ایران

خالص سازان روی زنجان (فخالص)


آرم شرکت تعریف نشده است
قیمت پایانی
-
0 0 %
آخرین قیمت
0
0 0 %
 • اطلاعات معاملات
 • تاریخچه وضعیت ناشر
 • اطلاعات عمومی
 • هیات مدیره
 • تاریخچه وضعیت نماد
 • اطلاعیه های فرابورس
 • اخبار مرتبط
 • اطلاعات مالی
 • کدال-تدان
 • پیام ناظر بازار
 • سهامداران
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
تعداد سهام شرکت 0
حجم مبنا 15
ارزش بازار 0
EPS 0
آخرین قیمت 0
بیشترین قیمت 0
کمترین قیمت 0
وضعیت نماد
P/E 0
دامنه نوسان مجاز 0
0
عرضه تقاضا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
همه موارد
ضکاریس301
ضکاریس302
شتهران
ضکاریس303
ضکاریس304
طکاریس903
طکاریس301
اخزا6
اخزا62
طکاریس304
زملاردح
اراد95
زگلدشت
زگلدشت2
اراد954
زگلدشت4
اراد96
ارفعح
اراد964
وتعاون
رهن9704
رهن97042
وتعاونح
تابان05
تابان06
تابان07
غگلستا
غگلستا2
غگلستا4
بحکمت
تسه9504
تسه95042
فولاد97
دقاضی
دقاضی2
دقاضی4
تسه0010
تسه00102
کوثرح
بنو
بنو2
بنو4
فیلتر شیکونین4
تسه9505
تسه95052
بازرگانی معادن4
وملل
وملل2
وملل4
میدکو
میدکو2
میدکو4
میدکوح
میدکوح2
میدکوح4
صامید
صامید2
غگلپا
غگلپا2
غگلپا4
فاهوازح
ماهان2
ماهان22
یارا
تسه9005
یارا2
تسه90052
صنم
ثشرق
صنم2
وکاسپی4
صنم4
ثشرق4
کزغالح
مدیریت سبا4
اخزا7
اخزا72
وهامونح
سبحانح
اخزا74
اخزا8
اخزا82
غرب05
حکمت
اخزا84
حکمت2
اخزا9
اخزا92
حکمت4
ثتران
اخزا94
ثتران2
اخزا10
ضفرابورس1000
ثتران4
سیستم
اخزا104
سیستم2
ضفرابورس1001
ذوب
ذوب2
تسه9506
تسه95062
ذوب4
ضفرابورس1003
فن آوا
تسه9006
تسه90062
بهپاک
ضفرابورس1005
نوین
نوین2
نوین4
فن آوا2
اوان
اوان2
ضتوسن1103
فرابورس
فرابورس2
لوتوس99
لوتوس992
فرابورس4
شکبیر
شکبیر2
شکبیر4
کازرو
کازرو4
ممسنی
ممسنی2
ممسنی4
سجام
سجام2
سجام4
شلرد
شلرد2
گندم9707
گندم97072
شلرد4
وشمال
گندم97074
وشمال2
امید99
وشمال4
امید992
زنجان
زنجان2
زنجان4
سجامح
شلردح
شلردح2
پارس9607
پارس96072
طتوسن1104
نوینح
تسه9507
اراد97
تسه95072
اراد98
اراد984
فن آواح
اراد99
فن آواح2
اراد994
تسه0011
تسه00112
اتکایح
ثباغح
خفناورح
خفناورح2
اتکامح
اراد100
تسه9007
تسه90072
اراد1004
ضفرابورس1211
حسیر
حسیر2
حسیر4
وپویاح
وبرق
وبرق4
همارون0111
تسه9508
تسه95082
وپویا
وپویا2
وپویا4
وفتخارح
سخا1
مروارید
سخا2
مروارید2
اراد101
شگامرن
شگامرن2
اراد1014
اراد102
اراد1024
سرمایه لقمان4
خدمات بازنشستگی4
ضحافرین1200
غگز
غگز2
ضحافرین1202
ضحافرین1203
تسه9509
تسه95092
ضحافرین1204
رویش
رویش4
ضحافرین1205
دسانکوح
آتی1
آتی14
رفاه96
غشهداب
غشهداب2
غشهداب4
اخزا11
اخزا112
زشگزا
زشگزا2
زشگزا4
تسه9510
تسه95102
طحافرین1207
تامین سپهر4
بهپاک
بهپاک2
بهپاک4
اجاد21
اجاد212
استقلالح
اجاد22
اجاد222
پرسپولیسح
اجاد23
اجاد232
فگسترح
اجاد24
اجاد242
اخزا011
اجاد25
اخزا0112
اجاد252
اخزا0114
اراد103
اجاد26
اجاد262
اراد1034
اجاد27
اجاد272
سلامت2
سلامت22
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
میهن
میهن2
میهن4
وشمالح
مارون
سلامت1
مارون2
سلامت12
مارون4
دهدشت
ومللح
دهدشت2
ومللح2
دهدشت4
تسه9511
تسه95112
نیرو
نیرو2
نیرو4
آریان
آریان2
آریان4
کاصفا4
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
وما
وما2
وما4
سنوین
سنوین2
سنوین4
قشیرح
سرچشمه
سرچشمه2
سرچشمه4
سرچشمهح
سرچشمهح2
وحافظح
تسه9601
تسه96012
گکوثر
گکوثر2
گکوثر4
حکمتخ1
تسه9008
تسه90082
حکمتح
حکمتح2
اخزا11خ2
حکمتح4
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
تسه9009
تسه90092
آینده
آینده2
هرمزخ3
آینده4
علامت تبرک4
بوتان
تسه1400
تسه14002
بوتان4
کالا1
غدیر05
کالا12
غدیر052
کالا2
تسه1401
کالا22
هرمزف2
تسه14012
کالا3
هوگردش0201
کالا32
هرمزف3
کالا4
ضاریان1000
کالا42
هرمزف4
ودانا
ضاریان1001
ودانا2
ودانا4
ضاریان1002
وثوقح
بورس1
ضاریان1003
بورس12
حآسا
حآسا2
بورس14
بورس2
حآسا4
ضاریان1004
بورس22
تسه9602
تسه96022
بورس24
بورس3
بورس32
سپرده
صنایع امید4
سپرده2
سپرده4
انرژی سپهر4
کتوکاح
پترول
کتوکاح4
پترول2
ریشمک
ریشمک2
پترول4
حخزر2
دشیریح
فزرین2
نطرین
نطرین2
بمیلا
بمیلا2
ولشرق
ولشرق2
بمیلا4
غصینو
غصینو2
تسه9603
تسه96032
تکنار
وهورح
وهورح2
تکنار4
داراب
داراب2
وهنر-پذیره
داراب4
فسا
فسا2
کنیلو
فسا4
جهرم
جهرم2
جهرم4
حرهشا
حرهشا2
رشد
حپارساح
حرهشا4
غسنیم2
پاداش
شپاسح
فجهانح
بخاور
بخاور2
قشیر
گام010813
شرانلح
قشیر4
معیار
گام0108134
معیار 2
هبساما0302
تسه9604
تسه96042
معیار 4
جوپار
جوپار2
تسه9605
تسه96052
بپاس
بپاس2
بپاس4
خشککن4
کوثر
سخاب2
سخاب22
کوثر4
سخاب3
سخاب32
توسعه
توسعه2
سخاب4
سخاب42
دماوند2
سخاب5
سخاب52
دماوند4
سخاب6
سخاب62
بیستون4
تسه9010
تسه90102
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
سخواف
آرمانی4
سخواف2
سکاب
لیوان دردار4
هوایی سامان4
تسه9606
تسه96062
حکمت
حکمت2
غنیلی
غنیلی2
حکمت4
حکمتح
غنیلی4
حکمتح2
کرمان خودرو
حکمتح4
هجرت2
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
کشرق
کشرق2
کشرق4
آرمان
آرمان2
سوسیس ماهی4
آرمان4
فتربت2
تسه9607
تسه96072
کرمان
کرمان2
وحکمت
کرمان4
وحکمت2
تسه9011
تسه90112
خعمرا
شراز
شراز2
زبینا
شراز4
زبینا2
شتران
شتران2
زبینا4
حسیرتبعی9708
شتران4
حاریا
حاریا2
گندم2
گندم22
دشیری
گندم24
دشیری2
زقیام
زقیام2
فلات
زقیام4
فلات2
تسه9608
تسه96082
فلات4
کیسون
کیسون2
اخزا611
اخزا6112
کیسون4
سرچشمه
سرچشمه2
وکادو
وکادو2
سکابح
اخزا601
اخزا6012
سکابح4
وداناح2
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
سدبیر2
اخزا603
اخزا6032
اتکای
اخزا6034
اتکای2
وپسا
وپسا2
وپسا4
کرمان98
کرمان982
بتک
بتک2
بتک4
سلامت6
سلامت62
توریل
سلامت64
توریل2
تسه9609
تسه96092
توریل4
کنور
تبرک
تبرک2
کنور4
تبرک4
تسه9012
فین استارز4
تسه90122
اخزا604
اخزا6042
بساما
اخزا6044
بساما2
اخزا605
اخزا6052
بساما4
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
غشوکو
غشوکو2
سکارون
سکارون2
شمواد
حبندر
شپلی
خکاشا
شپلی4
خکاشا4
وآداک
وآداک2
شرق1400
تسه9101
تسه91012
اشاد1
اشاد12
اشاد14
حبندرح
ولراز
ولراز2
تاپکیش
ولراز4
تاپکیش2
سنندج2
تاپکیش4
تسه9610
سنندج4
تسه96102
غویتا
غویتا2
تسه9102
تسه91022
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
ورازی
ورازی2
اخزا6084
اخزا610
ورازی4
اخزا6102
تعاون-پذیره
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
شجم
شجم2
اخزا6094
اخزا612
شجم4
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
صنایع شیر4
اخزا6132
ولتجار
ولتجار2
اخزا6134
اخزا615
ولتجار4
اخزا6152
اخزا6154
فماک
فماک2
صسکن
صسکن2
تملی611
تسه9611
مخازن پتروشیمی4
تسه96112
تسه96114
غشهدابح
سامان
سامان2
میهنح
سامان4
حفجر2
افاد1
افاد12
صینا1
افاد14
کیسونح
کیسونح2
صمپنا
صمپنا2
تملی612
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
اشاد3
اشاد32
انصا1
انصا12
اشاد34
اشاد4
انصا14
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
فتربتح
فتربتح2
اشاد54
اشاد6
اشاد62
بساماح
اشاد64
اشاد7
اشاد72
وقوام
وقوام2
اشاد74
اشاد8
وقوام4
اشاد82
ثعتما
ثعتما2
اشاد84
اشاد9
اشاد92
ویسا
ویسا2
اشاد94
ثنورح
ویسا4
ثنظام
ثنظام2
وزمین
وزمین2
سدبیر
سدبیر2
وزمین4
تامین97
تامین972
وقوامح
شستان
شستان2
تسه9612
تسه96122
حقشم2
تسه96124
دحاوی
دحاوی2
شستا991
شستا9912
ثجوان
ثجوان2
شستا992
شستا9922
شستا993
تسه9104
تسه91042
شستا994
شستا9942
افاد2
کصدف
کصدف2
افاد24
کصدف4
اشاد2
زنگان
زنگان2
اشاد24
زنگان4
تسه9701
وملل
تسه97012
وملل2
تسه97014
وملل4
آشناتک
صنایع گلستان4
تملی701
سیمرغ2
کمینا
کپاناح
کمینا2
کمینا4
فلاتح
بمیلاح
بمیلاح2
وکوثر
بعثت
بگیلان
کباده
بگیلان2
کباده2
بگیلان4
کباده4
مادیرا
مادیرا2
مادیرا4
تملی702
شرق
شساخت
ماهان
شساخت2
شساخت4
کمرجانح
کمیناح
پانفت1
تسه9702
سعدی
تسه97022
تسه97024
صبا1401
صبا14012
تهران1
وآفر
وآفر2
زکشت
زکشت2
زکشت4
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
تسه9105
اخزا6234
تسه91052
اخزا624
اخزا6242
بمپنا
اخزا6244
بمپنا2
بمپنا4
واحصا
جورا4
واحصا2
تملی703
واحیا
واحیا2
تسه9703
تسه97032
سفاسی
سفاسی2
وملت
غسنیمح
غسنیمح2
خفناور
خفناور2
بمیلاح
مجد2
مجد22
غپونه
غپونه2
مجد24
غویتاح
پترولح
خکاوه
خکاوه2
پترولح4
فزرین
خکاوه4
فزرین2
کورش99
کورش992
فزرین4
خکرمان
خکرمان2
تامکو4
خکرمان4
موج تامین4
فزرینح
تسه9704
تسه97042
تشتاد
وفتخار
گکیش
گکیش2
جوین
جوین4
تملی704
دهدشتح
تست
دهدشتح4
ریل1401
ریل14012
فبیرا
اوصتا
اوصتا2
فبیرا4
لکما
اوصتا4
لکما2
البرز02
البرز022
لکما4
شوش
شوش2
خاور
خاور4
ثالوندح
خاورح
سلار
سلار2
داوه
وثوق
داوه4
وثوق2
نوین
نوین2
وثوق4
نوین4
سلارح
ماست غنی شده4
تملی705
قچار
تسه9705
تسه97052
قچار4
تسه9106
تسه91062
شستا001
شستا0012
کابگن
شستا002
لازما
لازما2
شستا003
شستا0032
چبسپا
شستا004
شستا0042
چبسپا4
فسدید
اخزا701
اخزا7012
پلاست
اخزا702
اخزا7022
پلاست4
پشاهن
ومعلم
ومعلم2
پشاهن4
کقزوی
ومعلم4
کقزوی2
کقزوی4
قجام
قجام2
اخزا703
اخزا7032
قجام4
بایکا
اخزا7034
بایکا2
اخزا704
اخزا7042
بایکا4
غیوان
اخزا7044
غیوان2
اخزا706
اخزا7062
چکارم
اخزا7064
چکارم2
اخزا707
لپیام
اخزا7074
لپیام2
زدشت
زدشت2
غناب
زدشت4
غناب2
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
تپمپسح
اخزا709
اخزا7092
تپمپس
اخزا710
شاوان
شاوان2
اخزا711
اخزا7112
شاوان4
اخزا712
اخزا7122
کالای پتروشیمی 4
زرند4
سیرجان4
تسه9706
تسه97062
وامیر
پلاستح
تملی706
سنوینح
قرن99
قرن992
سنوینح4
تولیددارو
حکمت01
تسه9107
تسه91072
مبین011
مبین0112
چین چین4
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
شمشاد4
قنقش
تلیسهح
پتروشیمی تبریز4
سمایه
قجامح
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
فنابا4
مادیرا4
کگهر
کگهر2
کگهر4
تملی708
هفردا
تسه9708
تسه97082
بزاگرس
گولان
بزاگرس2
بزاگرس4
تملی709
خصدرا
خصدرا2
خصدرا3
شفارا
خصدرا4
شفارا2
وثنو
وثنو2
تماوند
وثنو4
تسه9709
تسه97092
کهرام
وخاور
وخاور4
وسالت
وسالت2
زماهان
وسالت4
زماهان2
ثغرب
ثغرب2
زماهان4
گنگین
گنگین2
گنگین4
تهران بتون 4
فنفت
فنفت4
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
وتعاونح
مبین014
مبین0142
مبین015
مبین0152
مبین016
مبین0162
تسه9710
تسه97102
آسامید
آسامید2
آسامید4
تملی710
ممسنیح
وثنوح
زفکا
ممسنیح4
زفکا2
تسه9108
تسه91082
زفکا4
زشریف
زشریف2
زشریف4
اروند01
اروند012
هم وزن
اروند02
اروند03
اروند032
انرژی1
انرژی12
اروند04
انرژی14
اروند042
انرژی2
انرژی22
اروند05
اروند052
انرژی3
انرژی32
اروند06
اروند062
قیستو
اروند07
قیستو4
اروند072
ماهان01
تملی711
تسه9711
تسه97112
تشتادح
کرمان00
کرمان002
وگردش
وگردش2
وگردش4
گهر1
شلیا
گهر12
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
حریل02
قشرین
قشرین2
شستا005
شستا0052
اخزا715
اخزا7152
اخزا716
اخزا7162
اخزا7164
وهنر
شزنگ
وهنر2
شزنگ2
وهنر4
اروند08
اروند082
اروند084
اروند09
کایتا
اروند092
کایتا‌2
کایتا‌4
اروند10
لخانه
اروند102
لخانه4
اروند11
کایتاح
اروند112
اخزا717
لخانهح
تسه9712
تسه9109
تسه97122
تسه91092
تملی712
غبهار
غبهار2
غبهار4
بنوح
تملی801
تسه9801
تسه98012
ولشرقح
دکپسول
دکپسول4
ثاژن
ثاژن2
ثاژن4
باران-پذیره
باران-پذیره4
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا7184
اخزا719
اخزا7192
اخزا720
اخزا7202
اخزا7204
اخزا721
اخزا7212
اخزا7214
اخزا722
اخزا7222
اخزا7224
اخزا723
اخزا7232
اخزا7234
دقاضیح
رنیک
رنیک2
رنیک4
درهآور
درهآور4
تملی803
تسه9803
تسه98032
بجهرم
ثترانح
بجهرم2
بجهرم4
وشهر
وشهر2
وشهر4
خبازرس
وآفری
خبازرس2
وآفری2
خبازرس4
وآفری4
شپاس
شپاس2
شپاس4
تسه9110
تسه91102
غویتا
نیروح
غویتا2
اوانح
خراسان
خراسان2
خراسان4
غویتاح
شرانل
شرانل2
شرانل4
بپاسح
هجرت
وآرین
هجرت2
وآرین2
هجرت4
وآرین4
تسه9804
وسرمد
تسه98042
خفولاح
تملی804
وقوامح
وآیند
چهار سیلندر4
کاسپینح
تسه9111
تسه91112
دتوزیع
دتوزیع4
فرابورس
فرابورس2
چخزر-یکجا4
پخش
فرابورس4
پخش2
ولرازح
پخش4
ثنام
ثنام2
اخزا803
اخزا811
اخزا8112
اخزا8114
اخزا814
اخزا8142
اخزا8144
شپترو
شپترو2
شپتروح
اخزا801
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
اخزا802
اخزا804
مراز1
اخزا8042
مراز12
اخزا8044
مراز14
اخزا805
ربوتا
اخزا8052
اخزا8054
اخزا806
تسه9112
تسه91122
اخزا8062
اخزا8064
اخزا807
آریانح
اخزا8072
آریانح2
اخزا8074
اخزا808
صایان1
اخزا8082
صایان12
اخزا8084
اخزا809
صپارس
اخزا8092
صپارس2
اخزا8094
صپارس4
اخزا810
اخزا8102
اخزا812
اخزا8122
اخزا8124
اخزا813
تسه9201
اخزا8132
تسه92012
اخزا8134
اخزا815
ثشرقح
اخزا8152
اخزا8154
دارا
ومشان
دارا2
دارا4
ثنور
تملی805
ثنور2
ثنور4
تسه9805
ثقزوی
تسه98052
ثقزوی2
شلرد02
ثقزوی4
شلرد022
دتولید
دتولید2
دتولید4
فالوم
فالوم2
فالوم4
پارتا
پارتا2
پارتا4
سپرمی
سپرمی2
فالومح
ثاصفا
شسم
شسم2
ساذری
ساذری4
پلوله
پلوله2
سایرا
سایرا2
سایرا4
چنوپا
چنوپا2
چنوپا4
فسلیر
فسلیر4
تسه9202
تسه92022
دزفول
دزفول2
پارتاح
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
کنورح
آرمانح
آرمانح4
تسه9203
تسه92032
ثعتماح
شصدف
جم
شصدف4
جم2
جم4
تسه9806
تسه98062
وتعاونح4
وآوا
وآوا2
وآوا4
تملی806
پارتین
پارتین4
نیروگاه دز4
حسینا
حسینا2
حسینا4
تسه9204
تسه92042
تسه9807
تسه98072
گنجینه
گنجینه2
گنجینه4
افاد4
افاد42
افاد44
اخزا816
اخزا8164
ولانا
اخزا8162
ولانا2
مادیراح
تملی807
آسام
فروی
آسام2
فروی2
آسام4
افاد51
افاد514
تسه9205
افاد52
تسه92052
افاد524
افاد53
افاد534
سباقر
افاد54
سباقر4
افاد544
سمتاز
افاد55
سمتاز2
سمتاز4
افاد554
تپکو
کیش1402
کیش14022
تپکو4
فجوش
تراک
تسه9808
تراک2
تسه98082
سپرده
دتهران‌
ومهان
کورز
ومهان2
کورز2
ومهان4
تملی808
سباقرح
گوهرانح
تکنارح
افاد61
افاد614
افاد62
فن آوا کارت4
افاد624
تماوند-پذیره
پیزد
پیزد2
پیزد4
تملی809
تسه9809
تسه98092
گشان
اخزا817
اخزا8172
اخزا818
اخزا8182
کاریس
کلر
کاریس2
کلر2
کاریس4
کلر4
وکوثرح
افاد71
کازروح
افاد72
کازروح2
کازروح4
تسه9206
افاد73
تسه92062
افاد734
افاد74
داده فن آوا4
افاد744
صچاد
تسه9810
صچاد2
تسه98102
صچاد4
افاد81
مفاخر
مفاخر2
افاد814
مفاخر4
افاد82
صمپنا2
صمپنا22
افاد824
صمپنا24
افاد83
پخشح
افاد84
ومللح
افاد844
تسه9207
تسه92072
ورفاه4
ونچر
شغدیر
شغدیر2
ونچر4
تسه9811
شغدیر4
تسه98112
سرامیک البرز4
ساوه
ساوه2
زنگانح
ساوه4
غگیلا
وآیند
وآیند2
غگیلا4
تابان01
وآیند4
تابان012
وتعاون
وتعاون2
تابان02
تابان022
تابان03
تابان032
نوآور
نوآور4
رافزا
رافزا2
رافزا4
شگویا
شگویا2
شگویا4
گنجین
گنجین2
گنجین4
آریا
آریا2
آریا4
اخزا819
اخزا8192
اخزا8194
اخزا820
اخزا8202
اخزا8204
اخزا821
اخزا8212
اخزا8214
اراد11
اراد114
اراد12
اراد124
اراد13
اراد134
اراد21
وماح
اراد214
وماح2
اراد22
تسه9208
اراد224
تسه92082
اراد23
اراد24
اراد244
کرونا1
کرونا12
سپهر
سپهر2
کرونا2
کرونا22
سپهر4
آساس
آساس2
رنیکح
آساس4
زقیامح
تسه9812
تسه98122
وسرمد
صبا
وسرمد2
صبا2
وسرمد4
صبا4
گکیشح
تسه9901
تسه9209
تسه99012
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
غمینو
دومینو4
غمینو2
تسه9902
تسه99022
کرمان02
کرمان022
اراد31
اراد314
اراد32
اراد324
تسه9903
تسه99032
اراد33
اراد334
اراد34
اراد344
بخاور
بخاور2
شپاها
کیا
کیا2
هرمز
غشوکوح
هرمز2
هرمز4
صایتل
ساروجح
صایتل2
صایتل4
اراد35
اراد354
اراد36
تسه9210
اراد364
تسه92102
کگهرح
کگهرح2
اخزا901
اخزا9012
اخزا9014
اخزا902
اخزا9022
اخزا9024
اخزا903
اخزا9032
پتروشیمی سلمان4
سدبیرح
اخزا9034
اخزا904
اخزا9042
حذف -آرین4
دتولیدح
اخزا9044
بالاس
اخزا905
اخزا9052
بالاس4
اخزا9054
ودی
آوا
ودی2
آوا2
ودی4
آوا4
داریک
داریک2
داریک4
سبحان
گدنا
سبحان2
گدنا2
سبحان4
گدنا4
فولای
فولای2
فولای4
تسه9904
همراه
تسه99042
رهن0104
همراه4
رهن01042
سمایه
اراد37
سمایه4
سمگا
سمگا2
اراد374
اراد38
سمگا4
وگستر
وگستر2
اراد384
اراد39
وگستر4
اراد394
پکویر
تکاپو4
حخزر
وایران
حخزر2
حخزر4
وایران4
وسنا
کمرجان
گنگین
وسنا4
تسه9211
تسه8907
تسه92112
قتربت
تسه89072
اراد40
تسه8908
تسه89082
ایران دوچرخ4
اراد404
وسناح
باران
تسه8909
تسه89092
شبصیر
تماوند
تسه8910
شبصیر2
تماوند2
تسه89102
شبصیر4
شاروم
تسه8911
تسه89112
برق آبادان4
شاروم4
اعتلا
بزاگرسح
تسه8912
اعتلا2
تسه89122
اعتلا4
کی بی سی
زملارد
تسه9001
کی بی سی2
زملارد2
تسه90012
کی بی سی4
زملارد4
وارس
وارس2
وارس4
اراد41
سخوافح
ثعمرا
ثعمرا2
اراد414
اراد42
ثعمرا4
اراد424
نوسازی صنایع4
اراد43
صدانا
اراد432
صدانا2
اراد434
مدیر
ارفع
مدیر2
ارفع2
مدیر4
ارفع4
اراد44
ونور
خفناور
اراد444
اراد45
سبزوا
اراد454
عمران تکلار4
تسه9905
سبزوا4
صگلوکز
تسه99052
صگلوکز2
توسعه گردشگری 4
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
خدمات هوایی4
بدکو
بدکو2
بدکو4
اراد46
اراد464
وکبهمن
وکبهمن4
بپیوند
بپیوند2
بپیوند4
بنو
بنو4
اراد47
اراد474
اراد48
وخاور
اراد484
وخاور2
اراد49
اراد494
زغالسنگ البرز4
وآتوس
استارز
وآتوس2
وآتوس4
پرشیا97
اراد50
پرشیا972
اراد502
پرشیا974
اراد504
اراد51
سکارآفرین4
اراد514
ومدکو2
ومدکو22
اراد524
تسه9301
خاورمیانه
اراد53
تسه93012
اراد534
بهپاکح
وسپهر
وسپهر2
وسپهر4
تسه9906
تسه99062
پتروباختر4
شصدفح
ذوب تبعی9912
تاپکیشح
کوثرح
وملل تبعی9912
اراد54
اراد544
حرم03
ثپردیس
حرم032
ثپردیس2
برنا4
ثپردیس4
غصینو
غصینو2
پترومروارید4
ساذریح
ثرود
ثرود2
گلسار4
چخزر
چخزر4
نبروج
گلگهر1
گلگهر12
توسعه صنعت4
نبروج4
صباح
آ س پح
تسه9907
تسه99072
غیرصنعتی 4
اخزا906
اخزا9062
اخزا9064
اخزا907
اخزا9072
اخزا9074
سپیدار
سپیدار2
سپیدار4
سنگ آهن4
اخزا908
فولایح
اخزا9082
اخزا9084
صبصیر
صبصیر2
حگردش-پذیره
کاسپین
کاسپین2
کاسپین4
تسه9908
تسه99082
اراد55
اراد554
اراد56
اراد564
غمینوح
اراد57
اراد574
پویا
پویا4
اراد58
اراد582
اراد584
اراد59
تسه9302
تسه93022
اراد594
شستان03
اتکاسا
استارتر دیجیتال4
اتکاسا4
ثروت
تسه9303
تسه93032
دتوزیعح
صبوتا2
اراد60
شجمح
شجمح2
اراد604
اخزا909
اخزا9092
اخزا9094
تسه9909
تسه99092
هجرتح
اراد61
اراد614
اراد62
اراد624
اراد63
اراد634
اخزا910
اخزا9102
اخزا9104
فتوسا
فتوسا4
فگستر
فگستر4
زفکاح
اراد64
اراد644
ویسرو
اراد65
اراد654
کزغال
کزغال2
کزغال4
اراد66
اراد664
اراد67
اراد674
اراد68
اراد684
تمحرکه
زرین
زرین2
زرین4
اراد69
اراد694
تسه9910
تسه99102
مارون ت.ف0010
اراد70
اراد704
اراد71
فزر
فزر2
فزر4
مهان01
مهان014
مهان02
مهان024
اراد72
اراد724
اراد73
اراد734
دکپسولح
اراد74
اراد744
اراد75
اراد754
تسه9911
تسه99112
فراز
فبستم
فراز2
فراز4
فبستم4
تابان04
وحافظ
تابان042
وحافظ2
وحافظ4
اخزا911
اخزا9112
اخزا9114
پیشگام
انرژیح1
انرژیح12
پیشگام4
انرژیح14
وامین
انرژیح2
وامین4
شپاس ت.ف0011
انرژیح3
سغدیر
وثخوز
سغدیر2
وثخوز2
سغدیر4
حآفرین
تسه9304
حآفرین2
تسه93042
حآفرین4
اراد76
اراد764
اراد77
اراد774
اراد78
اراد784
اراد79
اراد794
اراد814
اراد82
اراد824
ولقمان
ولقمان2
افراح
ولقمان4
قتربت
قتربت2
جمح
مدیریت
مدیریت2
حسیناح
مدیریت4
اعتلاح
خبنیان
خبنیان2
اراد83
اراد834
تسه9912
پتروشیمی مرجان4
تسه99122
اخزا914
اخزا9142
فسلیرح
اخزا9144
سامانح
اراد84
نشار
اراد844
فروسیل
الماس
فروسیل4
الماس2
توسن
توسن2
الماس4
توسن4
ددانا
صکاشی
ددانا4
صکاشی2
سپیدما
سپیدما2
ورازیح
سپیدما4
تسه9305
تسه93052
لطیف
لطیف4
غنیلیح
غنیلیح2
سآذر4
زگلدشتح
کاغذ مراغه4
سفارود
سفارود2
دارابح
صبا1404
صبا14042
فساح
صبا14044
تسه0001
تسه00012
جهرمح
فکمند
نسیم
حگهر
نسیم4
تفیرو
حگهر4
ولبهمن
ولبهمن2
رفاه
رفاه4
کایگچ
نتوس
وسدید
وسدید2
وسدید4
شرنگی
شرنگی2
شرنگی4
شتولی
کی بی سیح
وهامون
وهامون2
وهامون4
فجهان
فولاد تربت4
فجهان4
قاسم
قاسم2
تسه0002
تسه00022
تسه9306
درهآورح
تسه93062
پترول
تماوندح
پترول2
پترول4
پترولح
اخزا916
اخزا9162
اخزا9164
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
پاسار04
پاسار042
اخزا917
اخزا9172
اخزا9174
اخزا918
اخزا9182
اخزا9184
اراد85
اراد854
اراد86
اراد862
اراد864
اراد87
اراد872
اراد874
ومهان ت.ف0109
کیش0211
اخزا004
اخزا0042
اخزا0044
شپاس ت.ف0103
ثزاگرس
شکام
ثزاگرس2
شکام2
اخزا001
اخزا0012
مسکن شمالغرب4
اخزا0014
تسه9307
اخزا002
تسه93072
اخزا0022
اخزا0024
غفارس
اخزا003
اخزا0032
غفارس4
اخزا0034
خلیبل
اخزا005
اخزا0052
خلیبل4
اخزا0054
اخزا006
اخزا0062
اخزا0064
دبالک
کگهرت.ف0203
دبالک2
تسه0003
تسه00032
وآرمان
ولقمانح
وسین
دیزل04
وسین2
وسین4
بدکوح
بدکوح2
تسه9308
تسه93082
باربند نرم خودرو4
کامیاب
کامیاب2
سیناد
سیناد2
توریلح
حافظ اعتماد4
شگویات.ف0104
ارشک4
سمگا1ت.ف0104
سیراف4
سمگا2ت.ف0104
سلیم4
پادا
پادا2
زعیم4
کمان
اعتصام4
مفتاح4
پردازش اطلاعات4
تسه9309
تسه93092
صامیا
صامیا2
فافزا
فافزا2
فافزا4
صمگا
صمگا2
اتکای
اتکای2
اتکای4
تسه9310
تسه93102
خودکفا
خودکفا2
پترو کوهدشت4
شکف
کفرآور
کفرآور4
کپرور
کپرور2
تسه0004
کپرور4
تسه00042
تابا
تابا2
فافق
تابا4
فافق4
تسه9311
تسه93112
پیشرفت
ولتجارح
سفیروز4
نیروگاه فارس4
فوکا
فوکا2
فوکا4
حشکوه
فناوا کارت4
حشکوه4
بهیر
شصفها
شصفها2
بهیر4
ضذوب900
شصفها4
وسرمدح
ضذوب901
وسرمدح4
صایتل2
ضذوب902
صایتل22
صایتل24
ضذوب903
ضذوب904
ضذوب905
تسه9312
ضذوب906
تسه93122
ضذوب907
ومهر
ومهر2
ومهر4
اعتماد
طذوب902
اعتماد2
اعتماد4
طذوب903
طذوب904
خفولا
خفولا2
رایان
رایان2
اخزا007
اخزا0072
اخزا0074
اخزا008
اخزا0082
اخزا0084
اراد88
شلیا
شلیا2
اراد884
شلیا4
اراد89
کفرآورح
اراد894
خدیزل
خدیزل2
خدیزل4
تسه9401
تسه94012
تسه0005
تبریز97
تسه00052
تبریز972
وکادوح
کیمیا
کیمیا2
حگردش
سکرد98
حگردش4
سکرد982
تسه9402
تسه94022
نفت قشم4
کتوکا
کتوکا2
کتوکا4
تدبیر04
صایند
صایند2
فنفتح
صایند4
کرمان03
تجارت
تجارت2
ضاریا1200
تسه9403
تسه94032
شترانح
ضاریا1203
وهور
وهور2
ضاریا1204
تپولا
ضاریا1205
لیدکو4
قاروم
قاروم2
ضفرابورس1200
قاروم4
فافزاح
سخند
سخند2
سخند4
ثغربح
صخابر
صخابر2
گپارس
گپارس2
ضفرابورس1206
تسه9404
تسه94042
وآفریح
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثرودح
ثبات
ثبات2
ثبات4
اراد90
اراد904
تجلی
تجلی4
غپآذر
غپآذر4
وسبحان
وسبحان2
وسبحان4
کوثر
کوثر2
ضاریان1200
کوثر4
تسه9405
تسه94052
ضاریان1202
ساینا
ساینا2
ساینا4
وآرینح
وآرینح2
وآرینح4
ضاریان1204
شتوکا
شتوکا2
شتوکا4
ضشراز1200
ونور
ونور4
ضشراز1201
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
ضشراز1203
مشهد973
مشهد9732
ضشراز1204
دماوند
دماوند2
دماوند4
ضزاگرس1200
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
ضزاگرس1203
قاسمح
ضزاگرس1205
ضزاگرس1206
اتکام
اتکام2
اتکام4
ضشگویا1200
صغرب
صغرب4
ضشگویا1201
تسه9406
تسه94062
ضشگویا1202
وایرا
وایرا2
وایرا4
ضشگویا1203
اخزا1
ضشگویا1204
ضشگویا1206
زنجانح
زنجانح2
زنجانح4
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
تسه9407
تسه94072
آگاس
آگاس2
آگاس4
دبالکح
تسه0006
تسه00062
شجم
شجم2
اخزا009
اخزا0092
ثعمراح
اخزا0094
تسه9408
تسه94082
ثتوسا
ثتوسا2
ثتوسا4
تسه9409
تسه94092
فاهواز
فاهواز2
صدانا98
صدانا982
تلیسه
تلیسه2
تلیسه4
تسه9410
تسه94102
داریوش
داریوش2
فنرژی
فنرژی2
داریوش4
فنرژی4
ولبهمنح
ولبهمنح2
اخزا010
اخزا0102
تجلیح
اخزا2
اخزا22
کارا
کارا2
اخزا3
کارا4
اخزا32
تسه0007
تسه00072
اخزا4
اوج
اخزا42
اخزا44
اوج4
اخزا5
ویستا
اخزا52
ویستا2
اخزا54
ویستا4
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
آواپارس
تفارس-پذیره
وآیندح
وآیندح2
ثمین
چکاپا
ثمین2
چکاپا2
چکاپا4
وفردا
سورین
شتوکاح
اراد91
غدیس
غدیس2
اراد914
غدیس4
اراد92
اراد924
تسه0008
دسانکو
تسه00082
دسانکو2
کاریز
دسانکو4
تسه9411
تسه94112
بیمه پردیس
همارون0209
گوهران
گوهران2
ساروج
ساروج2
اراد93
ساروج4
ثالوند
اراد934
ثالوند2
ودیح
ودیح2
ثالوند4
ودیح4
اتکا تهران
رماس
رماس2
کرمان39
اراد94
وجامی
اراد944
وجامی2
انتخاب05
وجامی4
کپرورح
سپهر
ضداریوش900
حریل
حریل2
حریل4
آبین
ضداریوش902
آبین2
آبین4
ضداریوش903
ضداریوش904
برق مپنا4
بخاور
وارسح
ثباغ
اجاد1
ثباغ2
اجاد12
ثباغ4
گردش95
دی
دی2
گنبد
دی4
علامت عالیس4
تسه0009
تسه00092
تسه9002
تسه9412
تسه90022
تسه94122
وزمین
غشهداب
وزمین2
وزمین4
سمگاح
وسینح
سمگاح2
سمگاح4
صشرق99
بکهنوج
بکهنوج2
بکهنوج4
وگردش
گردش952
وگردش2
سمایهح
خارزمح
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
ترازوی هوشمند4
سوپر ظرفشویی4
آ س پ
تسه9501
آ س پ2
تسه95012
آ س پ4
قشم4
دیح
آتیمس
آتیمس2
آتیمس4
مسکن1
ثقزویح
مسکن12
ثقزویح4
اعتضاد غدیر4
زاگرس
حخزرح
زاگرس2
زاگرس4
جوپار99
جوپار992
پتروکاویان4
افرا
حپارسا
افرا2
حپارسا2
ساروج
افرا4
ساروج2
حپارسا4
تسه9004
تسه9502
تسه90042
تسه95022
وگردشح
ثپردیسح
وگردشح2
وگردشح4
نارنج
نارنج2
وثامن
وزمینح
اپرداز
وزمینح2
اپرداز2
وزمینح4
اپرداز4
ماهان99
ماهان992
سرچشمهح
ضکاریس900
ضکاریس901
ضکاریس902
تسه9503
ضکاریس903
تسه95032
ضکاریس300

ادامه...
صنعت فلزات اساسي
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
وسدید1 193/42 271/57 1,404 ▲2/86
فروسیل1 38/34 1,361/14 35,500 ▲4/87
فزرین1 15/74 111/62 7,090 ▼5/21
فنفت1 15/7 509/28 32,450 ▼2/7
فجهان1 11/79 40/13 3,474 ▼1/7
ادامه...
توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
فزرین1 15/74 111/62 7,090 ▼5/21
فتوسا1 11/68 89/03 7,620 ▲0/26
کیمیا1 6/77 46/33 6,840 ▼2/7
فروی1 5/16 87/7 17,010 ▼5/29
فگستر1 3/39 25/94 7,640 ▼3/29
خروجی اکسل
.داده ای یافت نشد
در حال دریافت اطلاعات
جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به منظور تحلیل داده‌های ناشران فرابورس، به تارنمای تدان (سامانه تحلیل داده‌های نشران) مراجعه فرمایید.
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت خالص سازان روی زنجان
نماد فخالص
نام شرکت
نمونیک KSZZ1
ISIN IRO3KSZZ0001
بازار بازار دوم
صنعت فلزات اساسي
زیر گروه صنعت توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
آدرس : 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
پایگاه الکترونیکی: -
ایمیل: 
مدیر عامل : 
هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
فهرست نمادهای اختیار معامله فخالص

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
در حال دریافت اطلاعات
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما