ایران

اسنادخزانه-م21بودجه96-970522 (اخزا621)


آرم شرکت تعریف نشده است
قیمت پایانی
993,184
0 0 %
آخرین قیمت
993,000
-184 -0/02 %
  • مشخصات اوراق
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت ناشر
  • پیام ناظر بازار
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت اسنادخزانه-م21بودجه96-970522
نماد اخزا621
نام شرکت TreasuryBill180813
نمونیک TB281
ISIN IRB3TB289751
بازار اوراق با درآمد ثابت
صنعت اوراق تامين مالي
زیر گروه صنعت اسناد خزانه اسلامي
نام اسنادخزانه-م21بودجه96-970522
مبلغ اسمی هر ورقه 1,000,000
مبلغ کل اوراق 5,000,000
مبلغ پذیرش شده 5,000,000
تاریخ انتشار 1396/12/22
مدت(ماه) 5
موضوع تسويه بدهي ها بند (ب) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 كل كشور
موضوع اسناد خزانه
نرخ سود اسمی %0
تعداد کل اوراق 5,000,000
تعداد اوراق پذیرش شده 5,000,000
تاریخ سررسید 1397/05/22
تاریخ پرداخت اولین سود 1397/05/22
مواعد پرداخت سود 0 ماه
ناشر وزارت امور اقتصادي و دارايي
ضامن خزانه داري كل كشور
عامل پرداخت سود شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
.داده ای یافت نشد
خروجی اکسل
تاریخمبلغ سود هر ورقه
1397/05/22 1,000,000
دانلود جدول سودهای روزشمار
وضعیت نماد ممنوع-متوقف
دامنه نوسان مجاز
تعداد معاملات 0
حجم مبنا 1
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4,965/92
بیشترین قیمت 997500
کمترین قیمت 991400
قیمت پایانی 993,184
YTM 23/13%
آخرین قیمت 993,000
YTM 23/82%
عرضه تقاضا
تعداد حجم YTM قیمت قیمت YTM حجم تعداد
همه موارد
اخزا6
اخزا62
رهن9704
رهن97042
تسه9504
تسه95042
فولاد97
تسه9505
تسه95052
صامید
صامید2
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
اخزا10
اخزا104
تسه9506
تسه95062
تسه9006
تسه90062
لوتوس99
لوتوس992
گندم9707
گندم97072
گندم97074
امید99
امید992
پارس9607
پارس96072
تسه9507
تسه95072
تسه9007
تسه90072
تسه9508
تسه95082
سخا1
سخا2
تسه9509
تسه95092
رویش
رویش4
آتی1
آتی14
رفاه96
اخزا11
اخزا112
تسه9510
تسه95102
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
اجاد272
سلامت2
سلامت22
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
سلامت1
سلامت12
تسه9511
تسه95112
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
تسه9601
تسه96012
حکمتخ1
تسه9008
تسه90082
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
تسه9009
تسه90092
هرمزخ3
بوتان
بوتان4
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
تسه9602
تسه96022
تسه9603
تسه96032
تسه9604
تسه96042
جوپار
جوپار2
تسه9605
تسه96052
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
سخاب6
سخاب62
تسه9010
تسه90102
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
آرمانی4
تسه9606
تسه96062
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
تسه9607
تسه96072
تسه9011
تسه90112
حسیرتبعی9708
گندم2
گندم22
گندم24
تسه9608
تسه96082
اخزا611
اخزا6112
اخزا601
اخزا6012
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
اخزا6034
کرمان98
کرمان982
سلامت6
سلامت62
سلامت64
تسه9609
تسه96092
تسه9012
تسه90122
اخزا604
اخزا6042
اخزا6044
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
شرق1400
تسه9101
تسه91012
اشاد1
اشاد12
اشاد14
تسه9610
تسه96102
تسه9102
تسه91022
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا612
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا615
اخزا6152
اخزا6154
صسکن
صسکن2
تملی611
تسه9611
تسه96112
تسه96114
افاد1
افاد12
صینا1
افاد14
صمپنا
صمپنا2
تملی612
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
اشاد3
اشاد32
انصا1
انصا12
اشاد34
اشاد4
انصا14
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
تامین97
تامین972
تسه9612
تسه96122
تسه96124
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
شستا993
تسه9104
تسه91042
شستا994
شستا9942
افاد2
افاد24
اشاد2
اشاد24
تسه9701
تسه97012
تسه97014
آشناتک
تملی701
بعثت
تملی702
شرق
ماهان
پانفت1
تسه9702
تسه97022
سعدی
تسه97024
صبا1401
صبا14012
تهران1
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
تسه9105
اخزا6234
تسه91052
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
تملی703
تسه9703
تسه97032
مجد2
مجد22
مجد24
کورش99
کورش992
تسه9704
تسه97042
تملی704
ریل1401
ریل14012
اوصتا
اوصتا2
اوصتا4
البرز02
البرز022
تملی705
تسه9705
تسه97052
تسه9106
تسه91062
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
شستا004
شستا0042
اخزا701
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
اخزا7064
اخزا707
اخزا7074
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
اخزا709
اخزا7092
اخزا710
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
تسه9706
تسه97062
تملی706
قرن99
قرن992
حکمت01
تسه9107
تسه91072
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
تملی708
تسه9708
تسه97082
گولان
تملی709
تسه9709
تسه97092
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
مبین014
مبین015
مبین0152
مبین016
مبین0162
تسه9710
تسه97102
آسامید
آسامید2
آسامید4
تملی710
تسه9108
تسه91082
اروند01
اروند02
اروند03
اروند032
اروند04
اروند042
اروند05
اروند052
اروند06
اروند062
اروند07
اروند072
ماهان01
تملی711
تسه9711
تسه97112
کرمان00
کرمان002
گهر1
گهر12
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
حریل02
شستا005
شستا0052
اخزا715
اخزا7152
اخزا716
اخزا7162
اخزا7164
اروند08
اروند082
اروند09
اروند10
اروند102
اروند11
اروند112
اخزا717
تسه9712
تسه9109
تسه97122
تسه91092
تملی712
تملی801
تسه9801
تسه98012
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا7184
اخزا719
اخزا7192
اخزا720
اخزا7202
اخزا721
اخزا7212
اخزا722
اخزا7222
اخزا723
اخزا7232
تملی803
تسه9803
تسه98032
تسه9110
تسه91102
تسه9804
تسه98042
تملی804
تسه9111
تسه91112
اخزا803
اخزا811
اخزا8112
اخزا814
اخزا8142
اخزا801
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
اخزا802
اخزا804
مراز1
مراز12
اخزا8044
مراز14
اخزا805
ربوتا
اخزا8052
اخزا8054
اخزا806
تسه9112
اخزا8062
تسه91122
اخزا807
اخزا8072
اخزا808
صایان1
صایان12
اخزا809
صپارس
اخزا8092
صپارس2
صپارس4
اخزا810
اخزا8102
اخزا812
اخزا8122
اخزا813
تسه9201
اخزا8132
تسه92012
اخزا815
اخزا8152
دارا
دارا2
دارا4
تملی805
تسه9805
تسه98052
شلرد02
تسه9202
تسه92022
دزفول
دزفول2
تسه9203
تسه92032
تسه9806
تسه98062
تملی806
پارتین
تسه9204
تسه92042
تسه9807
تسه98072
دمعیار
دمعیار2
افاد4
اخزا816
اخزا8164
اخزا8162
تملی807
آسام
آسام2
آسام4
افاد51
افاد514
افاد52
تسه9205
تسه92052
افاد524
افاد53
افاد534
افاد54
افاد544
افاد55
افاد554
کیش1402
کیش14022
تسه9808
تسه98082
تملی808
افاد61
افاد614
افاد62
افاد624
تملی809
تسه9809
تسه98092
اخزا817
اخزا818
اخزا8182
کاریس
کاریس2
کاریس4
افاد71
افاد72
افاد73
تسه9206
تسه92062
افاد734
افاد74
افاد744
تسه9810
صچاد
تسه98102
صچاد2
افاد81
صچاد4
افاد814
افاد82
صمپنا2
صمپنا22
افاد824
افاد83
صمپنا24
افاد84
تسه9207
تسه92072
ونچر
تسه9811
تسه98112
تابان01
تابان012
تابان02
تابان022
تابان03
تابان032
نوآور
گنجین
گنجین2
گنجین4
اخزا819
اخزا8192
اخزا820
اخزا8202
اخزا821
اخزا8212
اراد11
اراد114
اراد12
اراد13
اراد21
اراد22
تسه9208
اراد224
تسه92082
اراد23
اراد24
کرونا1
کرونا12
سپهر
سپهر2
کرونا2
کرونا22
سپهر4
آساس
آساس2
آساس4
تسه9812
تسه98122
تسه9901
تسه9209
تسه99012
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
دومینو4
تسه9902
تسه99022
کرمان02
اراد314
اراد324
تسه9903
تسه99032
اراد33
اراد334
اراد34
اراد344
صایتل
صایتل2
صایتل4
اراد35
اراد354
اراد36
اراد364
تسه9210
تسه92102
اخزا902
اخزا9022
اخزا903
اخزا9032
اخزا904
آوا
آوا2
داریک
داریک2
تسه9904
تسه99042
رهن0104
رهن01042
اراد37
اراد374
اراد38
اراد384
اراد394
تسه9211
تسه8907
تسه92112
تسه89072
اراد40
تسه8908
تسه89082
اراد404
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه89102
تسه8911
تسه89112
تسه8912
تسه89122
تسه9001
تسه90012
اراد41
اراد414
اراد42
اراد424
اراد43
صدانا
صدانا2
اراد434
مدیر
اراد44
اراد444
اراد45
اراد454
تسه9905
تسه99052
صگلوکز
صگلوکز2
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
اراد46
اراد47
اراد474
اراد48
اراد484
اراد49
اراد494
استارز
پرشیا97
اراد50
پرشیا972
پرشیا974
اراد504
اراد514
ومدکو2
ومدکو22
اراد524
تسه9301
اراد53
تسه93012
اراد534
تسه9906
تسه99062
ذوب تبعی9912
وملل تبعی9912
اراد54
اراد544
حرم03
گلگهر1
گلگهر12
صبصیر
صبصیر2
تسه9302
تسه93022
تسه9303
تسه93032
صبوتا2
تسه9304
تسه93042
الماس
الماس2
صکاشی
صکاشی2
تسه9305
تسه93052
نسیم
نسیم4
تسه9306
تسه93062
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
تسه9307
تسه93072
تسه9308
تسه93082
تسه9309
تسه93092
صامیا
صامیا2
صمگا
صمگا2
تسه9310
تسه93102
تسه9311
تسه93112
صایتل2
صایتل22
صایتل24
تسه9312
تسه93122
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
رایان
رایان2
تسه9401
تسه94012
تبریز97
تبریز972
سکرد98
سکرد982
تسه9402
تسه94022
صایند
صایند2
صایند4
تسه9403
تسه94032
سخند
سخند2
سخند4
صخابر
صخابر2
تسه9404
تسه94042
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
تسه9405
تسه94052
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
صغرب
صغرب4
تسه9406
تسه94062
اخزا1
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
تسه9407
تسه94072
آگاس
آگاس2
آگاس4
تسه9408
تسه94082
تسه9409
تسه94092
صدانا98
صدانا982
تسه9410
تسه94102
اخزا2
اخزا22
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
اخزا44
اخزا5
اخزا52
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
تسه9411
تسه94112
اجاد1
اجاد12
گردش95
تسه9412
تسه9002
تسه94122
تسه90022
صشرق99
گردش952
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
تسه9501
تسه95012
آتیمس
آتیمس2
آتیمس4
مسکن1
مسکن12
جوپار99
جوپار992
تسه9502
تسه9004
تسه95022
تسه90042
نارنج
نارنج2
ماهان99
ماهان992
تسه9503
تسه95032

اجازه معاملات بلوک دارد
(Tick) فاصله های قیمتی ریال 1
شرح کارمزد خرید فروش مجموع بازار ها حداکثر مبلغ کارمزد خرید حداکثر مبلغ کارمزد فروش جمع کارمزدها
کارمزد کارگزاران 0.0006 0.0006 0.0012 50 50 100
کارمزد فرابورس 0.0001 0.0001 0.0002 20 20 40
کارمزد سپرده‌گذاری 0.000015 0.000015 0.00003 6 6 12
کارمزد مدیریت فناوری 0.0001 0.0001 0.0002 4 4 8
مجموع بازار ها 0.000725 0.000725 0.00145
ادامه...
صنعت اوراق تامين مالي
نماد پایانی YTM 20 روز
اخزا8151 734,853 YTM
اخزا8111 813,387 YTM
اخزا8091 820,569 YTM
اخزا8181 709,923 YTM
اراد501 1 YTM
ادامه...
اسناد خزانه اسلامي
نماد پایانی YTM 20 روز
اخزا8151 734,853 YTM
اخزا8111 813,387 YTM
اخزا8091 820,569 YTM
اخزا8181 709,923 YTM
اخزا8121 804,415 YTM
خروجی اکسل
تاریختعدادقیمت پایانیحجمارزشYTM پایانی
1397-05-10 29 993,184 18,040 17/92 23/13%
1397-05-09 33 990,817 25,047 24/82 29/57%
1397-05-08 32 989,769 18,190 18 30/75%
1397-05-07 13 989,849 4,219 4/18 28/18%
1397-05-06 14 989,322 10,887 10/77 27/75%
1397-05-03 20 988,504 44,032 43/53 24/87%
1397-05-02 28 986,568 8,875 8/76 27/99%
1397-05-01 29 985,908 27,422 27/04 27/98%
1397-04-31 11 985,203 3,628 3/57 28/06%
1397-04-30 21 984,666 6,370 6/27 27/79%
123
تعداد رکورد:
فهرست نمادهای اختیار معامله اخزا621

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام اوراق: اسنادخزانه-م21بودجه96-970522
نماد: اخزا621
نام لاتین: TreasuryBill180813
نمونیک: TB281
کد ISIN: IRB3TB289751
بازار: اوراق با درآمد ثابت
گروه صنعت: اوراق تامين مالي
زیرگروه صنعت: اسناد خزانه اسلامي
ناشر:
بانی:
امین:
عامل فروش:
حسابرس:
ضامن:
متعهد پذیره نویسی:
بازار گردان:
آدرس شرکت: 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
سایت: 
ایمیل: 
مدیر عامل: 
اعضای هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما