ایران

اسنادخزانه-م19بودجه98-020322 (اخزا819)


آرم شرکت تعریف نشده است
قیمت پایانی
810,300
0 0 %
آخرین قیمت
810,300
0 0 %
  • مشخصات اوراق
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت ناشر
  • پیام ناظر بازار
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
  • سهامداران
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت اسنادخزانه-م19بودجه98-020322
نماد اخزا819
نام شرکت TreasuryBill230612
نمونیک TB731
ISIN IRB3TB730231
بازار اوراق با درآمد ثابت
صنعت اوراق تامين مالي
زیر گروه صنعت اسناد خزانه اسلامي
نام اسنادخزانه-م19بودجه98-020322
مبلغ اسمی هر ورقه 1,000,000
مبلغ کل اوراق 20,000,000
مبلغ پذیرش شده 20,000,000
تاریخ انتشار 1398/10/22
مدت(ماه) 41
موضوع تسويه بدهي هاي هاي دولت
موضوع اسناد خزانه
نرخ سود اسمی %0
تعداد کل اوراق 20,000,000
تعداد اوراق پذیرش شده 20,000,000
تاریخ سررسید 1402/03/22
مواعد پرداخت سود 0 ماه
ناشر وزارت امور اقتصادي و دارايي
ضامن دولت
عامل پرداخت سود شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه
عنوانفایل
مجوز انتشار
مصوبه هيات وزيران
مصوبه هيات وزيران
مصوبه هيات وزيران
خروجی اکسل
تاریخمبلغ سود هر ورقه
1402/03/22 1,000,000
1
تعداد رکورد:
دانلود جدول سودهای روزشمار
وضعیت نماد مجاز
دامنه نوسان مجاز
تعداد معاملات 0
حجم مبنا 1
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16,206
بیشترین قیمت 835000
کمترین قیمت 835000
قیمت پایانی 810,300
YTM 20/16%
آخرین قیمت 810,300
YTM 20/16%
عرضه تقاضا
تعداد حجم YTM قیمت قیمت YTM حجم تعداد
همه موارد
ضکاریس301
ضکاریس302
ضکاریس303
ضکاریس304
طکاریس903
طکاریس301
اخزا6
اخزا62
طکاریس304
اراد95
اراد954
اراد96
اراد964
رهن9704
رهن97042
تابان05
تابان06
تابان07
تسه9504
تسه95042
فولاد97
تسه0010
تسه00102
تسه9505
تسه95052
صامید
صامید2
ماهان2
ماهان22
یارا
یارا2
تسه9005
تسه90052
صنم
صنم2
صنم4
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
غرب05
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
اخزا10
ضفرابورس1000
اخزا104
ضفرابورس1001
تسه9506
تسه95062
ضفرابورس1002
ضفرابورس1003
تسه9006
تسه90062
ضفرابورس1005
ضتوسن1101
ضتوسن1103
لوتوس99
لوتوس992
گندم9707
گندم97072
گندم97074
امید99
امید992
پارس9607
پارس96072
طتوسن1104
تسه9507
اراد97
تسه95072
اراد98
اراد984
اراد99
اراد994
تسه0011
تسه00112
اراد100
تسه9007
تسه90072
اراد1004
ضفرابورس1211
همارون0111
تسه9508
تسه95082
سخا1
مروارید
مروارید2
سخا2
اراد101
اراد1014
اراد102
اراد1024
ضحافرین1200
ضحافرین1202
ضحافرین1203
تسه9509
تسه95092
ضحافرین1204
رویش
رویش4
ضحافرین1205
آتی1
آتی14
رفاه96
اخزا11
اخزا112
تسه9510
تسه95102
طحافرین1207
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اخزا011
اجاد25
اخزا0112
اجاد252
اخزا0114
اراد103
اجاد26
اجاد262
اراد1034
اجاد27
اجاد272
ضوسپهر301
سلامت2
سلامت22
ضوسپهر302
سلامت3
سلامت32
ضوسپهر303
سلامت4
سلامت42
ضوسپهر304
سلامت5
سلامت52
ضوسپهر305
ضوسپهر307
سلامت1
سلامت12
ضوسپهر308
ضوسپهر309
ضوسپهر600
تسه9511
تسه95112
ضوسپهر601
ضوسپهر602
ضوسپهر603
ضوسپهر604
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
تسه9601
تسه96012
حکمتخ1
تسه9008
تسه90082
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
تسه9009
تسه90092
هرمزخ3
بوتان
تسه1400
تسه14002
بوتان4
غدیر05
غدیر052
غدیر054
تسه1401
تسه14012
هرمزف2
هوگردش0201
هرمزف3
ضاریان1000
هرمزف4
ضاریان1001
ضاریان1002
ضاریان1003
ضاریان1004
تسه9602
تسه96022
تسه9603
تسه96032
رشد
رشد2
رشد4
پاداش
پاداش2
گام010813
گام0108134
هبساما0302
تسه9604
تسه96042
جوپار
جوپار2
تسه9605
تسه96052
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
سخاب6
سخاب62
تسه9010
تسه90102
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
آرمانی4
تسه9606
تسه96062
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
تسه9607
تسه96072
تسه9011
تسه90112
حسیرتبعی9708
گندم2
گندم22
گندم24
تسه9608
تسه96082
اخزا611
اخزا6112
اخزا601
اخزا6012
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
اخزا6034
کرمان98
کرمان982
سلامت6
سلامت62
سلامت64
تسه9609
تسه96092
تسه9012
تسه90122
اخزا604
اخزا6042
اخزا6044
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
شرق1400
تسه9101
تسه91012
اشاد1
اشاد12
اشاد14
تسه9610
تسه96102
تسه9102
تسه91022
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا612
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا615
اخزا6152
اخزا6154
صسکن
صسکن2
تملی611
تسه9611
تسه96112
تسه96114
افاد1
افاد12
صینا1
افاد14
صمپنا
صمپنا2
تملی612
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
اشاد3
اشاد32
انصا1
انصا12
اشاد34
اشاد4
انصا14
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
تامین97
تامین972
تسه9612
تسه96122
تسه96124
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
شستا993
تسه9104
تسه91042
شستا994
شستا9942
افاد2
افاد24
اشاد2
اشاد24
تسه9701
تسه97012
تسه97014
آشناتک
تملی701
بعثت
تملی702
شرق
ماهان
پانفت1
تسه9702
تسه97022
سعدی
تسه97024
صبا1401
صبا14012
تهران1
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
تسه9105
اخزا6234
تسه91052
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
تملی703
تسه9703
تسه97032
مجد2
مجد22
مجد24
کورش99
کورش992
تسه9704
تسه97042
تملی704
ریل1401
ریل14012
اوصتا
اوصتا2
اوصتا4
البرز02
البرز022
تملی705
تسه9705
تسه97052
تسه9106
تسه91062
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
شستا004
شستا0042
اخزا701
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
اخزا7064
اخزا707
اخزا7074
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
اخزا709
اخزا7092
اخزا710
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
تسه9706
تسه97062
تملی706
قرن99
قرن992
حکمت01
تسه9107
تسه91072
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
فنابا4
تملی708
تسه9708
تسه97082
گولان
تملی709
تسه9709
تسه97092
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
مبین014
مبین0142
مبین015
مبین0152
مبین016
مبین0162
تسه9710
تسه97102
آسامید
آسامید2
آسامید4
تملی710
تسه9108
تسه91082
اروند01
اروند012
هم وزن
هم وزن2
اروند02
نشان
اروند03
اروند032
اروند04
اروند042
اراد104
اروند05
اروند052
اراد1044
اراد105
اروند06
اروند062
اراد1054
اروند07
اروند072
ضکاریس600
ماهان01
تملی711
تسه9711
تسه97112
کرمان00
کرمان002
گهر1
گهر12
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
حریل02
شستا005
شستا0052
اخزا715
اخزا7152
اخزا716
اخزا7162
اخزا7164
ضهم وزن900
اروند08
ضهم وزن901
اروند082
اروند084
اروند09
ضهم وزن902
اروند092
اروند10
اروند102
ضهم وزن903
اروند11
اروند112
اخزا717
تسه9109
تسه9712
تسه97122
تسه91092
تملی712
تملی801
تسه9801
تسه98012
ضسمگا903
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا7184
اخزا719
اخزا7192
اخزا720
اخزا7202
اخزا7204
اخزا721
اخزا7212
ضفزر906
اخزا7214
اخزا722
اخزا7222
اخزا7224
اخزا723
اخزا7232
اخزا7234
تملی803
تسه9803
تسه98032
تسه9110
تسه91102
اراد106
اراد1064
تسه9804
اراد107
تسه98042
تملی804
تسه9111
تسه91112
اخزا803
ضشپلی907
اخزا811
اخزا8112
اخزا8114
اخزا814
اخزا8142
اخزا8144
ومدکو1
اخزا801
ومدکو12
ومدکو14
اخزا802
اخزا804
مراز1
اخزا8042
مراز12
اخزا8044
مراز14
اخزا805
ربوتا
اخزا8052
اخزا8054
اخزا806
تسه9112
اخزا8062
تسه91122
اخزا8064
اخزا807
اخزا8072
اخزا8074
اخزا808
صایان1
اخزا8082
صایان12
اخزا8084
اخزا809
صپارس
اخزا8092
صپارس2
اخزا8094
صپارس4
اخزا810
طحافرین1208
اخزا8102
اخزا812
هبزاگرس0204
اخزا8122
اخزا8124
اخزا813
تسه9201
ماریناسان05
اخزا8132
تسه92012
اخزا8134
اخزا815
اخزا8152
اخزا8154
دارا
کرمان04
دارا2
دارا4
تملی805
تسه9805
تسه98052
شلرد02
شلرد022
تسه9202
تسه92022
دزفول
دزفول2
تسه9203
تسه92032
تسه9806
تسه98062
تملی806
پارتین
پارتین4
تسه9204
تسه92042
تسه9807
تسه98072
گنجینه
گنجینه2
گنجینه4
افاد4
افاد42
افاد44
اخزا816
اخزا8164
اخزا8162
تملی807
آسام
آسام2
آسام4
افاد51
افاد514
افاد52
تسه9205
تسه92052
افاد524
افاد53
افاد534
افاد54
افاد544
افاد55
افاد554
کیش1402
کیش14022
تسه9808
تسه98082
تملی808
افاد61
افاد614
افاد62
افاد624
تملی809
تسه9809
تسه98092
اخزا817
اخزا8172
اخزا8174
اخزا818
اخزا8182
اخزا8184
کاریس
کاریس2
کاریس4
افاد71
افاد72
افاد73
تسه9206
تسه92062
افاد734
افاد74
افاد744
تسه9810
صچاد
تسه98102
صچاد2
افاد81
صچاد4
افاد814
افاد82
صمپنا2
صمپنا22
افاد824
افاد83
صمپنا24
افاد84
افاد844
تسه9207
تسه92072
ونچر
ونچر4
تسه9811
تسه98112
تابان01
تابان012
تابان02
تابان022
تابان03
تابان032
تابان034
نوآور
نوآور4
گنجین
گنجین2
گنجین4
اخزا819
اخزا8192
اخزا8194
اخزا820
اخزا8202
اخزا8204
اخزا821
اخزا8212
اخزا8214
اراد11
اراد114
اراد12
اراد124
اراد13
اراد134
اراد21
اراد214
اراد22
تسه9208
اراد224
تسه92082
اراد23
اراد24
اراد242
اراد244
کرونا1
کرونا12
سپهر
سپهر2
کرونا2
کرونا22
سپهر4
آساس
آساس2
آساس4
تسه9812
تسه98122
تسه9901
تسه9209
تسه99012
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
دومینو4
تسه9902
تسه99022
کرمان02
کرمان022
اراد31
اراد314
اراد32
اراد324
تسه9903
تسه99032
اراد33
اراد334
اراد34
اراد344
صایتل
صایتل2
صایتل4
اراد35
اراد354
اراد36
اراد362
اراد364
تسه9210
تسه92102
اخزا901
اخزا9012
اخزا9014
اخزا902
اخزا9022
اخزا9024
اخزا903
اخزا9032
اخزا9034
اخزا904
اخزا9042
اخزا9044
اخزا905
اخزا9052
اخزا9054
آوا
آوا2
آوا4
داریک
داریک2
داریک4
تسه9904
تسه99042
رهن0104
رهن01042
اراد37
اراد374
اراد38
اراد384
اراد39
اراد394
تسه9211
تسه8907
تسه92112
تسه89072
اراد40
تسه8908
تسه89082
اراد404
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه89102
تسه8911
تسه89112
تسه8912
تسه89122
تسه9001
تسه90012
اراد41
اراد414
اراد42
اراد424
اراد43
اراد432
صدانا
صدانا2
اراد434
مدیر
مدیر2
مدیر4
اراد44
اراد444
اراد45
اراد454
تسه9905
تسه99052
صگلوکز
صگلوکز2
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
اراد46
اراد464
اراد47
اراد474
اراد48
اراد484
اراد49
اراد494
استارز
پرشیا97
پرشیا972
اراد50
اراد502
پرشیا974
اراد504
اراد51
ومدکو2
اراد514
ومدکو22
اراد524
تسه9301
اراد53
تسه93012
اراد534
تسه9906
تسه99062
ذوب تبعی9912
وملل تبعی9912
اراد54
اراد544
حرم03
حرم032
گلگهر1
گلگهر12
تسه9907
تسه99072
اخزا906
اخزا9062
اخزا9064
اخزا907
اخزا9072
اخزا9074
اخزا908
اخزا9082
اخزا9084
صبصیر
صبصیر2
تسه9908
تسه99082
اراد55
اراد554
اراد56
اراد564
اراد57
اراد572
اراد574
پویا
پویا4
اراد58
اراد582
اراد584
اراد59
تسه9302
تسه93022
اراد594
شستان03
ثروت
تسه9303
تسه93032
صبوتا2
اراد60
اراد604
اخزا909
اخزا9092
اخزا9094
تسه9909
تسه99092
اراد61
اراد614
اراد62
اراد624
اراد63
اراد634
اخزا910
اخزا9102
اخزا9104
اراد64
اراد644
ویسرو
ویسرو4
اراد65
اراد654
اراد66
اراد664
اراد67
اراد674
اراد68
اراد682
اراد684
زرین
زرین2
زرین4
اراد69
اراد694
تسه9910
تسه99102
مارون ت.ف0010
اراد70
اراد704
اراد71
مهان01
مهان014
مهان02
مهان024
اراد72
اراد724
اراد73
اراد734
اراد74
اراد744
اراد75
اراد754
تسه9911
تسه99112
فراز
فراز2
فراز4
تابان04
تابان042
اخزا911
اخزا9112
اخزا9114
پیشگام
پیشگام4
شپاس ت.ف0011
تسه9304
تسه93042
اراد76
اراد764
اراد77
اراد774
اراد78
اراد784
اراد79
اراد794
اراد814
اراد82
اراد824
اراد83
اراد834
تسه9912
تسه99122
اخزا914
اخزا9142
اخزا9144
اراد84
اراد844
الماس
الماس2
الماس4
صکاشی
سپیدما
صکاشی2
سپیدما2
سپیدما4
تسه9305
تسه93052
صبا1404
صبا14042
صبا14044
تسه0001
تسه00012
نسیم
نسیم4
تسه0002
تسه00022
تسه9306
تسه93062
اخزا916
اخزا9162
اخزا9164
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
پاسار04
پاسار042
اخزا917
اخزا9172
اخزا9174
اخزا918
اخزا9182
اخزا9184
اراد85
اراد854
اراد86
اراد862
اراد864
اراد87
اراد872
اراد874
ومهان ت.ف0109
کیش0211
اخزا004
اخزا0042
اخزا0044
شپاس ت.ف0103
اخزا001
اخزا0012
اخزا0014
اخزا002
تسه9307
اخزا0022
تسه93072
اخزا0024
اخزا003
اخزا0032
اخزا0034
اخزا005
اخزا0052
اخزا0054
اخزا006
اخزا0062
اخزا0064
کگهرت.ف0203
تسه0003
تسه00032
دیزل04
تسه9308
تسه93082
کامیاب
کامیاب2
سیناد
سیناد2
شگویات.ف0104
سمگا1ت.ف0104
سمگا2ت.ف0104
پادا
پادا2
کمان
تسه9309
تسه93092
صامیا
صامیا2
صمگا
صمگا2
تسه9310
تسه93102
تسه0004
تسه00042
تسه9311
تسه93112
پیشرفت
ضذوب900
ضذوب901
صایتل2
ضذوب902
صایتل22
صایتل24
ضذوب903
ضذوب904
ضذوب905
تسه9312
ضذوب906
تسه93122
ضذوب907
اعتماد
طذوب902
اعتماد2
اعتماد4
طذوب903
طذوب904
رایان
رایان2
اخزا007
اخزا0072
اخزا0074
اخزا008
اخزا0082
اخزا0084
اراد88
اراد884
اراد89
اراد894
تسه9401
تسه94012
تسه0005
تسه00052
تبریز97
تبریز972
سکرد98
سکرد982
تسه9402
تسه94022
تدبیر04
تدبیر044
صایند
صایند2
صایند4
کرمان03
ضاریا1200
تسه9403
تسه94032
ضاریا1203
ضاریا1204
ضاریا1205
ضفرابورس1200
سخند
سخند2
سخند4
صخابر
صخابر2
ضفرابورس1206
تسه9404
تسه94042
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثبات
ثبات2
ثبات4
اراد90
اراد904
ضاریان1200
تسه9405
تسه94052
ضاریان1202
ضاریان1204
ضشراز1200
ضشراز1201
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
ضشراز1203
مشهد973
مشهد9732
ضشراز1204
ضزاگرس1200
ضزاگرس1203
ضزاگرس1205
ضزاگرس1206
ضشگویا1200
صغرب
صغرب4
ضشگویا1201
تسه9406
تسه94062
ضشگویا1202
ضشگویا1203
اخزا1
ضشگویا1204
ضشگویا1206
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
تسه9407
تسه94072
آگاس
آگاس2
آگاس4
تسه0006
تسه00062
اخزا009
اخزا0092
اخزا0094
تسه9408
تسه94082
تسه9409
تسه94092
صدانا98
صدانا982
تسه9410
تسه94102
داریوش
داریوش2
داریوش4
اخزا010
اخزا0102
اخزا0104
اخزا2
کارا
اخزا22
کارا2
کارا4
اخزا3
تسه0007
اخزا32
تسه00072
اوج
اخزا4
اخزا42
اوج4
اخزا44
ویستا
اخزا5
ویستا2
اخزا52
ویستا4
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
ثمین
ثمین2
سورین
اراد91
اراد914
اراد92
اراد924
تسه0008
تسه00082
تسه9411
تسه94112
همارون0209
اراد93
اراد934
رماس
رماس2
کرمان39
اراد94
اراد944
انتخاب05
سپهر
ضداریوش900
ضداریوش902
ضداریوش903
ضداریوش904
اجاد1
اجاد12
گردش95
گنبد
تسه0009
تسه00092
تسه9412
تسه9002
تسه94122
تسه90022
صشرق99
گردش952
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
تسه9501
تسه95012
آتیمس
آتیمس2
آتیمس4
مسکن1
مسکن12
جوپار99
جوپار992
تسه9502
تسه9004
تسه95022
تسه90042
نارنج
نارنج2
ماهان99
ماهان992
ضکاریس900
ضکاریس901
ضکاریس902
تسه9503
ضکاریس903
تسه95032
ضکاریس300

اجازه معاملات بلوک دارد
(Tick) فاصله های قیمتی ریال 1
شرح کارمزد خرید فروش مجموع بازار ها حداکثر مبلغ کارمزد خرید حداکثر مبلغ کارمزد فروش جمع کارمزدها
کارمزد کارگزاران 0.0006 0.0006 0.0012 50 50 100
کارمزد فرابورس 0.0001 0.0001 0.0002 20 20 40
کارمزد سپرده‌گذاری 0.000015 0.000015 0.00003 6 6 12
کارمزد مدیریت فناوری 0.0001 0.0001 0.0002 4 4 8
مجموع بازار ها 0.000725 0.000725 0.00145
ادامه...
صنعت اوراق تامين مالي
نماد پایانی YTM 20 روز
اراد1071 950,400 YTM
اراد1061 976,140 YTM
اخزا0021 595,270 YTM
سخاب71 992,415 YTM
اخزا0011 616,840 YTM
ادامه...
اسناد خزانه اسلامي
نماد پایانی YTM 20 روز
اخزا0021 595,270 YTM
سخاب71 992,415 YTM
اخزا0011 616,840 YTM
اخزا0061 626,540 YTM
اخزا9031 893,330 YTM
خروجی اکسل
تاریختعدادقیمت پایانیحجمارزشYTM پایانی
1400-12-11 1 810,300 250 202/58 17/87%
1400-12-09 1 807,020 300 242/11 18/16%
1400-12-08 1 803,810 1,000 803/81 18/48%
1400-11-13 1 800,610 100 80/06 17/82%
1400-11-12 1 798,630 100 79/86 18%
1400-11-11 1 796,480 100 79/65 18/19%
1400-11-10 1 794,330 100 79/43 18/38%
1400-11-09 1 792,760 100 79/28 18/52%
1400-11-06 1 791,190 2,000 1/58 18/57%
1400-11-05 1 789,620 2,000 1/58 18/7%
12345678910...
تعداد رکورد:
فهرست نمادهای اختیار معامله اخزا819

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام اوراق: اسنادخزانه-م19بودجه98-020322
نماد: اخزا819
نام لاتین: TreasuryBill230612
نمونیک: TB731
کد ISIN: IRB3TB730231
بازار: اوراق با درآمد ثابت
گروه صنعت: اوراق تامين مالي
زیرگروه صنعت: اسناد خزانه اسلامي
ناشر:
بانی:
امین:
عامل فروش:
حسابرس:
ضامن:
متعهد پذیره نویسی:
بازار گردان:
آدرس شرکت: 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
سایت: -
ایمیل: 
مدیر عامل: 
اعضای هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
در حال دریافت اطلاعات
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما