ایران

اجاره دولت آپرورش-کاردان991118 (اجاد27)


آرم شرکت تعریف نشده است
قیمت پایانی
999,000
0 0 %
آخرین قیمت
999,000
0 0 %
  • مشخصات اوراق
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت نماد
  • اختیار معامله
  • پیام های ناظر بازار
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
در حال دریافت اطلاعات
نام اوراق اجاره دولت آپرورش-کاردان991118
نام لاتین SOV.IJR2-KRD210206
کد ISIN IRB3SI2799B1
نمونیک I27Q1
نماد معاملاتی اجاد27
بازار اوراق با درآمد ثابت
گروه صنعت اوراق تامين مالي
زیر گروه صنعت اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
نام اوراق اجاره دولت آپرورش-کاردان991118
(مبلغ اسمی هر ورقه (ریال 1,000,000
(مبلغ کل اوراق(میلیون ریال 1,000,000
(مبلغ پذیرش شده(میلیون ریال 1,000,000
تاریخ انتشار 1395/11/18
(مدت اوراق(ماه 48
موضوع انتشار بازپرداخت بدهي هاي وزارت آموزش و پرورش
نوع اوراق اجاره
نرخ سود اسمی %20
تعداد کل اوراق 1,000,000
تعداد اوراق پذیرش شده 1,000,000
تاریخ سررسید 1399/11/18
تاریخ پرداخت اولین سود 1396/05/18
مواعد پرداخت سود 6 ماه
ناشر واسط مالي شهريور سوم
متعهد پذیره نویس شركت تامين سرمايه كاردان
ضامن سازمان برنامه و بودجه كل كشور
عامل پرداخت سود شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
بانی وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازارگردان شركت تامين سرمايه كاردان
عنوان سند دریافت فایل
مصوبه هيات وزيران
مجوز معاف از ثبت
اطلاعيه پذيره‌نويسي
جدول اكسل سود
خروجی اکسل
زمانمبلغ سود هر ورقه
1399/11/18 99,726/03
1399/11/18 1,000,000
1399/05/18 100,273/97
1398/11/18 99,726/03
1398/05/18 100,273/97
1397/11/18 99,726/03
1397/05/18 100,273/97
1396/11/18 99,453/55
1396/05/18 100,546/45
دانلود جدول سودهای روزشمار
وضعیت نماد مجاز
دامنه نوسان مجاز
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 999
بیشترین قیمت 1010000
کمترین قیمت 999000
قیمت پایانی 999,000
YTM 21/23%
آخرین قیمت 999,000
YTM 21/23%
عرضه تقاضا
تعداد حجم YTM قیمت قیمت YTM حجم تعداد
00-%0999,00021/17%2,5001
00-%00-%00
00-%00-%00
همه موارد
تسه9503
تسه95032
افاد61
افاد614
افاد62
اخزا6
اخزا62
رهن9704
رهن97042
کاریس
کاریس2
کاریس4
افاد71
افاد72
تسه9206
تسه92062
افاد73
افاد734
افاد74
صچاد
صچاد2
صچاد4
تسه9504
تسه95042
صمپنا2
صمپنا22
فولاد97
صمپنا24
تسه9207
تسه92072
تسه9505
تسه95052
صامید
صامید2
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
اخزا10
اخزا104
تسه9506
تسه95062
تسه9208
تسه9006
تسه92082
تسه90062
سپهر
سپهر2
سپهر4
آساس
آساس2
آساس4
لوتوس99
لوتوس992
تسه9209
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
گندم9707
گندم97072
گندم97074
امید99
امید992
پارس9607
پارس96072
صایتل
صایتل2
صایتل4
تسه9507
تسه95072
تسه9210
تسه92102
تسه9007
تسه90072
تسه9508
تسه95082
سخا1
سخا2
تسه8907
تسه89072
تسه9211
تسه92112
تسه8908
تسه89082
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه9509
تسه89102
تسه95092
تسه8911
رویش
تسه89112
رویش4
تسه8912
تسه89122
تسه9001
آتی1
تسه90012
رفاه96
صدانا
صدانا2
اخزا11
اخزا112
تسه9510
تسه95102
صگلوکز
صگلوکز2
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
اجاد272
سلامت2
سلامت22
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
پرشیا97
پرشیا972
سلامت1
سلامت12
پرشیا974
ومدکو2
ومدکو22
تسه9301
تسه93012
تسه9511
تسه95112
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
گلگهر1
گلگهر12
تسه9601
تسه96012
تسه9008
حکمتخ1
تسه90082
صبصیر
صبصیر2
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
تسه9302
تسه93022
تسه9009
تسه90092
تسه9303
تسه93032
هرمزخ3
صبوتا2
بوتان
بوتان4
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
تسه9602
تسه96022
تسه9603
تسه96032
جوپار
تسه9604
جوپار2
تسه96042
تسه9605
تسه96052
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
تسه9010
سخاب6
تسه90102
سخاب62
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
آرمانی4
تسه9606
تسه96062
تسه9304
تسه93042
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
تسه9607
تسه96072
تسه9011
تسه90112
حسیرتبعی9708
گندم2
گندم22
گندم24
تسه9608
تسه96082
اخزا611
اخزا6112
الماس
الماس2
اخزا601
اخزا6012
صکاشی
صکاشی2
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
تسه9305
اخزا6034
تسه93052
کرمان98
کرمان982
سلامت6
سلامت62
سلامت64
تسه9609
تسه96092
تسه9012
تسه90122
نسیم
اخزا604
اخزا6042
نسیم4
اخزا6044
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
تسه9101
تسه91012
شرق1400
اشاد1
اشاد12
اشاد14
تسه9306
تسه93062
تسه9610
تسه96102
تسه9102
تسه91022
مشهد9612
اخزا607
مشهد96122
اخزا6072
مشهد96124
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا612
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا615
اخزا6152
صسکن
اخزا6154
صسکن2
تملی611
تسه9611
تسه96112
تسه96114
صینا1
افاد1
افاد12
صمپنا
افاد14
صمپنا2
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
تملی612
انصا1
تسه9307
انصا12
اشاد3
تسه93072
اشاد32
انصا14
اشاد34
اشاد4
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
تسه9308
تامین97
تسه93082
تامین972
تسه9612
تسه96122
تسه96124
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
تسه9104
تسه91042
شستا993
شستا994
شستا9942
افاد2
افاد24
اشاد2
اشاد24
تسه9701
تسه97012
تسه97014
آشناتک
تملی701
تسه9309
تسه93092
صامیا
بعثت
صامیا2
صمگا
صمگا2
شرق
ماهان
تملی702
تسه9310
تسه93102
پانفت1
سعدی
تسه9702
تسه97022
تسه97024
صبا1401
صبا14012
تهران1
اخزا621
اخزا622
تسه9105
اخزا623
تسه91052
اخزا6232
اخزا6234
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
تملی703
تسه9311
تسه9703
تسه93112
تسه97032
مجد2
مجد22
مجد24
کورش99
کورش992
صایتل2
صایتل22
صایتل24
تسه9704
تسه97042
تسه9312
تسه93122
تملی704
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
ریل1401
ریل14012
اوصتا
اوصتا2
رایان
اوصتا4
رایان2
البرز02
البرز022
تسه9401
تسه94012
تملی705
تبریز97
تبریز972
تسه9106
تسه9705
تسه91062
تسه97052
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
سکرد98
شستا004
سکرد982
شستا0042
تسه9402
اخزا701
تسه94022
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
اخزا7064
اخزا707
اخزا7074
صایند
صایند2
صایند4
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
اخزا709
اخزا7092
تسه9403
اخزا710
تسه94032
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
تسه9706
تسه97062
سخند
تملی706
سخند2
سخند4
صخابر
صخابر2
قرن99
قرن992
تسه9404
تسه94042
حکمت01
تسه9107
تسه91072
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
تملی708
تسه9708
گولان
تسه97082
تملی709
تسه9709
تسه97092
تسه9405
تسه94052
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
مبین014
مبین015
مبین016
مبین0162
مشهد971
تسه9710
مشهد9712
تسه97102
آسامید
مشهد972
آسامید2
مشهد9722
آسامید4
تملی710
مشهد973
مشهد9732
تسه9108
تسه91082
اروند01
اروند02
اروند03
اروند04
اروند042
اروند05
اروند052
اروند06
اروند062
اروند07
اروند072
ماهان01
تملی711
صغرب
تسه9711
تسه97112
صغرب4
تسه9406
کرمان00
تسه94062
گهر1
گهر12
اخزا1
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
کرج97
حریل02
کرج972
شستا005
اخزا715
اخزا7152
قم971
اخزا716
قم9712
اخزا7162
اخزا7164
قم972
قم9722
قم973
اروند08
قم9732
اروند082
تسه9407
اروند09
تسه94072
اروند10
اروند102
اروند11
اروند112
اخزا717
تسه9109
تسه91092
تسه9712
تسه97122
تملی712
آگاس
آگاس2
تملی801
آگاس4
تسه9801
تسه98012
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا719
اخزا7192
اخزا720
اخزا7202
اخزا721
اخزا7212
اخزا722
اخزا7222
اخزا723
اخزا7232
تملی803
تسه9803
تسه98032
تسه9110
تسه91102
تسه9408
تسه94082
تسه9804
تسه98042
تملی804
تسه9111
تسه91112
اخزا803
تسه9409
تسه94092
اخزا811
اخزا814
اخزا8142
ومدکو1
ومدکو12
صدانا98
اخزا801
صدانا982
ومدکو14
اخزا802
مراز1
مراز12
تسه9410
اخزا804
تسه94102
مراز14
ربوتا
اخزا8044
اخزا805
اخزا8052
تسه9112
تسه91122
اخزا806
اخزا807
اخزا8072
صایان1
صایان12
اخزا808
صپارس
صپارس2
اخزا2
اخزا809
اخزا22
صپارس4
اخزا8092
اخزا3
اخزا810
اخزا32
اخزا4
اخزا812
اخزا42
اخزا8122
تسه9201
اخزا44
تسه92012
اخزا5
اخزا813
اخزا52
اخزا8132
اخزا54
آکورد
اخزا815
آکورد2
اخزا8152
آکورد4
مسکن94
دارا
دارا2
دارا4
تملی805
تسه9805
تسه98052
شلرد02
تسه9411
تسه94112
تسه9202
تسه92022
اجاد1
اجاد12
دزفول
دزفول2
گردش95
تسه9002
تسه90022
تسه9412
تسه94122
تسه9203
تسه92032
صشرق99
گردش952
تسه9806
تسه98062
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
تملی806
تسه9501
تسه95012
پارتین
آتیمس
آتیمس2
مسکن1
مسکن12
تسه9204
تسه92042
جوپار99
جوپار992
تسه9004
تسه90042
تسه9807
تسه98072
تسه9502
تسه95022
دمعیار
افاد4
اخزا816
اخزا8162
نارنج
تملی807
آسام
نارنج2
آسام2
آسام4
افاد51
تسه9205
تسه92052
افاد514
افاد52
افاد524
ماهان99
افاد53
ماهان992
افاد534
افاد54
افاد544
افاد55
کیش1402
کیش14022
تسه9808
تسه98082

روش بازار گردانی مبتنی بر حراج
بازار گردان شركت تامين سرمايه كاردان
تعهد معاملات روزانه 10,000
دامنه نوسان درصد 50
اجازه معاملات بلوک دارد
سفارش انباشته 100
دامنه مظنه 1 درصد
(Tick) فاصله های قیمتی ریال 1
شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر مبلغ کارمزد خرید ( میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد فروش ( میلیون ریال) جمع کارمزدها
کارمزد کارگزاران 0.0006 0.0006 0.0012 50 50 100
کارمزد فرابورس 0.0001 0.0001 0.0002 20 20 40
کارمزد سپرده‌گذاري 0.000015 0.000015 0.00003 6 6 12
کارمزد مديريت فناوري 0.0001 0.0001 0.0002 4 4 8
جمع 0.000725 0.000725 0.00145
ادامه...
صنعت اوراق تامين مالي
نماد پایانی YTM 20 روز
اشاد101 919,923 YTM
سخاب71 992,415 YTM
اخزا7011 992,246 YTM
اخزا7031 880,166 YTM
اشاد91 966,208 YTM
ادامه...
اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
نماد پایانی YTM 20 روز
اجاد221 984,999 YTM
اجاد11 991,002 YTM
اجاد231 994,000 YTM
اجاد241 1 YTM
اجاد251 995,991 YTM
تاریخ تعداد قیمت پایانی حجم ارزش پایانی YTM
1398-09-10 1 999,000 1 999,000 21/24%
1398-07-30 2 1,000,000 6,636 6/64 21/13%
1398-06-12 1 1,010,000 1 1/01 20/15%
1398-01-19 1 1,000,000 25 25 21/09%
1397-11-01 1 1,020,000 15 15/3 19/69%
1397-10-22 4 999,962 2,609 2/61 21/05%
1397-10-15 5 988,000 801 791/39 21/86%
1397-10-03 2 988,000 16 15/81 21/86%
1397-10-02 3 988,000 33 32/6 21/86%
1397-09-27 1 988,000 50 49/4 21/86%
فهرست نمادهای اختیار معامله اجاد27

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام اوراق: اجاره دولت آپرورش-کاردان991118
نماد: اجاد27
نام لاتین: SOV.IJR2-KRD210206
نمونیک: I27Q1
کد ISIN: IRB3SI2799B1
بازار: اوراق با درآمد ثابت
گروه صنعت: اوراق تامين مالي
زیرگروه صنعت: اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
ناشر:
بانی:
امین:
عامل فروش:
حسابرس:
ضامن:
متعهد پذیره نویسی:
بازار گردان:
آدرس شرکت: 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
سایت: 
ایمیل: 
مدیر عامل: 
اعضای هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما