ایران

پتروشیمی داراب (داراب)


آرم شرکت تعریف نشده است
قیمت پایانی
2,455
0 0 %
آخرین قیمت
2,357
-98 -3/99 %
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت ناشر
  • اطلاعات عمومی
  • هیات مدیره
  • تاریخچه وضعیت نماد
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
  • اطلاعات مالی
  • کدال-تدان
  • پیام ناظر بازار
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
تعداد سهام شرکت 3/41
حجم مبنا 8/15
ارزش بازار فرابورس ایران 8,366/64
آخرین قیمت 2,357
بیشترین قیمت 2,357
کمترین قیمت 2,357
وضعیت نماد مجاز
دامنه نوسان مجاز 2,578
2,332
عرضه تقاضا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
191/762,357000
110,0002,382000
110,0002,383000
همه موارد
شتهران
اخزا6
اخزا62
زگلدشت
زگلدشت2
زگلدشت4
ارفعح
رهن9704
رهن97042
غگلستا
غگلستا2
غگلستا4
بحکمت
تسه9504
تسه95042
فولاد97
دقاضی
دقاضی2
کوثرح
بنو
بنو2
بنو4
فیلتر شیکونین4
تسه9505
تسه95052
بازرگانی معادن4
وملل
وملل2
میدکو
میدکو2
میدکو4
میدکوح
میدکوح2
میدکوح4
صامید
صامید2
غگلپا
غگلپا2
غگلپا4
فاهوازح
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
ثشرق
وکاسپی4
ثشرق4
مدیریت سبا4
اخزا7
اخزا72
سبحانح
اخزا74
اخزا8
اخزا82
حکمت
اخزا84
حکمت2
اخزا9
اخزا92
حکمت4
ثتران
اخزا94
ثتران2
اخزا10
سیستم
اخزا104
سیستم2
ذوب
ذوب2
تسه9506
تسه95062
ذوب4
فن آوا
تسه9006
تسه90062
بهپاک
نوین
نوین2
نوین4
فن آوا2
اوان
اوان2
فرابورس
فرابورس2
لوتوس99
فرابورس4
لوتوس992
شکبیر
شکبیر2
شکبیر4
کازرو
کازرو4
ممسنی
ممسنی2
ممسنی4
سجام
سجام2
سجام4
شلرد
شلرد2
گندم9707
گندم97072
شلرد4
وشمال
وشمال2
گندم97074
وشمال4
امید99
زنجان
امید992
زنجان2
زنجان4
سجامح
شلردح
شلردح2
پارس9607
پارس96072
نوینح
تسه9507
تسه95072
فن آواح
اتکایح
ثباغح
خفناورح
خفناورح2
اتکامح
تسه9007
تسه90072
حسیر
حسیر2
حسیر4
وبرق
تسه9508
تسه95082
وپویا
وپویا2
وپویا4
سخا1
سخا2
شگامرن
شگامرن2
سرمایه لقمان4
خدمات بازنشستگی4
غگز
غگز2
تسه9509
تسه95092
رویش
رویش4
دسانکوح
آتی1
آتی14
رفاه96
غشهداب
غشهداب2
غشهداب4
اخزا11
اخزا112
زشگزا
زشگزا2
زشگزا4
تسه9510
تسه95102
تامین سپهر4
بهپاک
بهپاک2
بهپاک4
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
اجاد272
سلامت2
سلامت22
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
میهن
میهن2
میهن4
وشمالح
مارون
سلامت1
سلامت12
مارون2
مارون4
دهدشت
ومللح
دهدشت2
ومللح2
دهدشت4
تسه9511
تسه95112
نیرو
نیرو2
نیرو4
آریان
آریان2
آریان4
کاصفا4
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
وما
وما2
وما4
سنوین
سنوین2
سنوین4
قشیرح
سرچشمه
سرچشمه2
سرچشمه4
سرچشمهح
سرچشمهح2
وحافظح
تسه9601
تسه96012
گکوثر
گکوثر2
گکوثر4
حکمتخ1
تسه9008
تسه90082
حکمتح
حکمتح2
اخزا11خ2
حکمتح4
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
تسه9009
تسه90092
آینده
آینده2
هرمزخ3
آینده4
بوتان
بوتان4
کالا1
کالا12
کالا2
کالا22
هرمزف2
کالا3
کالا32
هرمزف3
کالا4
کالا42
هرمزف4
ودانا
ودانا2
ودانا4
وثوقح
بورس1
بورس12
حآسا
حآسا2
بورس14
بورس2
حآسا4
بورس22
تسه9602
تسه96022
بورس24
بورس3
بورس32
سپرده
صنایع امید4
سپرده2
سپرده4
انرژی سپهر4
کتوکاح
پترول
پترول2
ریشمک
ریشمک2
پترول4
حخزر2
دشیریح
فزرین2
نطرین
نطرین2
بمیلا
بمیلا2
ولشرق
ولشرق2
بمیلا4
غصینو
غصینو2
تسه9603
تسه96032
تکنار
وهورح
تکنار4
وهورح2
داراب
داراب2
وهنر-پذیره
داراب4
فسا
فسا2
کنیلو
فسا4
جهرم
جهرم2
جهرم4
حرهشا
حرهشا2
حپارساح
حرهشا4
غسنیم2
شپاسح
بخاور
بخاور2
قشیر
شرانلح
قشیر4
معیار
معیار 2
تسه9604
تسه96042
جوپار
جوپار2
تسه9605
تسه96052
بپاس
بپاس2
بپاس4
خشککن4
کوثر
سخاب2
سخاب22
کوثر4
سخاب3
سخاب32
توسعه
توسعه2
سخاب4
سخاب42
دماوند2
سخاب5
سخاب52
دماوند4
سخاب6
سخاب62
بیستون4
تسه9010
تسه90102
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
سخواف
سخواف2
آرمانی4
سکاب
لیوان دردار4
هوایی سامان4
تسه9606
تسه96062
حکمت
حکمت2
غنیلی
غنیلی2
حکمت4
حکمتح
غنیلی4
حکمتح2
کرمان خودرو
حکمتح4
هجرت2
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
کشرق
کشرق2
کشرق4
آرمان
آرمان2
سوسیس ماهی4
آرمان4
فتربت2
تسه9607
تسه96072
کرمان
کرمان2
وحکمت
وحکمت2
کرمان4
تسه9011
تسه90112
خعمرا
شراز
شراز2
زبینا
زبینا2
شراز4
شتران
زبینا4
شتران2
حسیرتبعی9708
شتران4
حاریا
حاریا2
گندم2
گندم22
دشیری
دشیری2
گندم24
زقیام
زقیام2
فلات
زقیام4
فلات2
تسه9608
تسه96082
فلات4
کیسون
کیسون2
اخزا611
اخزا6112
سرچشمه
سرچشمه2
وکادو
سکابح
اخزا601
اخزا6012
سکابح4
وداناح2
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
سدبیر2
اخزا603
اخزا6032
اتکای
اخزا6034
اتکای2
وپسا
وپسا2
وپسا4
کرمان98
کرمان982
بتک
بتک2
بتک4
سلامت6
سلامت62
توریل
سلامت64
توریل2
تسه9609
تسه96092
توریل4
کنور
تبرک
تبرک2
کنور4
تسه9012
فین استارز4
تسه90122
اخزا604
اخزا6042
بساما
اخزا6044
بساما2
اخزا605
اخزا6052
بساما4
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
غشوکو
غشوکو2
سکارون
شمواد
حبندر
شپلی
خکاشا
شپلی4
خکاشا4
وآداک
وآداک2
شرق1400
تسه9101
تسه91012
اشاد1
اشاد12
اشاد14
حبندرح
ولراز
ولراز2
تاپکیش
ولراز4
تاپکیش2
سنندج2
تاپکیش4
تسه9610
سنندج4
تسه96102
غویتا
غویتا2
تسه9102
تسه91022
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
ورازی
اخزا6082
ورازی2
اخزا6084
اخزا610
ورازی4
اخزا6102
تعاون
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
شجم
شجم2
اخزا6094
اخزا612
شجم4
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
صنایع شیر4
اخزا6132
ولتجار
ولتجار2
اخزا6134
اخزا615
ولتجار4
اخزا6152
اخزا6154
فماک
فماک2
صسکن
صسکن2
تملی611
تسه9611
مخازن پتروشیمی4
تسه96112
تسه96114
غشهدابح
سامان
سامان2
میهنح
سامان4
حفجر2
افاد1
افاد12
صینا1
افاد14
کیسونح
کیسونح2
صمپنا
صمپنا2
تملی612
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
اشاد3
اشاد32
انصا1
انصا12
اشاد34
اشاد4
انصا14
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
فتربتح
فتربتح2
اشاد54
اشاد6
اشاد62
بساماح
اشاد64
اشاد7
اشاد72
وقوام
وقوام2
اشاد74
اشاد8
وقوام4
ثعتما
اشاد82
ثعتما2
اشاد84
اشاد9
اشاد92
ویسا2
اشاد94
ثنورح
ثنظام
ثنظام2
وزمین
وزمین2
سدبیر
سدبیر2
وزمین4
تامین97
تامین972
وقوامح
شستان
شستان2
تسه9612
تسه96122
حقشم2
تسه96124
دحاوی
دحاوی2
شستا991
ثجوان
شستا9912
ثجوان2
شستا992
شستا9922
شستا993
تسه9104
تسه91042
شستا994
شستا9942
افاد2
کصدف
کصدف2
افاد24
اشاد2
کصدف4
زنگان
زنگان2
اشاد24
تسه9701
زنگان4
تسه97012
وملل
وملل2
تسه97014
آشناتک
وملل4
تملی701
صنایع گلستان4
سیمرغ2
کمینا
کمینا2
کپاناح
کمینا4
فلاتح
بمیلاح
بمیلاح2
وکوثر
بعثت
بگیلان
بگیلان2
کباده
کباده2
بگیلان4
کباده4
مادیرا
مادیرا2
مادیرا4
تملی702
شرق
شساخت
ماهان
شساخت4
کمرجانح
پانفت1
تسه9702
تسه97022
سعدی
تسه97024
صبا1401
صبا14012
تهران1
وآفر2
زکشت
زکشت2
زکشت4
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
تسه9105
اخزا6234
تسه91052
اخزا624
اخزا6242
بمپنا
اخزا6244
بمپنا2
بمپنا4
واحصا
جورا4
واحصا2
تملی703
واحیا
واحیا2
تسه9703
تسه97032
سفاسی
سفاسی2
وملت
غسنیمح
غسنیمح2
خفناور
خفناور2
بمیلاح
مجد2
مجد22
غپونه
غپونه2
مجد24
غویتاح
پترولح
خکاوه
خکاوه2
پترولح4
فزرین
خکاوه4
فزرین2
کورش99
کورش992
فزرین4
خکرمان
خکرمان2
تامکو4
خکرمان4
موج تامین4
فزرینح
تسه9704
تسه97042
تشتاد
گکیش
گکیش2
جوین
تملی704
دهدشتح
تست1
دهدشتح4
ریل1401
ریل14012
فبیرا
اوصتا
فبیرا4
اوصتا2
لکما
لکما2
اوصتا4
البرز02
لکما4
البرز022
شوش
شوش2
خاور
خاور4
ثالوندح
سلار
داوه
وثوق
وثوق2
نوین
وثوق4
نوین2
نوین4
سلارح
ماست غنی شده4
تملی705
قچار
تسه9705
تسه97052
قچار4
تسه9106
تسه91062
شستا001
شستا0012
کابگن
شستا002
لازما
لازما2
شستا003
شستا0032
چبسپا
شستا004
شستا0042
چبسپا4
فسدید
اخزا701
اخزا7012
پلاست
اخزا702
اخزا7022
پشاهن
ومعلم
پشاهن4
ومعلم2
کقزوی
کقزوی2
ومعلم4
کقزوی4
قجام
قجام2
اخزا703
اخزا7032
بایکا
بایکا2
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
بایکا4
غیوان
غیوان2
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
چکارم
چکارم2
اخزا7064
اخزا707
لپیام
اخزا7074
لپیام2
زدشت
زدشت2
زدشت4
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
تپمپسح
اخزا709
اخزا7092
تپمپس
اخزا710
شاوان
شاوان2
اخزا711
اخزا7112
شاوان4
اخزا712
اخزا7122
کالای پتروشیمی 4
زرند4
سیرجان4
تسه9706
تسه97062
تملی706
سنوینح
قرن99
قرن992
سنوینح4
تولیددارو
حکمت01
تسه9107
تسه91072
مبین011
مبین0112
چین چین4
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
شمشاد4
قنقش
تلیسهح
پتروشیمی تبریز4
سمایه
قجامح
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
مادیرا4
کگهر
کگهر2
کگهر4
تملی708
هفردا
تسه9708
تسه97082
بزاگرس
گولان
بزاگرس2
بزاگرس4
تملی709
خصدرا
خصدرا2
خصدرا3
خصدرا4
شفارا
وثنو
شفارا2
وثنو2
وثنو4
تسه9709
تسه97092
کهرام
وخاور
وخاور4
وسالت
وسالت2
وسالت4
زماهان
ثغرب
زماهان2
ثغرب2
زماهان4
تهران بتون 4
فنفت
فنفت4
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
وتعاونح
مبین014
مبین015
مبین0152
مبین016
مبین0162
تسه9710
تسه97102
آسامید
آسامید2
آسامید4
ممسنیح
تملی710
ممسنیح4
زفکا
زفکا2
تسه9108
تسه91082
زفکا4
زشریف
زشریف2
زشریف4
اروند01
اروند02
اروند03
انرژی1
اروند032
انرژی12
انرژی14
اروند04
انرژی2
اروند042
انرژی22
اروند05
انرژی3
اروند052
انرژی32
اروند06
قیستو
اروند062
اروند07
اروند072
ماهان01
تملی711
تسه9711
تسه97112
تشتادح
کرمان00
کرمان002
وگردش
وگردش2
وگردش4
گهر1
گهر12
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
حریل02
قشرین
قشرین2
شستا005
شستا0052
اخزا715
اخزا7152
اخزا716
اخزا7162
اخزا7164
شزنگ
وهنر
وهنر2
شزنگ2
وهنر4
اروند08
اروند082
کایتا
اروند09
کایتا‌2
اروند092
کایتا‌4
لخانه
اروند10
اروند102
لخانه4
کایتاح
اروند11
اروند112
اخزا717
لخانهح
تسه9712
تسه9109
تسه97122
تسه91092
تملی712
غبهار
غبهار2
غبهار4
بنوح
تملی801
تسه9801
تسه98012
ولشرقح
دکپسول
دکپسول4
ثاژن
ثاژن2
ثاژن4
باران
باران4
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا7184
اخزا719
اخزا7192
اخزا720
اخزا7202
اخزا7204
اخزا721
اخزا7212
اخزا7214
اخزا722
اخزا7222
اخزا7224
اخزا723
اخزا7232
اخزا7234
دقاضیح
رنیک
رنیک2
رنیک4
درهآور
درهآور4
تملی803
تسه9803
تسه98032
ثترانح
بجهرم
بجهرم2
بجهرم4
وشهر
وشهر2
وشهر4
وآفری
خبازرس
خبازرس2
وآفری2
خبازرس4
وآفری4
شپاس
شپاس2
شپاس4
تسه9110
تسه91102
غویتا
نیروح
غویتا2
خراسان
اوانح
خراسان2
خراسان4
شرانل
غویتاح
شرانل2
شرانل4
بپاسح
وآرین
هجرت
وآرین2
وآرین4
هجرت4
تسه9804
وسرمد
تسه98042
خفولاح
تملی804
وقوامح
وآیند
چهار سیلندر4
کاسپینح
تسه9111
تسه91112
دتوزیع
دتوزیع4
فرابورس
چخزر-یکجا4
پخش
پخش2
ولرازح
پخش4
ثنام
ثنام2
اخزا803
اخزا811
اخزا8112
اخزا8114
اخزا814
اخزا8142
اخزا8144
شپترو
شپترو2
شپتروح
اخزا801
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
اخزا802
اخزا804
مراز1
اخزا8042
مراز12
اخزا8044
مراز14
اخزا805
ربوتا
اخزا8052
اخزا8054
اخزا806
تسه9112
اخزا8062
تسه91122
اخزا8064
آریانح
اخزا807
آریانح2
اخزا8072
اخزا8074
اخزا808
صایان1
اخزا8082
صایان12
اخزا809
صپارس
اخزا8092
صپارس2
اخزا8094
صپارس4
اخزا810
اخزا8102
اخزا812
اخزا8122
اخزا8124
اخزا813
تسه9201
اخزا8132
تسه92012
اخزا8134
اخزا815
ثشرقح
اخزا8152
اخزا8154
ومشان
دارا
دارا2
دارا4
ثنور
تملی805
ثنور2
ثنور4
تسه9805
ثقزوی
تسه98052
شلرد02
ثقزوی4
شلرد022
دتولید
دتولید2
دتولید4
فالوم
فالوم2
فالوم4
پارتا
پارتا2
پارتا4
سپرمی
سپرمی2
فالومح
ثاصفا
شسم
شسم2
ساذری
پلوله
پلوله2
سایرا
سایرا2
چنوپا
چنوپا2
چنوپا4
فسلیر
فسلیر4
تسه9202
تسه92022
دزفول
دزفول2
پارتاح
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
کنورح
آرمانح
آرمانح4
تسه9203
تسه92032
ثعتماح
شصدف
جم
شصدف4
جم2
جم4
تسه9806
تسه98062
وتعاونح4
وآوا
وآوا2
وآوا4
تملی806
پارتین
نیروگاه دز4
حسینا
حسینا2
حسینا4
تسه9204
تسه92042
تسه9807
تسه98072
دمعیار
دمعیار2
افاد4
افاد42
افاد44
اخزا816
اخزا8164
ولانا
اخزا8162
ولانا2
مادیراح
تملی807
آسام
فروی
آسام2
فروی2
آسام4
افاد51
افاد514
افاد52
تسه9205
تسه92052
افاد524
افاد53
افاد534
سباقر
افاد54
افاد544
سمتاز
افاد55
سمتاز2
افاد554
تپکو
کیش1402
کیش14022
تپکو4
فجوش
تراک
تسه9808
تراک2
تسه98082
سپرده
دتهران‌
ومهان
کورز
ومهان2
کورز2
ومهان4
تملی808
سباقرح
گوهرانح
تکنارح
افاد61
افاد614
افاد62
فن آوا کارت4
افاد624
تماوند
پیزد
پیزد2
پیزد4
تملی809
تسه9809
تسه98092
گشان
اخزا817
اخزا8172
اخزا818
اخزا8182
کاریس
کلر
کاریس2
کلر4
کاریس4
افاد71
وکوثرح
کازروح
افاد72
کازروح2
کازروح4
افاد73
تسه9206
تسه92062
افاد734
افاد74
افاد744
داده فن آوا4
تسه9810
صچاد
تسه98102
صچاد2
افاد81
صچاد4
مفاخر
مفاخر2
افاد814
افاد82
مفاخر4
صمپنا2
صمپنا22
افاد824
افاد83
صمپنا24
پخشح
افاد84
ومللح
افاد844
تسه9207
ورفاه4
تسه92072
ونچر
شغدیر
شغدیر2
تسه9811
تسه98112
شغدیر4
سرامیک البرز4
ساوه
زنگانح
ساوه4
غگیلا
وآیند
وآیند2
غگیلا4
تابان01
وآیند4
تابان012
وتعاون
وتعاون2
تابان02
تابان022
تابان03
تابان032
نوآور
رافزا
رافزا4
شگویا
شگویا2
شگویا4
گنجین
گنجین2
گنجین4
آریا
آریا2
آریا4
اخزا819
اخزا8192
اخزا820
اخزا8202
اخزا821
اخزا8212
اراد11
اراد114
اراد12
اراد13
اراد134
اراد21
وماح
اراد214
وماح2
اراد22
تسه9208
اراد224
تسه92082
اراد23
اراد24
اراد244
کرونا1
کرونا12
سپهر
سپهر2
کرونا2
کرونا22
سپهر4
آساس
آساس2
رنیکح
آساس4
زقیامح
تسه9812
تسه98122
وسرمد
وسرمد2
صبا
وسرمد4
گکیشح
صبا4
تسه9901
تسه9209
تسه99012
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
غمینو
دومینو4
غمینو2
تسه9902
تسه99022
کرمان02
کرمان022
اراد314
اراد324
تسه9903
تسه99032
اراد33
اراد334
اراد34
اراد344
بخاور
شپاها
کیا
کیا2
هرمز
غشوکوح
هرمز2
هرمز4
صایتل
صایتل2
ساروجح
صایتل4
اراد35
اراد354
اراد36
اراد364
تسه9210
کگهرح
تسه92102
کگهرح2
اخزا901
اخزا902
اخزا9022
اخزا903
اخزا9032
پتروشیمی سلمان4
سدبیرح
اخزا904
اخزا9042
حذف -آرین4
بالاس
دتولیدح
اخزا905
اخزا9052
بالاس4
ودی
آوا
ودی2
آوا2
ودی4
داریک
داریک2
سبحان
گدنا
سبحان2
سبحان4
فولای
گدنا4
فولای2
فولای4
تسه9904
همراه
تسه99042
رهن0104
همراه4
سمایه
رهن01042
اراد37
سمایه4
سمگا
سمگا2
اراد374
اراد38
سمگا4
وگستر
وگستر2
اراد384
وگستر4
اراد394
پکویر
تکاپو4
حخزر
وایران
حخزر2
حخزر4
وایران4
وسنا
کمرجان
گنگین
وسنا4
تسه9211
تسه8907
قتربت
تسه92112
تسه89072
اراد40
تسه8908
تسه89082
اراد404
ایران دوچرخ4
وسناح
تسه8909
تسه89092
تماوند
شبصیر
تسه8910
تماوند2
شبصیر2
تسه89102
شبصیر4
شاروم
تسه8911
تسه89112
شاروم4
برق آبادان4
اعتلا
بزاگرسح
تسه8912
اعتلا2
تسه89122
اعتلا4
کی بی سی
زملارد
تسه9001
زملارد2
کی بی سی2
تسه90012
زملارد4
کی بی سی4
وارس
وارس2
اراد41
سخوافح
ثعمرا
ثعمرا2
اراد414
اراد42
ثعمرا4
اراد424
اراد43
نوسازی صنایع4
صدانا
صدانا2
اراد434
مدیر
ارفع
ارفع2
اراد44
ارفع4
ونور
خفناور
اراد444
اراد45
سبزوا
اراد454
تسه9905
عمران تکلار4
تسه99052
صگلوکز
صگلوکز2
توسعه گردشگری 4
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
خدمات هوایی4
بدکو
بدکو2
بدکو4
اراد46
اراد464
وکبهمن
وکبهمن4
بپیوند
بپیوند2
بپیوند4
بنو
بنو4
اراد47
اراد474
اراد48
وخاور
اراد484
وخاور2
اراد49
اراد494
زغالسنگ البرز4
وآتوس
وآتوس2
استارز
وآتوس4
پرشیا97
پرشیا972
اراد50
پرشیا974
اراد504
اراد51
سکارآفرین4
ومدکو2
اراد514
ومدکو22
اراد524
تسه9301
خاورمیانه
اراد53
تسه93012
اراد534
بهپاکح
وسپهر
وسپهر2
وسپهر4
تسه9906
تسه99062
پتروباختر4
شصدفح
ذوب تبعی9912
تاپکیشح
کوثرح
وملل تبعی9912
اراد54
اراد544
ثپردیس
حرم03
ثپردیس2
برنا4
غصینو
پترومروارید4
ثرود
ساذریح
ثرود2
گلسار4
چخزر
چخزر4
گلگهر1
گلگهر12
توسعه صنعت4
صباح
آ س پح
تسه9907
تسه99072
غیرصنعتی 4
اخزا906
اخزا9062
اخزا907
اخزا9072
سپیدار
سپیدار4
سنگ آهن4
اخزا908
فولایح
اخزا9082
صبصیر
صبصیر2
کاسپین
حگردش
کاسپین2
کاسپین4
تسه9908
تسه99082
اراد55
اراد554
اراد56
اراد564
غمینوح
اراد57
پویا
اراد58
اراد582
اراد584
اراد59
تسه9302
تسه93022
شستان03
اتکاسا
استارتر دیجیتال4
ثروت
تسه9303
تسه93032
دتوزیعح
صبوتا2
اراد60
شجمح
شجمح2
اراد604
اخزا909
اخزا9092
تسه9909
تسه99092
هجرتح
اراد61
اراد62
اراد624
اراد63
اخزا910
اخزا9102
زفکاح
اراد64
اراد644
ویسرو
اراد65
اراد654
کزغال
کزغال4
اراد66
اراد664
اراد67
اراد68
زرین
زرین2
اراد69
تسه9910
تسه99102
مارون ت.ف0010
اراد70
اراد704
اراد71
مهان01
مهان02
اراد72
اراد73
دکپسولح
اراد74
اراد744
اراد75
تسه9911
فراز
فبستم
تابان04
فبستم4
وحافظ
وحافظ2
وحافظ4
پیشگام
انرژیح1
انرژیح12
انرژیح14
انرژیح2
وامین4
شپاس ت.ف0011
انرژیح3
وثخوز
وثخوز2
تسه9304
تسه93042
اراد76
اراد774
اراد784
افراح
جمح
حسیناح
اعتلاح
پتروشیمی مرجان4
فسلیرح
سامانح
نشار
الماس
الماس2
صکاشی
صکاشی2
ورازیح
تسه9305
تسه93052
سآذر4
کاغذ مراغه4
سفارود
سفارود2
دارابح
فساح
جهرمح
نسیم
نسیم4
تفیرو
ولبهمن
ولبهمن2
رفاه
رفاه4
کایگچ
نتوس
وسدید
وسدید2
وسدید4
شرنگی
شرنگی2
شتولی
کی بی سیح
فولاد تربت4
قاسم
تسه9306
تسه93062
پترول
پترول2
پترول4
پترولح
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
ثزاگرس
ثزاگرس2
مسکن شمالغرب4
تسه9307
تسه93072
غفارس
غفارس4
خلیبل
خلیبل4
دبالک
دبالک2
وآرمان
وسین
وسین2
وسین4
بدکوح
بدکوح2
تسه9308
تسه93082
باربند نرم خودرو4
توریلح
حافظ اعتماد4
ارشک4
سیراف4
سلیم4
زعیم4
اعتصام4
مفتاح4
پردازش اطلاعات4
تسه9309
تسه93092
صامیا
صامیا2
فافزا
فافزا2
فافزا4
صمگا
صمگا2
اتکای
اتکای2
اتکای4
تسه9310
تسه93102
خودکفا
خودکفا2
پترو کوهدشت4
شکف
کفرآور
کفرآور4
کپرور
کپرور2
کپرور4
تابا
تابا2
تسه9311
تسه93112
سفیروز4
نیروگاه فارس4
فوکا
فوکا2
فوکا4
فناوا کارت4
شصفها
شصفها2
شصفها4
وسرمدح
وسرمدح4
صایتل2
صایتل22
صایتل24
تسه9312
تسه93122
ومهر
ومهر2
ومهر4
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
خفولا
خفولا2
رایان
رایان2
شلیا
شلیا2
شلیا4
کفرآورح
خدیزل
خدیزل2
خدیزل4
تسه9401
تسه94012
تبریز97
تبریز972
وکادوح
کیمیا
کیمیا2
سکرد98
سکرد982
تسه9402
تسه94022
نفت قشم4
کتوکا
کتوکا2
کتوکا4
صایند
صایند2
صایند4
تجارت
تجارت2
تسه9403
تسه94032
شترانح
وهور
وهور2
تپولا
لیدکو4
قاروم
قاروم2
قاروم4
فافزاح
سخند
سخند2
سخند4
ثغربح
صخابر
صخابر2
گپارس
تسه9404
تسه94042
وآفریح
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثرودح
غپآذر
غپآذر4
وسبحان
وسبحان2
وسبحان4
کوثر
کوثر2
کوثر4
تسه9405
تسه94052
ساینا
ساینا2
ساینا4
وآرینح
وآرینح2
وآرینح4
شتوکا
شتوکا2
شتوکا4
ونور
ونور4
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
دماوند
دماوند2
دماوند4
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
قاسمح
اتکام
اتکام2
صغرب
صغرب4
تسه9406
تسه94062
وایرا
وایرا2
اخزا1
زنجانح
زنجانح2
زنجانح4
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
تسه9407
تسه94072
آگاس
آگاس2
آگاس4
دبالکح
ثعمراح
تسه9408
تسه94082
ثتوسا
ثتوسا2
ثتوسا4
تسه9409
تسه94092
فاهواز
فاهواز2
صدانا98
صدانا982
تلیسه
تلیسه2
تلیسه4
تسه9410
تسه94102
فنرژی
فنرژی2
فنرژی4
ولبهمنح
ولبهمنح2
اخزا2
اخزا22
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
اخزا44
اخزا5
اخزا52
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
وآیندح
وآیندح2
چکاپا
چکاپا2
چکاپا4
غدیس
غدیس2
غدیس4
دسانکو
دسانکو2
دسانکو4
تسه9411
تسه94112
گوهران
گوهران2
ساروج
ساروج2
ثالوند
ثالوند2
ودیح
ودیح2
ثالوند4
ودیح4
وجامی
وجامی2
وجامی4
کپرورح
حریل
حریل2
حریل4
آبین
آبین2
برق مپنا4
بخاور
وارسح
اجاد1
ثباغ
اجاد12
ثباغ2
ثباغ4
گردش95
دی
دی2
دی4
تسه9412
تسه9002
تسه94122
تسه90022
غشهداب
وزمین
وزمین2
وزمین4
وسینح
سمگاح
سمگاح2
سمگاح4
صشرق99
بکهنوج
بکهنوج2
بکهنوج4
گردش952
وگردش
وگردش2
سمایهح
خارزمح
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ترازوی هوشمند4
ساما14
سوپر ظرفشویی4
آ س پ
تسه9501
تسه95012
آ س پ2
آ س پ4
قشم4
آتیمس
دیح
آتیمس2
آتیمس4
ثقزویح
مسکن1
مسکن12
ثقزویح4
اعتضاد غدیر4
زاگرس
حخزرح
زاگرس2
زاگرس4
جوپار99
جوپار992
پتروکاویان4
حپارسا
افرا
حپارسا2
افرا2
حپارسا4
افرا4
تسه9502
تسه9004
تسه95022
تسه90042
ثپردیسح
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
نارنج
نارنج2
وثامن
اپرداز
وزمینح
اپرداز2
وزمینح2
اپرداز4
وزمینح4
ماهان99
ماهان992
سرچشمهح
تسه9503
تسه95032

ادامه...
صنعت محصولات شيميايي
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
پترول1 7/38 11/52 1,561 ▲2/5
شپترو1 4/36 20/59 4,725 ▲2/99
پترول1 3/12 6/33 2,028 ▲4/64
شگویا1 1/11 8/83 8,051 ▼0/15
شلرد1 791,032 5/26 6,727 ▼0/33
ادامه...
توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
شگویا1 1/11 8/83 8,051 ▼0/15
شجم1 646,063 6/36 9,629 ▲0/74
شفارا1 508,531 1/87 3,733 ▼0/19
آریا1 344,353 26/13 76,983 ▼0/52
زاگرس1 20,405 3/82 183,668 ▲0/07
خروجی اکسل
تاریختعدادحجمارزشدیروزاولین قیمتآخرین قیمتقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمت
1399-12-12 5 17,019 40/11 2,455 2,357 2,357 2,455 2,357 2,357
1399-12-11 1 2,200 5/29 2,455 2,406 2,406 2,455 2,406 2,406
1399-12-10 2 8,775 21/11 2,455 2,406 2,406 2,455 2,406 2,406
1399-12-05 6 42,337 101/86 2,455 2,406 2,406 2,455 2,406 2,406
1399-12-04 3 17,500 42/1 2,455 2,406 2,406 2,455 2,406 2,406
1399-12-03 1 2,090 5/03 2,455 2,406 2,406 2,455 2,406 2,406
1399-12-02 14 237,440 560/36 2,458 2,360 2,360 2,455 2,360 2,360
1399-11-29 11 70,131 168/95 2,458 2,409 2,409 2,458 2,409 2,409
1399-11-28 3 7,200 17/34 2,458 2,409 2,409 2,458 2,409 2,409
1399-11-27 2 6,400 15/42 2,458 2,409 2,409 2,458 2,409 2,409
12345678910...
تعداد رکورد:
در حال دریافت اطلاعات
جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به منظور تحلیل داده‌های ناشران فرابورس، به تارنمای تدان (سامانه تحلیل داده‌های نشران) مراجعه فرمایید.
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت پتروشیمی داراب
نماد داراب
نام شرکت Darab Petro.
نمونیک PDRP1
ISIN IRO7PDRP0001
بازار تابلو پایه زرد
صنعت محصولات شيميايي
زیر گروه صنعت توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
آدرس : 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
پایگاه الکترونیکی: -
ایمیل: 
مدیر عامل : 
هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
فهرست نمادهای اختیار معامله داراب

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
شرکت مهد اميد آرينفاقد نماینده اسداله حاجي زمانيغیرموظفرئیس هیات مدیرهفوق ليسانس مديريت
شرکت پتروشيمي فيروزآبادفاقد نماینده بهروز مهريموظفعضو هیات مدیرهکارشناسي مهندسي شيمي صنايع پتروشيمي
شرکت پترو شيمي جهرمفاقد نماینده محمود هراتيان نژاديغیرموظفنایب رئیس هیات مدیرهکارشناسي ارشد مهندسي صنايع مديريت سيستم ها و بهره
شرکت پتروشيمي فسافاقد نماینده مهدي ستاري نجارزادهغیرموظفعضو هیات مدیرهکارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
مجيد سوريفاقد نماینده فاقد نمایندهغیرموظفعضو هیات مدیره
نام مدیر عامل کد ملیمدرک تحصیلی
بهروز مهري0کارشناسي مهندسي شيمي صنايع پتروشيمي
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
شرکت مهد اميد آرينفاقد نماینده اسداله حاجي زمانيغیرموظفرئیس هیات مدیرهفوق ليسانس مديريت
شرکت پتروشيمي فيروزآبادفاقد نماینده بهروز مهريموظفعضو هیات مدیرهکارشناسي مهندسي شيمي صنايع پتروشيمي
شرکت پترو شيمي جهرمفاقد نماینده محمود هراتيان نژاديغیرموظفنایب رئیس هیات مدیرهکارشناسي ارشد مهندسي صنايع مديريت سيستم ها و بهره
شرکت پتروشيمي فسافاقد نماینده مهدي ستاري نجارزادهغیرموظفعضو هیات مدیرهکارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
مجيد سوريفاقد نماینده فاقد نمایندهغیرموظفعضو هیات مدیره
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
شرکت مهد اميد آرينمحسن کريمي غیرموظفرئیس هیات مدیرهليسانس
شرکت پترو شيمي جهرمبهروز مهري موظفعضو هیات مدیره
شرکت پتروشيمي فسا غیرموظفعضو هیات مدیره
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
شرکت مهد اميد آرينمحسن کريمي محسن کريميغیرموظفرئیس هیات مدیرهليسانس
بانک صادراتساعد امين جعفري ساعد امين جعفريغیرموظفعضو هیات مدیرهليسانس
محمود افضلي غیرموظفنایب رئیس هیات مدیره
شرکت پتروشيمي فيروزآبادعبدالکريم غلامي عبدالکريم غلاميموظفعضو هیات مدیره
شرکت پترو شيمي جهرممحمد جواد پناهي بهروز مهريموظفعضو هیات مدیره
بهروز مهري موظفعضو هیات مدیرهکارشناسي ارشد
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
شرکت مهد اميد آرينمحسن کريمي محسن کريميغیرموظفرئیس هیات مدیرهليسانس
بانک صادراتساعد امين جعفري ساعد امين جعفريغیرموظفعضو هیات مدیرهليسانس
محمود افضلي غیرموظفنایب رئیس هیات مدیرهدکترا
محمد مهدي زاده طاهري موظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس
شرکت پتروشيمي فيروزآبادجواد کمري عبدالکريم غلاميغیرموظفعضو هیات مدیره
شرکت پترو شيمي جهرم محمد جواد پناهيغیرموظفعضو هیات مدیره
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتExecutiveNonexecutiveمدرک تحصیلی
شرکت مهد اميد آريناحمد صادقي محسن کريميغیرموظفرئیس هیات مدیرهليسانس
بانک صادراتمحمد علي دشتي رحمت آبادي ساعد امين جعفريغیرموظفعضو هیات مدیرهليسانس
محمود افضلي غیرموظفنایب رئیس هیات مدیرهدکترا
محمود هراتيان نژادي غیرموظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس
محمد مهدي زاده طاهري موظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس
شرکت پتروشيمي فيروزآباد جواد کمريغیرموظفعضو هیات مدیره
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما