ایران

کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد02)


آرم شرکت تعریف نشده است
قیمت پایانی
993,000
0 0 %
آخرین قیمت
993,000
0 0 %
  • مشخصات اوراق
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت ناشر
  • پیام ناظر بازار
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
نماد شلرد02
نام شرکت Lordegan MSH230828
نمونیک LU1Q1
ISIN IRB3LU010261
بازار اوراق با درآمد ثابت
صنعت اوراق تامين مالي
زیر گروه صنعت اوراق مشاركت بخش خصوصي
نام کود شیمیایی اوره لردگان
مبلغ اسمی هر ورقه 1,000,000
مبلغ کل اوراق 2,000,000
مبلغ پذیرش شده 2,000,000
تاریخ انتشار 1398/06/06
مدت(ماه) 48
موضوع تأمین بخشی از منابع مالي مورد نياز جهت احداث کارخانه تولید اوره با ظرفیت1,072,500 تن و آمونیاک با ظرفیت676,500 تن در سال
موضوع مشارکت
نرخ سود اسمی %18
تعداد کل اوراق 2,000,000
تعداد اوراق پذیرش شده 2,000,000
تاریخ سررسید 1402/06/06
تاریخ پرداخت اولین سود 1398/09/06
مواعد پرداخت سود 3 ماه
ناشر شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
متعهد پذیره نویسی شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)
ضامن بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)
امین مؤسسه حسابرسی وانيا نيك تدبير
عامل پرداخت سود شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
بازارگردان شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)
عامل فروش شركت كارگزاري تامين سرمايه نوين (سهامي خاص)
عنوانفایل
مجوز انتشار
اطلاعيه پذيره‌نويسي
اساسنامه ناشر
گزارش توجيهي
صورت‌هاي مالي ناشر
اعلاميه پذيره‌نويسي
خروجی اکسل
تاریخمبلغ سود هر ورقه
1402/06/06 1,000,000
1402/06/06 45,863/01
1402/03/06 44,876/71
1401/12/06 44,383/56
1401/09/06 44,876/71
1401/06/06 45,863/01
1401/03/06 44,876/71
1400/12/06 44,383/56
1400/09/06 44,876/71
1400/06/06 45,737/7
12
دانلود جدول سودهای روزشمار
وضعیت نماد مجاز
دامنه نوسان مجاز
تعداد معاملات 0
حجم مبنا 1
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1,986
بیشترین قیمت 1086535
کمترین قیمت 1000000
قیمت پایانی 993,000
YTM 19/74%
آخرین قیمت 993,000
YTM 19/74%
عرضه تقاضا
تعداد حجم YTM قیمت قیمت YTM حجم تعداد
00-%0997,00019/48%4,4631
00-%0996,99919/48%2,5001
00-%00-%00
همه موارد
تملی808
تسه9503
تسه95032
افاد61
افاد614
افاد62
افاد624
اخزا6
اخزا62
تملی809
تسه9809
تسه98092
رهن9704
رهن97042
اخزا817
اخزا8172
اخزا818
کاریس
اخزا8182
کاریس2
کاریس4
افاد71
افاد72
تسه9206
تسه92062
افاد73
افاد734
افاد74
صچاد
صچاد2
افاد744
صچاد4
تسه9810
تسه98102
تسه9504
افاد81
تسه95042
صمپنا2
صمپنا22
افاد814
فولاد97
افاد82
صمپنا24
افاد824
افاد83
افاد84
افاد844
تسه9207
تسه92072
ونچر
تسه9811
تسه98112
تسه9505
تسه95052
تابان01
تابان012
تابان02
تابان022
تابان03
تابان032
نوآور
صامید
صامید2
نوآور4
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
گنجین
گنجین2
گنجین4
اخزا819
اخزا8192
اخزا7
اخزا72
اخزا820
اخزا8202
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا821
اخزا8212
اخزا84
اخزا9
اخزا8214
اخزا92
اراد11
اخزا94
اخزا10
اراد114
اراد12
اخزا104
اراد13
تسه9506
اراد134
تسه95062
اراد21
تسه9208
تسه9006
اراد214
تسه92082
تسه90062
اراد22
اراد224
اراد23
اراد24
سپهر
اراد244
سپهر2
کرونا1
کرونا12
سپهر4
آساس
آساس2
کرونا2
کرونا22
آساس4
لوتوس99
لوتوس992
تسه9812
تسه98122
تسه9209
تسه92092
تسه9901
اطلس
تسه99012
اطلس2
اطلس4
گندم9707
دومینو4
گندم97072
گندم97074
تسه9902
امید99
تسه99022
امید992
کرمان02
کرمان022
اراد31
اراد314
اراد32
اراد324
تسه9903
تسه99032
اراد33
اراد334
پارس9607
اراد34
پارس96072
اراد344
صایتل
صایتل2
صایتل4
تسه9507
تسه95072
اراد35
اراد354
تسه9210
اراد36
تسه92102
اراد364
اخزا901
اخزا902
اخزا9022
اخزا903
اخزا9032
اخزا904
اخزا9042
تسه9007
تسه90072
اخزا905
اخزا9052
آوا
آوا2
آوا4
داریک
داریک2
داریک4
تسه9508
تسه95082
تسه9904
تسه99042
رهن0104
رهن01042
سخا1
اراد37
اراد374
سخا2
اراد38
اراد384
اراد394
تسه8907
تسه89072
تسه9211
تسه8908
تسه92112
تسه89082
تسه8909
تسه89092
اراد40
تسه8910
تسه9509
اراد404
تسه89102
تسه95092
تسه8911
رویش
تسه89112
رویش4
تسه8912
تسه89122
تسه9001
آتی1
تسه90012
آتی14
اراد41
اراد414
رفاه96
اراد42
صدانا
صدانا2
اراد424
اراد43
اراد434
اخزا11
مدیر
اخزا112
مدیر4
اراد44
اراد444
تسه9510
اراد45
تسه95102
صگلوکز
صگلوکز2
اراد454
تسه9905
تسه99052
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اراد46
اجاد25
اجاد252
اراد464
اجاد26
اجاد262
اجاد27
اجاد272
سلامت2
سلامت22
سلامت3
سلامت32
اراد47
سلامت4
سلامت42
اراد474
اراد48
سلامت5
سلامت52
اراد484
اراد49
اراد494
پرشیا97
استارز
پرشیا972
سلامت1
سلامت12
پرشیا974
اراد50
اراد504
ومدکو2
اراد51
ومدکو22
اراد514
تسه9301
تسه93012
تسه9511
تسه95112
اراد524
اراد53
اراد534
تسه9906
تسه99062
کرانه99
کرانه992
ذوب تبعی9912
تسه9512
تسه95122
اجاد41
وملل تبعی9912
اراد54
اراد544
حرم03
گلگهر1
گلگهر12
تسه9601
تسه96012
تسه9907
تسه99072
اخزا906
اخزا9062
تسه9008
تسه90082
حکمتخ1
اخزا907
اخزا9072
اخزا908
صبصیر
اخزا9082
صبصیر2
اخزا11خ2
اخزا11خ3
تسه9908
تسه99082
اخزا11خ4
اراد55
اراد554
اراد56
اراد564
اخزا11ف2
اراد57
اخزا11ف3
پویا
اخزا11ف4
اراد58
اراد582
تسه9302
تسه93022
اراد584
اراد59
تسه9009
اراد594
تسه90092
شستان03
تسه9303
تسه93032
هرمزخ3
ثروت
صبوتا2
بوتان
بوتان4
اراد60
اراد604
اخزا909
اخزا9092
هرمزف2
تسه9909
تسه99092
هرمزف3
اراد61
هرمزف4
اراد614
اراد62
اراد624
اراد63
اراد634
اخزا910
اخزا9102
تسه9602
تسه96022
اراد64
اراد644
ویسرو
اراد65
اراد654
اراد66
اراد664
اراد67
اراد674
اراد68
تسه9603
تسه96032
زرین
زرین2
زرین4
اراد69
اراد694
تسه9910
تسه99102
مارون ت.ف0010
اراد70
اراد704
اراد71
مهان01
جوپار
تسه9604
جوپار2
مهان014
تسه96042
مهان02
تسه9605
مهان024
تسه96052
اراد72
اراد724
اراد73
اراد734
سخاب2
سخاب22
سخاب3
اراد74
سخاب32
اراد744
سخاب4
اراد75
سخاب42
سخاب5
تسه9911
سخاب52
تسه99112
تسه9010
فراز
تسه90102
سخاب6
فراز2
سخاب62
فراز4
تابان04
سخاب7
تابان042
سخاب72
سخاب74
اخزا911
آرمانی
اخزا9112
آرمانی4
پیشگام
شپاس ت.ف0011
تسه9606
تسه96062
تسه9304
تسه93042
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اراد76
اجاد42
اجاد422
اراد764
اجاد424
اراد77
اراد774
اراد78
اراد784
اراد79
اراد794
اراد814
اراد82
اراد824
تسه9607
تسه96072
تسه9011
تسه90112
حسیرتبعی9708
اراد83
گندم2
گندم22
اراد834
گندم24
تسه9912
تسه99122
تسه9608
تسه96082
اخزا914
اخزا9142
اخزا611
اخزا6112
اراد84
اراد844
الماس
الماس2
الماس4
اخزا601
اخزا6012
صکاشی
صکاشی2
اخزا602
اخزا6022
سپیدما
سپیدما2
اخزا6024
اخزا603
سپیدما4
اخزا6032
تسه9305
اخزا6034
تسه93052
کرمان98
کرمان982
سلامت6
سلامت62
سلامت64
تسه9609
تسه96092
صبا1404
صبا14044
تسه9012
تسه0001
تسه90122
تسه00012
نسیم
اخزا604
اخزا6042
نسیم4
اخزا6044
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
تسه9101
تسه91012
شرق1400
اشاد1
اشاد12
اشاد14
تسه0002
تسه9306
تسه00022
تسه93062
تسه9610
تسه96102
تسه9102
تسه91022
اخزا916
اخزا9162
مشهد9612
اخزا607
مشهد96122
اخزا6072
مشهد96124
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا612
اخزا6122
پاسار04
پاسار042
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا917
اخزا9172
اخزا6134
اخزا615
اخزا9174
اخزا6152
اخزا918
صسکن
اخزا9182
اخزا6154
صسکن2
اراد85
اراد854
اراد86
اراد862
تملی611
اراد864
اراد87
اراد872
تسه9611
اراد874
تسه96112
ومهان ت.ف0109
تسه96114
کیش0211
اخزا004
صینا1
اخزا0042
افاد1
افاد12
شپاس ت.ف0103
صمپنا
افاد14
صمپنا2
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
تملی612
اخزا001
انصا1
اخزا0012
تسه9307
انصا12
اشاد3
تسه93072
اشاد32
انصا14
اخزا002
اشاد34
اشاد4
اشاد42
اخزا003
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اخزا006
اخزا0062
اشاد64
اشاد7
اشاد72
کگهرت.ف0203
اشاد74
اشاد8
اشاد82
تسه0003
تسه00032
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
دیزل04
تسه9308
تامین97
تسه93082
تامین972
تسه9612
تسه96122
کامیاب
کامیاب2
تسه96124
سیناد
سیناد2
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
تسه9104
تسه91042
شستا993
شگویات.ف0104
شستا994
شستا9942
سمگا1ت.ف0104
افاد2
سمگا2ت.ف0104
افاد24
اشاد2
پادا
اشاد24
پادا2
تسه9701
تسه97012
کمان
تسه97014
آشناتک
تملی701
تسه9309
تسه93092
صامیا
بعثت
صامیا2
صمگا
صمگا2
شرق
ماهان
تملی702
تسه9310
تسه93102
پانفت1
سعدی
تسه9702
تسه97022
تسه97024
صبا1401
صبا14012
تهران1
اخزا621
اخزا622
تسه9105
اخزا623
تسه91052
اخزا6232
اخزا6234
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
تسه0004
تسه00042
تملی703
تسه9311
تسه9703
تسه93112
تسه97032
پیشرفت
مجد2
مجد22
مجد24
کورش99
کورش992
ضذوب900
صایتل2
ضذوب901
صایتل22
صایتل24
ضذوب902
تسه9704
ضذوب903
تسه97042
ضذوب904
تسه9312
ضذوب905
تسه93122
ضذوب906
تملی704
ضذوب907
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
ریل1401
طذوب903
ریل14012
اوصتا
اوصتا2
رایان
رایان2
اوصتا4
البرز02
البرز022
اخزا008
اراد88
اراد884
اراد89
تسه9401
تسه94012
تملی705
تبریز97
تبریز972
تسه9106
تسه0005
تسه91062
تسه9705
تسه00052
تسه97052
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
سکرد98
سکرد982
شستا004
شستا0042
تسه9402
تسه94022
اخزا701
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
تدبیر04
اخزا7064
اخزا707
صایند
اخزا7074
صایند2
صایند4
اخزا705
اخزا7052
کرمان03
اخزا708
اخزا7082
ضاریا1200
اخزا709
اخزا7092
تسه9403
تسه94032
اخزا710
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
تسه9706
تسه97062
ضفرابورس1200
سخند
سخند2
تملی706
سخند4
صخابر
صخابر2
قرن99
قرن992
تسه9404
ضفرابورس1206
تسه94042
تسه9107
حکمت01
تسه91072
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
ثبات
فنابا4
تملی708
اراد90
گولان
اراد904
تسه9708
تسه97082
تملی709
تسه9709
تسه97092
تسه9405
تسه94052
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
ضاریان1204
مبین014
مبین015
مبین0152
مبین016
مبین0162
مشهد971
مشهد9712
تسه9710
تسه97102
مشهد972
آسامید
مشهد9722
آسامید2
آسامید4
مشهد973
تملی710
مشهد9732
تسه9108
تسه91082
اروند01
اروند02
اروند03
اروند032
اروند04
اروند042
اروند05
اروند052
اروند06
اروند062
اروند07
اروند072
ماهان01
تملی711
صغرب
تسه9711
صغرب4
تسه97112
تسه9406
تسه94062
کرمان00
کرمان002
گهر1
گهر12
اخزا1
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
کرج97
کرج972
حریل02
شستا005
شستا0052
اخزا715
اخزا7152
قم971
قم9712
اخزا716
اخزا7162
قم972
اخزا7164
قم9722
قم973
قم9732
اروند08
اروند082
تسه9407
تسه94072
اروند09
اروند092
اروند10
اروند102
اروند11
اروند112
اخزا717
تسه9109
تسه91092
تسه9712
تسه97122
تملی712
آگاس
آگاس2
آگاس4
تملی801
تسه9801
تسه98012
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا7184
اخزا719
اخزا7192
اخزا720
اخزا7202
اخزا7204
اخزا721
اخزا7212
اخزا7214
اخزا722
اخزا7222
اخزا7224
اخزا723
اخزا7232
اخزا7234
تملی803
تسه9803
تسه98032
تسه0006
تسه9110
تسه91102
تسه9408
تسه94082
تسه9804
تسه98042
تملی804
تسه9111
تسه91112
اخزا803
تسه9409
تسه94092
اخزا811
اخزا8112
اخزا8114
اخزا814
اخزا8142
اخزا8144
ومدکو1
ومدکو12
صدانا98
صدانا982
ومدکو14
اخزا801
اخزا802
مراز1
مراز12
تسه9410
تسه94102
مراز14
اخزا804
ربوتا
اخزا8042
اخزا8044
داریوش
اخزا805
تسه9112
اخزا8052
تسه91122
اخزا8054
اخزا806
اخزا8062
اخزا8064
اخزا807
صایان1
اخزا8072
صایان12
اخزا8074
اخزا808
صپارس
اخزا8082
صپارس2
اخزا2
اخزا8084
اخزا22
صپارس4
اخزا809
اخزا8092
اخزا3
اخزا8094
اخزا32
اخزا810
اخزا8102
اخزا4
اخزا42
اخزا812
تسه9201
اخزا8122
تسه92012
اخزا44
اخزا5
اخزا8124
اخزا52
اخزا813
اخزا8132
اخزا54
آکورد
اخزا8134
آکورد2
اخزا815
اخزا8152
آکورد4
مسکن94
اخزا8154
دارا
دارا2
دارا4
تملی805
تسه9805
تسه98052
شلرد02
شلرد022
تسه9411
تسه94112
تسه9202
تسه92022
اجاد1
اجاد12
دزفول
دزفول2
گردش95
تسه9002
تسه90022
تسه9412
تسه94122
تسه9203
تسه92032
صشرق99
گردش952
تسه9806
تسه98062
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
تملی806
تسه9501
تسه95012
پارتین
آتیمس
پارتین4
آتیمس2
مسکن1
مسکن12
آتیمس4
تسه9204
تسه92042
جوپار99
جوپار992
تسه9004
تسه90042
تسه9807
تسه9502
تسه98072
تسه95022
دمعیار
دمعیار2
دمعیار4
افاد4
افاد42
افاد44
اخزا816
اخزا8164
اخزا8162
نارنج
آسام
تملی807
نارنج2
آسام2
آسام4
افاد51
تسه9205
تسه92052
افاد514
افاد52
ماهان99
افاد524
ماهان992
افاد53
افاد534
افاد54
افاد544
افاد55
افاد554
کیش1402
کیش14022
تسه9808
تسه98082

روش بازارگردانی مبتنی بر حراج
بازارگردان شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)
تعهد معاملات روزانه 50,000
دامنه نوسانات درصد 1000
اجازه معاملات بلوک دارد
سفارش انباشته 2500
دامنه مظنه درصد 2
(Tick) فاصله های قیمتی ریال 1
شرح کارمزد خرید فروش مجموع بازار ها حداکثر مبلغ کارمزد خرید حداکثر مبلغ کارمزد فروش جمع کارمزدها
کارمزد کارگزاران 0.0006 0.0006 0.0012 50 50 100
کارمزد فرابورس 0.0001 0.0001 0.0002 20 20 40
کارمزد سپرده‌گذاری 0.000015 0.000015 0.00003 6 6 12
کارمزد مدیریت فناوری 0.0001 0.0001 0.0002 4 4 8
مجموع بازار ها 0.000725 0.000725 0.00145
ادامه...
صنعت اوراق تامين مالي
نماد پایانی YTM 20 روز
اخزا9141 610,166 YTM
اخزا0061 520,655 YTM
اخزا9111 628,771 YTM
اخزا0041 541,837 YTM
سخاب71 992,415 YTM
ادامه...
اوراق مشاركت بخش خصوصي
نماد پایانی YTM 20 روز
گهر11 1/03 YTM
ومدکو11 1 YTM
نارنج1 1 YTM
مجد21 1 YTM
بوتان1 1 YTM
خروجی اکسل
تاریختعدادقیمت پایانیحجمارزشYTM پایانی
1400-05-31 1 993,000 23 22/84 19/74%
1400-05-09 1 993,000 168 166/82 19/74%
1400-05-06 1 993,000 44 43/69 19/74%
1400-05-05 2 1,061,643 13 13/8 15/35%
1400-04-21 3 1,053,485 168 176/99 15/9%
1400-04-12 1 1,011,840 10 10/12 18/5%
1400-04-05 2 1,011,840 18 18/21 18/5%
1400-02-20 1 1,011,840 44 44/52 18/53%
1400-02-07 1 993,000 6 5/96 19/68%
1400-02-01 1 1,011,840 10 10/12 18/55%
12345678910...
تعداد رکورد:
فهرست نمادهای اختیار معامله شلرد02

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام اوراق: کود شیمیایی اوره لردگان
نماد: شلرد02
نام لاتین: Lordegan MSH230828
نمونیک: LU1Q1
کد ISIN: IRB3LU010261
بازار: اوراق با درآمد ثابت
گروه صنعت: اوراق تامين مالي
زیرگروه صنعت: اوراق مشاركت بخش خصوصي
ناشر:
بانی:
امین:
عامل فروش:
حسابرس:
ضامن:
متعهد پذیره نویسی:
بازار گردان:
آدرس شرکت: 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
سایت: www.lordegan.co
ایمیل: 
مدیر عامل: 
اعضای هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما