ایران

اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224 (اجاد41)


آرم شرکت تعریف نشده است
قیمت پایانی
1,010,000
0 0 %
آخرین قیمت
1,010,000
0 0 %
  • مشخصات اوراق
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت ناشر
  • پیام ناظر بازار
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
  • سهامداران
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224
نماد اجاد41
نام شرکت SOV.IJR4-GrA210314
نمونیک I41Q1
ISIN IRB3SI4199C1
بازار اوراق با درآمد ثابت
صنعت اوراق تامين مالي
زیر گروه صنعت اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
نام اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224
مبلغ اسمی هر ورقه 1,000,000
مبلغ کل اوراق 2,500,000
مبلغ پذیرش شده 2,500,000
تاریخ انتشار 1395/12/24
مدت(ماه) 48
موضوع بازپرداخت بدهي‌هاي وزارت علوم
موضوع اجاره
نرخ سود اسمی %20
تعداد کل اوراق 2,500,000
تعداد اوراق پذیرش شده 2,500,000
تاریخ سررسید 1399/12/24
تاریخ پرداخت اولین سود 1396/06/24
مواعد پرداخت سود 6 ماه
ناشر واسط مالي مرداد سوم
متعهد پذیره نویسی تامين سرمايه كاردان
ضامن سازمان برنامه و بودجه كل كشور
عامل پرداخت سود شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
بانی وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازارگردان تامين سرمايه كاردان
عنوانفایل
مجوز معاف از ثبت
اطلاعيه پذيره‌نويسي
جدول اكسل سود
گزارش توجيهي
خروجی اکسل
تاریخمبلغ سود هر ورقه
1399/12/24 99,178/08
1399/12/24 1,000,000
1399/06/24 100,821/92
1398/12/24 99,178/08
1398/06/24 100,821/92
1397/12/24 99,178/08
1397/06/24 100,821/92
1396/12/24 98,907/1
1396/06/24 101,092/9
1
تعداد رکورد:
دانلود جدول سودهای روزشمار
وضعیت نماد ممنوع-متوقف
دامنه نوسان مجاز
تعداد معاملات 0
حجم مبنا 1
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2,525
بیشترین قیمت 1010000
کمترین قیمت 1010000
قیمت پایانی 1,010,000
YTM 19/72%
آخرین قیمت 1,010,000
YTM 19/72%
عرضه تقاضا
تعداد حجم YTM قیمت قیمت YTM حجم تعداد
000%01,000,0000%2501
000%000%00
000%000%00
همه موارد
ضکاریس301
ضکاریس302
ضکاریس303
ضکاریس304
طکاریس903
طکاریس301
اخزا6
اخزا62
طکاریس304
اراد95
اراد954
اراد96
اراد964
رهن9704
رهن97042
تابان05
تابان06
تابان07
تسه9504
تسه95042
فولاد97
تسه0010
تسه00102
تسه9505
تسه95052
صامید
صامید2
ماهان2
ماهان22
یارا
یارا2
تسه9005
تسه90052
صنم
صنم2
صنم4
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
غرب05
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
اخزا10
ضفرابورس1000
اخزا104
ضفرابورس1001
تسه9506
تسه95062
ضفرابورس1002
ضفرابورس1003
تسه9006
تسه90062
ضفرابورس1005
ضتوسن1101
ضتوسن1103
لوتوس99
لوتوس992
گندم9707
گندم97072
گندم97074
امید99
امید992
پارس9607
پارس96072
طتوسن1104
تسه9507
اراد97
تسه95072
اراد98
اراد984
اراد99
اراد994
تسه0011
تسه00112
اراد100
تسه9007
تسه90072
اراد1004
ضفرابورس1211
همارون0111
تسه9508
تسه95082
سخا1
مروارید
مروارید2
سخا2
اراد101
اراد1014
اراد102
اراد1024
ضحافرین1200
ضحافرین1202
ضحافرین1203
تسه9509
تسه95092
ضحافرین1204
رویش
رویش4
ضحافرین1205
آتی1
آتی14
رفاه96
اخزا11
اخزا112
تسه9510
تسه95102
طحافرین1207
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اخزا011
اجاد25
اخزا0112
اجاد252
اخزا0114
اراد103
اجاد26
اجاد262
اراد1034
اجاد27
اجاد272
ضوسپهر301
سلامت2
سلامت22
ضوسپهر302
سلامت3
سلامت32
ضوسپهر303
سلامت4
سلامت42
ضوسپهر304
سلامت5
سلامت52
ضوسپهر305
ضوسپهر307
سلامت1
سلامت12
ضوسپهر308
ضوسپهر309
ضوسپهر600
تسه9511
تسه95112
ضوسپهر601
ضوسپهر602
ضوسپهر603
ضوسپهر604
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
تسه9601
تسه96012
حکمتخ1
تسه9008
تسه90082
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
تسه9009
تسه90092
هرمزخ3
بوتان
تسه1400
تسه14002
بوتان4
غدیر05
غدیر052
غدیر054
تسه1401
تسه14012
هرمزف2
هوگردش0201
هرمزف3
ضاریان1000
هرمزف4
ضاریان1001
ضاریان1002
ضاریان1003
ضاریان1004
تسه9602
تسه96022
تسه9603
تسه96032
رشد
رشد2
رشد4
پاداش
پاداش2
گام010813
گام0108134
هبساما0302
تسه9604
تسه96042
جوپار
جوپار2
تسه9605
تسه96052
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
سخاب6
سخاب62
تسه9010
تسه90102
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
آرمانی4
تسه9606
تسه96062
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
تسه9607
تسه96072
تسه9011
تسه90112
حسیرتبعی9708
گندم2
گندم22
گندم24
تسه9608
تسه96082
اخزا611
اخزا6112
اخزا601
اخزا6012
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
اخزا6034
کرمان98
کرمان982
سلامت6
سلامت62
سلامت64
تسه9609
تسه96092
تسه9012
تسه90122
اخزا604
اخزا6042
اخزا6044
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
شرق1400
تسه9101
تسه91012
اشاد1
اشاد12
اشاد14
تسه9610
تسه96102
تسه9102
تسه91022
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا612
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا615
اخزا6152
اخزا6154
صسکن
صسکن2
تملی611
تسه9611
تسه96112
تسه96114
افاد1
افاد12
صینا1
افاد14
صمپنا
صمپنا2
تملی612
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
اشاد3
اشاد32
انصا1
انصا12
اشاد34
اشاد4
انصا14
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
تامین97
تامین972
تسه9612
تسه96122
تسه96124
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
شستا993
تسه9104
تسه91042
شستا994
شستا9942
افاد2
افاد24
اشاد2
اشاد24
تسه9701
تسه97012
تسه97014
آشناتک
تملی701
بعثت
تملی702
شرق
ماهان
پانفت1
تسه9702
تسه97022
سعدی
تسه97024
صبا1401
صبا14012
تهران1
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
تسه9105
اخزا6234
تسه91052
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
تملی703
تسه9703
تسه97032
مجد2
مجد22
مجد24
کورش99
کورش992
تسه9704
تسه97042
تملی704
ریل1401
ریل14012
اوصتا
اوصتا2
اوصتا4
البرز02
البرز022
تملی705
تسه9705
تسه97052
تسه9106
تسه91062
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
شستا004
شستا0042
اخزا701
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
اخزا7064
اخزا707
اخزا7074
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
اخزا709
اخزا7092
اخزا710
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
تسه9706
تسه97062
تملی706
قرن99
قرن992
حکمت01
تسه9107
تسه91072
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
فنابا4
تملی708
تسه9708
تسه97082
گولان
تملی709
تسه9709
تسه97092
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
مبین014
مبین0142
مبین015
مبین0152
مبین016
مبین0162
تسه9710
تسه97102
آسامید
آسامید2
آسامید4
تملی710
تسه9108
تسه91082
اروند01
اروند012
هم وزن
هم وزن2
اروند02
نشان
اروند03
اروند032
اروند04
اروند042
اراد104
اروند05
اروند052
اراد1044
اراد105
اروند06
اروند062
اراد1054
اروند07
اروند072
ضکاریس600
ماهان01
تملی711
تسه9711
تسه97112
کرمان00
کرمان002
گهر1
گهر12
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
حریل02
شستا005
شستا0052
اخزا715
اخزا7152
اخزا716
اخزا7162
اخزا7164
ضهم وزن900
اروند08
ضهم وزن901
اروند082
اروند084
اروند09
ضهم وزن902
اروند092
اروند10
اروند102
ضهم وزن903
اروند11
اروند112
اخزا717
تسه9109
تسه9712
تسه97122
تسه91092
تملی712
تملی801
تسه9801
تسه98012
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا7184
اخزا719
اخزا7192
اخزا720
اخزا7202
اخزا7204
اخزا721
اخزا7212
ضفزر906
اخزا7214
اخزا722
اخزا7222
اخزا7224
اخزا723
اخزا7232
اخزا7234
تملی803
تسه9803
تسه98032
تسه9110
تسه91102
اراد106
اراد1064
تسه9804
اراد107
تسه98042
تملی804
تسه9111
تسه91112
اخزا803
ضشپلی907
اخزا811
اخزا8112
اخزا8114
اخزا814
اخزا8142
اخزا8144
ومدکو1
اخزا801
ومدکو12
ومدکو14
اخزا802
اخزا804
مراز1
اخزا8042
مراز12
اخزا8044
مراز14
اخزا805
ربوتا
اخزا8052
اخزا8054
اخزا806
تسه9112
اخزا8062
تسه91122
اخزا8064
اخزا807
اخزا8072
اخزا8074
اخزا808
صایان1
اخزا8082
صایان12
اخزا8084
اخزا809
صپارس
اخزا8092
صپارس2
اخزا8094
صپارس4
اخزا810
طحافرین1208
اخزا8102
اخزا812
هبزاگرس0204
اخزا8122
اخزا8124
اخزا813
تسه9201
ماریناسان05
اخزا8132
تسه92012
اخزا8134
اخزا815
اخزا8152
اخزا8154
دارا
دارا2
دارا4
تملی805
تسه9805
تسه98052
شلرد02
شلرد022
تسه9202
تسه92022
دزفول
دزفول2
تسه9203
تسه92032
تسه9806
تسه98062
تملی806
پارتین
پارتین4
تسه9204
تسه92042
تسه9807
تسه98072
گنجینه
گنجینه2
گنجینه4
افاد4
افاد42
افاد44
اخزا816
اخزا8164
اخزا8162
تملی807
آسام
آسام2
آسام4
افاد51
افاد514
افاد52
تسه9205
تسه92052
افاد524
افاد53
افاد534
افاد54
افاد544
افاد55
افاد554
کیش1402
کیش14022
تسه9808
تسه98082
تملی808
افاد61
افاد614
افاد62
افاد624
تملی809
تسه9809
تسه98092
اخزا817
اخزا8172
اخزا8174
اخزا818
اخزا8182
اخزا8184
کاریس
کاریس2
کاریس4
افاد71
افاد72
افاد73
تسه9206
تسه92062
افاد734
افاد74
افاد744
تسه9810
صچاد
تسه98102
صچاد2
افاد81
صچاد4
افاد814
افاد82
صمپنا2
صمپنا22
افاد824
افاد83
صمپنا24
افاد84
افاد844
تسه9207
تسه92072
ونچر
ونچر4
تسه9811
تسه98112
تابان01
تابان012
تابان02
تابان022
تابان03
تابان032
تابان034
نوآور
نوآور4
گنجین
گنجین2
گنجین4
اخزا819
اخزا8192
اخزا8194
اخزا820
اخزا8202
اخزا8204
اخزا821
اخزا8212
اخزا8214
اراد11
اراد114
اراد12
اراد124
اراد13
اراد134
اراد21
اراد214
اراد22
تسه9208
اراد224
تسه92082
اراد23
اراد24
اراد242
اراد244
کرونا1
کرونا12
سپهر
سپهر2
کرونا2
کرونا22
سپهر4
آساس
آساس2
آساس4
تسه9812
تسه98122
تسه9901
تسه9209
تسه99012
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
دومینو4
تسه9902
تسه99022
کرمان02
کرمان022
اراد31
اراد314
اراد32
اراد324
تسه9903
تسه99032
اراد33
اراد334
اراد34
اراد344
صایتل
صایتل2
صایتل4
اراد35
اراد354
اراد36
اراد362
اراد364
تسه9210
تسه92102
اخزا901
اخزا9012
اخزا9014
اخزا902
اخزا9022
اخزا9024
اخزا903
اخزا9032
اخزا9034
اخزا904
اخزا9042
اخزا9044
اخزا905
اخزا9052
اخزا9054
آوا
آوا2
آوا4
داریک
داریک2
داریک4
تسه9904
تسه99042
رهن0104
رهن01042
اراد37
اراد374
اراد38
اراد384
اراد39
اراد394
تسه9211
تسه8907
تسه92112
تسه89072
اراد40
تسه8908
تسه89082
اراد404
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه89102
تسه8911
تسه89112
تسه8912
تسه89122
تسه9001
تسه90012
اراد41
اراد414
اراد42
اراد424
اراد43
اراد432
صدانا
صدانا2
اراد434
مدیر
مدیر2
مدیر4
اراد44
اراد444
اراد45
اراد454
تسه9905
تسه99052
صگلوکز
صگلوکز2
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
اراد46
اراد464
اراد47
اراد474
اراد48
اراد484
اراد49
اراد494
استارز
پرشیا97
پرشیا972
اراد50
اراد502
پرشیا974
اراد504
اراد51
ومدکو2
اراد514
ومدکو22
اراد524
تسه9301
اراد53
تسه93012
اراد534
تسه9906
تسه99062
ذوب تبعی9912
وملل تبعی9912
اراد54
اراد544
حرم03
حرم032
گلگهر1
گلگهر12
تسه9907
تسه99072
اخزا906
اخزا9062
اخزا9064
اخزا907
اخزا9072
اخزا9074
اخزا908
اخزا9082
اخزا9084
صبصیر
صبصیر2
تسه9908
تسه99082
اراد55
اراد554
اراد56
اراد564
اراد57
اراد572
اراد574
پویا
پویا4
اراد58
اراد582
اراد584
اراد59
تسه9302
تسه93022
اراد594
شستان03
ثروت
تسه9303
تسه93032
صبوتا2
اراد60
اراد604
اخزا909
اخزا9092
اخزا9094
تسه9909
تسه99092
اراد61
اراد614
اراد62
اراد624
اراد63
اراد634
اخزا910
اخزا9102
اخزا9104
اراد64
اراد644
ویسرو
ویسرو4
اراد65
اراد654
اراد66
اراد664
اراد67
اراد674
اراد68
اراد682
اراد684
زرین
زرین2
زرین4
اراد69
اراد694
تسه9910
تسه99102
مارون ت.ف0010
اراد70
اراد704
اراد71
مهان01
مهان014
مهان02
مهان024
اراد72
اراد724
اراد73
اراد734
اراد74
اراد744
اراد75
اراد754
تسه9911
تسه99112
فراز
فراز2
فراز4
تابان04
تابان042
اخزا911
اخزا9112
اخزا9114
پیشگام
پیشگام4
شپاس ت.ف0011
تسه9304
تسه93042
اراد76
اراد764
اراد77
اراد774
اراد78
اراد784
اراد79
اراد794
اراد814
اراد82
اراد824
اراد83
اراد834
تسه9912
تسه99122
اخزا914
اخزا9142
اخزا9144
اراد84
اراد844
الماس
الماس2
الماس4
صکاشی
سپیدما
صکاشی2
سپیدما2
سپیدما4
تسه9305
تسه93052
صبا1404
صبا14042
صبا14044
تسه0001
تسه00012
نسیم
نسیم4
تسه0002
تسه00022
تسه9306
تسه93062
اخزا916
اخزا9162
اخزا9164
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
پاسار04
پاسار042
اخزا917
اخزا9172
اخزا9174
اخزا918
اخزا9182
اخزا9184
اراد85
اراد854
اراد86
اراد862
اراد864
اراد87
اراد872
اراد874
ومهان ت.ف0109
کیش0211
اخزا004
اخزا0042
اخزا0044
شپاس ت.ف0103
اخزا001
اخزا0012
اخزا0014
اخزا002
تسه9307
اخزا0022
تسه93072
اخزا0024
اخزا003
اخزا0032
اخزا0034
اخزا005
اخزا0052
اخزا0054
اخزا006
اخزا0062
اخزا0064
کگهرت.ف0203
تسه0003
تسه00032
دیزل04
تسه9308
تسه93082
کامیاب
کامیاب2
سیناد
سیناد2
شگویات.ف0104
سمگا1ت.ف0104
سمگا2ت.ف0104
پادا
پادا2
کمان
تسه9309
تسه93092
صامیا
صامیا2
صمگا
صمگا2
تسه9310
تسه93102
تسه0004
تسه00042
تسه9311
تسه93112
پیشرفت
ضذوب900
ضذوب901
صایتل2
ضذوب902
صایتل22
صایتل24
ضذوب903
ضذوب904
ضذوب905
تسه9312
ضذوب906
تسه93122
ضذوب907
اعتماد
طذوب902
اعتماد2
اعتماد4
طذوب903
طذوب904
رایان
رایان2
اخزا007
اخزا0072
اخزا0074
اخزا008
اخزا0082
اخزا0084
اراد88
اراد884
اراد89
اراد894
تسه9401
تسه94012
تسه0005
تسه00052
تبریز97
تبریز972
سکرد98
سکرد982
تسه9402
تسه94022
تدبیر04
صایند
صایند2
صایند4
کرمان03
ضاریا1200
تسه9403
تسه94032
ضاریا1203
ضاریا1204
ضاریا1205
ضفرابورس1200
سخند
سخند2
سخند4
صخابر
صخابر2
ضفرابورس1206
تسه9404
تسه94042
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثبات
ثبات2
ثبات4
اراد90
اراد904
ضاریان1200
تسه9405
تسه94052
ضاریان1202
ضاریان1204
ضشراز1200
ضشراز1201
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
ضشراز1203
مشهد973
مشهد9732
ضشراز1204
ضزاگرس1200
ضزاگرس1203
ضزاگرس1205
ضزاگرس1206
ضشگویا1200
صغرب
صغرب4
ضشگویا1201
تسه9406
تسه94062
ضشگویا1202
ضشگویا1203
اخزا1
ضشگویا1204
ضشگویا1206
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
تسه9407
تسه94072
آگاس
آگاس2
آگاس4
تسه0006
تسه00062
اخزا009
اخزا0092
اخزا0094
تسه9408
تسه94082
تسه9409
تسه94092
صدانا98
صدانا982
تسه9410
تسه94102
داریوش
داریوش2
داریوش4
اخزا010
اخزا0102
اخزا0104
اخزا2
کارا
اخزا22
کارا2
کارا4
اخزا3
تسه0007
اخزا32
تسه00072
اوج
اخزا4
اخزا42
اوج4
اخزا44
ویستا
اخزا5
ویستا2
اخزا52
ویستا4
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
ثمین
ثمین2
سورین
اراد91
اراد914
اراد92
اراد924
تسه0008
تسه00082
تسه9411
تسه94112
همارون0209
اراد93
اراد934
رماس
رماس2
کرمان39
اراد94
اراد944
انتخاب05
سپهر
ضداریوش900
ضداریوش902
ضداریوش903
ضداریوش904
اجاد1
اجاد12
گردش95
گنبد
تسه0009
تسه00092
تسه9412
تسه9002
تسه94122
تسه90022
صشرق99
گردش952
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
تسه9501
تسه95012
آتیمس
آتیمس2
آتیمس4
مسکن1
مسکن12
جوپار99
جوپار992
تسه9502
تسه9004
تسه95022
تسه90042
نارنج
نارنج2
ماهان99
ماهان992
ضکاریس900
ضکاریس901
ضکاریس902
تسه9503
ضکاریس903
تسه95032
ضکاریس300

روش بازارگردانی مبتنی بر حراج
بازارگردان تامين سرمايه كاردان
تعهد معاملات روزانه 25,000
دامنه نوسانات درصد 50
اجازه معاملات بلوک دارد
سفارش انباشته 250
دامنه مظنه درصد 1
(Tick) فاصله های قیمتی ریال 1
شرح کارمزد خرید فروش مجموع بازار ها حداکثر مبلغ کارمزد خرید حداکثر مبلغ کارمزد فروش جمع کارمزدها
کارمزد کارگزاران 0.0006 0.0006 0.0012 50 50 100
کارمزد فرابورس 0.0001 0.0001 0.0002 20 20 40
کارمزد سپرده‌گذاری 0.000015 0.000015 0.00003 6 6 12
کارمزد مدیریت فناوری 0.0001 0.0001 0.0002 4 4 8
مجموع بازار ها 0.000725 0.000725 0.00145
ادامه...
صنعت اوراق تامين مالي
نماد پایانی YTM 20 روز
اخزا0051 634,300 YTM
اخزا0011 614,720 YTM
اخزا0021 593,380 YTM
اراد501 1 YTM
اراد1041 979,240 YTM
ادامه...
اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
نماد پایانی YTM 20 روز
اجاد421 1 YTM
اجاد31 1 YTM
اجاد11 1/05 YTM
اجاد271 1 YTM
اجاد231 1 YTM
خروجی اکسل
تاریختعدادقیمت پایانیحجمارزشYTM پایانی
1399-02-14 1 1,010,000 254 256/54 19/72%
1397-07-21 1 1,000,000 7 7 21/04%
1397-07-18 1 1,000,000 250 250 21/04%
1396-07-19 2 1,050,003 457 479/85 18/81%
1396-07-18 3 1,058,435 457 483/7 18/46%
1395-12-24 100 1,000,000 2,500,000 2,500 20/98%
1
تعداد رکورد:
فهرست نمادهای اختیار معامله اجاد41

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام اوراق: اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224
نماد: اجاد41
نام لاتین: SOV.IJR4-GrA210314
نمونیک: I41Q1
کد ISIN: IRB3SI4199C1
بازار: اوراق با درآمد ثابت
گروه صنعت: اوراق تامين مالي
زیرگروه صنعت: اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
ناشر:
بانی:
امین:
عامل فروش:
حسابرس:
ضامن:
متعهد پذیره نویسی:
بازار گردان:
آدرس شرکت: 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
سایت: -
ایمیل: 
مدیر عامل: 
اعضای هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
در حال دریافت اطلاعات
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما