ایران

شرکت های هم گروه اوراق تامين مالي

نماد نام شرکت بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
اخزا0061 اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1400 ابزارنوین مالی 399,200 249/72 625,560 ▲0/1
اخزا0051 اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1400 ابزارنوین مالی 363,700 231/09 635,380 ▲0/17
اخزا0011 اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1400 ابزارنوین مالی 325,800 200/67 615,930 ▲0/2
اخزا0081 اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1400 ابزارنوین مالی 320,300 194/08 605,920 ▲0/23
اخزا0021 اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1400 ابزارنوین مالی 273,300 162/34 593,990 ▲0/1
سخاب71-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی971228 ابزارنوین مالی 271,266 269/21 992,415 ▲0/01
اخزا0041 اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1400 ابزارنوین مالی 215,700 139/9 648,580 ▲0/22
اخزا9091 اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1399 ابزارنوین مالی 201,600 167/96 833,140 ▲0/07
اخزا0091 اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1400 ابزارنوین مالی 185,600 109/91 592,210 ▲0/26
اخزا7011-(حذف شده) اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1397 ابزارنوین مالی 145,947 144/82 992,246 ▼0/03
اخزا9031 اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1399 ابزارنوین مالی 105,900 94/49 892,290 ▲0/04
اخزا9021 اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1399 ابزارنوین مالی 102,800 92/74 902,130 ▼0/09
اخزا8161 اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1398 ابزارنوین مالی 102,100 100/88 988,010 ▲0
اخزا0071 اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1400 ابزارنوین مالی 97,800 59/51 608,520 ▲0/23
اخزا7021-(حذف شده) اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1397 ابزارنوین مالی 75,507 75/19 995,834 ▲0/21
اخزا6031-(حذف شده) اسنادخزانه-م3بودجه96-970710 ابزارنوین مالی 69,852 69/45 994,227 ▲0/19
اخزا8171 اسنادخزانه اسلامی-م17بودجه1398 ابزارنوین مالی 55,500 54/58 983,500 ▼0
اخزا8181 اسنادخزانه اسلامی-م18بودجه1398 ابزارنوین مالی 54,700 52/83 965,900 ▲0/09
اخزا6051-(حذف شده) اسنادخزانه-م5بودجه96-970926 ابزارنوین مالی 42,580 42/3 993,522 ▲0/12
اخزا0101 اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1400 ابزارنوین مالی 35,000 20/54 586,889 ▲0/06
اخزا6111-(حذف شده) اسناد خزانه-م11بودجه96-970913 ابزارنوین مالی 19,608 19/45 992,105 ▼0/1
صایتل21-(حذف شده) اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد ابزارنوین مالی 18,377 18/57 1/01 ▲0
اخزا0031 اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1400 ابزارنوین مالی 17,900 11/82 660,370 ▲0/07
اراد1041 مرابحه عام دولت104-ش.خاص0203 ابزارنوین مالی 12,500 12/24 979,240 0
اخزا6071-(حذف شده) اسنادخزانه-م7بودجه96-971010 ابزارنوین مالی 11,406 11/35 995,462 ▲0/03
اخزا9101 اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1399 ابزارنوین مالی 10,800 8/32 770,030 ▲0/01
اخزا9071 اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1399 ابزارنوین مالی 9,900 7/76 783,810 ▲0/1
اراد991 مرابحه عام دولت99-ش.خاص0507 ابزارنوین مالی 7,000 7 1 0
اخزا9141 اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1399 ابزارنوین مالی 6,700 4/94 737,420 ▲0/04
اخزا9081 اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1399 ابزارنوین مالی 3,200 2/55 796,390 ▲0/12
اراد451 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0107 ابزارنوین مالی 2,000 1/98 990,960 ▼0/9
اراد551 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0209 ابزارنوین مالی 1,500 1/5 1 ▲3/09
اخزا9011 اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1399 ابزارنوین مالی 1,400 1/35 962,440 ▲0/04
صامیا1-(حذف شده) اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد ابزارنوین مالی 1,060 1/06 1 ▼0
اراد961 مرابحه عام دولت96-ش.خاص0304 ابزارنوین مالی 1,000 979 979,000 ▲0/41
تامین971-(حذف شده) اجاره شستا بخش اول13971222 ابزارنوین مالی 600 600 1 ▲0
اخزا9051 اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1399 ابزارنوین مالی 600 507/9 846,500 ▲0/18
اراد601 مرابحه عام دولتی6-ش.خاص0210 ابزارنوین مالی 600 571 951,670 ▼0/91
کرونا21 تامین مالی جمعی نیکوکارانه2 ابزارنوین مالی 550 5/5 10,000 0
تابان011 اجاره تابان فردا تمدن 021206 ابزارنوین مالی 500 526 1/05 ▲1/45
اخزا8211 اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1398 ابزارنوین مالی 200 152 760,000 ▲0/17
اراد401 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0207 ابزارنوین مالی 200 195 975,000 0
اراد621 مرابحه عام دولت62-ش.خاص0309 ابزارنوین مالی 100 102 1/02 ▲2
گندم97071-(حذف شده) مرابحه دولتی گندم 970719 ابزارنوین مالی 80 80/01 1 ▲0/01
حرم031 اوراق منفعت حرم تا حرم ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اروند111 منفعت صبا اروند سپهر 14001222 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اروند101 منفعت صبا اروند لوتوس 14001222 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اروند091 منفعت صبا اروند نوین 14001222 ابزارنوین مالی 0 0 963,000 0
اروند081 منفعت صبا اروند ملت 14001222 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماهان011 اوراق منفعت هواپیمایی ماهان ابزارنوین مالی 0 0 943,000 0
اروند071 منفعت صبا اروند نوین 14001113 ابزارنوین مالی 0 0 997,000 0
اروند061 منفعت صبا اروند ملت 14001113 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اروند051 منفعت صبا اروند لوتوس 14001113 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اروند041 منفعت صبا اروند کاردان14001113 ابزارنوین مالی 0 0 1/02 0
اروند031 منفعت صبا اروند تمدن14001113 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اروند021 منفعت صبا اروند امین14001113 ابزارنوین مالی 0 0 945,000 0
اروند011 منفعت صبا اروند امید14001113 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0161 اجاره م-2 مبین امید14011019 ابزارنوین مالی 0 0 940,000 0
مبین0151 اجاره م-2 مبین تمدن14011019 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0141 اجاره م-2 مبین لوتوس14011019 ابزارنوین مالی 0 0 985,000 0
شستا0051 اجاره شستا-بخش4-امین14001220 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
حریل021 اجاره ریل پردازسیر14021212 ابزارنوین مالی 0 0 1/03 0
نوریل021 اجاره ریل پردازنوآفرین14021213 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا0041 اجاره شستا-بخش3-نوین14000523 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
شستا0031 اجاره شستا-بخش3-سپهر14000523 ابزارنوین مالی 0 0 998,068 0
شستا0021 اجاره شستا-بخش3-تمدن14000523 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا0011 اجاره شستا-بخش3-امین14000523 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
البرز021 تجهیزات ناوگان ریلی البرزنیرو ابزارنوین مالی 0 0 850,000 0
ریل14011 اجاره ریل کوثر ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
مبین0131 اجاره مبین نوین14010710 ابزارنوین مالی 0 0 956,500 0
مبین0121 اجاره مبین تمدن14010710 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0111 اجاره مبین لوتوس14010710 ابزارنوین مالی 0 0 961,100 0
دومینو41 لبنیات و بستنی دومینو ابزارنوین مالی 0 0 976,300 0
تابان031 اجاره تابان فردا سپهر 021206 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تابان021 اجاره تابان فردا لوتوس 021206 ابزارنوین مالی 0 0 965,000 0
کیش14021 سرمایه گذاری و توسعه کیش ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا9911 اجاره شستا-بخش2-امین13991226 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا9931 اجاره شستا-بخش2-کاردان13991226 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا9921 اجاره شستا-بخش2-سپهر13991226 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبا14011 اجاره مهندسی وساختمانی صبا نفت ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا9941 اجاره شستا-بخش2-نوین13991226 ابزارنوین مالی 0 0 986,400 0
جوپار991 اوراق اجاره جوپار 990212 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صدانا981 اجاره دانا پتروریگ کیش 1394 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبصیر1-(حذف شده) اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20% ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماهان991 اجاره هواپیمایی ماهان 9903 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستان031 سرمایه گذاری تجاری شستان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مهان021 اجاره توسعه مالی آیندگان امید ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مهان011 اجاره توسعه مالی آیندگان لوتوس ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تدبیر041 گروه توسعه اقتصادی تدبیر ابزارنوین مالی 0 0 960,000 0
تابان071 اجاره تابان فردا لوتوس041015 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تابان061 اجاره تابان فردا کاردان041015 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تابان051 اجاره تابان فردا نوین041015 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
غدیر051 اجاره آهن و فولاد غدیرایرانیان ابزارنوین مالی 0 0 994,320 0
سامان061 توسعه سرمایه گذاری سامان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماریناسان051 اجاره صنایع سلولزی ماریناسان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبا14041 اجاره صبا تامین14040128 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تابان041 اجاره تابان فردا سپهر031126 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
پاسار041 گسترش انرژی پاسارگاد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبوتا1-(حذف شده) اجاره بوتان سه ماهه 20درصد ابزارنوین مالی 0 0 999,999 0
تامین991-(حذف شده) اجاره شستا بخش دوم13991223 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صخابر1 اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران ابزارنوین مالی 0 0 1 0
لوتوس991 اجاره لوتوس پارسیان990717 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صکاشی1-(حذف شده) اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صایتل1-(حذف شده) اجاره رایتل ماهانه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صدانا1-(حذف شده) اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 999,975 0
سپهر1-(حذف شده) اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صمپنا21-(حذف شده) اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صچاد1-(حذف شده) اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صپارس1-(حذف شده) اجاره پارس سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صایان11-(حذف شده) اجاره رایان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صمپنا1-(حذف شده) اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صینا11-(حذف شده) اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صسکن1-(حذف شده) اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
جوپار1-(حذف شده) اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماهان21-(حذف شده) اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صامید1-(حذف شده) اجاره امید سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ساما11-(حذف شده) اجاره سامان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ربوتا1-(حذف شده) مرابحه بوتان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صمگا1-(حذف شده) مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1/05 0
صگلوکز1-(حذف شده) مرابحه گلوکزان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
کرانه991 مرابحه بنا گستر کرانه991222 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
فولاد971-(حذف شده) مرابحه فولاد مبارکه 970429 ابزارنوین مالی 0 0 999,943 0
کرمان031 مرابحه کرمان موتور030614 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
دیزل041 مرابحه بهمن دیزل14040331 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
غرب051 مرابحه پدیده شیمی غرب051116 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
انتخاب051 انتخاب الکترونیک آرمان050917 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
کرمان391 مرابحه کرمان موتور030915 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صشرق991 مرابحه سیمان شرق 990109 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
کرمان021 مرابحه کرمان موتور020306 ابزارنوین مالی 0 0 985,010 0
قرن991 اوراق مرابحه پدیده شیمی قرن ابزارنوین مالی 0 0 1 0
کورش991 مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش ابزارنوین مالی 0 0 970,000 0
کرمان981 مرابحه کرمان موتور 980912 ابزارنوین مالی 0 0 1/02 0
رهن01041 اوراق رهنی بانک مسکن14010423 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
رهن97041-(حذف شده) اوراق رهنی بانک مسکن 970413 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
کرمان001 اوراق رهنی کرمان موتور ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد91 مشارکت دولتی9-بانکی-بودجه1395 ابزارنوین مالی 0 0 999,982 0
اشاد71 مشارکت دولتی7-مسکن-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد31 مشارکت دولتی3-سپه-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 999,707 0
اشاد61 مشارکت دولتی6-مسکن-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 999,120 0
اشاد41 مشارکت دولتی4-سپه-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد81 مشارکت دولتی8-مسکن-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 991,007 0
اشاد51 مشارکت دولتی5-سپه-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد21 مشارکت دولتی2-بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد11 مشارکت دولتی1-بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد101 مشارکت دولتی10-بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 995,000 0
اشاد21-(حذف شده) مشارکت دولتی2-بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد11-(حذف شده) مشارکت دولت مرحله1-1394-980713 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
دزفول1-(حذف شده) %مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گولان1-(حذف شده) %مشارکت گولان سقز سه ماهه 20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مراز11-(حذف شده) مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماشهر11 %مشارکت ماهشهرسه ماهه 20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
قم9711 شهرداری قم 1394-تمدن ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مشهد9731 شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مشهد96121-(حذف شده) مشارکت شهرداری مشهد 1392 ابزارنوین مالی 0 0 999,385 0
مراز21-(حذف شده) اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
قم9721 شهرداری قم 1394- سپهر ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تبریز971 مشارکت قطار شهری تبریز971218 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
کرج971 شهرداری کرج 1394 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مشهد9711 مشارکت شهرداری مشهد1394-تمدن ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مشهد9721 شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن ابزارنوین مالی 0 0 1 0
قم9731 شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گام0108131 گواهی اعتبار مولد رفاه0108 ابزارنوین مالی 0 0 887,200 0
امید991 مشارکت لیزینگ امید9907 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
پرشیا971-(حذف شده) مشارکت نفت و گاز پرشیا970123 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ومدکو21-(حذف شده) اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گلگهر11 اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20% ابزارنوین مالی 0 0 995,557 0
شرق14001 مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010 ابزارنوین مالی 0 0 1/02 0
حکمت011 واسپاری حکمت ایرانیان ابزارنوین مالی 0 0 987,500 0
شلرد021 کود شیمیایی اوره لردگان ابزارنوین مالی 0 0 999,000 0
سکرد981 مشارکت سیمان کردستان980219 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
رایان1 مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22% ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ومدکو11 مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گهر11-(حذف شده) مشارکت گهر1 سه ماهه 20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1/03 0
مجد21-(حذف شده) مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
نارنج1-(حذف شده) مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
بوتان1-(حذف شده) مشارکت بوتان سه ماهه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
پانفت11-(حذف شده) مشارکت نفت فصلی20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شرق1-(حذف شده) مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
بعثت1-(حذف شده) مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گردش9521-(حذف شده) گواهی سپرده عام گردشگری951215 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
انصا11-(حذف شده) گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
پارس96071-(حذف شده) گواهی سپرده عام پارسیان960703 ابزارنوین مالی 0 0 993,004 0
گردش951-(حذف شده) گواهی سپرده عام گردشگری951201 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
رفاه961-(حذف شده) گواهی سپرده عام رفاه960815 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سعدی1-(حذف شده) گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مسکن941-(حذف شده) مشارکت مسکن مهر941214 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مسکن11-(حذف شده) مشارکت مسکن مهر20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد421-(حذف شده) اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد31-(حذف شده) اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد11 اجاره دولت مرحله یک1394-981226 ابزارنوین مالی 0 0 1/05 0
اجاد271 اجاره دولت آپرورش-کاردان991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد231 اجاره دولتی آپرورش-ملت991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد221 اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد411 اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
اجاد31 اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118 ابزارنوین مالی 0 0 999,999 0
اجاد421 اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224 ابزارنوین مالی 0 0 991,000 0
اجاد261 اجاره دولتی آپرورش-امید991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد251 اجاره دولتی آپرورش-سپهر991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد241 اجاره دولتی آپرورش-نوین991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد211 اجاره دولتی آپرورش-تمدن991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد21 اجاره دولتی آموزش وپرورش991020 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا6151 اسنادخزانه-م15بودجه96-980820 ابزارنوین مالی 0 0 995,054 0
اخزا6241 اسنادخزانه اسلامی-م24بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 995,547 0
اخزا6231 اسنادخزانه اسلامی-م23بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 995,794 0
اخزا6061 اسنادخزانه-م6بودجه96-980722 ابزارنوین مالی 0 0 995,503 0
اخزا6081 اسنادخزانه-م8بودجه96-980411 ابزارنوین مالی 0 0 994,395 0
اخزا6011-(حذف شده) اسنادخزانه-م1بودجه96-970508 ابزارنوین مالی 0 0 992,741 0
اخزا6121 اسنادخزانه-م12بودجه96-981114 ابزارنوین مالی 0 0 994,787 0
اخزا6091 اسنادخزانه-م9بودجه96-980411 ابزارنوین مالی 0 0 994,263 0
اخزا6201 اسنادخزانه اسلامی-م20بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا6141 اسنادخزانه-م14بودجه96-981016 ابزارنوین مالی 0 0 995,954 0
اخزا6101 اسنادخزانه-م10بودجه96-980911 ابزارنوین مالی 0 0 995,921 0
اخزا6131 اسنادخزانه-م13بودجه96-981016 ابزارنوین مالی 0 0 995,980 0
اخزا6221 اسنادخزانه اسلامی-م22بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 995,447 0
اخزا6211-(حذف شده) اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 993,184 0
اخزا8161-(حذف شده) اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا8151 اسنادخزانه اسلامی-م15بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 996,710 0
اخزا8131 اسنادخزانه اسلامی-م13بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 995,750 0
اخزا8121 اسنادخزانه اسلامی-م12بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 995,430 0
اخزا8101 اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 996,919 0
اخزا8091 اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 996,468 0
اخزا8081 اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 994,571 0
اخزا8071 اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 996,240 0
اخزا8061 اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 993,021 0
اخزا8051 اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 999,000 0
اخزا8041 اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 998,034 0
اخزا8021 اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 995,052 0
اخزا8011 اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 986,527 0
اخزا8141 اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 994,550 0
اخزا8111 اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 996,500 0
اخزا8031 اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 996,781 0
اخزا7231 اسنادخزانه اسلامی-م23بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 997,150 0
اخزا7221 اسنادخزانه اسلامی-م22بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 997,411 0
اخزا7211 اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 996,773 0
اخزا7201 اسنادخزانه اسلامی-م20بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 997,095 0
اخزا7191 اسنادخزانه اسلامی-م19بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 994,251 0
اخزا7181 اسنادخزانه اسلامی-م18بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 996,768 0
اخزا7171 اسنادخزانه اسلامی-م17بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,716 0
اخزا8201 اسنادخزانه اسلامی-م20بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 769,060 0
اخزا8191 اسنادخزانه اسلامی-م19بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 810,300 0
اخزا7121 اسنادخزانه اسلامی-م12بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 991,083 0
اخزا7111 اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 996,147 0
اخزا7101 اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 994,862 0
اخزا7091 اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 997,491 0
اخزا7081 اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,493 0
اخزا7051 اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,475 0
اخزا7071 اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 994,316 0
اخزا7061 اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 993,973 0
اخزا7041 اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,931 0
اخزا7031 اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 993,358 0
اخزا6021-(حذف شده) اسنادخزانه-م2بودجه96-970612 ابزارنوین مالی 0 0 993,138 0
اخزا6041 اسنادخزانه-م4بودجه96-980820 ابزارنوین مالی 0 0 994,973 0
اخزا7161 اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 996,945 0
اخزا7151 اسنادخزانه اسلامی-م15بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 998,015 0
اخزا7141 اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,453 0
اخزا7131 اسنادخزانه اسلامی-م13بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,661 0
اخزا1011 اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1401 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا0111 اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1400 ابزارنوین مالی 0 0 663,090 0
اخزا9161 اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 825,000 0
اخزا9181 اسنادخزانه اسلامی-م18بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 997,150 0
اخزا9171 اسنادخزانه اسلامی-م17بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 995,590 0
اخزا9151 اسنادخزانه اسلامی-م15بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا9111 اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 757,670 0
اخزا9041 اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 873,580 0
اخزا9061 اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 842,540 0
اخزا111-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 ابزارنوین مالی 0 0 995,932 0
سخاب61-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی961227 ابزارنوین مالی 0 0 994,059 0
سخاب51-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی961124 ابزارنوین مالی 0 0 995,041 0
سخاب41-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی961020 ابزارنوین مالی 0 0 994,517 0
سخاب31-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960922 ابزارنوین مالی 0 0 994,912 0
سخاب21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960822 ابزارنوین مالی 0 0 994,760 0
اخزا11ف51-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 934,965 0
اخزا11ف41-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 220 0
اخزا11ف31-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 810 0
اخزا11ف21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 100 0
اخزا11ف11-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 929,394 0
اخزا11خ51-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 934,965 0
اخزا11خ41-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 104 0
اخزا11خ31-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 581 0
اخزا11خ21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,230 0
اخزا11خ11-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 929,394 0
اخزا51-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی950909 ابزارنوین مالی 0 0 996,180 0
اخزا41-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی950821 ابزارنوین مالی 0 0 996,949 0
اخزا31-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی950721 ابزارنوین مالی 0 0 993,720 0
اخزا21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی950621 ابزارنوین مالی 0 0 996,012 0
اخزا11-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی941223 ابزارنوین مالی 0 0 993,720 0
اخزا101-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960703 ابزارنوین مالی 0 0 995,326 0
اخزا91-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960613 ابزارنوین مالی 0 0 995,245 0
اخزا81-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960523 ابزارنوین مالی 0 0 995,386 0
اخزا71-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960502 ابزارنوین مالی 0 0 994,914 0
اخزا61-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی951225 ابزارنوین مالی 0 0 994,071 0
سخا21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951119 ابزارنوین مالی 0 0 995,000 0
سخا11-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951019 ابزارنوین مالی 0 0 998,214 0
سلامت41 مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سلامت51 مرابحه دولتی تعاون-نوین991118 ابزارنوین مالی 0 0 995,500 0
سلامت11 مرابحه دولتی تعاون-ملت991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد391 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0204 ابزارنوین مالی 0 0 965,000 0
اراد381 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0105 ابزارنوین مالی 0 0 987,500 0
اراد371 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0005 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد361 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0104 ابزارنوین مالی 0 0 999,500 0
اراد351 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0103 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد341 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0305 ابزارنوین مالی 0 0 950,000 0
اراد331 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0303 ابزارنوین مالی 0 0 940,830 0
اراد321 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0211 ابزارنوین مالی 0 0 930,000 0
اراد311 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0208 ابزارنوین مالی 0 0 948,500 0
کرونا11 تامین مالی جمعی نیکوکارانه1 ابزارنوین مالی 0 0 10,000 0
اراد241 مرابحه عام دولت2-ش.خاص سایر ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد231 مرابحه عام دولت2-ش.خاص تمدن ابزارنوین مالی 0 0 784,490 0
اراد221 مرابحه عام دولت2-ش.خاص لوتوس ابزارنوین مالی 0 0 975,000 0
اراد211 مرابحه عام دولت2-ش.خاص صادرات ابزارنوین مالی 0 0 980,000 0
اراد131 مرابحه عام دولت1-ش.خاص سایر ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد121 مرابحه عام دولت1-ش.خاص ملت ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد111 مرابحه عام دولت1-ش.خاص لوتوس ابزارنوین مالی 0 0 982,000 0
اراد631 مرابحه عام دولت63-ش.خاص0309 ابزارنوین مالی 0 0 1/06 0
اراد591 مرابحه عام دولتی5-ش.خاص0309 ابزارنوین مالی 0 0 1/02 0
اراد581 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0110 ابزارنوین مالی 0 0 962,000 0
اراد571 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0309 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد561 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0308 ابزارنوین مالی 0 0 980,000 0
اراد711 مرابحه عام دولت71-ش.خاص0311 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد701 مرابحه عام دولت70-ش.خاص0112 ابزارنوین مالی 0 0 943,750 0
اراد691 مرابحه عام دولت69-ش.خاص0310 ابزارنوین مالی 0 0 955,000 0
اراد681 مرابحه عام دولت68-ش.خاص0310 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد671 مرابحه عام دولت67-ش.خاص0310 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
اراد661 مرابحه عام دولت66-ش.خاص0310 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد651 مرابحه عام دولتی65-ش.خاص0210 ابزارنوین مالی 0 0 970,000 0
اراد641 مرابحه عام دولتی64-ش.خاص0111 ابزارنوین مالی 0 0 974,500 0
اراد541 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0109 ابزارنوین مالی 0 0 999,990 0
اراد531 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0207 ابزارنوین مالی 0 0 965,300 0
اراد521 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0108 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد511 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0010 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد501 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0302 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد491 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0206 ابزارنوین مالی 0 0 985,480 0
اراد481 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0009 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد471 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0008 ابزارنوین مالی 0 0 999,999 0
اراد461 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0302 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد611 مرابحه عام دولت61-ش.خاص0309 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد441 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0007 ابزارنوین مالی 0 0 1/02 0
اراد431 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0205 ابزارنوین مالی 0 0 967,800 0
اراد421 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0106 ابزارنوین مالی 0 0 993,600 0
اراد411 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0006 ابزارنوین مالی 0 0 999,998 0
اراد841 مرابحه عام دولت84-ش.خاص0306 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد751 مرابحه عام دولت75-ش.خاص0402 ابزارنوین مالی 0 0 988,000 0
اراد741 مرابحه عام دولت74-ش.خاص0402 ابزارنوین مالی 0 0 990,000 0
اراد731 مرابحه عام دولت73-ش.خاص0402 ابزارنوین مالی 0 0 1/02 0
اراد721 مرابحه عام دولت72-ش.خاص0311 ابزارنوین مالی 0 0 946,410 0
اراد831 مرابحه عام دولت83-ش.خاص0412 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد821 مرابحه عام دولت82-ش.خاص0109 ابزارنوین مالی 0 0 940,000 0
اراد811 مرابحه عام دولت81-ش.خاص0108 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد801 مرابحه عام دولت80-ش.خاص0107 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد791 مرابحه عام دولت79-ش.خاص0106 ابزارنوین مالی 0 0 974,000 0
اراد781 مرابحه عام دولت78-ش.خاص0011 ابزارنوین مالی 0 0 991,000 0
اراد771 مرابحه عام دولت77-ش.خاص0008 ابزارنوین مالی 0 0 998,046 0
اراد761 مرابحه عام دولت76-ش.خاص0304 ابزارنوین مالی 0 0 958,000 0
اراد871 مرابحه عام دولت87-ش.خاص0303 ابزارنوین مالی 0 0 960,000 0
اراد861 مرابحه عام دولت86-ش.خاص0204 ابزارنوین مالی 0 0 978,980 0
اراد851 مرابحه عام دولت85-ش.خاص0107 ابزارنوین مالی 0 0 977,750 0
اراد1031 مرابحه عام دولت103-ش.خاص0508 ابزارنوین مالی 0 0 1/02 0
اراد1021 مرابحه عام دولت102-ش.خاص0312 ابزارنوین مالی 0 0 918,930 0
اراد1011 مرابحه عام دولت101-ش.خاص0207 ابزارنوین مالی 0 0 982,000 0
اراد1001 مرابحه عام دولت100-ش.خاص0211 ابزارنوین مالی 0 0 952,000 0
اراد971 مرابحه عام دولت97-ش.خاص0507 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد981 مرابحه عام دولت98-ش.خاص0507 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
اراد1071 مرابحه عام دولت107-ش.خاص0307 ابزارنوین مالی 0 0 949,890 0
اراد1061 مرابحه عام دولت106-ش.خاص0206 ابزارنوین مالی 0 0 975,820 0
اراد1051 مرابحه عام دولت105-ش.خاص0305 ابزارنوین مالی 0 0 977,700 0
اراد931 مرابحه عام دولت93-ش.خاص0108 ابزارنوین مالی 0 0 988,890 0
اراد921 مرابحه عام دولت92-ش.خاص0208 ابزارنوین مالی 0 0 995,000 0
اراد911 مرابحه عام دولت91-ش.خاص0105 ابزارنوین مالی 0 0 991,000 0
اراد941 مرابحه عام دولت94-ش.خاص0308 ابزارنوین مالی 0 0 949,100 0
اراد951 مرابحه عام دولت95-ش.خاص0205 ابزارنوین مالی 0 0 959,580 0
اراد901 مرابحه عام دولت90-ش.خاص0502 ابزارنوین مالی 0 0 948,350 0
اراد891 مرابحه عام دولت89-ش.خاص0411 ابزارنوین مالی 0 0 980,000 0
اراد881 مرابحه عام دولت88-ش.خاص0411 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سلامت61 مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گندم21 مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سلامت21 مرابحه دولت تعاون-کاردان991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سلامت31 مرابحه دولتی تعاون-امید991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
افاد11 منفعت دولت-با شرایط خاص140006 ابزارنوین مالی 0 0 1/03 0
افاد41 منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729 ابزارنوین مالی 0 0 999,990 0
افاد21 منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626 ابزارنوین مالی 0 0 985,000 0
افاد551 منفعت دولت5-شرایط خاص سایر ابزارنوین مالی 0 0 973,159 0
افاد541 منفعت دولت5-شرایط خاص لوتوس ابزارنوین مالی 0 0 910,000 0
افاد531 منفعت دولت5-شرایط خاص کاریزما ابزارنوین مالی 0 0 1 0
افاد521 منفعت دولت5-شرایط خاص سپهر ابزارنوین مالی 0 0 999,000 0
افاد511 منفعت دولت5-شرایط خاص کاردان ابزارنوین مالی 0 0 999,999 0
افاد621 منفعت دولت6-شرایط خاص ملت ابزارنوین مالی 0 0 1 0
افاد611 منفعت دولت6-شرایط خاص140109 ابزارنوین مالی 0 0 987,000 0
مظنه11-(حذف شده) مظنه پذیره نویسی اوراق دولتی ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مظنه101 مظنه پذیره نویسی اوراق دولتی10 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مظنه91 مظنه پذیره نویسی اوراق دولتی9 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مظنه81 مظنه پذیره نویسی اوراق دولتی8 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مظنه71 مظنه پذیره نویسی اوراق دولتی7 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مظنه61 مظنه پذیره نویسی اوراق دولتی6 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مظنه51 مظنه پذیره نویسی اوراق دولتی5 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مظنه41 مظنه پذیره نویسی اوراق دولتی4 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مظنه31 مظنه پذیره نویسی اوراق دولتی3 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مظنه1 مظنه پذیره نویسی اوراق دولتی ابزارنوین مالی 0 0 1 0
افاد841 منفعت دولت8-شرایط خاص سایر ابزارنوین مالی 0 0 950,000 0
افاد831 منفعت دولت8-شرایط خاص تمدن ابزارنوین مالی 0 0 773,500 0
افاد821 منفعت دولت8-شرایط خاص لوتوس ابزارنوین مالی 0 0 988,000 0
افاد811 منفعت دولت8-شرایط خاص مهر ابزارنوین مالی 0 0 1 0
افاد741 منفعت دولت7-شرایط خاص سایر ابزارنوین مالی 0 0 972,760 0
افاد731 منفعت دولت7-شرایط خاص نوین ابزارنوین مالی 0 0 1 0
افاد721 منفعت دولت7-شرایط خاص سپهر ابزارنوین مالی 0 0 999,990 0
افاد711 منفعت دولت7-شرایط خاص بیمه ابزارنوین مالی 0 0 1 0
کیش02111 سرمایه گذاری و توسعه کیش ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی