ایران

شرکت های هم طبقه اسناد خزانه اسلامي

نماد نام شرکت بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
اخزا0061 اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1400 ابزارنوین مالی 687,600 428/9 623,760 ▲0/29
اخزا0021 اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1400 ابزارنوین مالی 518,700 307/17 592,190 ▲0/25
اخزا0051 اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1400 ابزارنوین مالی 397,800 251/79 632,960 ▲0/16
اخزا0041 اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1400 ابزارنوین مالی 340,000 219/84 646,600 ▲0/26
اخزا0011 اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1400 ابزارنوین مالی 272,300 167/08 613,590 ▲0/3
سخاب71-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی971228 ابزارنوین مالی 271,266 269/21 992,415 ▲0/01
اخزا9081 اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1399 ابزارنوین مالی 204,900 163/17 796,360 ▲0/17
اخزا0031 اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1400 ابزارنوین مالی 170,000 112/15 659,680 ▲0/25
اخزا0071 اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1400 ابزارنوین مالی 166,300 100/79 606,080 ▼0/11
اخزا9011 اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1399 ابزارنوین مالی 146,400 140/75 961,390 ▲0/13
اخزا7011-(حذف شده) اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1397 ابزارنوین مالی 145,947 144/82 992,246 ▼0/03
اخزا9071 اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1399 ابزارنوین مالی 145,100 113/51 782,310 0
اخزا0081 اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1400 ابزارنوین مالی 140,300 84/67 603,510 ▲0/19
اخزا9031 اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1399 ابزارنوین مالی 105,700 94/34 892,550 ▲0/23
اخزا8161 اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1398 ابزارنوین مالی 101,100 99/83 987,400 ▲0/05
اخزا8171 اسنادخزانه اسلامی-م17بودجه1398 ابزارنوین مالی 100,600 98/82 982,310 ▲0/06
اخزا8201 اسنادخزانه اسلامی-م20بودجه1398 ابزارنوین مالی 100,000 76/89 768,850 ▲0/07
اخزا9091 اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1399 ابزارنوین مالی 81,500 67/8 831,860 ▲0/05
اخزا7021-(حذف شده) اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1397 ابزارنوین مالی 75,507 75/19 995,834 ▲0/21
اخزا6031-(حذف شده) اسنادخزانه-م3بودجه96-970710 ابزارنوین مالی 69,852 69/45 994,227 ▲0/19
اخزا0101 اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1400 ابزارنوین مالی 68,800 40/21 584,517 ▲0/15
اخزا0091 اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1400 ابزارنوین مالی 53,400 31/5 589,960 ▲0/01
اخزا6051-(حذف شده) اسنادخزانه-م5بودجه96-970926 ابزارنوین مالی 42,580 42/3 993,522 ▲0/12
اخزا9021 اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1399 ابزارنوین مالی 34,700 31/27 901,130 ▲0/11
اخزا9111 اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1399 ابزارنوین مالی 32,600 24/65 756,220 ▲0/07
اخزا6111-(حذف شده) اسناد خزانه-م11بودجه96-970913 ابزارنوین مالی 19,608 19/45 992,105 ▼0/1
اخزا9141 اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1399 ابزارنوین مالی 18,500 13/63 736,810 ▲0/08
اخزا8211 اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1398 ابزارنوین مالی 15,300 11/57 756,190 ▲0/1
اخزا6071-(حذف شده) اسنادخزانه-م7بودجه96-971010 ابزارنوین مالی 11,406 11/35 995,462 ▲0/03
اخزا9101 اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1399 ابزارنوین مالی 5,000 3/84 768,480 ▲0/09
اخزا8181 اسنادخزانه اسلامی-م18بودجه1398 ابزارنوین مالی 3,000 2/89 964,500 ▲0/02
اخزا9051 اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1399 ابزارنوین مالی 100 84/5 845,000 ▼0/1
اخزا6151 اسنادخزانه-م15بودجه96-980820 ابزارنوین مالی 0 0 995,054 0
اخزا6241 اسنادخزانه اسلامی-م24بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 995,547 0
اخزا6231 اسنادخزانه اسلامی-م23بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 995,794 0
اخزا6061 اسنادخزانه-م6بودجه96-980722 ابزارنوین مالی 0 0 995,503 0
اخزا6081 اسنادخزانه-م8بودجه96-980411 ابزارنوین مالی 0 0 994,395 0
اخزا6011-(حذف شده) اسنادخزانه-م1بودجه96-970508 ابزارنوین مالی 0 0 992,741 0
اخزا6121 اسنادخزانه-م12بودجه96-981114 ابزارنوین مالی 0 0 994,787 0
اخزا6091 اسنادخزانه-م9بودجه96-980411 ابزارنوین مالی 0 0 994,263 0
اخزا6201 اسنادخزانه اسلامی-م20بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا6141 اسنادخزانه-م14بودجه96-981016 ابزارنوین مالی 0 0 995,954 0
اخزا6101 اسنادخزانه-م10بودجه96-980911 ابزارنوین مالی 0 0 995,921 0
اخزا6131 اسنادخزانه-م13بودجه96-981016 ابزارنوین مالی 0 0 995,980 0
اخزا6221 اسنادخزانه اسلامی-م22بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 995,447 0
اخزا6211-(حذف شده) اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 993,184 0
اخزا8161-(حذف شده) اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا8151 اسنادخزانه اسلامی-م15بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 996,710 0
اخزا8131 اسنادخزانه اسلامی-م13بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 995,750 0
اخزا8121 اسنادخزانه اسلامی-م12بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 995,430 0
اخزا8101 اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 996,919 0
اخزا8091 اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 996,468 0
اخزا8081 اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 994,571 0
اخزا8071 اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 996,240 0
اخزا8061 اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 993,021 0
اخزا8051 اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 999,000 0
اخزا8041 اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 998,034 0
اخزا8021 اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 995,052 0
اخزا8011 اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 986,527 0
اخزا8141 اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 994,550 0
اخزا8111 اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 996,500 0
اخزا8031 اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 996,781 0
اخزا7231 اسنادخزانه اسلامی-م23بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 997,150 0
اخزا7221 اسنادخزانه اسلامی-م22بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 997,411 0
اخزا7211 اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 996,773 0
اخزا7201 اسنادخزانه اسلامی-م20بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 997,095 0
اخزا7191 اسنادخزانه اسلامی-م19بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 994,251 0
اخزا7181 اسنادخزانه اسلامی-م18بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 996,768 0
اخزا7171 اسنادخزانه اسلامی-م17بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,716 0
اخزا8191 اسنادخزانه اسلامی-م19بودجه1398 ابزارنوین مالی 0 0 810,300 0
اخزا7121 اسنادخزانه اسلامی-م12بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 991,083 0
اخزا7111 اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 996,147 0
اخزا7101 اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 994,862 0
اخزا7091 اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 997,491 0
اخزا7081 اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,493 0
اخزا7051 اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,475 0
اخزا7071 اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 994,316 0
اخزا7061 اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 993,973 0
اخزا7041 اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,931 0
اخزا7031 اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 993,358 0
اخزا6021-(حذف شده) اسنادخزانه-م2بودجه96-970612 ابزارنوین مالی 0 0 993,138 0
اخزا6041 اسنادخزانه-م4بودجه96-980820 ابزارنوین مالی 0 0 994,973 0
اخزا7161 اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 996,945 0
اخزا7151 اسنادخزانه اسلامی-م15بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 998,015 0
اخزا7141 اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,453 0
اخزا7131 اسنادخزانه اسلامی-م13بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 995,661 0
اخزا1011 اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1401 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا0111 اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1400 ابزارنوین مالی 0 0 663,090 0
اخزا9161 اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 825,000 0
اخزا9181 اسنادخزانه اسلامی-م18بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 997,150 0
اخزا9171 اسنادخزانه اسلامی-م17بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 995,590 0
اخزا9041 اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 873,580 0
اخزا9151 اسنادخزانه اسلامی-م15بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا9061 اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1399 ابزارنوین مالی 0 0 830,000 0
اخزا111-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 ابزارنوین مالی 0 0 995,932 0
سخاب61-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی961227 ابزارنوین مالی 0 0 994,059 0
سخاب51-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی961124 ابزارنوین مالی 0 0 995,041 0
سخاب41-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی961020 ابزارنوین مالی 0 0 994,517 0
سخاب31-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960922 ابزارنوین مالی 0 0 994,912 0
سخاب21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960822 ابزارنوین مالی 0 0 994,760 0
اخزا11ف51-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 934,965 0
اخزا11ف41-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 220 0
اخزا11ف31-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 810 0
اخزا11ف21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 100 0
اخزا11ف11-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 929,394 0
اخزا11خ51-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 934,965 0
اخزا11خ41-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 104 0
اخزا11خ31-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 581 0
اخزا11خ21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,230 0
اخزا11خ11-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 929,394 0
اخزا51-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی950909 ابزارنوین مالی 0 0 996,180 0
اخزا41-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی950821 ابزارنوین مالی 0 0 996,949 0
اخزا31-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی950721 ابزارنوین مالی 0 0 993,720 0
اخزا21-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی950621 ابزارنوین مالی 0 0 996,012 0
اخزا11-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی941223 ابزارنوین مالی 0 0 993,720 0
اخزا101-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960703 ابزارنوین مالی 0 0 995,326 0
اخزا91-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960613 ابزارنوین مالی 0 0 995,245 0
اخزا81-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960523 ابزارنوین مالی 0 0 995,386 0
اخزا71-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی960502 ابزارنوین مالی 0 0 994,914 0
اخزا61-(حذف شده) اسناد خزانه اسلامی951225 ابزارنوین مالی 0 0 994,071 0
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما