14010710 ابزارنوین مالی 0 0 961,000 0
مبین0121 اجاره مبین تمدن14010710 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0131 اجاره مبین نوین14010710 ابزارنوین مالی 0 0 909,000 0
شستا0031 اجاره شستا-بخش3-سپهر14000523 ابزارنوین مالی 0 0 991,428 0
شستا0041 اجاره شستا-بخش3-نوین14000523 ابزارنوین مالی 0 0 990,000 0
ریل14011 اجاره ریل کوثر ابزارنوین مالی 0 0 1/03 0
البرز021 تجهیزات ناوگان ریلی البرزنیرو ابزارنوین مالی 0 0 850,000 0
شستا0011 اجاره شستا-بخش3-امین14000523 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبا14011 اجاره مهندسی وساختمانی صبا نفت ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0141 اجاره م-2 مبین لوتوس14011019 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0151 اجاره م-2 مبین تمدن14011019 ابزارنوین مالی 0 0 944,400 0
نوریل021 اجاره ریل پردازنوآفرین14021213 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
دومینو41 لبنیات و بستنی دومینو ابزارنوین مالی 0 0 938,400 0
تابان011 اجاره تابان فردا تمدن 021206 ابزارنوین مالی 0 0 860,600 0
تابان021 اجاره تابان فردا لوتوس 021206 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تابان031 اجاره تابان فردا سپهر 021206 ابزارنوین مالی 0 0 1/04 0
لوتوس991 اجاره لوتوس پارسیان990717 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا9911 اجاره شستا-بخش2-امین13991226 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا9921 اجاره شستا-بخش2-سپهر13991226 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا9931 اجاره شستا-بخش2-کاردان13991226 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا9941 اجاره شستا-بخش2-نوین13991226 ابزارنوین مالی 0 0 986,400 0
صچاد1-(حذف شده) اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صمپنا21-(حذف شده) اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صخابر1 اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صدانا981 اجاره دانا پتروریگ کیش 1394 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
جوپار991 اوراق اجاره جوپار 990212 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماهان991 اجاره هواپیمایی ماهان 9903 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ساما11-(حذف شده) اجاره سامان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صامید1-(حذف شده) اجاره امید سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماهان21-(حذف شده) اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
جوپار1-(حذف شده) اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صسکن1-(حذف شده) اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صینا11-(حذف شده) اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صمپنا1-(حذف شده) اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سپهر1-(حذف شده) اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صایتل1-(حذف شده) اجاره رایتل ماهانه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صدانا1-(حذف شده) اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 999,975 0
صایان11-(حذف شده) اجاره رایان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صپارس1-(حذف شده) اجاره پارس سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبصیر1-(حذف شده) اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20% ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبوتا1-(حذف شده) اجاره بوتان سه ماهه 20درصد ابزارنوین مالی 0 0 999,999 0
صکاشی1-(حذف شده) اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ربوتا1-(حذف شده) مرابحه بوتان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صگلوکز1-(حذف شده) مرابحه گلوکزان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صشرق991 مرابحه سیمان شرق 990109 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
فولاد971-(حذف شده) مرابحه فولاد مبارکه 970429 ابزارنوین مالی 0 0 999,943 0
صمگا1-(حذف شده) مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1/05 0
کرمان981 مرابحه کرمان موتور 980912 ابزارنوین مالی 0 0 1/02 0
کرانه991 مرابحه بنا گستر کرانه991222 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
کرمان021 مرابحه کرمان موتور020306 ابزارنوین مالی 0 0 985,000 0
کورش991 مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش ابزارنوین مالی 0 0 970,000 0
قرن991 اوراق مرابحه پدیده شیمی قرن ابزارنوین مالی 0 0 1 0
رهن01041 اوراق رهنی بانک مسکن14010423 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
رهن97041-(حذف شده) اوراق رهنی بانک مسکن 970413 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد21 مشارکت دولتی2-بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد31 مشارکت دولتی3-سپه-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 999,707 0
اشاد41 مشارکت دولتی4-سپه-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد51 مشارکت دولتی5-سپه-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد61 مشارکت دولتی6-مسکن-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 999,120 0
اشاد71 مشارکت دولتی7-مسکن-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد81 مشارکت دولتی8-مسکن-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 991,007 0
اشاد91 مشارکت دولتی9-بانکی-بودجه1395 ابزارنوین مالی 0 0 999,982 0
اشاد101 مشارکت دولتی10-بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 958,000 0
تبریز971 مشارکت قطار شهری تبریز971218 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مشهد9711 مشارکت شهرداری مشهد1394-تمدن ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مشهد9721 شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مشهد9731 شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
کرج971 شهرداری کرج 1394 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
قم9711 شهرداری قم 1394-تمدن ابزارنوین مالی 0 0 1 0
قم9721 شهرداری قم 1394- سپهر ابزارنوین مالی 0 0 1 0
قم9731 شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مراز21-(حذف شده) اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
مراز11-(حذف شده) مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
دزفول1-(حذف شده) %مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مشهد96121-(حذف شده) مشارکت شهرداری مشهد 1392 ابزارنوین مالی 0 0 999,385 0
گولان1-(حذف شده) %مشارکت گولان سقز سه ماهه 20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گهر11-(حذف شده) مشارکت گهر1 سه ماهه 20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1/03 0
ومدکو11 مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
نارنج1-(حذف شده) مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مجد21-(حذف شده) مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
بوتان1-(حذف شده) مشارکت بوتان سه ماهه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
بعثت1-(حذف شده) مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شرق1-(حذف شده) مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
پانفت11-(حذف شده) مشارکت نفت فصلی20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
پرشیا971-(حذف شده) مشارکت نفت و گاز پرشیا970123 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ومدکو21-(حذف شده) اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گلگهر11 اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20% ابزارنوین مالی 0 0 995,557 0
سکرد981 مشارکت سیمان کردستان980219 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
رایان1 مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22% ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شرق14001 مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010 ابزارنوین مالی 0 0 999,830 0
امید991 مشارکت لیزینگ امید9907 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
حکمت011 واسپاری حکمت ایرانیان ابزارنوین مالی 0 0 987,500 0
شلرد021 کود شیمیایی اوره لردگان ابزارنوین مالی 0 0 993,000 0
پارس96071-(حذف شده) گواهی سپرده عام پارسیان960703 ابزارنوین مالی 0 0 993,004 0
رفاه961-(حذف شده) گواهی سپرده عام رفاه960815 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گردش9521-(حذف شده) گواهی سپرده عام گردشگری951215 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گردش951-(حذف شده) گواهی سپرده عام گردشگری951201 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
انصا11-(حذف شده) گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سعدی1-(حذف شده) گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مسکن11-(حذف شده) مشارکت مسکن مهر20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مسکن941-(حذف شده) مشارکت مسکن مهر941214 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد11 اجاره دولت مرحله یک1394-981226 ابزارنوین مالی 0 0 1/05 0
اجاد211 اجاره دولتی آپرورش-تمدن991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد221 اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد231 اجاره دولتی آپرورش-ملت991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد241 اجاره دولتی آپرورش-نوین991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد251 اجاره دولتی آپرورش-سپهر991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد261 اجاره دولتی آپرورش-امید991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد271 اجاره دولت آپرورش-کاردان991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد411 اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
اجاد31 اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118 ابزارنوین مالی 0 0 999,999 0
اجاد421 اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224 ابزارنوین مالی 0 0 991,000 0
اخزا6011-(حذف شده) اسنادخزانه-م1بودجه96-970508 ابزارنوین مالی 0 0 992,741 0
اخزا6021-(حذف شده) اسنادخزانه-م2بودجه96-970612 ابزارنوین مالی 0 0 993,138 0
اخزا6081 اسنادخزانه-م8بودجه96-980411 ابزارنوین مالی 0 0 994,395 0
اخزا6101 اسنادخزانه-م10بودجه96-980911 ابزارنوین مالی 0 0 995,921 0
اخزا6141 اسنادخزانه-م14بودجه96-981016 ابزارنوین مالی 0 0 995,954 0
اخزا6091 اسنادخزانه-م9بودجه96-980411 ابزارنوین مالی 0 0 994,263 0
اخزا6121 اسنادخزانه-م12بودجه96-981114 ابزارنوین مالی 0 0 994,787 0
اخزا6131 اسنادخزانه-م13بودجه96-981016 ابزارنوین مالی 0 0 995,980 0
اخزا6151 اسنادخزانه-م15بودجه96-980820 ابزارنوین مالی 0 0 995,054 0
اخزا6041 اسنادخزانه-م4بودجه96-980820 ابزارنوین مالی 0 0 994,973 0
اخزا6061 اسنادخزانه-م6بودجه96-980722 ابزارنوین مالی 0 0 995,503 0
اخزا11خ21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,230 0
اخزا11خ31-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 581 0
اخزا11خ41-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 104 0
اخزا11ف21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 100 0
اخزا11ف31-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 810 0
اخزا11ف41-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 220 0
سخاب21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960822 ابزارنوین مالی 0 0 994,760 0
سخاب31-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960922 ابزارنوین مالی 0 0 994,912 0
سخاب41-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی961020 ابزارنوین مالی 0 0 994,517 0
سخاب51-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی961124 ابزارنوین مالی 0 0 995,041 0
سخاب61-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی961227 ابزارنوین مالی 0 0 994,059 0
اخزا111-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 ابزارنوین مالی 0 0 995,932 0
اخزا21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی950621 ابزارنوین مالی 0 0 996,012 0
اخزا31-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی950721 ابزارنوین مالی 0 0 993,720 0
اخزا41-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی950821 ابزارنوین مالی 0 0 996,949 0
اخزا51-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی950909 ابزارنوین مالی 0 0 996,180 0
اخزا61-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی951225 ابزارنوین مالی 0 0 994,071 0
اخزا71-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960502 ابزارنوین مالی 0 0 994,914 0
اخزا81-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960523 ابزارنوین مالی 0 0 995,386 0
اخزا91-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960613 ابزارنوین مالی 0 0 995,245 0
اخزا101-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960703 ابزارنوین مالی 0 0 995,326 0
اخزا11-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی941223 ابزارنوین مالی 0 0 993,720 0
اخزا7141 اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,453 0
اخزا6211-(حذف شده) اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 993,184 0
اخزا6221 اسنادخزانه اسلامی-م22بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 995,447 0
اخزا6231 اسنادخزانه اسلامی-م23بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 995,794 0
اخزا6241 اسنادخزانه اسلامی-م24بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 995,547 0
اخزا7031 اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 993,358 0
اخزا7041 اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,931 0
اخزا7061 اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 993,973 0
اخزا7071 اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 994,316 0
اخزا7051 اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,475 0
اخزا7081 اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,493 0
اخزا7091 اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 997,491 0
اخزا7101 اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 994,862 0
اخزا7111 اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 996,147 0
اخزا7121 اسنادخزانه اسلامی-م12بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 991,083 0
اخزا7151 اسنادخزانه اسلامی-م15بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 998,015 0
اخزا7171 اسنادخزانه اسلامی-م17بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,716 0
اخزا7181 اسنادخزانه اسلامی-م18بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 934,716 0
اخزا7191 اسنادخزانه اسلامی-م19بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 994,251 0
اخزا8031 اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 996,781 0
اخزا7221 اسنادخزانه اسلامی-م22بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 959,175 0
اخزا8011 اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 986,527 0
اخزا8021 اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 995,052 0
اخزا9061 اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 752,143 0
سخا11-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951019 ابزارنوین مالی 0 0 998,214 0
سخا21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951119 ابزارنوین مالی 0 0 995,000 0
سلامت21 مرابحه دولت تعاون-کاردان991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سلامت31 مرابحه دولتی تعاون-امید991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سلامت41 مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سلامت51 مرابحه دولتی تعاون-نوین991118 ابزارنوین مالی 0 0 995,500 0
سلامت11 مرابحه دولتی تعاون-ملت991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سلامت61 مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 0 0 995,000 0
گندم21 مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 0 0 990,000 0
اراد111 مرابحه عام دولت1-ش.خاص لوتوس ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد121 مرابحه عام دولت1-ش.خاص ملت ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد131 مرابحه عام دولت1-ش.خاص سایر ابزارنوین مالی 0 0 885,000 0
اراد211 مرابحه عام دولت2-ش.خاص صادرات ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد221 مرابحه عام دولت2-ش.خاص لوتوس ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد231 مرابحه عام دولت2-ش.خاص تمدن ابزارنوین مالی 0 0 625,000 0
اراد241 مرابحه عام دولت2-ش.خاص سایر ابزارنوین مالی 0 0 1/04 0
کرونا11 تامین مالی جمعی نیکوکارانه1 ابزارنوین مالی 0 0 10,000 0
کرونا21 تامین مالی جمعی نیکوکارانه2 ابزارنوین مالی 0 0 10,000 0
اراد371 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0005 ابزارنوین مالی 0 0 989,145 0
اراد381 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0105 ابزارنوین مالی 0 0 1/05 0
اراد341 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0305 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد551 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0209 ابزارنوین مالی 0 0 970,000 0
اراد561 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0308 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد571 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0309 ابزارنوین مالی 0 0 905,000 0
اراد581 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0110 ابزارنوین مالی 0 0 972,287 0
اراد591 مرابحه عام دولتی5-ش.خاص0309 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد511 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0010 ابزارنوین مالی 0 0 980,000 0
اراد531 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0207 ابزارنوین مالی 0 0 958,293 0
اراد541 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0109 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
اراد401 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0207 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد411 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0006 ابزارنوین مالی 0 0 999,000 0
اراد421 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0106 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
اراد431 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0205 ابزارنوین مالی 0 0 940,000 0
اراد441 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0007 ابزارنوین مالی 0 0 1/05 0
اراد451 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0107 ابزارنوین مالی 0 0 988,000 0
اراد461 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0302 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد471 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0008 ابزارنوین مالی 0 0 981,325 0
اراد481 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0009 ابزارنوین مالی 0 0 960,000 0
اراد491 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0206 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
اراد601 مرابحه عام دولتی6-ش.خاص0210 ابزارنوین مالی 0 0 947,000 0
اراد621 مرابحه عام دولت62-ش.خاص0309 ابزارنوین مالی 0 0 1/03 0
اراد631 مرابحه عام دولت63-ش.خاص0309 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد721 مرابحه عام دولت72-ش.خاص0311 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد731 مرابحه عام دولت73-ش.خاص0402 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد741 مرابحه عام دولت74-ش.خاص0402 ابزارنوین مالی 0 0 980,000 0
اراد751 مرابحه عام دولت75-ش.خاص0402 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد661 مرابحه عام دولت66-ش.خاص0310 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد671 مرابحه عام دولت67-ش.خاص0310 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد681 مرابحه عام دولت68-ش.خاص0310 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد691 مرابحه عام دولت69-ش.خاص0310 ابزارنوین مالی 0 0 1/02 0
اراد701 مرابحه عام دولت70-ش.خاص0112 ابزارنوین مالی 0 0 943,750 0
اراد711 مرابحه عام دولت71-ش.خاص0311 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد641 مرابحه عام دولتی64-ش.خاص0111 ابزارنوین مالی 0 0 944,500 0
اراد761 مرابحه عام دولت76-ش.خاص0304 ابزارنوین مالی 0 0 919,980 0
اراد771 مرابحه عام دولت77-ش.خاص0008 ابزارنوین مالی 0 0