ایران

اسنادخزانه-م12بودجه97-980530 (اخزا712)


آرم شرکت تعریف نشده است
قیمت پایانی
991,083
0 0 %
آخرین قیمت
991,076
-7 0 %
  • مشخصات اوراق
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت نماد
  • اختیار معامله
  • پیام های ناظر بازار
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
در حال دریافت اطلاعات
نام اوراق اسنادخزانه-م12بودجه97-980530
نام لاتین TreasuryBill190821
کد ISIN IRB3TB439851
نمونیک TB431
نماد معاملاتی اخزا712
بازار اوراق با درآمد ثابت
گروه صنعت اوراق تامين مالي
زیر گروه صنعت اسناد خزانه اسلامي
نام اوراق اسنادخزانه-م12بودجه97-980530
(مبلغ اسمی هر ورقه (ریال 1,000,000
(مبلغ کل اوراق(میلیون ریال 10,000,000
(مبلغ پذیرش شده(میلیون ریال 10,000,000
تاریخ انتشار 1397/05/30
(مدت اوراق(ماه 12
موضوع انتشار تسويه بدهي هاي بندهاي (هـ) و(م) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور
نوع اوراق اسناد خزانه
نرخ سود اسمی %0
تعداد کل اوراق 10,000,000
تعداد اوراق پذیرش شده 10,000,000
تاریخ سررسید 1398/05/30
تاریخ پرداخت اولین سود 1398/05/30
مواعد پرداخت سود 0 ماه
ناشر وزارت امور اقتصادي و دارايي
ضامن خزانه داري كل كشور
عامل پرداخت سود شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه
عنوان سند دریافت فایل
مصوبه هيات وزيران
مجوز انتشار
خروجی اکسل
زمانمبلغ سود هر ورقه
1398/05/30 1,000,000
دانلود جدول سودهای روزشمار
وضعیت نماد ممنوع-متوقف
دامنه نوسان مجاز
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9,910/83
بیشترین قیمت 992000
کمترین قیمت 991076
قیمت پایانی 991,083
YTM 22/67%
آخرین قیمت 991,076
YTM 22/69%
عرضه تقاضا
تعداد حجم YTM قیمت قیمت YTM حجم تعداد
همه موارد
تسه9503
تسه95032
افاد61
افاد614
افاد62
اخزا6
اخزا62
رهن9704
رهن97042
کاریس
کاریس2
کاریس4
افاد71
افاد72
تسه9206
تسه92062
افاد73
افاد734
افاد74
صچاد
صچاد2
صچاد4
تسه9504
تسه95042
صمپنا2
صمپنا22
فولاد97
صمپنا24
تسه9207
تسه92072
تسه9505
تسه95052
صامید
صامید2
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
اخزا10
اخزا104
تسه9506
تسه95062
تسه9208
تسه9006
تسه92082
تسه90062
سپهر
سپهر2
سپهر4
آساس
آساس2
آساس4
لوتوس99
لوتوس992
تسه9209
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
گندم9707
گندم97072
گندم97074
امید99
امید992
پارس9607
پارس96072
صایتل
صایتل2
صایتل4
تسه9507
تسه95072
تسه9210
تسه92102
تسه9007
تسه90072
تسه9508
تسه95082
سخا1
سخا2
تسه8907
تسه89072
تسه9211
تسه92112
تسه8908
تسه89082
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه9509
تسه89102
تسه95092
تسه8911
رویش
تسه89112
رویش4
تسه8912
تسه89122
تسه9001
آتی1
تسه90012
رفاه96
صدانا
صدانا2
اخزا11
اخزا112
تسه9510
تسه95102
صگلوکز
صگلوکز2
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
اجاد272
سلامت2
سلامت22
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
پرشیا97
پرشیا972
سلامت1
سلامت12
پرشیا974
ومدکو2
ومدکو22
تسه9301
تسه93012
تسه9511
تسه95112
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
گلگهر1
گلگهر12
تسه9601
تسه96012
تسه9008
حکمتخ1
تسه90082
صبصیر
صبصیر2
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
تسه9302
تسه93022
تسه9009
تسه90092
تسه9303
تسه93032
هرمزخ3
صبوتا2
بوتان
بوتان4
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
تسه9602
تسه96022
تسه9603
تسه96032
جوپار
تسه9604
جوپار2
تسه96042
تسه9605
تسه96052
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
تسه9010
سخاب6
تسه90102
سخاب62
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
آرمانی4
تسه9606
تسه96062
تسه9304
تسه93042
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
تسه9607
تسه96072
تسه9011
تسه90112
حسیرتبعی9708
گندم2
گندم22
گندم24
تسه9608
تسه96082
اخزا611
اخزا6112
الماس
الماس2
اخزا601
اخزا6012
صکاشی
صکاشی2
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
تسه9305
اخزا6034
تسه93052
کرمان98
کرمان982
سلامت6
سلامت62
سلامت64
تسه9609
تسه96092
تسه9012
تسه90122
نسیم
اخزا604
اخزا6042
نسیم4
اخزا6044
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
تسه9101
تسه91012
شرق1400
اشاد1
اشاد12
اشاد14
تسه9306
تسه93062
تسه9610
تسه96102
تسه9102
تسه91022
مشهد9612
اخزا607
مشهد96122
اخزا6072
مشهد96124
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا612
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا615
اخزا6152
صسکن
اخزا6154
صسکن2
تملی611
تسه9611
تسه96112
تسه96114
صینا1
افاد1
افاد12
صمپنا
افاد14
صمپنا2
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
تملی612
انصا1
تسه9307
انصا12
اشاد3
تسه93072
اشاد32
انصا14
اشاد34
اشاد4
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
تسه9308
تامین97
تسه93082
تامین972
تسه9612
تسه96122
تسه96124
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
تسه9104
تسه91042
شستا993
شستا994
شستا9942
افاد2
افاد24
اشاد2
اشاد24
تسه9701
تسه97012
تسه97014
آشناتک
تملی701
تسه9309
تسه93092
صامیا
بعثت
صامیا2
صمگا
صمگا2
شرق
ماهان
تملی702
تسه9310
تسه93102
پانفت1
سعدی
تسه9702
تسه97022
تسه97024
صبا1401
صبا14012
تهران1
اخزا621
اخزا622
تسه9105
اخزا623
تسه91052
اخزا6232
اخزا6234
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
تملی703
تسه9311
تسه9703
تسه93112
تسه97032
مجد2
مجد22
مجد24
کورش99
کورش992
صایتل2
صایتل22
صایتل24
تسه9704
تسه97042
تسه9312
تسه93122
تملی704
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
ریل1401
ریل14012
اوصتا
اوصتا2
رایان
اوصتا4
رایان2
البرز02
البرز022
تسه9401
تسه94012
تملی705
تبریز97
تبریز972
تسه9106
تسه9705
تسه91062
تسه97052
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
سکرد98
شستا004
سکرد982
شستا0042
تسه9402
اخزا701
تسه94022
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
اخزا7064
اخزا707
اخزا7074
صایند
صایند2
صایند4
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
اخزا709
اخزا7092
تسه9403
اخزا710
تسه94032
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
تسه9706
تسه97062
سخند
تملی706
سخند2
سخند4
صخابر
صخابر2
قرن99
قرن992
تسه9404
تسه94042
حکمت01
تسه9107
تسه91072
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
تملی708
تسه9708
گولان
تسه97082
تملی709
تسه9709
تسه97092
تسه9405
تسه94052
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
مبین014
مبین015
مبین016
مبین0162
مشهد971
تسه9710
مشهد9712
تسه97102
آسامید
مشهد972
آسامید2
مشهد9722
آسامید4
تملی710
مشهد973
مشهد9732
تسه9108
تسه91082
اروند01
اروند02
اروند03
اروند04
اروند042
اروند05
اروند052
اروند06
اروند062
اروند07
اروند072
ماهان01
تملی711
صغرب
تسه9711
تسه97112
صغرب4
تسه9406
کرمان00
تسه94062
گهر1
گهر12
اخزا1
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
کرج97
حریل02
کرج972
شستا005
اخزا715
اخزا7152
قم971
اخزا716
قم9712
اخزا7162
اخزا7164
قم972
قم9722
قم973
اروند08
قم9732
اروند082
تسه9407
اروند09
تسه94072
اروند10
اروند102
اروند11
اروند112
اخزا717
تسه9109
تسه91092
تسه9712
تسه97122
تملی712
آگاس
آگاس2
تملی801
آگاس4
تسه9801
تسه98012
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا719
اخزا7192
اخزا720
اخزا7202
اخزا721
اخزا7212
اخزا722
اخزا7222
اخزا723
اخزا7232
تملی803
تسه9803
تسه98032
تسه9110
تسه91102
تسه9408
تسه94082
تسه9804
تسه98042
تملی804
تسه9111
تسه91112
اخزا803
تسه9409
تسه94092
اخزا811
اخزا814
اخزا8142
ومدکو1
ومدکو12
صدانا98
اخزا801
صدانا982
ومدکو14
اخزا802
مراز1
مراز12
تسه9410
اخزا804
تسه94102
مراز14
ربوتا
اخزا8044
اخزا805
اخزا8052
تسه9112
تسه91122
اخزا806
اخزا807
اخزا8072
صایان1
صایان12
اخزا808
صپارس
صپارس2
اخزا2
اخزا809
اخزا22
صپارس4
اخزا8092
اخزا3
اخزا810
اخزا32
اخزا4
اخزا812
اخزا42
اخزا8122
تسه9201
اخزا44
تسه92012
اخزا5
اخزا813
اخزا52
اخزا8132
اخزا54
آکورد
اخزا815
آکورد2
اخزا8152
آکورد4
مسکن94
دارا
دارا2
دارا4
تملی805
تسه9805
تسه98052
شلرد02
تسه9411
تسه94112
تسه9202
تسه92022
اجاد1
اجاد12
دزفول
دزفول2
گردش95
تسه9002
تسه90022
تسه9412
تسه94122
تسه9203
تسه92032
صشرق99
گردش952
تسه9806
تسه98062
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
تملی806
تسه9501
تسه95012
پارتین
آتیمس
آتیمس2
مسکن1
مسکن12
تسه9204
تسه92042
جوپار99
جوپار992
تسه9004
تسه90042
تسه9807
تسه98072
تسه9502
تسه95022
دمعیار
افاد4
اخزا816
اخزا8162
نارنج
تملی807
آسام
نارنج2
آسام2
آسام4
افاد51
تسه9205
تسه92052
افاد514
افاد52
افاد524
ماهان99
افاد53
ماهان992
افاد534
افاد54
افاد544
افاد55
کیش1402
کیش14022
تسه9808
تسه98082

اجازه معاملات بلوک دارد
(Tick) فاصله های قیمتی ریال 1
شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر مبلغ کارمزد خرید ( میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد فروش ( میلیون ریال) جمع کارمزدها
کارمزد کارگزاران 0.0006 0.0006 0.0012 50 50 100
کارمزد فرابورس 0.0001 0.0001 0.0002 20 20 40
کارمزد سپرده‌گذاري 0.000015 0.000015 0.00003 6 6 12
کارمزد مديريت فناوري 0.0001 0.0001 0.0002 4 4 8
جمع 0.000725 0.000725 0.00145
ادامه...
صنعت اوراق تامين مالي
نماد پایانی YTM 20 روز
اشاد101 919,923 YTM
سخاب71 992,415 YTM
اخزا7011 992,246 YTM
اخزا7031 880,166 YTM
اشاد91 966,208 YTM
ادامه...
اسناد خزانه اسلامي
نماد پایانی YTM 20 روز
سخاب71 992,415 YTM
اخزا7011 992,246 YTM
اخزا7031 880,166 YTM
اخزا7221 757,033 YTM
اخزا8121 685,524 YTM
تاریخ تعداد قیمت پایانی حجم ارزش پایانی YTM
1398-05-14 6 991,083 4,500 4/46 22/67%
1398-05-14 6 991,083 4,500 4/46 22/67%
1398-04-30 1 982,001 10 9/82 23/84%
1398-04-26 1 990,000 5 4/95 11/05%
1398-04-15 2 974,814 22 21/45 22/43%
1398-03-05 18 951,000 11,140 10/59 23/46%
1398-03-01 2 949,201 15,000 14/24 23/26%
1398-02-15 1 945,000 10,000 9/45 21/07%
1398-02-14 1 959,999 10 9/6 14/65%
1398-02-11 2 936,250 20 18/73 23/95%
فهرست نمادهای اختیار معامله اخزا712

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام اوراق: اسنادخزانه-م12بودجه97-980530
نماد: اخزا712
نام لاتین: TreasuryBill190821
نمونیک: TB431
کد ISIN: IRB3TB439851
بازار: اوراق با درآمد ثابت
گروه صنعت: اوراق تامين مالي
زیرگروه صنعت: اسناد خزانه اسلامي
ناشر:
بانی:
امین:
عامل فروش:
حسابرس:
ضامن:
متعهد پذیره نویسی:
بازار گردان:
آدرس شرکت: 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
سایت: 
ایمیل: 
مدیر عامل: 
اعضای هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما