ایران

شرکت های هم طبقه ساير واسطه هاي مالي

نماد نام شرکت بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
ولقمان1 سرمایه گذاری لقمان بازار پایه زرد 28/28 131/83 4,661 ▼3/16
وفتخار1-(حذف شده) سرمایه گذاری افتخارسهام بازار پایه زرد 13/98 48/9 3,497 ▼1/88
صبا1 سرمایه گذاری صبا تامین بازار اول 8/72 40/79 4,696 ▼0/21
وگستر1 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان بازار اول 7/62 25/47 3,344 ▼1/18
وثنو1 سرمایه گذاری ساختمانی نوین بازار پایه زرد 7/53 15/22 2,022 ▲2/33
وجامی1 سرمایه گذاری جامی بازار پایه زرد 7/02 26/3 3,747 ▲0/38
بهیر1 بین المللی س. ت. تجارت هیرمند بازار پایه زرد 6/3 75/33 11,960 ▲2/93
آریان1 سرمایه گذاری پارس آریان بازار پایه زرد 5/96 45/06 7,540 ▲0/13
مدیریت1 س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری بازار اول 5/24 38/7 7,380 ▲2/5
وهامون1 سرمایه گذاری هامون صبا بازار اول 4/59 8/43 1,835 ▲0/38
وگسترح1 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان بازار اول 4/55 8/59 1,885 ▲5/84
اعتلا1 شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز بازار اول 4/48 15/44 3,448 ▼0/58
وسپهر1 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار اول 4/07 27/86 6,860 0
وپویا1 سرمایه گذاری پویا بازار اول 3/96 8/95 2,247 ▲0/81
وکبهمن1 مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن بازار اول 3/49 16/73 4,800 ▲0/69
وثنوح1 سرمایه گذاری ساختمانی نوین بازار پایه زرد 3/21 2/77 863 ▼2/6
ومهان1 گروه توسعه مالی مهر آیندگان بازار دوم 2/97 13/71 4,607 ▲0/02
واحیا1 م .صنایع و معادن احیاء سپاهان بازار پایه زرد 2/75 50/91 18,540 ▼0/91
وآوا1 سرمایه گذاری آوا نوین بازار اول 2/64 6/79 2,575 ▼0/19
وسبحان1 سرمایه گذاری سبحان بازار اول 2/42 8/86 3,647 ▲0/66
سرچشمه1 سرمایه گذاری مس سرچشمه بازار دوم 2/3 9/88 4,304 ▲1/01
سدبیر1 س. تدبیرگران فارس وخوزستان بازار اول 2/21 58/33 26,400 ▼2/76
وارس1 سرمایه گذاری ارس صبا بازار پایه زرد 2/07 31/06 14,970 ▲2/89
وملت1 سرمایه گذاری ملت بازار پایه نارنجی 1/58 3/22 2,052 ▼1/2
سنوین1 سرمایه گذاری اقتصاد نوین بازار پایه زرد 1/54 7/79 5,090 ▼1/93
وشمال1 س. چشم انداز توسعه شمال بازار پایه نارنجی 1/22 28/53 23,450 ▲0/64
وثوق1 سرمایه گذاری وثوق امین بازار پایه زرد 997,695 8/84 8,870 ▼0/67
وکادو1 تکادو بازار پایه زرد 906,671 15/02 16,560 ▲2/6
وبرق1 س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی بازار پایه زرد 723,871 45/09 62,300 ▲2/89
وایرا1 سرمایه گذاری صنایع ایران بازار پایه زرد 637,068 1/07 1,708 ▼0/23
گوهران1 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید بازار دوم 557,048 2/98 5,350 0
وآفر1 سرمایه گذاری ارزش آفرینان بازار پایه زرد 463,788 11/94 25,750 ▲2/79
وآرین1 شرکت توسعه اقتصادی آرین بازار پایه زرد 400,446 513/77 1,320 ▼0/15
سکاب1-(حذف شده) س. بازنشستگی کارکنان بانک ها بازار اول 342,495 548/78 1,602 ▼0/25
ویسا1 سرمایه گذاری ایساتیس پویا بازار پایه زرد 263,752 1/86 7,240 ▼0/55
وامین1 س. امین توان آفرین ساز بازار پایه زرد 163,241 1/87 11,400 0
واحصا1 احیاء صنایع خراسان بازار پایه زرد 129,049 11/72 90,850 ▼2/99
وآتوس1 س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال بازار پایه زرد 120,775 2/89 23,800 ▲0/42
معیار 1 سرمایه گذاری معیار صنعت پارس بازار پایه زرد 86,488 5/83 67,450 ▼0/07
ومشان1 س. فنی و مهندسی مشانیر بازار پایه زرد 79,466 4/39 55,600 ▼2/03
وسنا1 سرمایه گذاری نیروگاهی ایران بازار پایه زرد 54,288 479/91 9,100 ▼0/11
فلات1 گروه صنایع معادن فلات ایرانیان بازار پایه زرد 0 0 16,010 0
معیارح1 سرمایه گذاری معیار صنعت پارس بازار پایه زرد 0 0 1,000 0
سنوینح1 سرمایه گذاری اقتصاد نوین بازار پایه زرد 0 0 2,523 0
وسناح1 سرمایه گذاری نیروگاهی ایران بازار پایه زرد 0 0 11,229 0
وارسح1 سرمایه گذاری ارس صبا بازار پایه زرد 0 0 1,250 0
وکادوح1 تکادو بازار پایه زرد 0 0 6,051 0
اعتلاح1 شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز بازار اول 0 0 2,513 0
سدبیرح1 س. تدبیرگران فارس وخوزستان بازار اول 0 0 383 0
وآفر1-(حذف شده) سرمایه گذاری ارزش آفرینان بازار دوم 0 0 1,000 0
ومسکنح1-(حذف شده) گروه سرمایه گذاری بانک مسکن بازار اول 0 0 1,000 0
ومسکن1-(حذف شده) گروه سرمایه گذاری بانک مسکن بازار اول 0 0 1,000 0
ومسکنح1-(حذف شده) گروه سرمایه گذاری بانک مسکن بازار پایه زرد 0 0 1,000 0
سکابح1-(حذف شده) س. بازنشستگی کارکنان بانک ها بازار اول 0 0 100 0
ومسکن1-(حذف شده) گروه سرمایه گذاری بانک مسکن بازار پایه نارنجی 0 0 1,000 0
خارزمح1-(حذف شده) سرمایه گذاری خوارزمی بازار اول 0 0 214 0
وشمالح1 س. چشم انداز توسعه شمال بازار پایه نارنجی 0 0 129 0
وآرینح1 شرکت توسعه اقتصادی آرین بازار پایه زرد 0 0 2,968 0
سرچشمهح1 سرمایه گذاری مس سرچشمه بازار دوم 0 0 13,890 0
وملتح1 سرمایه گذاری ملت بازار پایه نارنجی 0 0 30 0
وثوقح1 سرمایه گذاری وثوق امین بازار پایه زرد 0 0 835 0
فلاتح1 گروه صنایع معادن فلات ایرانیان بازار پایه زرد 0 0 1,602 0
وآداک1 صنعت و تجارت آداک بازار پایه نارنجی 0 0 11,259 0
آریانح1 سرمایه گذاری پارس آریان بازار پایه 0 0 5,900 0
صباح1 سرمایه گذاری صبا تامین بازار اول 0 0 2,217 0
وهامون1ت.ف01051 سرمایه گذاری هامون صبا بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
وتوسکاح1 سرمایه گذاری توسعه توکا بازار پایه زرد 0 0 1,000 0
وتوسکا1 سرمایه گذاری توسعه توکا بازار پایه زرد 0 0 1,000 0
وطوبی1 سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی بازار اول 0 0 1,000 0
ولقمانح1 سرمایه گذاری لقمان بازار پایه زرد 0 0 2,510 0
ومهان ت.ف01091 گروه توسعه مالی مهر آیندگان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
وداناح1 سرمایه گذاری دانایان پارس بازار پایه زرد 0 0 1,000 0
ودانا1 سرمایه گذاری دانایان پارس بازار پایه زرد 0 0 1 0
گوهرانح1 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید بازار دوم 0 0 3,502 0
طاریان10081 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان10071 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان10061 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان10051 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان10041 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان10031 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان10021 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان10011 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان10001 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریان10081 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریان10071 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریان10061 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریان10051 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریان10041 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,500 0
ضاریان10031 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 2,000 0
ضاریان10021 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 2,100 0
ضاریان10011 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 2,300 0
ضاریان10001 سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 3,000 0
طوسپهر6091 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر6081 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر6071 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر6061 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر6051 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر6041 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر6031 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر6021 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر6011 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر6001 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر3091 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر3081 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر3071 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر3061 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر3051 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر3041 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر3031 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر3021 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر3011 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طوسپهر3001 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضوسپهر6091 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضوسپهر6081 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضوسپهر6071 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضوسپهر6061 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضوسپهر6051 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضوسپهر6041 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 3,500 0
ضوسپهر6031 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 4,600 0
ضوسپهر6021 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 4,900 0
ضوسپهر6011 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 2,500 0
ضوسپهر6001 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 5,100 0
ضوسپهر3091 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 3,500 0
ضوسپهر3081 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 3,500 0
ضوسپهر3071 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 3,500 0
ضوسپهر3061 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضوسپهر3051 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 3,500 0
ضوسپهر3041 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 3,800 0
ضوسپهر3031 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 4,200 0
ضوسپهر3021 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 4,500 0
ضوسپهر3011 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 3,500 0
ضوسپهر3001 سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
وفتخارح1 سرمایه گذاری افتخارسهام بازار پایه زرد 0 0 1,428 0
امیران1 گروه سرمایه گذاری امیر بازار دوم 0 0 1,000 0
وپویاح1 سرمایه گذاری پویا بازار اول 0 0 1,060 0
وهامونح1 سرمایه گذاری هامون صبا بازار اول 0 0 590 0
طاریان12061-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان12051-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان12041-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان12031-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان12021-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان12011-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طاریان12001-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریان12061-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریان12051-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریان12041-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 5 0
ضاریان12031-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریان12021-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 275 0
ضاریان12011-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضاریان12001-(حذف شده) سرمایه گذاری پارس آریان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 2,575 0
همدیریت01051 س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما