ایران

شرکت های هم گروه محصولات شيميايي

نماد نام شرکت بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
شپترو1 پتروشیمی آبادان بازار پایه زرد 25/83 79/79 3,089 ▼2/86
شگویا1 پتروشیمی تندگویان بازار دوم 11/44 122/04 10,668 ▲2/95
پترول1-(حذف شده) گروه پتروشیمی س. ایرانیان بازار دوم 7/38 11/52 1,561 ▲2/5
شلرد1 کود شیمیایی اوره لردگان بازار پایه زرد 6/36 74/63 11,742 ▲1/36
شجم1 صنایع پتروشیمی تخت جمشید بازار دوم 5/11 65/87 12,885 ▲0/44
پترول1-(حذف شده) گروه پتروشیمی س. ایرانیان بازار پایه زرد 3/12 6/33 2,028 ▲4/64
شفارا1 پتروشیمی فارابی بازار پایه زرد 2/72 19/25 7,064 ▼2/85
شاروم1 پتروشیمی ارومیه بازار دوم 2/08 28/18 13,521 ▲3/15
آریا1 پلیمر آریا ساسول بازار دوم 1/45 160/39 110,783 ▲0/79
شصدف1 صنعتی دوده فام بازار دوم 1/1 36/37 33,049 ▲0/02
شستان1 پتروشیمی گلستان بازار پایه نارنجی 1/07 4/09 3,793 ▲1/5
شتوکاح1 توکا رنگ فولاد سپاهان بازار اول 1/07 12/27 11,429 ▼3/1
شکام1 صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز بازار دوم 597,047 18/27 30,606 ▲1/13
شپلی1 پلی اکریل ایران بازار پایه زرد 527,912 3/36 6,494 ▼1/07
شصفها1 پتروشیمی‌ اصفهان‌ بازار پایه نارنجی 370,429 43/18 116,564 ▲1/94
خراسان1-(حذف شده) شرکت پتروشیمی خراسان بازار دوم 353,973 4/15 11,733 ▲4/16
کلر1 کلر پارس بازار اول 312,225 33/02 105,743 ▲1/05
شبصیر1 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر بازار اول 307,061 34/05 110,885 ▲0/87
زاگرس1 پتروشیمی زاگرس بازار دوم 201,551 50/26 247,075 ▲0/88
شتوکا1 توکا رنگ فولاد سپاهان بازار اول 193,857 2/72 13,466 ▲0/85
شرنگی1 شیمیایی رنگین بازار پایه زرد 118,871 20/56 172,924 ▲3
ساینا1 صنایع بهداشتی ساینا بازار اول 75,080 6/18 84,580 ▼2/02
مارون1 پتروشیمی مارون بازار دوم 32,468 5/57 176,066 ▼0/15
شکبیر1 پتروشیمی امیرکبیر بازار پایه زرد 26,548 2/52 96,142 ▼0/04
شمواد1 تولید مواداولیه الیاف مصنوعی بازار پایه نارنجی 11,731 532/38 46,205 ▼0/22
شگویات.ف01041 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 4,000 4,000 1 0
ضشگویا12011 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 46 151/8 3,300 ▼5/71
ضشگویا12021 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 25 58/79 2,352 ▼34/67
ضشگویا12031 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 3,800 0
ضشگویا12041 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 800 0
ضاریا12041 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 33,000 0
ضاریا12051 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 25,000 0
ضاریا12001 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 40,000 0
ضزاگرس12001 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 95,000 0
ضزاگرس12031 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 85,000 0
همارون02091 پتروشیمی مارون بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضزاگرس12051 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 67,000 0
ضزاگرس12061 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 16,019 0
ضشگویا12001 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 5,000 0
مارون ت.ف00101 پتروشیمی مارون بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ممسنیح1 پتروشیمی ممسنی بازار پایه زرد 0 0 94 0
شگامرن1 مجتمع پترو صنعت گامرون بازار SME 0 0 268,489 0
کازرو1 پتروشیمی کازرون بازار پایه زرد 0 0 7,610 0
ممسنی1 پتروشیمی ممسنی بازار پایه زرد 0 0 8,520 0
شکبیرح1 پتروشیمی امیرکبیر بازار پایه زرد 0 0 1,806 0
دهدشت1 صنایع پتروشیمی دهدشت بازار پایه زرد 0 0 8,527 0
داراب1 پتروشیمی داراب بازار پایه زرد 0 0 2,233 0
فسا1 پتروشیمی فسا بازار پایه زرد 0 0 1,033 0
جهرم1 پتروشیمی جهرم بازار پایه زرد 0 0 1,351 0
دهدشتح1 صنایع پتروشیمی دهدشت بازار پایه زرد 0 0 100 0
شجم1-(حذف شده) صنایع پتروشیمی تخت جمشید بازار پایه زرد 0 0 13,736 0
جم1-(حذف شده) پتروشیمی جم بازار دوم 0 0 7,458 0
کازروح1 پتروشیمی کازرون بازار پایه زرد 0 0 90 0
شجمح1-(حذف شده) صنایع پتروشیمی تخت جمشید بازار پایه زرد 0 0 8,920 0
جمح1-(حذف شده) پتروشیمی جم بازار دوم 0 0 7,200 0
دارابح1 پتروشیمی داراب بازار پایه زرد 0 0 96 0
فساح1 پتروشیمی فسا بازار پایه زرد 0 0 17 0
جهرمح1 پتروشیمی جهرم بازار پایه 0 0 110 0
شلردح1 کود شیمیایی اوره لردگان بازار پایه زرد 0 0 722 0
زنجان1 صنایع کشاورزی وکود زنجان بازار پایه زرد 0 0 4,884 0
زنجانح1 صنایع کشاورزی وکود زنجان بازار پایه زرد 0 0 1 0
شپتروح1 پتروشیمی آبادان بازار پایه زرد 0 0 7,882 0
شغدیر1-(حذف شده) پتروشیمی غدیر بازار اول 0 0 69,122 0
شسم1 تولید سموم‌ علف‌ کش‌ بازار پایه نارنجی 0 0 100,863 0
شوش1-(حذف شده) هنکل‌ پاک‌ وش‌ بازار پایه زرد 0 0 28,859 0
شتولی1 تولی‌پرس‌ بازار پایه نارنجی 0 0 20,600 0
شکف1 کف‌ بازار پایه نارنجی 0 0 97,447 0
شصدفح1 صنعتی دوده فام بازار دوم 0 0 15,722 0
پترولح1-(حذف شده) گروه پتروشیمی س. ایرانیان بازار دوم 0 0 928 0
پترولح1-(حذف شده) گروه پتروشیمی س. ایرانیان بازار پایه زرد 0 0 947 0
شکبیر11 شرکت پتروشیمی امیرکبیر بازار دوم 0 0 1,000 0
بیستون1-(حذف شده) پتروشیمی بیستون بازار پایه زرد 0 0 1,000 0
تهدشت1-(حذف شده) تعهد پتروشیمی دهدشت بازار پایه زرد 0 0 1,000 0
نوری1-(حذف شده) شرکت پتروشیمی نوری(برزویه) بازار دوم 0 0 1,000 0
بوعلی1-(حذف شده) شرکت پتروشیمی بوعلی سینا بازار دوم 0 0 142 0
شصفهاح1 پتروشیمی‌ اصفهان‌ بازار پایه نارنجی 0 0 1,000 0
شفاراح1 پتروشیمی فارابی بازار پایه زرد 0 0 12,501 0
ضزاگرس12041 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضزاگرس12011 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضزاگرس12021 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریا12011 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریا12021 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریا12031 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریا12061 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریا12001 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریا12011 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریا12021 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریا12031 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریا12041 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریا12051 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریا12061 پلیمر آریا ساسول بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضشگویا12051 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضشگویا12061 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طزاگرس12001 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طزاگرس12011 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طزاگرس12021 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طزاگرس12031 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طزاگرس12041 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طزاگرس12051 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طزاگرس12061 پتروشیمی زاگرس بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طشگویا12001 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طشگویا12011 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طشگویا12021 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طشگویا12031 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طشگویا12041 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طشگویا12051 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طشگویا12061 پتروشیمی تندگویان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
زنجا11 سپرده زنجان سه ماهه 18 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
زنگانح1-(حذف شده) سپرده زنجان سه ماهه 18 درصد بازار دوم 0 0 1,000 0
شسیماب1 سیماب رزین بازار SME 0 0 1,000 0
شپمچا1 پارس پامچال بازار پایه نارنجی 0 0 1,000 0
شکفح1 کف‌ بازار پایه نارنجی 0 0 1,000 0
شوشح1-(حذف شده) هنکل‌ پاک‌ وش‌ بازار پایه زرد 0 0 1,000 0
قطران1 پالایش قطران ذغالسنگ بازار اول 0 0 1,000 0
شپلیح1 پلی اکریل ایران بازار پایه زرد 0 0 1 0
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما