ایران

بانک شهر (وشهر)


آرم شرکت تعریف نشده است
قیمت پایانی
5,276
0 0 %
آخرین قیمت
5,250
-26 -0/49 %
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت ناشر
  • اطلاعات عمومی
  • هیات مدیره
  • تاریخچه وضعیت نماد
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
  • اطلاعات مالی
  • کدال-تدان
  • پیام ناظر بازار
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
تعداد سهام شرکت 15/57
حجم مبنا 6/23
ارزش بازار فرابورس ایران 82,162/31
آخرین قیمت 5,250
بیشترین قیمت 5,380
کمترین قیمت 5,110
وضعیت نماد ممنوع-متوقف
دامنه نوسان مجاز 5,540
5,012
عرضه تقاضا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
همه موارد
بازرگانی معادن4
وملل
وملل2
میدکو
میدکو2
میدکو4
میدکوح
میدکوح2
میدکوح4
صامید
صامید2
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
ثشرق
ثشرق4
سبحانح
حکمت
حکمت2
حکمت4
ثتران
ثتران2
سیستم
سیستم2
ذوب
ذوب2
ذوب4
فن آوا
تسه9006
تسه90062
بهپاک
نوین
نوین2
نوین4
فن آوا2
فرابورس
فرابورس2
فرابورس4
شکبیر
شکبیر2
شکبیر4
کازرو
کازرو4
ممسنی
ممسنی2
ممسنی4
سجام
سجام2
سجام4
شلرد
شلرد2
شلرد4
وشمال
وشمال2
وشمال4
زنجان
زنجان2
زنجان4
سجامح
شلردح
شلردح2
نوینح
فن آواح
ثباغح
تسه9007
تسه90072
میهن
میهن2
میهن4
وشمالح
مارون
مارون2
مارون4
دهدشت
دهدشت2
دهدشت4
نیرو
نیرو2
نیرو4
آریان
آریان2
آریان4
وما
وما2
وما4
سنوین
سنوین2
سنوین4
تسه9008
تسه90082
حکمتح
حکمتح2
حکمتح4
تسه9009
تسه90092
آینده
آینده2
آینده4
بوتان
بوتان4
کالا1
کالا12
کالا2
کالا22
کالا3
کالا32
کالا4
کالا42
ودانا
ودانا2
ودانا4
بورس1
بورس12
بورس14
بورس2
بورس22
بورس24
بورس3
بورس32
سپرده
سپرده2
سپرده4
پترول
پترول2
پترول4
حخزر2
فزرین2
بمیلا
بمیلا2
بمیلا4
غصینو
غصینو2
تکنار
تکنار4
داراب
داراب2
داراب4
فسا
فسا2
فسا4
جهرم
جهرم2
جهرم4
حرهشا
حرهشا2
حرهشا4
غسنیم2
قشیر
قشیر4
معیار
معیار 2
معیار 4
جوپار
جوپار2
بپاس
بپاس2
بپاس4
کوثر
کوثر4
توسعه
توسعه2
دماوند2
دماوند4
بیستون4
تسه9010
تسه90102
سخواف
سخواف2
سکاب
حکمت
حکمت2
حکمت4
حکمتح
حکمتح2
حکمتح4
هجرت2
کشرق
کشرق2
کشرق4
آرمان
آرمان2
آرمان4
فتربت2
کرمان
کرمان2
کرمان4
تسه9011
تسه90112
شراز
شراز2
شراز4
شتران
شتران2
شتران4
حاریا
حاریا2
دشیری
دشیری2
فلات
فلات2
فلات4
کیسون
کیسون2
سرچشمه
سرچشمه2
وکادو
سکابح
سکابح4
وداناح2
سدبیر2
اتکای
اتکای2
بتک
بتک2
بتک4
توریل
توریل2
توریل4
کنور
کنور4
تسه9012
تسه90122
بساما
بساما2
بساما4
غشوکو
غشوکو2
حبندر
خکاشا
خکاشا4
تسه9101
تسه91012
ولراز
ولراز2
ولراز4
سنندج2
سنندج4
تسه9102
تسه91022
ورازی
ورازی2
ورازی4
تعاون
شجم
شجم2
شجم4
صنایع شیر4
ولتجار
ولتجار2
ولتجار4
صسکن
صسکن2
مخازن پتروشیمی4
سامان
سامان2
سامان4
حفجر2
صینا1
صمپنا
صمپنا2
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
انصا1
انصا12
انصا14
فتربتح
فتربتح2
بساماح
وقوام
وقوام2
وقوام4
ثعتما
ثعتما2
ویسا2
ثنظام
ثنظام2
سدبیر
سدبیر2
وقوامح
شستان
شستان2
حقشم2
دحاوی
دحاوی2
ثجوان
ثجوان2
تسه9104
تسه91042
کصدف
کصدف2
کصدف4
زنگان
زنگان2
زنگان4
وملل
وملل2
وملل4
صنایع گلستان4
سیمرغ2
کپاناح
بمیلاح
بمیلاح2
وکوثر
کباده
کباده2
کباده4
وآفر2
تسه9105
تسه91052
بمپنا
بمپنا2
بمپنا4
واحصا
واحصا2
واحیا
واحیا2
سفاسی
سفاسی2
غسنیمح
غسنیمح2
بمیلاح
مجد2
مجد22
مجد24
پترولح
پترولح4
فزرین
فزرین2
فزرین4
تامکو4
موج تامین4
فزرینح
تشتاد
گکیش
گکیش2
دهدشتح
دهدشتح4
فبیرا
فبیرا4
لکما
لکما2
لکما4
شوش
شوش2
سلار
وثوق
وثوق2
وثوق4
سلارح
قچار
قچار4
تسه9106
تسه91062
کابگن
لازما
لازما2
چبسپا
چبسپا4
فسدید
پلاست
پشاهن
پشاهن4
کقزوی
کقزوی2
کقزوی4
قجام
قجام2
بایکا
بایکا2
بایکا4
غیوان
غیوان2
چکارم
چکارم2
لپیام
لپیام2
تپمپسح
تپمپس
شاوان
شاوان2
شاوان4
کالای پتروشیمی 4
سنوینح
سنوینح4
تولیددارو
تسه9107
تسه91072
چین چین4
پتروشیمی تبریز4
قجامح
گولان
خصدرا
خصدرا2
خصدرا3
خصدرا4
وثنو
وثنو2
وثنو4
وخاور
وخاور4
وسالت
وسالت2
وسالت4
ثغرب
ثغرب2
تهران بتون 4
ممسنیح
ممسنیح4
تسه9108
تسه91082
انرژی1
انرژی12
انرژی14
انرژی2
انرژی22
انرژی3
انرژی32
قیستو
تشتادح
گهر1
گهر12
شزنگ
شزنگ2
کایتا
کایتا‌2
کایتا‌4
لخانه
لخانه4
کایتاح
لخانهح
تسه9109
تسه91092
ثترانح
وشهر
وشهر2
وشهر4
وآفری
وآفری2
وآفری4
شپاس
شپاس2
شپاس4
تسه9110
تسه91102
نیروح
خراسان
خراسان2
خراسان4
شرانل
شرانل2
شرانل4
بپاسح
وآرین
وآرین2
وآرین4
وسرمد
وقوامح
وآیند
تسه9111
تسه91112
چخزر-یکجا4
پخش
پخش2
پخش4
ثنام
ثنام2
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
مراز1
مراز12
مراز14
ربوتا
تسه9112
تسه91122
آریانح
آریانح2
صایان1
صایان12
صپارس
صپارس2
صپارس4
تسه9201
تسه92012
ثشرقح
ومشان
ثنور
ثنور2
ثنور4
ثقزوی
ثقزوی4
دتولید
دتولید2
دتولید4
فالوم
فالوم2
فالوم4
پارتا
پارتا2
پارتا4
سپرمی
سپرمی2
فالومح
ثاصفا
شسم
شسم2
ساذری
پلوله
پلوله2
سایرا
سایرا2
چنوپا
چنوپا2
چنوپا4
فسلیر
فسلیر4
تسه9202
تسه92022
دزفول
دزفول2
پارتاح
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
کنورح
آرمانح
آرمانح4
تسه9203
تسه92032
ثعتماح
جم
جم2
جم4
نیروگاه دز4
حسینا
حسینا2
حسینا4
تسه9204
تسه92042
ولانا
ولانا2
آسام
آسام2
آسام4
تسه9205
تسه92052
سباقر
سمتاز
سمتاز2
تپکو
تپکو4
فجوش
تراک
تراک2
دتهران‌
کورز
کورز2
سباقرح
تکنارح
فن آوا کارت4
کاریس
کاریس2
کاریس4
وکوثرح
کازروح
کازروح2
کازروح4
تسه9206
تسه92062
داده فن آوا4
صچاد
صچاد2
صچاد4
مفاخر
مفاخر2
مفاخر4
صمپنا2
صمپنا22
صمپنا24
پخشح
ومللح
تسه9207
تسه92072
شغدیر
شغدیر2
شغدیر4
سرامیک البرز4
زنگانح
وآیند
وآیند2
وآیند4
وتعاون
وتعاون2
وماح
وماح2
تسه9208
تسه92082
سپهر
سپهر2
سپهر4
آساس
آساس2
آساس4
وسرمد
وسرمد2
وسرمد4
گکیشح
تسه9209
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
غمینو
غمینو2
شپاها
هرمز
هرمز2
هرمز4
صایتل
صایتل2
صایتل4
تسه9210
تسه92102
پتروشیمی سلمان4
سدبیرح
دتولیدح
تکاپو4
حخزر
حخزر2
حخزر4
وسنا
وسنا4
تسه9211
تسه92112
ایران دوچرخ4
وسناح
شبصیر
شبصیر2
شبصیر4
برق آبادان4
اعتلا
اعتلا2
اعتلا4
کی بی سی
کی بی سی2
کی بی سی4
وارس
وارس2
سخوافح
نوسازی صنایع4
صدانا
صدانا2
ارفع
ارفع2
ارفع4
ونور
عمران تکلار4
صگلوکز
صگلوکز2
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
بدکو
بدکو2
بدکو4
وخاور
وخاور2
زغالسنگ البرز4
وآتوس
وآتوس2
وآتوس4
پرشیا97
پرشیا972
پرشیا974
سکارآفرین4
ومدکو2
ومدکو22
تسه9301
تسه93012
بهپاکح
کوثرح
ثپردیس
ثپردیس2
ثرود
ثرود2
گلگهر1
گلگهر12
آ س پح
سنگ آهن4
فولایح
صبصیر
صبصیر2
کاسپین
کاسپین2
کاسپین4
تسه9302
تسه93022
استارتر دیجیتال4
تسه9303
تسه93032
صبوتا2
شجمح
شجمح2
فبستم
فبستم4
وحافظ
وحافظ2
وحافظ4
انرژیح1
انرژیح12
انرژیح14
انرژیح2
انرژیح3
وثخوز
وثخوز2
تسه9304
تسه93042
افراح
جمح
حسیناح
اعتلاح
پتروشیمی مرجان4
فسلیرح
سامانح
نشار
الماس
الماس2
صکاشی
صکاشی2
ورازیح
تسه9305
تسه93052
سآذر4
کاغذ مراغه4
سفارود
سفارود2
دارابح
فساح
جهرمح
نسیم
نسیم4
تفیرو
ولبهمن
ولبهمن2
رفاه
رفاه4
کایگچ
نتوس
وسدید
وسدید2
وسدید4
شرنگی
شرنگی2
شتولی
کی بی سیح
فولاد تربت4
قاسم
قاسم2
تسه9306
تسه93062
پترول
پترول2
پترول4
پترولح
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
ثزاگرس
ثزاگرس2
مسکن شمالغرب4
تسه9307
تسه93072
غفارس
غفارس4
خلیبل
خلیبل4
دبالک
دبالک2
وآرمان
وسین
وسین2
وسین4
بدکوح
بدکوح2
تسه9308
تسه93082
باربند نرم خودرو4
توریلح
حافظ اعتماد4
ارشک4
سیراف4
سلیم4
زعیم4
اعتصام4
مفتاح4
پردازش اطلاعات4
تسه9309
تسه93092
صامیا
صامیا2
فافزا
فافزا2
فافزا4
صمگا
صمگا2
اتکای
اتکای2
اتکای4
تسه9310
تسه93102
خودکفا
خودکفا2
پترو کوهدشت4
شکف
کفرآور
کفرآور4
کپرور
کپرور2
کپرور4
تابا
تابا2
تابا4
تسه9311
تسه93112
سفیروز4
نیروگاه فارس4
فوکا
فوکا2
فوکا4
فناوا کارت4
شصفها
شصفها2
شصفها4
وسرمدح
وسرمدح4
صایتل2
صایتل22
صایتل24
تسه9312
تسه93122
ومهر
ومهر2
ومهر4
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
خفولا
خفولا2
رایان
رایان2
شلیا
شلیا2
شلیا4
کفرآورح
خدیزل
خدیزل2
خدیزل4
تسه9401
تسه94012
تبریز97
تبریز972
وکادوح
کیمیا
کیمیا2
سکرد98
سکرد982
تسه9402
تسه94022
نفت قشم4
کتوکا
کتوکا2
کتوکا4
صایند
صایند2
صایند4
تجارت
تجارت2
تسه9403
تسه94032
شترانح
وهور
وهور2
تپولا
لیدکو4
قاروم
قاروم2
قاروم4
فافزاح
سخند
سخند2
سخند4
ثغربح
صخابر
صخابر2
گپارس
تسه9404
تسه94042
وآفریح
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثرودح
غپآذر
غپآذر4
وسبحان
وسبحان2
وسبحان4
کوثر
کوثر2
کوثر4
تسه9405
تسه94052
ساینا
ساینا2
ساینا4
وآرینح
وآرینح2
وآرینح4
شتوکا
شتوکا2
شتوکا4
ونور
ونور4
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
دماوند
دماوند2
دماوند4
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
قاسمح
اتکام
اتکام2
اتکام4
صغرب
صغرب4
تسه9406
تسه94062
وایرا
وایرا2
اخزا1
زنجانح
زنجانح2
زنجانح4
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
تسه9407
تسه94072
آگاس
آگاس2
آگاس4
دبالکح
ثعمراح
تسه9408
تسه94082
ثتوسا
ثتوسا2
ثتوسا4
تسه9409
تسه94092
فاهواز
فاهواز2
صدانا98
صدانا982
تلیسه
تلیسه2
تلیسه4
تسه9410
تسه94102
فنرژی
فنرژی2
فنرژی4
ولبهمنح
ولبهمنح2
اخزا2
اخزا22
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
اخزا44
اخزا5
اخزا52
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
وآیندح
وآیندح2
چکاپا
چکاپا2
چکاپا4
غدیس
غدیس2
غدیس4
دسانکو
دسانکو2
دسانکو4
تسه9411
تسه94112
گوهران
گوهران2
ساروج
ساروج2
ساروج4
ثالوند
ثالوند2
ثالوند4
وجامی
وجامی2
وجامی4
کپرورح
حریل
حریل2
حریل4
آبین
آبین2
برق مپنا4
بخاور
وارسح
اجاد1
اجاد12
گردش95
تسه9412
تسه94122
غشهداب
وسینح
صشرق99
بکهنوج
بکهنوج2
بکهنوج4
گردش952
ترازوی هوشمند4
سوپر ظرفشویی4
تسه9501
تسه95012
آتیمس
آتیمس2
آتیمس4
ثقزویح
ثقزویح4
اعتضاد غدیر4
حخزرح
جوپار99
جوپار992
حپارسا
حپارسا2
حپارسا4
تسه9502
تسه95022
ثپردیسح
وثامن
اپرداز
اپرداز2
اپرداز4
ماهان99
ماهان992
سرچشمهح
تسه9503
تسه95032
شتهران
اخزا6
اخزا62
زگلدشت
زگلدشت2
زگلدشت4
ارفعح
رهن9704
رهن97042
غگلستا
غگلستا2
غگلستا4
بحکمت
تسه9504
تسه95042
فولاد97
دقاضی
دقاضی2
کوثرح
بنو
بنو2
بنو4
فیلتر شیکونین4
تسه9505
تسه95052
غگلپا
غگلپا2
غگلپا4
فاهوازح
وکاسپی4
مدیریت سبا4
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
اخزا10
اخزا104
تسه9506
تسه95062
اوان
اوان2
لوتوس99
لوتوس992
گندم9707
گندم97072
گندم97074
امید99
امید992
پارس9607
پارس96072
تسه9507
تسه95072
اتکایح
خفناورح
خفناورح2
اتکامح
حسیر
حسیر2
حسیر4
وبرق
تسه9508
تسه95082
وپویا
وپویا2
وپویا4
سخا1
سخا2
شگامرن
شگامرن2
سرمایه لقمان4
خدمات بازنشستگی4
غگز
غگز2
تسه9509
تسه95092
رویش
رویش4
دسانکوح
آتی1
آتی14
رفاه96
غشهداب
غشهداب2
غشهداب4
اخزا11
اخزا112
زشگزا
زشگزا2
زشگزا4
تسه9510
تسه95102
تامین سپهر4
بهپاک
بهپاک2
بهپاک4
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
اجاد272
سلامت2
سلامت22
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
سلامت1
سلامت12
ومللح
ومللح2
تسه9511
تسه95112
کاصفا4
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
قشیرح
سرچشمه
سرچشمه2
سرچشمه4
سرچشمهح
سرچشمهح2
وحافظح
تسه9601
تسه96012
گکوثر
گکوثر2
گکوثر4
حکمتخ1
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
هرمزخ3
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
وثوقح
حآسا
حآسا2
حآسا4
تسه9602
تسه96022
صنایع امید4
انرژی سپهر4
کتوکاح
ریشمک
ریشمک2
دشیریح
نطرین
نطرین2
ولشرق
ولشرق2
تسه9603
تسه96032
وهورح
وهورح2
وهنر-پذیره
کنیلو
حپارساح
شپاسح
بخاور
بخاور2
شرانلح
تسه9604
تسه96042
تسه9605
تسه96052
خشککن4
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
سخاب6
سخاب62
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
آرمانی4
لیوان دردار4
هوایی سامان4
تسه9606
تسه96062
غنیلی
غنیلی2
غنیلی4
کرمان خودرو
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
سوسیس ماهی4
تسه9607
تسه96072
وحکمت
وحکمت2
خعمرا
زبینا
زبینا2
زبینا4
حسیرتبعی9708
گندم2
گندم22
گندم24
زقیام
زقیام2
زقیام4
تسه9608
تسه96082
اخزا611
اخزا6112
اخزا601
اخزا6012
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
اخزا6034
وپسا
وپسا2
وپسا4
کرمان98
کرمان982
سلامت6
سلامت62
سلامت64
تسه9609
تسه96092
تبرک
تبرک2
فین استارز4
اخزا604
اخزا6042
اخزا6044
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
سکارون
شمواد
شپلی
شپلی4
وآداک
وآداک2
شرق1400
اشاد1
اشاد12
اشاد14
حبندرح
تاپکیش
تاپکیش2
تاپکیش4
تسه9610
تسه96102
غویتا
غویتا2
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا612
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا615
اخزا6152
اخزا6154
فماک
فماک2
تملی611
تسه9611
تسه96112
تسه96114
غشهدابح
میهنح
افاد1
افاد12
افاد14
کیسونح
کیسونح2
تملی612
اشاد3
اشاد32
اشاد34
اشاد4
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
ثنورح
وزمین
وزمین2
وزمین4
تامین97
تامین972
تسه9612
تسه96122
تسه96124
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
شستا993
شستا994
شستا9942
افاد2
افاد24
اشاد2
اشاد24
تسه9701
تسه97012
تسه97014
آشناتک
تملی701
کمینا
کمینا2
کمینا4
فلاتح
بگیلان
بعثت
بگیلان2
بگیلان4
مادیرا
مادیرا2
مادیرا4
تملی702
شساخت
شرق
شساخت2
شساخت4
کمرجانح
ماهان
تسه9702
پانفت1
تسه97022
تسه97024
صبا1401
سعدی
صبا14012
تهران1
زکشت
زکشت2
زکشت4
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
اخزا6234
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
جورا4
تملی703
تسه9703
تسه97032
وملت
خفناور
خفناور2
غپونه
غپونه2
غویتاح
خکاوه
خکاوه2
خکاوه4
کورش99
کورش992
خکرمان
خکرمان2
خکرمان4
تسه9704
تسه97042
جوین
جوین4
تملی704
تست
ریل1401
ریل14012
اوصتا
اوصتا2
اوصتا4
البرز02
البرز022
خاور
خاور4
ثالوندح
داوه
نوین
نوین2
نوین4
ماست غنی شده4
تملی705
تسه9705
تسه97052
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
شستا004
شستا0042
اخزا701
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
ومعلم
ومعلم2
ومعلم4
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
اخزا7064
اخزا707
اخزا7074
زدشت
زدشت2
زدشت4
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
اخزا709
اخزا7092
اخزا710
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
زرند4
سیرجان4
تسه9706
تسه97062
تملی706
قرن99
قرن992
حکمت01
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
شمشاد4
قنقش
تلیسهح
سمایه
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
فنابا4
مادیرا4
کگهر
کگهر2
کگهر4
تملی708
هفردا
تسه9708
تسه97082
بزاگرس
بزاگرس2
بزاگرس4
تملی709
شفارا
شفارا2
تسه9709
تسه97092
کهرام
زماهان
زماهان2
زماهان4
فنفت
فنفت4
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
وتعاونح
مبین014
مبین015
مبین0152
مبین016
مبین0162
تسه9710
تسه97102
آسامید
آسامید2
آسامید4
تملی710
زفکا
زفکا2
زفکا4
زشریف
زشریف2
زشریف4
اروند01
اروند02
اروند03
اروند032
اروند04
اروند042
اروند05
اروند052
اروند06
اروند062
اروند07
اروند072
ماهان01
تملی711
تسه9711
تسه97112
کرمان00
کرمان002
وگردش
وگردش2
وگردش4
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
حریل02
قشرین
قشرین2
شستا005
شستا0052
اخزا715
اخزا7152
اخزا716
اخزا7162
اخزا7164
وهنر
وهنر2
وهنر4
اروند08
اروند082
اروند09
اروند092
اروند10
اروند102
اروند11
اروند112
اخزا717
تسه9712
تسه97122
تملی712
غبهار
غبهار2
غبهار4
بنوح
تملی801
تسه9801
تسه98012
ولشرقح
دکپسول
دکپسول4
ثاژن
ثاژن2
ثاژن4
باران
باران4
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا7184
اخزا719
اخزا7192
اخزا720
اخزا7202
اخزا7204
اخزا721
اخزا7212
اخزا7214
اخزا722
اخزا7222
اخزا7224
اخزا723
اخزا7232
اخزا7234
دقاضیح
رنیک
رنیک2
رنیک4
درهآور
درهآور4
تملی803
تسه9803
تسه98032
بجهرم
بجهرم2
بجهرم4
خبازرس
خبازرس2
خبازرس4
غویتا
غویتا2
اوانح
غویتاح
هجرت
هجرت4
تسه9804
تسه98042
خفولاح
تملی804
چهار سیلندر4
کاسپینح
دتوزیع
دتوزیع4
فرابورس
فرابورس4
ولرازح
اخزا803
اخزا811
اخزا8112
اخزا8114
اخزا814
اخزا8142
اخزا8144
شپترو
شپترو2
شپتروح
اخزا801
اخزا802
اخزا804
اخزا8042
اخزا8044
اخزا805
اخزا8052
اخزا8054
اخزا806
اخزا8062
اخزا8064
اخزا807
اخزا8072
اخزا8074
اخزا808
اخزا8082
اخزا8084
اخزا809
اخزا8092
اخزا8094
اخزا810
اخزا8102
اخزا812
اخزا8122
اخزا8124
اخزا813
اخزا8132
اخزا8134
اخزا815
اخزا8152
اخزا8154
دارا
دارا2
دارا4
تملی805
تسه9805
تسه98052
شلرد02
شلرد022
شصدف
شصدف4
تسه9806
تسه98062
وتعاونح4
وآوا
وآوا2
وآوا4
تملی806
پارتین
تسه9807
تسه98072
دمعیار
دمعیار2
دمعیار4
افاد4
افاد42
افاد44
اخزا816
اخزا8164
اخزا8162
مادیراح
تملی807
فروی
فروی2
افاد51
افاد514
افاد52
افاد524
افاد53
افاد534
افاد54
افاد544
افاد55
افاد554
کیش1402
کیش14022
تسه9808
تسه98082
سپرده
ومهان
ومهان2
ومهان4
تملی808
گوهرانح
افاد61
افاد614
افاد62
افاد624
تماوند
پیزد
پیزد2
پیزد4
تملی809
تسه9809
تسه98092
گشان
اخزا817
اخزا8172
اخزا818
اخزا8182
کلر
کلر4
افاد71
افاد72
افاد73
افاد734
افاد74
افاد744
تسه9810
تسه98102
افاد81
افاد814
افاد82
افاد824
افاد83
افاد84
افاد844
ورفاه4
ونچر
تسه9811
تسه98112
ساوه
ساوه4
غگیلا
غگیلا4
تابان01
تابان012
تابان02
تابان022
تابان03
تابان032
نوآور
رافزا
رافزا4
شگویا
شگویا2
شگویا4
گنجین
گنجین2
گنجین4
آریا
آریا2
آریا4
اخزا819
اخزا8192
اخزا820
اخزا8202
اخزا821
اخزا8212
اخزا8214
اراد11
اراد114
اراد12
اراد13
اراد134
اراد21
اراد214
اراد22
اراد224
اراد23
اراد24
اراد244
کرونا1
کرونا12
کرونا2
کرونا22
رنیکح
زقیامح
تسه9812
تسه98122
صبا
صبا4
تسه9901
تسه99012
دومینو4
تسه9902
تسه99022
کرمان02
کرمان022
اراد31
اراد314
اراد324
تسه9903
تسه99032
اراد33
اراد334
اراد34
اراد344
بخاور
کیا
کیا2
غشوکوح
ساروجح
اراد35
اراد354
اراد36
اراد364
کگهرح
کگهرح2
اخزا901
اخزا902
اخزا9022
اخزا903
اخزا9032
اخزا904
اخزا9042
اخزا905
اخزا9052
حذف -آرین4
بالاس
آوا
آوا2
بالاس4
ودی
ودی2
داریک
داریک2
ودی4
گدنا
سبحان
گدنا4
سبحان2
سبحان4
فولای
تسه9904
فولای2
تسه99042
فولای4
رهن0104
همراه
رهن01042
همراه4
اراد37
سمایه
اراد374
سمایه4
سمگا
اراد38
سمگا2
اراد384
سمگا4
وگستر
وگستر2
اراد394
وگستر4
پکویر
وایران
گنگین
وایران4
کمرجان
قتربت
تسه8907
اراد40
تسه89072
اراد404
تسه8908
باران
تسه89082
تسه8909
تماوند
تسه89092
تماوند2
تسه8910
شاروم
تسه89102
شاروم4
تسه8911
بزاگرسح
تسه89112
تسه8912
زملارد
تسه89122
زملارد2
زملارد4
تسه9001
تسه90012
اراد41
اراد414
ثعمرا
اراد42
ثعمرا2
اراد424
ثعمرا4
اراد43
اراد434
مدیر
مدیر4
اراد44
اراد444
اراد45
خفناور
اراد454
سبزوا
تسه9905
تسه99052
توسعه گردشگری 4
خدمات هوایی4
اراد46
اراد464
وکبهمن
وکبهمن4
بپیوند
بپیوند2
بپیوند4
بنو
بنو4
اراد47
اراد474
اراد48
اراد484
اراد49
اراد494
استارز
اراد50
اراد504
اراد51
اراد514
اراد524
اراد53
خاورمیانه
اراد534
وسپهر
وسپهر2
وسپهر4
تسه9906
تسه99062
پتروباختر4
شصدفح
ذوب تبعی9912
تاپکیشح
وملل تبعی9912
اراد54
اراد544
حرم03
غصینو
غصینو2
برنا4
ساذریح
پترومروارید4
چخزر
گلسار4
چخزر4
نبروج
نبروج4
صباح
تسه9907
تسه99072
توسعه صنعت4
اخزا906
اخزا9062
غیرصنعتی 4
اخزا907
اخزا9072
سپیدار
سپیدار4
اخزا908
اخزا9082
حگردش
تسه9908
تسه99082
اراد55
اراد554
اراد56
اراد564
غمینوح
اراد57
پویا
اراد58
اراد582
اراد584
اراد59
اراد594
شستان03
اتکاسا
ثروت
دتوزیعح
اراد60
اراد604
اخزا909
اخزا9092
تسه9909
تسه99092
هجرتح
اراد61
اراد614
اراد62
اراد624
اراد63
اراد634
اخزا910
اخزا9102
زفکاح
اراد64
اراد644
ویسرو
اراد65
اراد654
کزغال
کزغال4
اراد66
اراد664
اراد67
اراد674
اراد68
تمحرکه
زرین
زرین2
زرین4
اراد69
تسه9910
تسه99102
مارون ت.ف0010
اراد70
اراد704
اراد71
مهان01
مهان02
مهان024
اراد72
اراد73
دکپسولح
اراد74
اراد744
اراد75
تسه9911
تسه99112
فراز
فراز2
تابان04
تابان042
اخزا911
اخزا9112
پیشگام
وامین4
شپاس ت.ف0011
اراد76
اراد77
اراد774
اراد78
اراد784
اراد79
اراد794
اراد814
اراد82
اراد824
ولقمان
ولقمان4
اراد83
اراد834
تسه9912
اخزا914
اراد84
اراد844
سپیدما
سپیدما4
زگلدشتح
صبا1404
تسه0001
فکمند
ودیح
ودیح2
ودیح4
ثباغ
ثباغ2
ثباغ4
دی
دی2
دی4
تسه9002
تسه90022
وزمین
وزمین2
وزمین4
سمگاح
سمگاح2
سمگاح4
وگردش
وگردش2
سمایهح
خارزمح
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
آ س پ
آ س پ2
آ س پ4
قشم4
دیح
مسکن1
مسکن12
زاگرس
زاگرس2
زاگرس4
پتروکاویان4
افرا
افرا2
افرا4
تسه9004
تسه90042
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
نارنج
نارنج2
وزمینح
وزمینح2
وزمینح4

ادامه...
صنعت بانكها و موسسات اعتباري
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
وکوثر1 1/63 1/87 1,144 ▲5/05
وگردش1 1/25 20/45 16,881 ▼0/85
سامان1 786,564 6/79 8,550 ▲0/19
وآیند1 15,845 254/15 16,366 ▼0/01
وسالت1 10,046 11/48 1,110 0
ادامه...
ساير واسطه هاي پولي
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
وکوثر1 1/63 1/87 1,144