به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
آبان
1397
قیمت پایانی
14,928
-287 -1/89 %
آخرین قیمت
15,000
-215 -1/41 %
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)

آرم شرکت تعریف نشده است
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت ناشر
  • اطلاعات عمومی
  • اعضای هیئت مدیره
  • تاریخچه وضعیت نماد
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
  • اطلاعات مالی
  • کدال-تدان
  • پیام های ناظر بازار
تعداد معاملات 28
حجم معاملات 24,659
ارزش معاملات 368/12
تعداد سهام شرکت 307/8
ارزش بازار 4,594/85
آخرین قیمت 15,000
بیشترین قیمت 15,200
کمترین قیمت 14,604
وضعیت نماد مجاز
دامنه نوسان مجاز 15,976
14,454
عرضه تقاضا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
11,74215,00014,7501,6501
12,00015,90014,7051,4201
110016,00014,6208151
همه موارد
شتهران
اخزا6
اخزا62
زگلدشت
زگلدشت4
ارفعح
رهن9704
رهن97042
غگلستا
غگلستا2
بحکمت
تسه9504
تسه95042
فولاد97
دقاضی
کوثرح
بنو
فیلتر شیکونین4
تسه9505
تسه95052
بازرگانی معادن4
وملل
وملل2
میدکو
میدکو2
میدکو4
میدکوح
میدکوح2
میدکوح4
صامید
صامید2
غگلپا
غگلپا2
فاهوازح
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
ثشرق
وکاسپی4
ثشرق4
مدیریت سبا4
اخزا7
اخزا72
سبحانح
اخزا74
اخزا8
اخزا82
حکمت
اخزا84
حکمت2
اخزا9
اخزا92
ثتران
اخزا94
ثتران2
اخزا10
سیستم
اخزا104
سیستم2
ذوب
ذوب2
تسه9506
تسه95062
ذوب4
فن آوا
تسه9006
تسه90062
بهپاک
نوین
نوین2
نوین4
فن آوا2
اوان
اوان2
فرابورس
فرابورس2
لوتوس99
لوتوس992
فرابورس4
شکبیر
شکبیر2
شکبیر4
کازرو
کازرو4
ممسنی
ممسنی4
سجام
سجام4
شلرد
شلرد2
گندم9707
گندم97072
شلرد4
وشمال
گندم97074
وشمال2
امید99
وشمال4
امید992
زنجان
زنجان2
زنجان4
سجامح
شلردح
شلردح2
پارس9607
پارس96072
نوینح
تسه9507
تسه95072
فن آواح
اتکایح
ثباغح
خفناورح
خفناورح2
اتکامح
تسه9007
تسه90072
حسیر
حسیر2
حسیر4
وبرق
تسه9508
تسه95082
سخا1
سخا2
شگامرن
سرمایه لقمان4
خدمات بازنشستگی4
غگز
غگز2
تسه9509
تسه95092
رویش
رویش4
دسانکوح
آتی1
رفاه96
غشهداب
غشهداب2
غشهداب4
اخزا11
اخزا112
زشگزا
زشگزا2
زشگزا4
تسه9510
تسه95102
تامین سپهر4
بهپاک
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
سلامت2
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
میهن
میهن2
میهن4
وشمالح
سلامت1
مارون
سلامت12
مارون2
مارون4
ومللح
دهدشت
دهدشت2
دهدشت4
تسه9511
تسه95112
نیرو
نیرو2
آریان
آریان2
کاصفا4
آریان4
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
وما
وما2
وما4
سنوین
سنوین2
سنوین4
قشیرح
سرچشمه
سرچشمه2
سرچشمهح
سرچشمهح2
وحافظح
تسه9601
تسه96012
گکوثر
گکوثر2
گکوثر4
حکمتخ1
تسه9008
تسه90082
حکمتح
حکمتح2
اخزا11خ2
حکمتح4
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
تسه9009
تسه90092
آینده
آینده2
هرمزخ3
بوتان
بوتان4
کالا1
کالا12
کالا2
کالا22
هرمزف2
کالا3
کالا32
هرمزف3
کالا4
کالا42
هرمزف4
ودانا
ودانا2
ودانا4
وثوقح
بورس1
بورس12
حآسا
بورس14
بورس2
بورس22
تسه9602
تسه96022
بورس24
بورس3
بورس32
سپرده
صنایع امید4
سپرده2
سپرده4
انرژی سپهر4
کتوکاح
پترول
پترول2
ریشمک
ریشمک2
پترول4
حخزر2
دشیریح
فزرین2
نطرین
بمیلا
بمیلا2
ولشرق
ولشرق2
بمیلا4
غصینو
غصینو2
تسه9603
تسه96032
تکنار
وهورح
وهورح2
داراب
داراب2
وهنر
داراب4
فسا
فسا2
کنیلو
فسا4
جهرم
جهرم2
جهرم4
حرهشا
حرهشا2
حپارساح
حرهشا4
غسنیم2
شپاسح
بخاور
بخاور2
قشیر
شرانلح
معیار
معیار 2
تسه9604
تسه96042
جوپار
جوپار2
تسه9605
تسه96052
بپاس
بپاس2
خشککن4
کوثر
سخاب2
سخاب22
کوثر4
سخاب3
سخاب32
توسعه
توسعه2
سخاب4
سخاب42
دماوند2
سخاب5
سخاب52
دماوند4
سخاب6
سخاب62
بیستون4
تسه9010
تسه90102
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
سخواف
آرمانی4
سکاب
لیوان دردار4
هوایی سامان4
تسه9606
تسه96062
حکمت
حکمت2
حکمت4
حکمتح
حکمتح2
کرمان خودرو
حکمتح4
هجرت2
اجاد3
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
کشرق
کشرق2
آرمان
سوسیس ماهی4
آرمان2
آرمان4
فتربت2
تسه9607
تسه96072
کرمان
کرمان2
وحکمت
وحکمت2
کرمان4
تسه9011
تسه90112
خعمرا
شراز
شراز2
زبینا
زبینا2
شراز4
شتران
زبینا4
شتران2
حسیرتبعی9708
شتران4
حاریا
حاریا2
گندم2
گندم22
دشیری
زقیام
زقیام2
فلات
زقیام4
فلات2
تسه9608
تسه96082
فلات4
کیسون
کیسون2
اخزا611
اخزا6112
سرچشمه
سرچشمه2
وکادو
سکابح
اخزا601
اخزا6012
سکابح4
وداناح2
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
سدبیر2
اخزا603
اخزا6032
اتکای
اخزا6034
اتکای2
وپسا
وپسا2
کرمان98
کرمان982
بتک
بتک2
بتک4
سلامت6
سلامت62
توریل
سلامت64
توریل2
تسه9609
تسه96092
کنور
تبرک
تبرک2
کنور4
تسه9012
فین استارز4
تسه90122
اخزا604
اخزا6042
بساما
بساما2
اخزا605
اخزا6052
بساما4
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
غشوکو
غشوکو2
شمواد
حبندر
شپلی
خکاشا
خکاشا4
وآداک
وآداک2
شرق1400
تسه9101
تسه91012
اشاد1
اشاد12
اشاد14
حبندرح
ولراز
ولراز2
تاپکیش
ولراز4
سنندج2
تاپکیش4
تسه9610
سنندج4
تسه96102
غویتا
تسه9102
تسه91022
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
ورازی
ورازی2
اخزا6084
اخزا610
ورازی4
اخزا6102
تعاون
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
شجم
شجم2
اخزا6094
اخزا612
شجم4
اخزا6122
اخزا613
صنایع شیر4
اخزا6132
تجار
تجار2
اخزا6134
اخزا615
تجار4
فماک
صسکن
صسکن2
تملی611
تسه9611
مخازن پتروشیمی4
تسه96112
غشهدابح
سامان
سامان2
میهنح
سامان4
حفجر2
افاد1
افاد12
صینا1
افاد14
کیسونح
کیسونح2
صمپنا
صمپنا2
تملی612
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
اشاد3
اشاد32
انصا1
انصا12
اشاد34
اشاد4
انصا14
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
فتربتح
فتربتح2
اشاد54
اشاد6
اشاد62
بساماح
اشاد64
اشاد7
اشاد72
وقوام
وقوام2
اشاد74
اشاد8
وقوام4
اشاد82
ثعتما
ثعتما2
اشاد84
اشاد9
اشاد92
ویسا2
اشاد94
ثنورح
ثنظام
ثنظام2
وزمین
سدبیر
سدبیر2
تامین97
تامین972
وقوامح
شستان
شستان2
تسه9612
تسه96122
حقشم2
دحاوی
دحاوی2
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
شستا993
تسه9104
تسه91042
شستا994
شستا9942
افاد2
کصدف
کصدف2
اشاد2
کصدف4
زنگان
تسه9701
زنگان4
تسه97012
وملل
وملل2
آشناتک
وملل4
تملی701
صنایع گلستان4
سیمرغ2
کمینا
کپاناح
فلاتح
بمیلاح
بمیلاح2
وکوثر
بعثت
کباده
تملی702
شرق
ماهان
کمرجانح
پانفت1
تسه9702
تسه97022
سعدی
صبا1401
تهران1
وآفر2
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
تسه9105
تسه91052
اخزا624
اخزا6242
بمپنا
بمپنا2
بمپنا4
واحصا
واحصا2
تملی703
واحیا
واحیا2
تسه9703
تسه97032
سفاسی
سفاسی2
وملت
غسنیمح
غسنیمح2
خفناور
بمیلاح
مجد2
مجد22
غپونه
مجد24
غویتاح
پترولح
خکاوه
پترولح4
فزرین
کورش99
کورش992
خکرمان
تامکو4
موج تامین4
فزرینح
تسه9704
تسه97042
تشتاد
گکیش
گکیش2
تملی704
دهدشتح
تست1
دهدشتح4
ریل1401
ریل14012
فبیرا
اوصتا
اوصتا2
فبیرا4
لکما
لکما2
البرز02
لکما4
شوش
شوش2
خاور
ثالوندح
سلار
داوه
وثوق
وثوق2
نوین
نوین2
وثوق4
سلارح
تملی705
قچار
تسه9705
تسه97052
قچار4
تسه9106
تسه91062
شستا001
شستا0012
کابگن
شستا002
لازما
شستا003
چبسپا
شستا004
شستا0042
فسدید
اخزا701
اخزا7012
پلاست
اخزا702
پشاهن
پشاهن4
کقزوی
کقزوی2
قجام
قجام2
اخزا703
اخزا7032
بایکا
بایکا2
اخزا704
اخزا7042
بایکا4
غیوان
غیوان2
اخزا706
اخزا7062
چکارم
چکارم2
اخزا707
لپیام
لپیام2
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
تپمپسح
اخزا709
اخزا7092
تپمپس
شاوان
اخزا711
اخزا7112
شاوان4
اخزا712
اخزا7122
کالای پتروشیمی 4
زیسکو4
سیسکو4
تسه9706
تسه97062
تملی706
سنوینح
قرن99
سنوینح4
تولیددارو
حکمت01
تسه9107
تسه91072
مبین011
مبین0112
چین چین4
مبین012
مبین013
شمشاد4
قنقش
تلیسهح
پتروشیمی تبریز4
سمایه
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
مادیرا4
کگهر
کگهر4
گولان
خصدرا
خصدرا2
خصدرا3
خصدرا4
وثنو
وثنو2
وثنو4
وخاور
وخاور4
وسالت
وسالت2
وسالت4
ثغرب
ثغرب2
تهران بتون 4
ممسنیح
ممسنیح4
تسه9108
تسه91082
انرژی1
انرژی12
انرژی14
انرژی2
انرژی22
انرژی3
انرژی32
قیستو
تشتادح
گهر1
گهر12
شزنگ
شزنگ2
کایتا
کایتا‌2
لخانه
تسه9109
تسه91092
ثترانح
وشهر
وشهر2
وشهر4
وآفری
وآفری2
وآفری4
شپاس
شپاس2
تسه9110
تسه91102
نیروح
خراسان
خراسان2
خراسان4
شرانل
شرانل2
بپاسح
وآرین
وآرین2
وآرین4
وسرمد
وقوامح
وآیند
تسه9111
تسه91112
چخزر4
پخش
پخش2
ثنام
ثنام2
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
مراز1
مراز12
مراز14
ربوتا
تسه9112
تسه91122
آریانح
آریانح2
صایان1
صایان12
صپارس
صپارس2
صپارس4
تسه9201
تسه92012
ثشرقح
ومشان
ثنور
ثنور2
ثنور4
ثقزوی
دتولید
دتولید2
دتولید4
فالوم
فالوم2
پارتا
پارتا2
پارتا4
سپرمی
سپرمی2
ثاصفا
شسم
شسم2
ساذری
پلوله
پلوله2
سایرا
سایرا2
چنوپا
چنوپا2
چنوپا4
فسلیر
تسه9202
تسه92022
دزفول
دزفول2
پارتاح
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
کنورح
آرمانح
آرمانح4
تسه9203
تسه92032
ثعتماح
جم
جم2
جم4
نیروگاه دز4
حسینا
حسینا2
حسینا4
تسه9204
تسه92042
ولانا
آسام
آسام2
آسام4
تسه9205
تسه92052
سباقر
سمتاز
سمتاز2
تپکو
تپکو4
فجوش
تراک
تراک2
دتهران‌
کورز
کورز2
سباقرح
تکنارح
فن آوا کارت4
کاریس
کاریس2
وکوثرح
کازروح
کازروح2
کازروح4
تسه9206
تسه92062
داده فن آوا4
صچاد
صچاد2
صچاد4
مفاخر
مفاخر2
مفاخر4
صمپنا2
صمپنا22
صمپنا24
پخشح
ومللح
تسه9207
تسه92072
شغدیر
شغدیر4
سرامیک البرز4
زنگانح
وآیند
وآیند2
وآیند4
وتعاون
وتعاون2
وماح
وماح2
تسه9208
تسه92082
سپهر
سپهر2
سپهر4
آساس
آساس2
آساس4
وسرمد
وسرمد4
گکیشح
تسه9209
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
غمینو
غمینو2
شپاها
هرمز
هرمز2
هرمز4
صایتل
صایتل2
صایتل4
تسه9210
تسه92102
پتروشیمی سلمان4
سدبیرح
حذف -آرین4
دتولیدح
بالاس
بالاس4
ودی
ودی2
ودی4
سبحان
سبحان2
سبحان4
فولای
فولای2
فولای4
همراه
همراه4
سمایه
سمایه4
سمگا
سمگا2
سمگا4
وگستر
وگستر2
وگستر4
پکویر
تکاپو4
حخزر
وایران
حخزر2
حخزر4
وایران4
وسنا
کمرجان
تسه9211
تسه8907
تسه92112
تسه89072
تسه8908
تسه89082
ایران دوچرخ4
وسناح
تسه8909
تسه89092
شبصیر
تسه8910
تسه89102
شبصیر4
تسه8911
تسه89112
برق آبادان4
اعتلا
تسه8912
اعتلا2
تسه89122
اعتلا4
کی بی سی
تسه9001
کی بی سی2
تسه90012
کی بی سی4
وارس
وارس2
سخوافح
ثعمرا
ثعمرا4
نوسازی صنایع4
صدانا
صدانا2
ارفع
ارفع2
ارفع4
ونور
خفناور
سبزوا
عمران تکلار4
صگلوکز
صگلوکز2
توسعه گردشگری 4
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
خدمات هوایی4
بدکو
بدکو2
وخاور
وخاور2
زغالسنگ البرز4
وآتوس
وآتوس2
وآتوس4
پرشیا97
پرشیا972
پرشیا974
سکارآفرین4
ومدکو2
ومدکو22
تسه9301
خاورمیانه
تسه93012
بهپاکح
پتروباختر4
کوثرح
ثپردیس
ثپردیس2
برنا4
پترومروارید4
ثرود
ثرود2
گلسار4
گلگهر1
گلگهر12
توسعه صنعت4
آ س پح
غیرصنعتی 4
سنگ آهن4
فولایح
صبصیر
صبصیر2
کاسپین
کاسپین2
کاسپین4
تسه9302
تسه93022
استارتر دیجیتال4
تسه9303
تسه93032
صبوتا2
شجمح
فبستم
فبستم4
وحافظ
وحافظ2
وحافظ4
انرژیح1
انرژیح12
انرژیح14
انرژیح2
انرژیح3
وثخوز
تسه9304
تسه93042
افراح
جمح
حسیناح
اعتلاح
پتروشیمی مرجان4
فسلیرح
سامانح
نشار
الماس
الماس2
صکاشی
صکاشی2
ورازیح
تسه9305
تسه93052
سآذر4
کاغذ مراغه4
سفارود
سفارود2
دارابح
فساح
جهرمح
نسیم
نسیم4
تفیرو
ولبهمن
ولبهمن2
رفاه
رفاه4
کایگچ
نتوس
وسدید
وسدید2
شرنگی
شرنگی2
شتولی
کی بی سیح
فولاد تربت4
قاسم
تسه9306
تسه93062
پترول
پترول2
پترول4
پترولح
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
ثزاگرس
مسکن شمالغرب4
تسه9307
تسه93072
غفارس
خلیبل4
دبالک
دبالک2
وآرمان
وسین
وسین2
وسین4
بدکوح
بدکوح2
تسه9308
تسه93082
باربند نرم خودرو4
توریلح
حافظ اعتماد4
ارشک4
سیراف4
سلیم4
زعیم4
اعتصام4
مفتاح4
پردازش اطلاعات4
تسه9309
تسه93092
صامیا
صامیا2
فافزا
صمگا
صمگا2
اتکای
اتکای2
اتکای4
تسه9310
تسه93102
خودکفا
پترو کوهدشت4
شکف
کفرآور
کپرور
کپرور2
کپرور4
تابا
تابا2
تسه9311
تسه93112
سفیروز4
نیروگاه فارس4
فوکا
فوکا2
فناوا کارت4
شصفها
شصفها2
وسرمدح
وسرمدح4
صایتل2
صایتل22
صایتل24
تسه9312
تسه93122
ومهر
ومهر2
ومهر4
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
خفولا
رایان
رایان2
شلیا
شلیا2
شلیا4
کفرآورح
خدیزل
خدیزل2
خدیزل4
تسه9401
تسه94012
تبریز97
تبریز972
وکادوح
کیمیا
سکرد98
سکرد982
تسه9402
تسه94022
نفت قشم4
کتوکا
صایند
صایند2
صایند4
تجارت
تجارت2
تسه9403
تسه94032
شترانح
وهور
وهور2
تپولا
لیدکو4
قاروم
قاروم2
قاروم4
فافزاح
سخند
سخند2
ثغربح
صخابر
صخابر2
گپارس
تسه9404
تسه94042
وآفریح
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثرودح
غپآذر
وسبحان
وسبحان2
وسبحان4
کوثر
کوثر2
تسه9405
تسه94052
ساینا
ساینا4
وآرینح
وآرینح2
وآرینح4
شتوکا
شتوکا2
ونور
ونور4
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
دماوند
دماوند2
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
قاسمح
اتکام
اتکام2
صغرب
صغرب4
تسه9406
تسه94062
وایرا
وایرا2
اخزا1
زنجانح
زنجانح2
زنجانح4
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
تسه9407
تسه94072
آگاس
آگاس2
دبالکح
ثعمراح
تسه9408
تسه94082
ثتوسا
ثتوسا4
تسه9409
تسه94092
فاهواز
فاهواز2
صدانا98
صدانا982
تلیسه
تلیسه2
تلیسه4
تسه9410
تسه94102
فنرژی
فنرژی2
فنرژی4
ولبهمنح
ولبهمنح2
اخزا2
اخزا22
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
اخزا44
اخزا5
اخزا52
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
وآیندح
وآیندح2
چکاپا
چکاپا2
چکاپا4
غدیس
غدیس2
غدیس4
دسانکو
دسانکو2
دسانکو4
تسه9411
تسه94112
گوهران
گوهران2
ساروج
ساروج2
ثالوند
ثالوند2
ودیح
ودیح2
ثالوند4
ودیح4
وجامی
وجامی2
وجامی4
کپرورح
حریل
حریل2
حریل4
آبین
برق مپنا4
بخاور
وارسح
اجاد1
ثباغ
اجاد12
ثباغ2
ثباغ4
گردش95
دی
دی2
دی4
تسه9412
تسه9002
تسه94122
تسه90022
غشهداب
وزمین
وزمین2
وزمین4
وسینح
سمگاح
سمگاح2
سمگاح4
صشرق99
بکهنوج
بکهنوج2
گردش952
وگردش
وگردش2
سمایهح
خارزمح
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ترازوی هوشمند4
ساما14
سوپر ظرفشویی4
تسه9501
آ س پ
تسه95012
آ س پ2
آ س پ4
قشم4
آتیمس
دیح
آتیمس2
ثقزویح
مسکن1
مسکن12
اعتضاد غدیر4
حخزرح
زاگرس
زاگرس2
زاگرس4
جوپار99
جوپار992
پتروکاویان4
حپارسا
افرا
حپارسا2
افرا2
حپارسا4
افرا4
تسه9502
تسه9004
تسه95022
تسه90042
ثپردیسح
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
نارنج
نارنج2
وثامن
اپرداز
وزمینح
اپرداز2
وزمینح2
اپرداز4
وزمینح4
ماهان99
ماهان992
سرچشمهح
تسه9503
تسه95032

نمودار شمعی نمودار خطی
ادامه...
صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
تبرک1 2/47 5/12 2,069 ▲1/32
بهپاک1 1/51 7/91 5,235 ▲3/64
غشهداب1 1/14 3/65 3,215 ▼1/89
غپونه1 647,923 4/71 7,275 ▲4/71
غپآذر1 226,183 1/06 4,687 ▼2/84
ادامه...
توليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
غویتا1 150,130 1/03 6,840 ▼2/31
غشوکو1 44,972 412/67 9,176 ▼3/41
غمینو1 29,579 150/3 5,081 ▲1/88
خودکفا1 24,659 368/12 14,928 ▼1/89
غگز1 0 0 2,210 0
خروجی اکسل
تاریختعدادحجمارزشقیمت دیروزاولین قیمتقیمت آخرین معاملهقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمت
1397-08-28 17 13,257 201/71 15,195 15,200 15,501 15,215 15,100 15,600
1397-08-27 39 42,000 638/19 15,208 15,002 15,000 15,195 14,550 15,500
1397-08-26 44 28,958 440/4 15,684 16,000 14,800 15,208 14,800 16,000
1397-08-23 37 33,906 531/78 15,990 16,100 15,250 15,684 15,100 16,100
1397-08-22 45 49,634 793/64 16,910 17,200 16,000 15,990 15,300 17,399
1397-08-21 37 40,078 677/73 15,931 17,199 17,100 16,910 16,000 17,379
1397-08-20 39 60,110 957/62 16,652 15,450 16,250 15,931 15,300 16,250
1397-08-19 36 24,751 412/14 16,648 15,500 16,300 16,652 15,500 18,300
1397-08-15 93 122,358 2/04 17,940 19,620 16,370 16,648 16,146 19,620
1397-08-14 48 42,056 754/47 19,899 21,888 17,910 17,940 17,910 21,888
12345678910...
تعداد رکورد:
در حال دریافت اطلاعات
جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به منظور تحلیل داده‌های ناشران فرابورس، به تارنمای تدان (سامانه تحلیل داده‌های نشران) مراجعه فرمایید.
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت: اقتصادی و خودکفایی آزادگان
نماد: خودکفا
نام لاتین: Azadegan Co.
نمونیک: KHDP1
کد ISIN: IRO7KHDP0001
بازار: بازار پایه ب
گروه صنعت: محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
زیرگروه صنعت: توليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
آدرس شرکت: 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
سایت: www.azadeganekh.co.ir
ایمیل: 
مدیر عامل: 
اعضای هیئت مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
فهرست نمادهای اختیار معامله خودکفا

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیئت مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتموظف/غیر موظفمدرک تحصیلی
حسين علي اکبرزاده غیرموظفعضو هیئت مدیره
محمد رضا کائيني غیرموظفعضو هیئت مدیرهفوق ليسانس
عارف سجاده چي غیرموظفعضو هیئت مدیره
مجيد غلاث غیرموظفعضو هیئت مدیره
حسن محمدي غیرموظفعضو هیئت مدیره
نام مدیر عامل کد ملیمدرک تحصیلی
رحيم نعمت پرورليسانس
تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیئت مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتموظف/غیر موظفمدرک تحصیلی
حسين علي اکبرزاده غیرموظفرئیس هیئت مدیرهفوق ليسانس
محمد رضا کائيني غیرموظفعضو هیئت مدیرهفوق ليسانس
عارف سجاده چي غیرموظفعضو هیئت مدیرهدکتري
مجيد غلاث غیرموظفنایب رئیس هیئت مدیرهفوق ليسانس
حسن محمدي غیرموظفعضو هیئت مدیرهديپلم
جستجو نماد معامله شده