ایران

الحاوی (دحاوی)


آرم شرکت تعریف نشده است
قیمت پایانی
4,444
-55 -1/22 %
آخرین قیمت
4,429
-70 -1/56 %
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
 • اطلاعات معاملات
 • تاریخچه وضعیت ناشر
 • اطلاعات عمومی
 • هیات مدیره
 • تاریخچه وضعیت نماد
 • اطلاعیه های فرابورس
 • اخبار مرتبط
 • اطلاعات مالی
 • کدال-تدان
 • پیام ناظر بازار
 • سهامداران
تعداد معاملات 181
حجم معاملات 1/04
ارزش معاملات 4/56
تعداد سهام شرکت 1/08
حجم مبنا 2/18
ارزش بازار 4,799/52
آخرین قیمت 4,429
بیشترین قیمت 4,440
کمترین قیمت 4,365
وضعیت نماد مجاز
دامنه نوسان مجاز 4,724
4,274
عرضه تقاضا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
14,7344,4304,36629,5001
12,0004,450000
121,7504,489000
351,5904,490000
15,5754,500000
همه موارد
شتهران
اخزا6
اخزا62
زگلدشت
زگلدشت2
زگلدشت4
ارفعح
رهن9704
رهن97042
غگلستا
غگلستا2
غگلستا4
بحکمت
تسه9504
تسه95042
فولاد97
دقاضی
دقاضی2
دقاضی4
کوثرح
بنو
بنو2
بنو4
فیلتر شیکونین4
تسه9505
تسه95052
بازرگانی معادن4
وملل
وملل2
میدکو
میدکو2
میدکو4
میدکوح
میدکوح2
میدکوح4
صامید
صامید2
غگلپا
غگلپا2
غگلپا4
فاهوازح
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
ثشرق
وکاسپی4
ثشرق4
مدیریت سبا4
اخزا7
اخزا72
سبحانح
اخزا74
اخزا8
اخزا82
حکمت
اخزا84
حکمت2
اخزا9
اخزا92
حکمت4
ثتران
اخزا94
ثتران2
اخزا10
سیستم
اخزا104
سیستم2
ذوب
ذوب2
تسه9506
تسه95062
ذوب4
فن آوا
تسه9006
تسه90062
بهپاک
نوین
نوین2
نوین4
فن آوا2
اوان
اوان2
فرابورس
فرابورس2
لوتوس99
فرابورس4
لوتوس992
شکبیر
شکبیر2
شکبیر4
کازرو
کازرو4
ممسنی
ممسنی2
ممسنی4
سجام
سجام2
سجام4
شلرد
شلرد2
گندم9707
گندم97072
شلرد4
وشمال
وشمال2
گندم97074
وشمال4
امید99
زنجان
امید992
زنجان2
زنجان4
سجامح
شلردح
شلردح2
پارس9607
پارس96072
نوینح
تسه9507
تسه95072
فن آواح
اتکایح
ثباغح
خفناورح
خفناورح2
اتکامح
تسه9007
تسه90072
حسیر
حسیر2
حسیر4
وبرق
وبرق4
تسه9508
تسه95082
وپویا
وپویا2
وپویا4
سخا1
سخا2
شگامرن
شگامرن2
سرمایه لقمان4
خدمات بازنشستگی4
غگز
غگز2
تسه9509
تسه95092
رویش
رویش4
دسانکوح
آتی1
آتی14
رفاه96
غشهداب
غشهداب2
غشهداب4
اخزا11
اخزا112
زشگزا
زشگزا2
زشگزا4
تسه9510
تسه95102
تامین سپهر4
بهپاک
بهپاک2
بهپاک4
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
اجاد272
سلامت2
سلامت22
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
میهن
میهن2
میهن4
وشمالح
مارون
سلامت1
سلامت12
مارون2
مارون4
دهدشت
ومللح
دهدشت2
ومللح2
دهدشت4
تسه9511
تسه95112
نیرو
نیرو2
نیرو4
آریان
آریان2
آریان4
کاصفا4
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
وما
وما2
وما4
سنوین
سنوین2
سنوین4
قشیرح
سرچشمه
سرچشمه2
سرچشمه4
سرچشمهح
سرچشمهح2
وحافظح
تسه9601
تسه96012
گکوثر
گکوثر2
گکوثر4
حکمتخ1
تسه9008
تسه90082
حکمتح
حکمتح2
اخزا11خ2
حکمتح4
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
تسه9009
تسه90092
آینده
آینده2
هرمزخ3
آینده4
بوتان
بوتان4
کالا1
کالا12
کالا2
کالا22
هرمزف2
کالا3
کالا32
هرمزف3
کالا4
کالا42
هرمزف4
ودانا
ودانا2
ودانا4
وثوقح
بورس1
بورس12
حآسا
حآسا2
بورس14
بورس2
حآسا4
بورس22
تسه9602
تسه96022
بورس24
بورس3
بورس32
سپرده
صنایع امید4
سپرده2
سپرده4
انرژی سپهر4
کتوکاح
پترول
پترول2
ریشمک
ریشمک2
پترول4
حخزر2
دشیریح
فزرین2
نطرین
نطرین2
بمیلا
بمیلا2
ولشرق
ولشرق2
بمیلا4
غصینو
غصینو2
تسه9603
تسه96032
تکنار
وهورح
تکنار4
وهورح2
داراب
داراب2
وهنر-پذیره
داراب4
فسا
فسا2
کنیلو
فسا4
جهرم
جهرم2
جهرم4
حرهشا
حرهشا2
حپارساح
حرهشا4
غسنیم2
شپاسح
بخاور
بخاور2
قشیر
شرانلح
قشیر4
معیار
معیار 2
تسه9604
معیار 4
تسه96042
جوپار
جوپار2
تسه9605
تسه96052
بپاس
بپاس2
بپاس4
خشککن4
کوثر
سخاب2
سخاب22
کوثر4
سخاب3
سخاب32
توسعه
توسعه2
سخاب4
سخاب42
دماوند2
سخاب5
سخاب52
دماوند4
سخاب6
سخاب62
بیستون4
تسه9010
تسه90102
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
سخواف
سخواف2
آرمانی4
سکاب
لیوان دردار4
هوایی سامان4
تسه9606
تسه96062
حکمت
حکمت2
غنیلی
غنیلی2
حکمت4
حکمتح
غنیلی4
حکمتح2
کرمان خودرو
حکمتح4
هجرت2
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
کشرق
کشرق2
کشرق4
آرمان
آرمان2
سوسیس ماهی4
آرمان4
فتربت2
تسه9607
تسه96072
کرمان
کرمان2
وحکمت
وحکمت2
کرمان4
تسه9011
تسه90112
خعمرا
شراز
شراز2
زبینا
زبینا2
شراز4
شتران
زبینا4
شتران2
حسیرتبعی9708
شتران4
حاریا
حاریا2
گندم2
گندم22
دشیری
دشیری2
گندم24
زقیام
زقیام2
فلات
زقیام4
فلات2
تسه9608
تسه96082
فلات4
کیسون
کیسون2
اخزا611
اخزا6112
سرچشمه
سرچشمه2
وکادو
وکادو2
سکابح
اخزا601
اخزا6012
سکابح4
وداناح2
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
سدبیر2
اخزا603
اخزا6032
اتکای
اخزا6034
اتکای2
وپسا
وپسا2
وپسا4
کرمان98
کرمان982
بتک
بتک2
بتک4
سلامت6
سلامت62
توریل
سلامت64
توریل2
تسه9609
تسه96092
توریل4
کنور
تبرک
تبرک2
کنور4
تسه9012
فین استارز4
تسه90122
اخزا604
اخزا6042
بساما
اخزا6044
بساما2
اخزا605
اخزا6052
بساما4
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
غشوکو
غشوکو2
سکارون
سکارون2
شمواد
حبندر
شپلی
خکاشا
شپلی4
خکاشا4
وآداک
وآداک2
شرق1400
تسه9101
تسه91012
اشاد1
اشاد12
اشاد14
حبندرح
ولراز
ولراز2
تاپکیش
ولراز4
تاپکیش2
سنندج2
تاپکیش4
تسه9610
سنندج4
تسه96102
غویتا
غویتا2
تسه9102
تسه91022
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
ورازی
اخزا6082
ورازی2
اخزا6084
اخزا610
ورازی4
اخزا6102
تعاون
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
شجم
شجم2
اخزا6094
اخزا612
شجم4
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
صنایع شیر4
اخزا6132
ولتجار
ولتجار2
اخزا6134
اخزا615
ولتجار4
اخزا6152
اخزا6154
فماک
فماک2
صسکن
صسکن2
تملی611
تسه9611
مخازن پتروشیمی4
تسه96112
تسه96114
غشهدابح
سامان
سامان2
میهنح
سامان4
حفجر2
افاد1
افاد12
صینا1
افاد14
کیسونح
کیسونح2
صمپنا
صمپنا2
تملی612
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
اشاد3
اشاد32
انصا1
انصا12
اشاد34
اشاد4
انصا14
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
فتربتح
فتربتح2
اشاد54
اشاد6
اشاد62
بساماح
اشاد64
اشاد7
اشاد72
وقوام
وقوام2
اشاد74
اشاد8
وقوام4
ثعتما
اشاد82
ثعتما2
اشاد84
اشاد9
اشاد92
ویسا
ویسا2
اشاد94
ثنورح
ویسا4
ثنظام
ثنظام2
وزمین
وزمین2
سدبیر
سدبیر2
وزمین4
تامین97
تامین972
وقوامح
شستان
شستان2
تسه9612
تسه96122
حقشم2
تسه96124
دحاوی
دحاوی2
شستا991
ثجوان
شستا9912
ثجوان2
شستا992
شستا9922
شستا993
تسه9104
تسه91042
شستا994
شستا9942
افاد2
کصدف
کصدف2
افاد24
اشاد2
کصدف4
زنگان
زنگان2
اشاد24
تسه9701
زنگان4
تسه97012
وملل
وملل2
تسه97014
آشناتک
وملل4
تملی701
صنایع گلستان4
سیمرغ2
کمینا
کمینا2
کپاناح
کمینا4
فلاتح
بمیلاح
بمیلاح2
وکوثر
بعثت
بگیلان
کباده
بگیلان2
کباده2
بگیلان4
کباده4
مادیرا
مادیرا2
مادیرا4
تملی702
شرق
شساخت
شساخت2
ماهان
شساخت4
کمرجانح
کمیناح
پانفت1
تسه9702
تسه97022
سعدی
تسه97024
صبا1401
صبا14012
تهران1
وآفر2
زکشت
زکشت2
زکشت4
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
تسه9105
اخزا6234
تسه91052
اخزا624
اخزا6242
بمپنا
اخزا6244
بمپنا2
بمپنا4
واحصا
جورا4
واحصا2
تملی703
واحیا
واحیا2
تسه9703
تسه97032
سفاسی
سفاسی2
وملت
غسنیمح
غسنیمح2
خفناور
خفناور2
بمیلاح
مجد2
مجد22
غپونه
غپونه2
مجد24
غویتاح
پترولح
خکاوه
خکاوه2
پترولح4
فزرین
فزرین2
خکاوه4
کورش99
فزرین4
کورش992
خکرمان
تامکو4
خکرمان2
خکرمان4
موج تامین4
فزرینح
تسه9704
تسه97042
تشتاد
وفتخار
گکیش
گکیش2
جوین
جوین4
تملی704
دهدشتح
تست
دهدشتح4
ریل1401
ریل14012
فبیرا
اوصتا
فبیرا4
اوصتا2
لکما
لکما2
اوصتا4
البرز02
لکما4
البرز022
شوش
شوش2
خاور
خاور4
ثالوندح
سلار
داوه
وثوق
وثوق2
نوین
وثوق4
نوین2
نوین4
سلارح
ماست غنی شده4
تملی705
قچار
تسه9705
تسه97052
قچار4
تسه9106
تسه91062
شستا001
شستا0012
کابگن
شستا002
لازما
لازما2
شستا003
شستا0032
چبسپا
شستا004
شستا0042
چبسپا4
فسدید
اخزا701
اخزا7012
پلاست
اخزا702
اخزا7022
پشاهن
ومعلم
پشاهن4
ومعلم2
کقزوی
کقزوی2
ومعلم4
کقزوی4
قجام
قجام2
اخزا703
قجام4
اخزا7032
بایکا
بایکا2
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
بایکا4
غیوان
غیوان2
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
چکارم
چکارم2
اخزا7064
اخزا707
لپیام
اخزا7074
لپیام2
زدشت
زدشت2
غناب
زدشت4
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
تپمپسح
اخزا709
اخزا7092
تپمپس
اخزا710
شاوان
شاوان2
اخزا711
اخزا7112
شاوان4
اخزا712
اخزا7122
کالای پتروشیمی 4
زرند4
سیرجان4
تسه9706
تسه97062
پلاستح
تملی706
سنوینح
قرن99
قرن992
سنوینح4
تولیددارو
حکمت01
تسه9107
تسه91072
مبین011
مبین0112
چین چین4
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
شمشاد4
قنقش
تلیسهح
پتروشیمی تبریز4
سمایه
قجامح
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
فنابا4
مادیرا4
کگهر
کگهر2
کگهر4
تملی708
هفردا
تسه9708
تسه97082
گولان
بزاگرس
بزاگرس2
بزاگرس4
خصدرا
تملی709
خصدرا2
خصدرا3
خصدرا4
شفارا
وثنو
شفارا2
وثنو2
وثنو4
تسه9709
تسه97092
کهرام
وخاور
وخاور4
وسالت
وسالت2
وسالت4
زماهان
ثغرب
زماهان2
ثغرب2
زماهان4
گنگین
گنگین2
گنگین4
تهران بتون 4
فنفت
فنفت4
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
وتعاونح
مبین014
مبین015
مبین0152
مبین016
مبین0162
تسه9710
تسه97102
آسامید
آسامید2
آسامید4
ممسنیح
تملی710
ممسنیح4
زفکا
تسه9108
زفکا2
تسه91082
زفکا4
زشریف
زشریف2
زشریف4
اروند01
اروند02
اروند03
انرژی1
اروند032
انرژی12
انرژی14
اروند04
انرژی2
اروند042
انرژی22
اروند05
انرژی3
اروند052
انرژی32
اروند06
قیستو
اروند062
قیستو4
اروند07
اروند072
ماهان01
تملی711
تسه9711
تسه97112
تشتادح
کرمان00
کرمان002
وگردش
وگردش2
گهر1
وگردش4
گهر12
شلیا
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
حریل02
قشرین
قشرین2
شستا005
شستا0052
اخزا715
اخزا7152
اخزا716
اخزا7162
اخزا7164
شزنگ
وهنر
شزنگ2
وهنر2
وهنر4
اروند08
اروند082
اروند084
کایتا
اروند09
کایتا‌2
اروند092
کایتا‌4
لخانه
اروند10
اروند102
لخانه4
کایتاح
اروند11
اروند112
اخزا717
لخانهح
تسه9109
تسه9712
تسه91092
تسه97122
تملی712
غبهار
غبهار2
غبهار4
بنوح
تملی801
تسه9801
تسه98012
ولشرقح
دکپسول
دکپسول4
ثاژن
ثاژن2
ثاژن4
باران-پذیره
باران-پذیره4
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا7184
اخزا719
اخزا7192
اخزا720
اخزا7202
اخزا7204
اخزا721
اخزا7212
اخزا7214
اخزا722
اخزا7222
اخزا7224
اخزا723
اخزا7232
اخزا7234
دقاضیح
رنیک
رنیک2
رنیک4
درهآور
درهآور4
تملی803
تسه9803
تسه98032
ثترانح
بجهرم
بجهرم2
بجهرم4
وشهر
وشهر2
وشهر4
وآفری
خبازرس
وآفری2
خبازرس2
وآفری4
خبازرس4
شپاس
شپاس2
شپاس4
تسه9110
تسه91102
نیروح
غویتا
غویتا2
خراسان
اوانح
خراسان2
خراسان4
شرانل
غویتاح
شرانل2
شرانل4
بپاسح
وآرین
هجرت
وآرین2
هجرت2
وآرین4
هجرت4
وسرمد
تسه9804
تسه98042
خفولاح
تملی804
وقوامح
وآیند
چهار سیلندر4
کاسپینح
تسه9111
تسه91112
دتوزیع
دتوزیع4
فرابورس
چخزر-یکجا4
فرابورس2
پخش
پخش2
فرابورس4
ولرازح
پخش4
ثنام
ثنام2
اخزا803
اخزا811
اخزا8112
اخزا8114
اخزا814
اخزا8142
اخزا8144
شپترو
شپترو2
شپتروح
اخزا801
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
اخزا802
اخزا804
مراز1
اخزا8042
مراز12
اخزا8044
مراز14
اخزا805
ربوتا
اخزا8052
اخزا8054
اخزا806
تسه9112
اخزا8062
تسه91122
اخزا8064
اخزا807
آریانح
آریانح2
اخزا8072
اخزا8074
اخزا808
صایان1
صایان12
اخزا8082
اخزا8084
صپارس
اخزا809
صپارس2
اخزا8092
صپارس4
اخزا8094
اخزا810
اخزا8102
اخزا812
اخزا8122
اخزا8124
تسه9201
اخزا813
تسه92012
اخزا8132
اخزا8134
ثشرقح
اخزا815
اخزا8152
اخزا8154
ومشان
دارا
دارا2
دارا4
ثنور
تملی805
ثنور2
ثنور4
تسه9805
ثقزوی
تسه98052
شلرد02
ثقزوی4
شلرد022
دتولید
دتولید2
دتولید4
فالوم
فالوم2
فالوم4
پارتا
پارتا2
پارتا4
سپرمی
سپرمی2
فالومح
ثاصفا
شسم
شسم2
ساذری
ساذری4
پلوله
پلوله2
سایرا
سایرا2
سایرا4
چنوپا
چنوپا2
چنوپا4
فسلیر
فسلیر4
تسه9202
تسه92022
دزفول
دزفول2
پارتاح
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
کنورح
آرمانح
آرمانح4
تسه9203
تسه92032
ثعتماح
شصدف
جم
جم2
شصدف4
جم4
تسه9806
تسه98062
وتعاونح4
وآوا
وآوا2
وآوا4
تملی806
پارتین
پارتین4
نیروگاه دز4
حسینا
حسینا2
حسینا4
تسه9204
تسه92042
تسه9807
تسه98072
دمعیار
دمعیار2
دمعیار4
افاد4
افاد42
افاد44
اخزا816
اخزا8164
ولانا
اخزا8162
ولانا2
مادیراح
تملی807
آسام
فروی
آسام2
فروی2
آسام4
افاد51
افاد514
تسه9205
افاد52
تسه92052
افاد524
افاد53
افاد534
سباقر
افاد54
سباقر4
افاد544
سمتاز
افاد55
سمتاز2
افاد554
تپکو
کیش1402
کیش14022
تپکو4
فجوش
تراک
تسه9808
تراک2
تسه98082
سپرده
دتهران‌
ومهان
کورز
ومهان2
کورز2
ومهان4
تملی808
سباقرح
گوهرانح
تکنارح
افاد61
افاد614
افاد62
فن آوا کارت4
افاد624
تماوند
پیزد
پیزد2
پیزد4
تملی809
تسه9809
تسه98092
گشان
اخزا817
اخزا8172
اخزا818
اخزا8182
کاریس
کلر
کاریس2
کلر2
کاریس4
کلر4
وکوثرح
افاد71
کازروح
افاد72
کازروح2
کازروح4
تسه9206
افاد73
تسه92062
افاد734
افاد74
داده فن آوا4
افاد744
صچاد
تسه9810
صچاد2
تسه98102
صچاد4
افاد81
مفاخر
مفاخر2
افاد814
مفاخر4
افاد82
صمپنا2
صمپنا22
افاد824
صمپنا24
افاد83
پخشح
افاد84
ومللح
افاد844
تسه9207
تسه92072
ورفاه4
ونچر
شغدیر
شغدیر2
ونچر4
تسه9811
شغدیر4
تسه98112
سرامیک البرز4
ساوه
ساوه2
زنگانح
ساوه4
غگیلا
وآیند
وآیند2
غگیلا4
تابان01
وآیند4
تابان012
وتعاون
وتعاون2
تابان02
تابان022
تابان03
تابان032
نوآور
نوآور4
رافزا
رافزا2
رافزا4
شگویا
شگویا2
شگویا4
گنجین
گنجین2
گنجین4
آریا
آریا2
آریا4
اخزا819
اخزا8192
اخزا820
اخزا8202
اخزا821
اخزا8212
اخزا8214
اراد11
اراد114
اراد12
اراد124
اراد13
اراد134
اراد21
وماح
وماح2
اراد214
اراد22
تسه9208
تسه92082
اراد224
اراد23
اراد24
اراد244
کرونا1
کرونا12
سپهر
سپهر2
کرونا2
سپهر4
کرونا22
آساس
آساس2
رنیکح
آساس4
زقیامح
تسه9812
تسه98122
وسرمد
وسرمد2
صبا
صبا2
وسرمد4
گکیشح
صبا4
تسه9209
تسه9901
تسه92092
تسه99012
اطلس
اطلس2
اطلس4
غمینو
غمینو2
دومینو4
تسه9902
تسه99022
کرمان02
کرمان022
اراد31
اراد314
اراد32
اراد324
تسه9903
تسه99032
اراد33
اراد334
اراد34
اراد344
بخاور
شپاها
کیا
کیا2
هرمز
هرمز2
غشوکوح
هرمز4
صایتل
صایتل2
ساروجح
صایتل4
اراد35
اراد354
اراد36
تسه9210
اراد364
تسه92102
کگهرح
کگهرح2
اخزا901
اخزا902
اخزا9022
اخزا903
اخزا9032
پتروشیمی سلمان4
سدبیرح
اخزا904
اخزا9042
حذف -آرین4
بالاس
دتولیدح
اخزا905
اخزا9052
بالاس4
ودی
ودی2
آوا
آوا2
ودی4
آوا4
داریک
داریک2
داریک4
سبحان
گدنا
سبحان2
سبحان4
فولای
گدنا4
فولای2
فولای4
تسه9904
همراه
تسه99042
رهن0104
همراه4
سمایه
رهن01042
سمایه4
اراد37
سمگا
سمگا2
اراد374
سمگا4
اراد38
وگستر
وگستر2
اراد384
وگستر4
اراد394
پکویر
تکاپو4
حخزر
وایران
حخزر2
حخزر4
وایران4
وسنا
کمرجان
گنگین
وسنا4
تسه8907
تسه9211
تسه89072
تسه92112
قتربت
تسه8908
اراد40
تسه89082
ایران دوچرخ4
اراد404
وسناح
تسه8909
باران
تسه89092
شبصیر
تماوند
تسه8910
شبصیر2
تماوند2
تسه89102
شبصیر4
تسه8911
شاروم
تسه89112
برق آبادان4
شاروم4
اعتلا
تسه8912
بزاگرسح
اعتلا2
تسه89122
اعتلا4
کی بی سی
تسه9001
زملارد
کی بی سی2
تسه90012
زملارد2
کی بی سی4
زملارد4
وارس
وارس2
وارس4
اراد41
سخوافح
ثعمرا
ثعمرا2
اراد414
ثعمرا4
اراد42
اراد424
نوسازی صنایع4
اراد43
صدانا
صدانا2
اراد434
مدیر
ارفع
مدیر2
ارفع2
مدیر4
ارفع4
اراد44
خفناور
ونور
اراد444
اراد45
سبزوا
اراد454
عمران تکلار4
تسه9905
صگلوکز
تسه99052
صگلوکز2
توسعه گردشگری 4
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
خدمات هوایی4
بدکو
بدکو2
بدکو4
اراد46
اراد464
وکبهمن
وکبهمن4
بپیوند
بپیوند2
بپیوند4
بنو
بنو4
اراد47
اراد474
اراد48
وخاور
وخاور2
اراد484
اراد49
اراد494
زغالسنگ البرز4
وآتوس
وآتوس2
استارز
وآتوس4
پرشیا97
پرشیا972
اراد50
پرشیا974
اراد504
اراد51
سکارآفرین4
ومدکو2
اراد514
ومدکو22
خاورمیانه
تسه9301
اراد524
تسه93012
اراد53
بهپاکح
اراد534
وسپهر
وسپهر2
وسپهر4
تسه9906
تسه99062
پتروباختر4
شصدفح
ذوب تبعی9912
کوثرح
تاپکیشح
وملل تبعی9912
اراد54
اراد544
ثپردیس
حرم03
ثپردیس2
برنا4
غصینو
غصینو2
پترومروارید4
ثرود
ساذریح
ثرود2
گلسار4
چخزر
چخزر4
گلگهر1
نبروج
گلگهر12
توسعه صنعت4
نبروج4
آ س پح
صباح
تسه9907
تسه99072
غیرصنعتی 4
اخزا906
اخزا9062
اخزا907
اخزا9072
سپیدار
سپیدار2
سنگ آهن4
سپیدار4
فولایح
اخزا908
اخزا9082
صبصیر
صبصیر2
کاسپین
حگردش-پذیره
کاسپین2
کاسپین4
تسه9908
تسه99082
اراد55
اراد554
اراد56
اراد564
غمینوح
اراد57
پویا
اراد58
اراد582
اراد584
اراد59
تسه9302
تسه93022
اراد594
شستان03
استارتر دیجیتال4
اتکاسا
اتکاسا4
ثروت
تسه9303
تسه93032
دتوزیعح
صبوتا2
اراد60
شجمح
شجمح2
اراد604
اخزا909
اخزا9092
تسه9909
تسه99092
هجرتح
اراد61
اراد614
اراد62
اراد624
اراد63
اراد634
اخزا910
اخزا9102
فتوسا
فتوسا4
فگستر
فگستر4
زفکاح
اراد64
اراد644
ویسرو
اراد65
اراد654
کزغال
کزغال2
کزغال4
اراد66
اراد664
اراد67
اراد674
اراد68
تمحرکه
زرین
زرین2
زرین4
اراد69
اراد694
تسه9910
تسه99102
مارون ت.ف0010
اراد70
اراد704
اراد71
مهان01
مهان014
مهان02
مهان024
اراد72
اراد724
اراد73
اراد734
دکپسولح
اراد74
اراد744
اراد75
تسه9911
تسه99112
فراز
فراز2
فبستم
فراز4
تابان04
فبستم4
تابان042
وحافظ
وحافظ2
وحافظ4
اخزا911
اخزا9112
پیشگام
انرژیح1
انرژیح12
وامین
انرژیح14
انرژیح2
وامین4
شپاس ت.ف0011
انرژیح3
وثخوز
وثخوز2
سغدیر4
حآفرین
تسه9304
تسه93042
حآفرین4
اراد76
اراد764
اراد77
اراد774
اراد78
اراد784
اراد79
اراد794
اراد814
اراد82
اراد824
ولقمان
افراح
ولقمان4
قتربت
قتربت2
جمح
مدیریت
مدیریت2
حسیناح
مدیریت4
اعتلاح
خبنیان
خبنیان2
اراد83
اراد834
تسه9912
تسه99122
پتروشیمی مرجان4
اخزا914
اخزا9142
فسلیرح
سامانح
اراد84
نشار
اراد844
الماس
توسن
الماس2
الماس4
توسن4
صکاشی
سپیدما
صکاشی2
سپیدما2
ورازیح
سپیدما4
تسه9305
لطیف
تسه93052
لطیف4
غنیلیح
غنیلیح2
سآذر4
زگلدشتح
کاغذ مراغه4
سفارود
سفارود2
دارابح
صبا1404
فساح
صبا14044
تسه0001
تسه00012
جهرمح
فکمند
نسیم
نسیم4
تفیرو
ولبهمن
ولبهمن2
رفاه
رفاه4
کایگچ
نتوس
وسدید
وسدید2
وسدید4
شرنگی
شرنگی2
شتولی
کی بی سیح
وهامون
وهامون2
وهامون4
فجهان
فولاد تربت4
فجهان4
قاسم
تسه0002
قاسم2
تسه00022
تسه9306
تسه93062
تماوندح
پترول
پترول2
پترول4
اخزا916
پترولح
اخزا9162
اخزا9164
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
پاسار04
پاسار042
اخزا917
اخزا9172
اخزا9174
اخزا918
اخزا9182
اراد85
اراد854
اراد86
اراد862
اراد864
اراد87
اراد872
اراد874
ومهان ت.ف0109
کیش0211
اخزا004
اخزا0042
شپاس ت.ف0103
شکام
ثزاگرس
ثزاگرس2
اخزا001
اخزا0012
مسکن شمالغرب4
اخزا002
تسه9307
اخزا0022
تسه93072
اخزا003
غفارس
غفارس4
خلیبل
اخزا005
اخزا0052
خلیبل4
اخزا006
اخزا0062
کگهرت.ف0203
دبالک
دبالک2
تسه0003
تسه00032
وآرمان
ولقمانح
وسین
دیزل04
وسین2
وسین4
بدکوح
بدکوح2
تسه9308
تسه93082
باربند نرم خودرو4
کامیاب
کامیاب2
سیناد
سیناد2
توریلح
حافظ اعتماد4
شگویات.ف0104
ارشک4
سمگا1ت.ف0104
سیراف4
سمگا2ت.ف0104
سلیم4
پادا
پادا2
زعیم4
کمان
اعتصام4
مفتاح4
پردازش اطلاعات4
تسه9309
تسه93092
صامیا
صامیا2
فافزا
فافزا2
فافزا4
صمگا
صمگا2
اتکای
اتکای2
اتکای4
تسه9310
تسه93102
خودکفا
خودکفا2
پترو کوهدشت4
شکف
کفرآور
کفرآور4
کپرور
کپرور2
تسه0004
کپرور4
تسه00042
تابا
تابا2
فافق
تابا4
فافق4
تسه9311
تسه93112
پیشرفت
ولتجارح
سفیروز4
نیروگاه فارس4
فوکا
فوکا2
فوکا4
حشکوه
فناوا کارت4
حشکوه4
شصفها
شصفها2
بهیر4
ضذوب900
شصفها4
وسرمدح
ضذوب901
وسرمدح4
صایتل2
ضذوب902
صایتل22
صایتل24
ضذوب903
ضذوب904
ضذوب905
تسه9312
ضذوب906
تسه93122
ضذوب907
ومهر
ومهر2
ومهر4
اعتماد
طذوب902
اعتماد2
اعتماد4
طذوب903
طذوب904
خفولا
خفولا2
رایان
رایان2
اخزا007
اخزا0072
اخزا008
اخزا0082
اراد88
شلیا
شلیا2
اراد884
اراد89
شلیا4
کفرآورح
خدیزل
خدیزل2
خدیزل4
تسه9401
تسه94012
تسه0005
تسه00052
تبریز97
تبریز972
وکادوح
کیمیا
حگردش
کیمیا2
حگردش4
سکرد98
سکرد982
تسه9402
تسه94022
نفت قشم4
کتوکا
کتوکا2
کتوکا4
تدبیر04
صایند
فنفتح
صایند2
صایند4
کرمان03
تجارت
ضاریا1200
تجارت2
تسه9403
تسه94032
شترانح
وهور
وهور2
ضاریا1204
تپولا
ضاریا1205
لیدکو4
قاروم
قاروم2
ضفرابورس1200
قاروم4
فافزاح
سخند
سخند2
سخند4
ثغربح
صخابر
صخابر2
گپارس
ضفرابورس1206
تسه9404
تسه94042
وآفریح
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثرودح
ثبات
ثبات2
ثبات4
اراد90
اراد904
غپآذر
غپآذر4
وسبحان
وسبحان2
وسبحان4
کوثر
کوثر2
کوثر4
تسه9405
تسه94052
ساینا
ساینا2
ساینا4
وآرینح
وآرینح2
وآرینح4
ضاریان1204
شتوکا
شتوکا2
شتوکا4
ونور
ونور4
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
ضشراز1204
دماوند
دماوند2
دماوند4
ضزاگرس1200
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
ضزاگرس1203
قاسمح
ضزاگرس1205
ضزاگرس1206
اتکام
اتکام2
اتکام4
ضشگویا1200
صغرب
صغرب4
ضشگویا1201
تسه9406
تسه94062
ضشگویا1202
وایرا
وایرا2
ضشگویا1203
اخزا1
ضشگویا1204
زنجانح
زنجانح2
زنجانح4
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
تسه9407
تسه94072
آگاس
آگاس2
آگاس4
دبالکح
تسه0006
تسه00062
شجم
شجم2
اخزا009
ثعمراح
اخزا0094
تسه9408
تسه94082
ثتوسا
ثتوسا2
ثتوسا4
تسه9409
تسه94092
فاهواز
فاهواز2
صدانا98
صدانا982
تلیسه
تلیسه2
تلیسه4
تسه9410
تسه94102
داریوش
داریوش2
فنرژی
فنرژی2
فنرژی4
ولبهمنح
ولبهمنح2
تجلیح
اخزا2
اخزا22
کارا
کارا2
اخزا3
اخزا32
تسه0007
تسه00072
اخزا4
اوج
اخزا42
اخزا44
اخزا5
ویستا
اخزا52
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
آواپارس
تفارس
وآیندح
وآیندح2
ثمین
چکاپا
چکاپا2
چکاپا4
سورین
شتوکاح
اراد91
غدیس
غدیس2
اراد914
غدیس4
اراد92
اراد924
تسه0008
دسانکو
دسانکو2
دسانکو4
تسه9411
تسه94112
همارون0209
گوهران
گوهران2
ساروج
ساروج2
ساروج4
ثالوند
ثالوند2
ودیح
ودیح2
ثالوند4
ودیح4
وجامی
وجامی2
وجامی4
کپرورح
حریل
حریل2
حریل4
آبین
آبین2
برق مپنا4
بخاور
وارسح
اجاد1
ثباغ
اجاد12
ثباغ2
ثباغ4
گردش95
دی
دی2
دی4
تسه9412
تسه9002
تسه94122
تسه90022
غشهداب
وزمین
وزمین2
وزمین4
وسینح
سمگاح
سمگاح2
سمگاح4
صشرق99
بکهنوج
بکهنوج2
بکهنوج4
گردش952
وگردش
وگردش2
سمایهح
خارزمح
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ترازوی هوشمند4
ساما14
سوپر ظرفشویی4
آ س پ
تسه9501
تسه95012
آ س پ2
آ س پ4
قشم4
آتیمس
دیح
آتیمس2
آتیمس4
ثقزویح
مسکن1
مسکن12
ثقزویح4
اعتضاد غدیر4
زاگرس
حخزرح
زاگرس2
زاگرس4
جوپار99
جوپار992
پتروکاویان4
حپارسا
افرا
حپارسا2
افرا2
حپارسا4
افرا4
تسه9502
تسه9004
تسه95022
تسه90042
ثپردیسح
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
نارنج
نارنج2
وثامن
اپرداز
وزمینح
اپرداز2
وزمینح2
اپرداز4
وزمینح4
ماهان99
ماهان992
سرچشمهح
تسه9503
تسه95032

ادامه...
صنعت مواد و محصولات دارويي
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
دسانکو1 5/75 81/81 14,226 ▲4/29
دتوزیع1 3/74 108/52 28,991 ▲4/74
هجرت1 1/68 47/29 28,168 ▼1/03
دتولید1 1/18 10/2 8,667 ▼1/1
درهآور1 1/06 24/29 22,879 ▼2/13
ادامه...
توليد داروهاي شيميايي و گياهي
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
دسانکو1 5/75 81/81 14,226 ▲4/29
دتولید1 1/18 10/2 8,667 ▼1/1
دحاوی1 1/04 4/56 4,444 ▼1/22
دبالک1 1/03 8/15 7,964 ▼1/51
داوه1 994,111 10/27 10,463 ▼3/11
خروجی اکسل
تاریختعدادحجمارزشدیروزاولین قیمتآخرین قیمتقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمت
1400-09-06 168 1/46 6/49 4,585 4,515 4,448 4,499 4,448 4,580
1400-09-03 274 2/16 9/91 4,703 4,605 4,621 4,585 4,562 4,732
1400-09-02 126 298,419 1/38 4,718 4,611 4,606 4,703 4,600 4,748
1400-09-01 149 833,743 3/93 4,724 4,604 4,660 4,718 4,600 4,789
1400-08-30 197 816,921 3/81 4,763 4,863 4,734 4,724 4,621 4,863
1400-08-29 159 982,362 4/63 4,804 4,880 4,736 4,763 4,660 4,880
1400-08-26 133 556,700 2/68 4,797 4,858 4,757 4,804 4,701 4,940
1400-08-25 172 1/7 8/14 4,819 4,721 4,714 4,797 4,700 4,850
1400-08-24 193 871,403 4/13 4,874 4,771 4,730 4,819 4,728 4,890
1400-08-23 128 820,127 3/99 4,880 4,753 4,830 4,874 4,750 4,958
12345678910...
تعداد رکورد:
در حال دریافت اطلاعات
جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به منظور تحلیل داده‌های ناشران فرابورس، به تارنمای تدان (سامانه تحلیل داده‌های نشران) مراجعه فرمایید.
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت الحاوی
نماد دحاوی
نام شرکت Alhavi Co
نمونیک DHVP1
ISIN IRO7DHVP0001
بازار تابلو پایه زرد
صنعت مواد و محصولات دارويي
زیر گروه صنعت توليد داروهاي شيميايي و گياهي
آدرس : 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
پایگاه الکترونیکی: -
ایمیل: 
مدیر عامل : 
هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
فهرست نمادهای اختیار معامله دحاوی

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
ابوالحسن احمدياني موظفرئیس هیات مدیرهدکترا
محمد آذري نيا موظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس
اميد دارو سلامت اميرحسن ملکشاهي اميرحسن ملکشاهيغیرموظفنایب رئیس هیات مدیرهديپلم
آرتا دارو پارسحسين ملکشاهي ميثم خانلربيکموظفعضو هیات مدیرهدکترا
تدبير آتيه بزرگمهر محمد ملکشاهي محمد ملکشاهيغیرموظفعضو هیات مدیرهليسانس
نام مدیر عامل کد ملیمدرک تحصیلی
ميثم خانلربيک81164726دکتراي داروسازي
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
ابوالحسن احمدياني موظفرئیس هیات مدیرهدکتري
محمد آذري نيا موظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس
اميد دارو سلامت اميرحسن ملکشاهيغیرموظفنایب رئیس هیات مدیرهليسانس
آرتا دارو پارس حسين ملکشاهيغیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ديپلم
تدبير آتيه بزرگمهر محمد ملکشاهيغیرموظفعضو هیات مدیرهليسانس
نام مدیر عامل کد ملیمدرک تحصیلی
ايمان ايرانمنش1290803609دکتري
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
ابوالحسن احمدياني موظفرئیس هیات مدیره
محمد آذري نيا موظفعضو هیات مدیره
اميد دارو سلامت اميرحسن ملکشاهيغیرموظفنایب رئیس هیات مدیره
آرتا دارو پارس حسين ملکشاهيغیرموظفعضو هیات مدیره
تدبير آتيه بزرگمهر محمد ملکشاهيغیرموظفعضو هیات مدیره
نام مدیر عامل کد ملیمدرک تحصیلی
ايمان ايرانمنش1290803609دکتري
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
امير سعيد ملکشاهي موظفنایب رئیس هیات مدیره
انسيه سعيد نژاد غیرموظفعضو هیات مدیره
اميد دارو سلامت ابوالحسن احمدياني موظفرئیس هیات مدیرهدکترا
آرتا دارو پارسمحسن خطيبي موظفعضو هیات مدیرهدکترا
تدبير آتيه بزرگمهر محمد آذري نيا موظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس مالي
نام مدیر عامل کد ملیمدرک تحصیلی
محسن خطيبي1189336294دکتراي داروسازي
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
تدبير سرمايه جمعليرضا نيلفروش زاده محمد آذري نياموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس مالي
تدبير کالاي جماحمد دشتي انسيه سعيد نژادغیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس صنايع
تدبير کالاي سلامتغلامعلي سعيدنژاد محسن خطيبيموظفعضو هیات مدیرهدکتراي داروسازي
صنايع داروئي سلامت بزرگمهرامير سعيد ملکشاهي امير سعيد ملکشاهيموظفنایب رئیس هیات مدیرهفوق ليسانس عمران
پژوهش و مشاوره تدبير آراعباس قناد رضايي ابوالحسن احمدياني غیرموظفرئیس هیات مدیرهدکتراي داروسازي
نام مدیر عامل کد ملیمدرک تحصیلی
محسن خطيبيدکتراي داروسازي
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
تدبير سرمايه جمعليرضا نيلفروش زاده محمد آذري نياموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس حسابداري
تدبير کالاي جماحمد دشتي انسيه سعيد نژادغیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس صنايع
تدبير کالاي سلامتغلامعلي سعيدنژاد محسن خطيبيموظفعضو هیات مدیرهدکتراي داروسازي
صنايع داروئي سلامت بزرگمهرامير سعيد ملکشاهي امير سعيد ملکشاهيموظفنایب رئیس هیات مدیرهفوق ليسانس عمران
پژوهش و مشاوره تدبير آراعباس قناد رضايي ابوالحسن احمدياني غیرموظفرئیس هیات مدیرهدکتراي داروسازي
نام مدیر عامل کد ملیمدرک تحصیلی
محسن خطيبيدکتراي داروسازي
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
تدبير سرمايه جمعليرضا نيلفروش زاده محمد آذري نياغیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس حسابداري
تدبير کالاي جماحمد دشتي انسيه سعيد نژادغیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس صنايع
تدبير کالاي سلامتغلامعلي سعيدنژاد محسن خطيبيموظفعضو هیات مدیرهدکتراي داروسازي
صنايع داروئي سلامت بزرگمهرامير سعيد ملکشاهي امير سعيد ملکشاهيموظفنایب رئیس هیات مدیرهفوق ليسانس عمران
پژوهش و مشاوره تدبير آراعباس قناد رضايي ابوالحسن احمدياني غیرموظفرئیس هیات مدیرهدکتراي داروسازي
نام مدیر عامل کد ملیمدرک تحصیلی
محسن خطيبيدکتراي داروسازي
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
تدبير سرمايه جمعليرضا نيلفروش زاده محمد آذري نياموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس حسابداري
تدبير کالاي جماحمد دشتي انسيه سعيد نژادغیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس صنايع
تدبير کالاي سلامتغلامعلي سعيدنژاد محسن خطيبيغیرموظفعضو هیات مدیرهدکتراي داروسازي
صنايع داروئي سلامت بزرگمهرامير سعيد ملکشاهي امير سعيد ملکشاهيغیرموظفنایب رئیس هیات مدیرهفوق ليسانس عمران
پژوهش و مشاوره تدبير آراعباس قناد رضايي ابوالحسن احمدياني غیرموظفرئیس هیات مدیرهدکتراي داروسازي
نام مدیر عامل کد ملیمدرک تحصیلی
محسن خطيبيدکتراي داروسازي
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
تدبير سرمايه جمعليرضا نيلفروش زاده عليرضا نيلفروش زادهموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس صنايع
تدبير کالاي جماحمد دشتي احمد دشتيغیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس صنايع
تدبير کالاي سلامتغلامعلي سعيدنژاد غلامعلي سعيدنژادغیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس عمران
صنايع داروئي سلامت بزرگمهرعباس کبريايي زاده امير سعيد ملکشاهيغیرموظفنایب رئیس هیات مدیرهفوق ليسانس عمران
پژوهش و مشاوره تدبير آراعباس قناد رضايي عباس قناد رضايي غیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس مديريت صنايع
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
تدبير سرمايه جمعليرضا نيلفروش زاده عليرضا نيلفروش زادهموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس صنايع
تدبير کالاي جماحمد دشتي احمد دشتيغیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس صنايع
تدبير کالاي سلامتغلامحسين عبدالهي سروي غلامعلي سعيدنژادغیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس عمران
صنايع داروئي سلامت بزرگمهرعباس کبريايي زاده عباس کبريايي زادهغیرموظفرئیس هیات مدیرهدکتراي داروسازي
پژوهش و مشاوره تدبير آراعباس قناد رضايي عباس قناد رضايي غیرموظفنایب رئیس هیات مدیرهفوق ليسانس مديريت صنايع
نام مدیر عامل کد ملیمدرک تحصیلی
عليرضا نيلفروش زادهفوق ليسانس صنايع
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
تدبير سرمايه جمعليرضا نيلفروش زاده عليرضا نيلفروش زادهموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس صنايع
تدبير کالاي جماحمد دشتي احمد دشتيغیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس صنايع
تدبير کالاي سلامتغلامحسين عبدالهي سروي غلامعلي سعيدنژادغیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس عمران
صنايع داروئي سلامت بزرگمهرعباس کبريايي زاده امير سعيد ملکشاهيغیرموظفنایب رئیس هیات مدیرهفئق ليسانس عمران
پژوهش و مشاوره تدبير آراعباس قناد رضايي عباس قناد رضايي غیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس مديريت صنايع
در حال دریافت اطلاعات
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما