به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
23
آذر
1397
تاریخچه آمار معاملات

نماد
شتهران - داروسازی تهران شیمی
اخزا6 - اسناد خزانه اسلامی951225
اخزا62 - اسناد خزانه اسلامی951225
زگلدشت - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
زگلدشت4 - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
ارفعح - ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
رهن9704 - اوراق رهنی بانک مسکن 970413
رهن97042 - اوراق رهنی بانک مسکن 970413
غگلستا - شیر پاستوریزه پگاه گلستان
غگلستا2 - شیر پاستوریزه پگاه گلستان
بحکمت - بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)
تسه9504 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95
تسه95042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95
فولاد97 - مرابحه فولاد مبارکه 970429
دقاضی - داروسازی شهید قاضی
کوثرح - ح . بیمه کوثر
بنو - بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده)
فیلتر شیکونین4 - فیلترجاذب موادسرطانزای دخانیات
تسه9505 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95
تسه95052 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95
بازرگانی معادن4 - بازرگانی معادن ایران
وملل - اعتباری ملل
وملل2 - اعتباری ملل
میدکو - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میدکو2 - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میدکو4 - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میدکوح - ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
میدکوح2 - ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
میدکوح4 - ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
صامید - اجاره امید سه ماهه 20 درصد
صامید2 - اجاره امید سه ماهه 20 درصد
غگلپا - شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
غگلپا2 - شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
فاهوازح - ح. نورد و لوله اهواز
ماهان2 - اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد
ماهان22 - اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد
تسه9005 - امتیازتسهیلات مسکن مردادماه90
تسه90052 - امتیازتسهیلات مسکن مردادماه90
ثشرق - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
وکاسپی4 - اعتباری کاسپین
ثشرق4 - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
مدیریت سبا4 - نوآوران مدیریت سبا
اخزا7 - اسناد خزانه اسلامی960502
اخزا72 - اسناد خزانه اسلامی960502
سبحانح - ح.سبحان دارو
اخزا74 - اسناد خزانه اسلامی960502
اخزا8 - اسناد خزانه اسلامی960523
اخزا82 - اسناد خزانه اسلامی960523
حکمت - بانک حکمت ایرانیان
اخزا84 - اسناد خزانه اسلامی960523
حکمت2 - بانک حکمت ایرانیان
اخزا9 - اسناد خزانه اسلامی960613
اخزا92 - اسناد خزانه اسلامی960613
ثتران - سرمایه گذاری مسکن تهران
اخزا94 - اسناد خزانه اسلامی960613
ثتران2 - سرمایه گذاری مسکن تهران
اخزا10 - اسناد خزانه اسلامی960703
سیستم - همکاران سیستم
اخزا104 - اسناد خزانه اسلامی960703
سیستم2 - همکاران سیستم
ذوب - سهامی ذوب آهن اصفهان
ذوب2 - سهامی ذوب آهن اصفهان
تسه9506 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95
تسه95062 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95
ذوب4 - سهامی ذوب آهن اصفهان
فن آوا - گروه فن آوا
تسه9006 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه90
تسه90062 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه90
بهپاک - صنعتی بهپاک
نوین - بیمه نوین
نوین2 - بیمه نوین
نوین4 - بیمه نوین
فن آوا2 - گروه فن آوا
اوان - مبین وان کیش
اوان2 - مبین وان کیش
فرابورس - فرابورس ایران
فرابورس2 - فرابورس ایران
لوتوس99 - اجاره لوتوس پارسیان990717
لوتوس992 - اجاره لوتوس پارسیان990717
فرابورس4 - فرابورس ایران
شکبیر - پتروشیمی امیرکبیر
شکبیر2 - پتروشیمی امیرکبیر
شکبیر4 - پتروشیمی امیرکبیر
کازرو - پتروشیمی کازرون
کازرو4 - پتروشیمی کازرون
ممسنی - پتروشیمی ممسنی
ممسنی4 - پتروشیمی ممسنی
سجام - مجتمع سیمان غرب آسیا
سجام4 - مجتمع سیمان غرب آسیا
شلرد - کود شیمیایی اوره لردگان
شلرد2 - کود شیمیایی اوره لردگان
گندم9707 - مرابحه دولتی گندم 970719
گندم97072 - مرابحه دولتی گندم 970719
شلرد4 - کود شیمیایی اوره لردگان
وشمال - س. چشم انداز توسعه شمال
گندم97074 - مرابحه دولتی گندم 970719
وشمال2 - س. چشم انداز توسعه شمال
امید99 - مشارکت لیزینگ امید9907
وشمال4 - س. چشم انداز توسعه شمال
امید992 - مشارکت لیزینگ امید9907
زنجان - صنایع پتروشیمی زنجان
زنجان2 - صنایع پتروشیمی زنجان
زنجان4 - صنایع پتروشیمی زنجان
سجامح - ح.مجتمع سیمان غرب آسیا
شلردح - ح.کود شیمیایی اوره لردگان
شلردح2 - ح.کود شیمیایی اوره لردگان
پارس9607 - گواهی سپرده عام پارسیان960703
پارس96072 - گواهی سپرده عام پارسیان960703
نوینح - ح.بیمه نوین
تسه9507 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95
تسه95072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95
فن آواح - ح.گروه فن آوا
اتکایح - ح . بیمه اتکایی ایرانیان
ثباغح - ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
خفناورح - ح . مهندسی صنعتی روان فن آور
خفناورح2 - ح . مهندسی صنعتی روان فن آور
اتکامح - ح. شرکت بیمه اتکایی امین
تسه9007 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90
تسه90072 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90
حسیر - ریل سیر کوثر
حسیر2 - ریل سیر کوثر
حسیر4 - ریل سیر کوثر
وبرق - س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی
تسه9508 - امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95
تسه95082 - امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95
سخا1 - اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951019
سخا2 - اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951119
شگامرن - مجتمع پترو صنعت گامرون
سرمایه لقمان4 - سرمایه گذاری لقمان
خدمات بازنشستگی4 - خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی
غگز - گز سکه
غگز2 - گز سکه
تسه9509 - امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95
تسه95092 - امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95
رویش - ص.س.جسورانه رویش لوتوس70%تأدیه
رویش4 - ص.س.جسورانه رویش لوتوس70%تأدیه
دسانکوح - ح . داروسازی سبحان انکولوژی
آتی1 - ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه
رفاه96 - گواهی سپرده عام رفاه960815
غشهداب - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غشهداب2 - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غشهداب4 - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
اخزا11 - اسناد خزانه اسلامی960724
اخزا112 - اسناد خزانه اسلامی960724
زشگزا - شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
زشگزا2 - شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
زشگزا4 - شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
تسه9510 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95
تسه95102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95
تامین سپهر4 - تامین سرمایه سپهر
بهپاک - صنعتی بهپاک
اجاد21 - اجاره دولتی آپرورش-تمدن991118
اجاد212 - اجاره دولتی آپرورش-تمدن991118
اجاد22 - اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991118
اجاد222 - اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991118
اجاد23 - اجاره دولتی آپرورش-ملت991118
اجاد232 - اجاره دولتی آپرورش-ملت991118
اجاد24 - اجاره دولتی آپرورش-نوین991118
اجاد242 - اجاره دولتی آپرورش-نوین991118
اجاد25 - اجاره دولتی آپرورش-سپهر991118
اجاد252 - اجاره دولتی آپرورش-سپهر991118
اجاد26 - اجاره دولتی آپرورش-امید991118
اجاد262 - اجاره دولتی آپرورش-امید991118
اجاد27 - اجاره دولت آپرورش-کاردان991118
سلامت2 - مرابحه دولت تعاون-کاردان991118
سلامت3 - مرابحه دولتی تعاون-امید991118
سلامت32 - مرابحه دولتی تعاون-امید991118
سلامت4 - مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118
سلامت42 - مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118
سلامت5 - مرابحه دولتی تعاون-نوین991118
سلامت52 - مرابحه دولتی تعاون-نوین991118
میهن - بیمه میهن
میهن2 - بیمه میهن
میهن4 - بیمه میهن
وشمالح - ح.س. چشم انداز توسعه شمال
سلامت1 - مرابحه دولتی تعاون-ملت991118
مارون - پتروشیمی مارون
سلامت12 - مرابحه دولتی تعاون-ملت991118
مارون2 - پتروشیمی مارون
مارون4 - پتروشیمی مارون
ومللح - ح . اعتباری ملل
دهدشت - صنایع پتروشیمی دهدشت
دهدشت2 - صنایع پتروشیمی دهدشت
دهدشت4 - صنایع پتروشیمی دهدشت
تسه9511 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95
تسه95112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95
نیرو - نیرو سرمایه
نیرو2 - نیرو سرمایه
آریان - سرمایه گذاری پارس آریان
آریان2 - سرمایه گذاری پارس آریان
کاصفا4 - صنایع کاشی اصفهان
آریان4 - سرمایه گذاری پارس آریان
کرانه99 - مرابحه بنا گستر کرانه991222
کرانه992 - مرابحه بنا گستر کرانه991222
تسه9512 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95
تسه95122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95
اجاد41 - اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224
وما - بیمه ما
وما2 - بیمه ما
وما4 - بیمه ما
سنوین - سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سنوین2 - سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سنوین4 - سرمایه گذاری اقتصاد نوین
قشیرح - ح.قند شیروان قوچان و بجنورد
سرچشمه - سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرچشمه2 - سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرچشمهح - ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرچشمهح2 - ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
وحافظح - ح . بیمه حافظ
تسه9601 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96
تسه96012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96
گکوثر - هتل پارسیان کوثر اصفهان
گکوثر2 - هتل پارسیان کوثر اصفهان
گکوثر4 - هتل پارسیان کوثر اصفهان
حکمتخ1 - اختیار خ حکمت-1180-960310
تسه9008 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان 90
تسه90082 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان 90
حکمتح - ح. بانک حکمت ایرانیان
حکمتح2 - ح. بانک حکمت ایرانیان
اخزا11خ2 - اختیارخ اخزا11-930781-960331
حکمتح4 - ح. بانک حکمت ایرانیان
اخزا11خ3 - اختیارخ اخزا11-932171-960331
اخزا11خ4 - اختیارخ اخزا11-933566-960331
اخزا11ف2 - اختیار ف اخزا11-930781-960331
اخزا11ف3 - اختیار ف اخزا11-932171-960331
اخزا11ف4 - اختیار ف اخزا11-933566-960331
تسه9009 - امتیاز تسهیلات مسکن آذر90
تسه90092 - امتیاز تسهیلات مسکن آذر90
آینده - بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
آینده2 - بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
هرمزخ3 - اختیارخ هرمز-2370-960310
بوتان - مشارکت بوتان سه ماهه20درصد
بوتان4 - مشارکت بوتان سه ماهه20درصد
کالا1 - کارگزاران بورس کالای ایران
کالا12 - کارگزاران بورس کالای ایران
کالا2 - تولیدکنندگان بورس کالای ایران
کالا22 - تولیدکنندگان بورس کالای ایران
هرمزف2 - اختیارف هرمز-2170-960310
کالا3 - نهادهای مالی بورس کالای ایران
کالا32 - نهادهای مالی بورس کالای ایران
هرمزف3 - اختیارف هرمز-2370-960310
کالا4 - سایر اشخاص بورس کالای ایران
کالا42 - سایر اشخاص بورس کالای ایران
هرمزف4 - اختیارف هرمز-2570-960310
ودانا - سرمایه گذاری دانایان پارس
ودانا2 - سرمایه گذاری دانایان پارس
ودانا4 - سرمایه گذاری دانایان پارس
وثوقح - ح . سرمایه گذاری وثوق امین
بورس1 - کارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس12 - کارگزاران بورس اوراق بهادار
حآسا - آسیا سیر ارس
بورس14 - کارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس2 - نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
بورس22 - نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
تسه9602 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96
تسه96022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96
بورس24 - نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
بورس3 - سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
بورس32 - سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
سپرده - سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
صنایع امید4 - توسعه صنایع معدنی امید
سپرده2 - سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
سپرده4 - سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
انرژی سپهر4 - توسعه برق و انرژی سپهر
کتوکاح - ح.تولیدی وخدمات صنایع نسوزتوکا
پترول - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترول2 - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
ریشمک - تولید و صادرات ریشمک
ریشمک2 - تولید و صادرات ریشمک
پترول4 - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
حخزر2 - کشتیرانی دریای خزر
دشیریح - ح . شیرین دارو
فزرین2 - زرین معدن آسیا
نطرین - عطرین نخ قم
بمیلا - توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
بمیلا2 - توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
ولشرق - لیزینگ ایران و شرق
ولشرق2 - لیزینگ ایران و شرق
بمیلا4 - توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
غصینو - صنعتی مینو
غصینو2 - صنعتی مینو
تسه9603 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96
تسه96032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96
تکنار - مجتمع معادن مس تکنار
وهورح - ح .مدیریت انرژی امید تابان هور
وهورح2 - ح .مدیریت انرژی امید تابان هور
داراب - پتروشیمی داراب
داراب2 - پتروشیمی داراب
وهنر - گروه توسعه هنر ایران
داراب4 - پتروشیمی داراب
فسا - پتروشیمی فسا
فسا2 - پتروشیمی فسا
کنیلو - کاشی نیلو
فسا4 - پتروشیمی فسا
جهرم - پتروشیمی جهرم
جهرم2 - پتروشیمی جهرم
جهرم4 - پتروشیمی جهرم
حرهشا - رهشاد سپاهان (سهامی عام
حرهشا2 - رهشاد سپاهان (سهامی عام
حپارساح - ح .توسعه حمل ونقل ریلی پارسیان
حرهشا4 - رهشاد سپاهان (سهامی عام
غسنیم2 - فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش
شپاسح - ح . نفت پاسارگاد
بخاور - بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)
بخاور2 - بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)
قشیر - قند شیروان قوچان و بجنورد
شرانلح - ح . نفت ایرانول
معیار - سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
معیار 2 - سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
تسه9604 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر96
تسه96042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر96
جوپار - اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
جوپار2 - اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
تسه9605 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96
تسه96052 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96
بپاس - بیمه پاسارگاد
بپاس2 - بیمه پاسارگاد
خشککن4 - بدن خشک کن سقفی
کوثر - بیمه کوثر
سخاب2 - اسناد خزانه اسلامی960822
سخاب22 - اسناد خزانه اسلامی960822
کوثر4 - بیمه کوثر
سخاب3 - اسناد خزانه اسلامی960922
سخاب32 - اسناد خزانه اسلامی960922
توسعه - اعتباری توسعه
توسعه2 - اعتباری توسعه
سخاب4 - اسناد خزانه اسلامی961020
سخاب42 - اسناد خزانه اسلامی961020
دماوند2 - تولید نیروی برق دماوند
سخاب5 - اسناد خزانه اسلامی961124
سخاب52 - اسناد خزانه اسلامی961124
دماوند4 - تولید نیروی برق دماوند
سخاب6 - اسناد خزانه اسلامی961227
سخاب62 - اسناد خزانه اسلامی961227
بیستون4 - پتروشیمی بیستون
تسه9010 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه90
تسه90102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه90
سخاب7 - اسناد خزانه اسلامی971228
سخاب72 - اسناد خزانه اسلامی971228
سخاب74 - اسناد خزانه اسلامی971228
آرمانی - ص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه
سخواف - سیمان مجد خواف
آرمانی4 - ص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه
سکاب - س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
لیوان دردار4 - لیوان استوانه ای با در فشاری
هوایی سامان4 - خدمات هوایی سامان
تسه9606 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96
تسه96062 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96
حکمت - بانک حکمت ایرانیان
حکمت2 - بانک حکمت ایرانیان
حکمت4 - بانک حکمت ایرانیان
حکمتح - ح.بانک حکمت ایرانیان
حکمتح2 - ح.بانک حکمت ایرانیان
کرمان خودرو - گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره
حکمتح4 - ح.بانک حکمت ایرانیان
هجرت2 - پخش هجرت
اجاد3 - اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118
اجاد32 - اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118
اجاد34 - اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118
اجاد42 - اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224
اجاد422 - اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224
اجاد424 - اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224
کشرق - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
کشرق2 - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
آرمان - بیمه آرمان
سوسیس ماهی4 - تولید سوسیس و کالباس از ماهی
آرمان2 - بیمه آرمان
آرمان4 - بیمه آرمان
فتربت2 - مجتمع فولاد تربت حیدریه
تسه9607 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر96
تسه96072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر96
کرمان - س. توسعه و عمران استان کرمان
کرمان2 - س. توسعه و عمران استان کرمان
وحکمت - بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)
وحکمت2 - بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)
کرمان4 - س. توسعه و عمران استان کرمان
تسه9011 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه90
تسه90112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه90
خعمرا - توسعه و عمران شهرستان نائین
شراز - پالایش نفت شیراز
شراز2 - پالایش نفت شیراز
زبینا - کشاورزی و دامپروری بینالود
زبینا2 - کشاورزی و دامپروری بینالود
شراز4 - پالایش نفت شیراز
شتران - پالایش نفت تهران
زبینا4 - کشاورزی و دامپروری بینالود
شتران2 - پالایش نفت تهران
حسیرتبعی9708 - اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر970808
شتران4 - پالایش نفت تهران
حاریا - کشتیرانی آریا
حاریا2 - کشتیرانی آریا
گندم2 - مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400
گندم22 - مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400
دشیری - شیرین دارو
زقیام - کشت و دام قیام اصفهان
زقیام2 - کشت و دام قیام اصفهان
فلات - گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
زقیام4 - کشت و دام قیام اصفهان
فلات2 - گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
تسه9608 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان96
تسه96082 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان96
فلات4 - گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
کیسون - شرکت کیسون
کیسون2 - شرکت کیسون
اخزا611 - اسناد خزانه-م11بودجه96-970913
اخزا6112 - اسناد خزانه-م11بودجه96-970913
سرچشمه - شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرچشمه2 - شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
وکادو - تکادو
سکابح - ح.س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
اخزا601 - اسنادخزانه-م1بودجه96-970508
اخزا6012 - اسنادخزانه-م1بودجه96-970508
سکابح4 - ح.س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
وداناح2 - ح.سرمایه گذاری دانایان پارس
اخزا602 - اسنادخزانه-م2بودجه96-970612
اخزا6022 - اسنادخزانه-م2بودجه96-970612
اخزا6024 - اسنادخزانه-م2بودجه96-970612
سدبیر2 - تدبیرگران فارس وخوزستان
اخزا603 - اسنادخزانه-م3بودجه96-970710
اخزا6032 - اسنادخزانه-م3بودجه96-970710
اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
اخزا6034 - اسنادخزانه-م3بودجه96-970710
اتکای2 - بیمه اتکایی ایرانیان
وپسا - س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
وپسا2 - س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
وپسا4 - س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
کرمان98 - مرابحه کرمان موتور 980912
کرمان982 - مرابحه کرمان موتور 980912
بتک - کارخانجات کابل سازی‌ تک‌
بتک2 - کارخانجات کابل سازی‌ تک‌
بتک4 - کارخانجات کابل سازی‌ تک‌
سلامت6 - مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400
سلامت62 - مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400
توریل - توکاریل
سلامت64 - مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400
توریل2 - توکاریل
تسه9609 - امتیاز تسهیلات مسکن آذر96
تسه96092 - امتیاز تسهیلات مسکن آذر96
کنور - تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
تبرک - گروه کارخانجات صنعتی تبرک
تبرک2 - گروه کارخانجات صنعتی تبرک
کنور4 - تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
تسه9012 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه90
فین استارز4 - FINSTARSعلامت تجاری فین استارز
تسه90122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه90
اخزا604 - اسنادخزانه-م4بودجه96-980820
اخزا6042 - اسنادخزانه-م4بودجه96-980820
بساما - بیمه سامان
بساما2 - بیمه سامان
اخزا605 - اسنادخزانه-م5بودجه96-970926
اخزا6052 - اسنادخزانه-م5بودجه96-970926
بساما4 - بیمه سامان
اخزا6054 - اسنادخزانه-م5بودجه96-970926
اخزا606 - اسنادخزانه-م6بودجه96-980722
اخزا6062 - اسنادخزانه-م6بودجه96-980722
غشوکو - شوکو پارس
غشوکو2 - شوکو پارس
شمواد - تولید مواداولیه الیاف مصنوعی
حبندر - دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
شپلی - پلی اکریل ایران
خکاشا - تولید خودرو سایپا کاشان
خکاشا4 - تولید خودرو سایپا کاشان
وآداک - صنعت و تجارت آداک
وآداک2 - صنعت و تجارت آداک
شرق1400 - مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010
تسه9101 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 91
تسه91012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 91
اشاد1 - مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026
اشاد12 - مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026
اشاد14 - مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026
حبندرح - ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر
ولراز - لیزینگ رازی
ولراز2 - لیزینگ رازی
تاپکیش - تجارت الکترونیک پارسیان کیش
ولراز4 - لیزینگ رازی
سنندج2 - تولید نیروی برق سنندج
تاپکیش4 - تجارت الکترونیک پارسیان کیش
تسه9610 - امتیاز تسهیلات مسکن دی96
سنندج4 - تولید نیروی برق سنندج
تسه96102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی96
غویتا - ویتانا
تسه9102 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت91
تسه91022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت91
اخزا607 - اسنادخزانه-م7بودجه96-971010
اخزا6072 - اسنادخزانه-م7بودجه96-971010
اخزا6074 - اسنادخزانه-م7بودجه96-971010
اخزا608 - اسنادخزانه-م8بودجه96-980411
اخزا6082 - اسنادخزانه-م8بودجه96-980411
ورازی - بیمه رازی
ورازی2 - بیمه رازی
اخزا6084 - اسنادخزانه-م8بودجه96-980411
اخزا610 - اسنادخزانه-م10بودجه96-980911
ورازی4 - بیمه رازی
اخزا6102 - اسنادخزانه-م10بودجه96-980911
تعاون - بیمه تعاون
اخزا6104 - اسنادخزانه-م10بودجه96-980911
اخزا614 - اسنادخزانه-م14بودجه96-981016
اخزا6142 - اسنادخزانه-م14بودجه96-981016
اخزا609 - اسنادخزانه-م9بودجه96-980411
شجم - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
شجم2 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
اخزا6094 - اسنادخزانه-م9بودجه96-980411
اخزا612 - اسنادخزانه-م12بودجه96-981114
شجم4 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
اخزا6122 - اسنادخزانه-م12بودجه96-981114
اخزا613 - اسنادخزانه-م13بودجه96-981016
صنایع شیر4 - صنایع شیر سرو بی خزان
اخزا6132 - اسنادخزانه-م13بودجه96-981016
تجار - گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
تجار2 - گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
اخزا6134 - اسنادخزانه-م13بودجه96-981016
اخزا615 - اسنادخزانه-م15بودجه96-980820
تجار4 - گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
فماک - ماداکتو استیل کرد
صسکن - اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد
صسکن2 - اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد
تملی611 - تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن96
تسه9611 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96
مخازن پتروشیمی4 - پایانه ها و مخازن پتروشیمی
تسه96112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96
غشهدابح - ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
سامان - بانک سامان
سامان2 - بانک سامان
میهنح - ح . بیمه میهن
سامان4 - بانک سامان
حفجر2 - کشتیرانی والفجر
افاد1 - منفعت دولت-با شرایط خاص140006
افاد12 - منفعت دولت-با شرایط خاص140006
صینا1 - اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد
افاد14 - منفعت دولت-با شرایط خاص140006
کیسونح - ح . شرکت کیسون
کیسونح2 - ح . شرکت کیسون
صمپنا - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
صمپنا2 - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
تملی612 - تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96
صمپنا4 - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
تسه9103 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91
تسه91032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91
اشاد3 - مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713
اشاد32 - مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713
انصا1 - گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد
انصا12 - گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد
اشاد34 - مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713
اشاد4 - مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730
انصا14 - گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد
اشاد42 - مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730
اشاد44 - مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730
اشاد5 - مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922
اشاد52 - مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922
فتربتح - ح .مجتمع فولاد تربت حیدریه
فتربتح2 - ح .مجتمع فولاد تربت حیدریه
اشاد54 - مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922
اشاد6 - مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201
اشاد62 - مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201
بساماح - ح.بیمه سامان
اشاد64 - مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201
اشاد7 - مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227
اشاد72 - مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227
وقوام - بانک قوامین
وقوام2 - بانک قوامین
اشاد74 - مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227
اشاد8 - مشارکت دولتی8-شرایط خاص981030
وقوام4 - بانک قوامین
اشاد82 - مشارکت دولتی8-شرایط خاص981030
ثعتما - س. ساختمانی اعتماد گستر
ثعتما2 - س. ساختمانی اعتماد گستر
اشاد84 - مشارکت دولتی8-شرایط خاص981030
اشاد9 - مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909
اشاد92 - مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909
ویسا2 - سرمایه گذاری ایساتیس پویا
اشاد94 - مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909
ثنورح - ح . سرمایه گذاری کوه نور
ثنظام - س. ساختمانی نظام مهندسی ایران
ثنظام2 - س. ساختمانی نظام مهندسی ایران
وزمین - بانک ایران زمین
سدبیر - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
سدبیر2 - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
تامین97 - اجاره س.تامین اجتماعی971222
تامین972 - اجاره س.تامین اجتماعی971222
وقوامح - ح.بانک قوامین
شستان - پتروشیمی گلستان
شستان2 - پتروشیمی گلستان
تسه9612 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96
تسه96122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96
حقشم2 - دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
دحاوی - الحاوی
دحاوی2 - الحاوی
شستا991 - اجاره تامین اجتماعی-امین991226
شستا9912 - اجاره تامین اجتماعی-امین991226
شستا992 - اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226
شستا9922 - اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226
شستا993 - اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226
تسه9104 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91
تسه91042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91
شستا994 - اجاره تامین اجتماعی-نوین991226
شستا9942 - اجاره تامین اجتماعی-نوین991226
افاد2 - منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626
کصدف - کاشی صدف سرام استقلال آباده
کصدف2 - کاشی صدف سرام استقلال آباده
اشاد2 - مشارکت دولتی2-شرایط خاص001227
کصدف4 - کاشی صدف سرام استقلال آباده
زنگان - صنعت روی زنگان
تسه9701 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97
زنگان4 - صنعت روی زنگان
تسه97012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97
وملل - شرکت اعتباری ملل
وملل2 - شرکت اعتباری ملل
آشناتک - ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه
وملل4 - شرکت اعتباری ملل
تملی701 - تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97
صنایع گلستان4 - صنایع تبدیلی گلستان
سیمرغ2 - سیمرغ
کمینا - شیشه سازی مینا
کپاناح - ح.آپادانا سرام
فلاتح - ح.صنایع معادن فلات ایرانیان
بمیلاح - ح.آهن و فولاد میلاد
بمیلاح2 - ح.آهن و فولاد میلاد
وکوثر - مالی و اعتباری کوثر مرکزی-حذف
بعثت - مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد
کباده - تولید خاک نسوزاستقلال آباده
مادیرا - صنایع ماشین های اداری ایران
مادیرا4 - صنایع ماشین های اداری ایران
تملی702 - تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97
شرق - مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد
ماهان - اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد
کمرجانح - ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
پانفت1 - مشارکت نفت فصلی20درصد
تسه9702 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97
تسه97022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97
سعدی - گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد
صبا1401 - اجاره مهندسی صبا نفت14010225
تهران1 - ص.ج.یکم دانشگاه تهران20% تادیه
وآفر2 - سرمایه گذاری ارزش آفرینان
زکشت - کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
اخزا621 - اسنادخزانه-م21بودجه96-970522
اخزا622 - اسنادخزانه-م22بودجه96-980523
اخزا623 - اسنادخزانه-م23بودجه96-990528
اخزا6232 - اسنادخزانه-م23بودجه96-990528
تسه9105 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه91
تسه91052 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه91
اخزا624 - اسنادخزانه-م24بودجه96-990625
اخزا6242 - اسنادخزانه-م24بودجه96-990625
بمپنا - تولید برق عسلویه مپنا
بمپنا2 - تولید برق عسلویه مپنا
بمپنا4 - تولید برق عسلویه مپنا
واحصا - احیاء صنایع خراسان
واحصا2 - احیاء صنایع خراسان
تملی703 - تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد97
واحیا - م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
واحیا2 - م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
تسه9703 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97
تسه97032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97
سفاسی - شرکت فارسیت اهواز
سفاسی2 - شرکت فارسیت اهواز
وملت - سرمایه گذاری ملت
غسنیمح - ح.فراوردهای نوشیدنی تسنیم نوش
غسنیمح2 - ح.فراوردهای نوشیدنی تسنیم نوش
خفناور - مهندسی صنعتی روان فن آور
بمیلاح - ح.آهن وفولادمیلاد
مجد2 - مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد
مجد22 - مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد
غپونه - نوش پونه مشهد
مجد24 - مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد
غویتاح - ح . ویتانا
پترولح - ح.گروه پتروشیمی س. ایرانیان
خکاوه - سایپا دیزل
پترولح4 - ح.گروه پتروشیمی س. ایرانیان
فزرین - زرین معدن آسیا
کورش99 - مرابحه صنعت غذایی کورش990411
کورش992 - مرابحه صنعت غذایی کورش990411
خکرمان - گروه اقتصادی کرمان خودرو
تامکو4 - تأمین ماشین آلات ساختمانی نصب
موج تامین4 - موج تامین ارتباطات پارس
فزرینح - ح.زرین معدن آسیا
تسه9704 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر97
تسه97042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر97
تشتاد - صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
گکیش - توریستی ورفاهی آبادگران کیش
گکیش2 - توریستی ورفاهی آبادگران کیش
تملی704 - تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر97
دهدشتح - ح.صنایع پتروشیمی دهدشت
تست1 - نماد تستی
دهدشتح4 - ح.صنایع پتروشیمی دهدشت
ریل1401 - اجاره ریل کوثر14010509
ریل14012 - اجاره ریل کوثر14010509
فبیرا - بسته‌ بندی‌ ایران‌
اوصتا - صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
اوصتا2 - صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
فبیرا4 - بسته‌ بندی‌ ایران‌
لکما - کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
لکما2 - کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
البرز02 - اجاره ریلی البرزنیرو14020514
لکما4 - کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
شوش - هنکل‌ پاک‌ وش‌
شوش2 - هنکل‌ پاک‌ وش‌
خاور - ایران خودرو دیزل
ثالوندح - ح . سرمایه گذاری مسکن الوند
سلار - شرکت سیمان لارستان
داوه - داروسازی آوه سینا
وثوق - سرمایه گذاری وثوق امین
وثوق2 - سرمایه گذاری وثوق امین
نوین - بیمه نوین
نوین2 - بیمه نوین
وثوق4 - سرمایه گذاری وثوق امین
سلارح - ح.شرکت سیمان لارستان
تملی705 - تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد97
قچار - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
تسه9705 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97
تسه97052 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97
قچار4 - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
تسه9106 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91
تسه91062 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91
شستا001 - اجاره تامین اجتماعی-امین000523
شستا0012 - اجاره تامین اجتماعی-امین000523
کابگن - تولیدی و صنعتی آبگینه‌
شستا002 - اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523
لازما - کارخانه های صنعتی آزمایش
شستا003 - اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523
چبسپا - بسته‌ بندی‌ پارس
شستا004 - اجاره تامین اجتماعی-نوین000523
شستا0042 - اجاره تامین اجتماعی-نوین000523
فسدید - لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته
اخزا701 - اسنادخزانه-م1بودجه97-970920
اخزا7012 - اسنادخزانه-م1بودجه97-970920
پلاست - کارخانجات تولیدی پلاستیران
اخزا702 - اسنادخزانه-م2بودجه97-971024
پشاهن - تولیدی پلاستیک‌ شاهین
پشاهن4 - تولیدی پلاستیک‌ شاهین
کقزوی - شیشه‌ قزوین‌
کقزوی2 - شیشه‌ قزوین‌
قجام - فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
قجام2 - فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
اخزا703 - اسنادخزانه-م3بودجه97-990721
اخزا7032 - اسنادخزانه-م3بودجه97-990721
بایکا - کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌
بایکا2 - کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌
اخزا704 - اسنادخزانه-م4بودجه97-991022
اخزا7042 - اسنادخزانه-م4بودجه97-991022
بایکا4 - کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌
غیوان - کیوان
غیوان2 - کیوان
اخزا706 - اسنادخزانه-م6بودجه97-990423
اخزا7062 - اسنادخزانه-م6بودجه97-990423
چکارم - کارتن‌ مشهد
چکارم2 - کارتن‌ مشهد
اخزا707 - اسنادخزانه-م7بودجه97-980627
لپیام - گسترش صنایع پیام
لپیام2 - گسترش صنایع پیام
اخزا705 - اسنادخزانه-م5بودجه97-980523
اخزا7052 - اسنادخزانه-م5بودجه97-980523
اخزا708 - اسنادخزانه-م8بودجه97-980723
اخزا7082 - اسنادخزانه-م8بودجه97-980723
تپمپسح - ح.تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
اخزا709 - اسنادخزانه-م9بودجه97-990513
اخزا7092 - اسنادخزانه-م9بودجه97-990513
تپمپس - تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
شاوان - پالایش نفت لاوان
اخزا711 - اسنادخزانه-م11بودجه97-980430
اخزا7112 - اسنادخزانه-م11بودجه97-980430
شاوان4 - پالایش نفت لاوان
اخزا712 - اسنادخزانه-م12بودجه97-980530
اخزا7122 - اسنادخزانه-م12بودجه97-980530
کالای پتروشیمی 4 - کالای پتروشیمی
زیسکو4 - فولاد زرند ایرانیان
سیسکو4 - فولاد سیرجان ایرانیان
تسه9706 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97
تسه97062 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97
تملی706 - تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور97
سنوینح - ح.سرمایه گذاری اقتصاد نوین
قرن99 - مرابحه پدیده شیمی قرن990701
قرن992 - مرابحه پدیده شیمی قرن990701
سنوینح4 - ح.سرمایه گذاری اقتصاد نوین
تولیددارو - تولیددارو
حکمت01 - مشارکت حکمت ایرانیان 140107
تسه9107 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه91
تسه91072 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه91
مبین011 - اجاره اعتماد مبین لوتوس010710
مبین0112 - اجاره اعتماد مبین لوتوس010710
چین چین4 - کشت و صنعت بین الملل چین چین
مبین012 - اجاره اعتماد مبین تمدن010710
مبین013 - اجاره اعتماد مبین نوین010710
شمشاد4 - علامت تجاری شمشاد(SHemSHad)
قنقش - قند نقش جهان
تلیسهح - ح . دامداری تلیسه نمونه
پتروشیمی تبریز4 - پتروشیمی تبریز
سمایه - بانک سرمایه
تملی707 - تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر97
تسه9707 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر97
تسه97072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر97
فنابا - ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه
مادیرا4 - صنایع ماشینهای اداری ایران
کگهر - سنگ آهن گهرزمین
کگهر4 - سنگ آهن گهرزمین
تسه9708 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان97
تسه97082 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان97
گولان - %مشارکت گولان سقز سه ماهه 20
خصدرا - صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
خصدرا2 - صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
خصدرا3 - صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
خصدرا4 - صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
وثنو - سرمایه گذاری ساختمانی نوین
وثنو2 - سرمایه گذاری ساختمانی نوین
وثنو4 - سرمایه گذاری ساختمانی نوین
وخاور - بانک خاورمیانه
وخاور4 - بانک خاورمیانه
وسالت - بانک قرض الحسنه رسالت
وسالت2 - بانک قرض الحسنه رسالت
وسالت4 - بانک قرض الحسنه رسالت
ثغرب - شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
ثغرب2 - شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
تهران بتون 4 - تهران بتون
ممسنیح - ح.پتروشیمی ممسنی
ممسنیح4 - ح.پتروشیمی ممسنی
تسه9108 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91
تسه91082 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91
انرژی1 - نهادهای مالی بورس انرژی
انرژی12 - نهادهای مالی بورس انرژی
انرژی14 - نهادهای مالی بورس انرژی
انرژی2 - فعالان بورس انرژی
انرژی22 - فعالان بورس انرژی
انرژی3 - سایر اشخاص بورس انرژی
انرژی32 - سایر اشخاص بورس انرژی
قیستو - شرکت قند بیستون
تشتادح - ح.صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
گهر1 - مشارکت گهر1 سه ماهه 20درصد
گهر12 - مشارکت گهر1 سه ماهه 20درصد
شزنگ - تجهیزنیروی‌زنگان‌
شزنگ2 - تجهیزنیروی‌زنگان‌
کایتا - ایتالران‌
کایتا‌2 - ایتالران‌
لخانه - لوازم‌ خانگی‌ پارس‌
تسه9109 - امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 91
تسه91092 - امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 91
ثترانح - ح سرمایه گذاری مسکن تهران
وشهر - بانک شهر
وشهر2 - بانک شهر
وشهر4 - بانک شهر
وآفری - بیمه کارآفرین
وآفری2 - بیمه کارآفرین
وآفری4 - بیمه کارآفرین
شپاس - نفت پاسارگاد
شپاس2 - نفت پاسارگاد
تسه9110 - امتیازتسهیلات مسکن دی ماه 91
تسه91102 - امتیازتسهیلات مسکن دی ماه 91
نیروح - ح.نیرو سرمایه
خراسان - شرکت پتروشیمی خراسان
خراسان2 - شرکت پتروشیمی خراسان
خراسان4 - شرکت پتروشیمی خراسان
شرانل - نفت ایرانول
شرانل2 - نفت ایرانول
بپاسح - ح.بیمه پاسارگاد
وآرین - شرکت توسعه اقتصادی آرین
وآرین2 - شرکت توسعه اقتصادی آرین
وآرین4 - شرکت توسعه اقتصادی آرین
وسرمد - بیمه سرمد
وقوامح - ح.بانک قوامین
وآیند - بانک آینده
تسه9111 - امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه 91
تسه91112 - امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه 91
چخزر4 - صنایع چوب خزر کاسپین
پخش - پخش البرز
پخش2 - پخش البرز
ثنام - س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
ثنام2 - س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
ومدکو1 - مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد
ومدکو12 - مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد
ومدکو14 - مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد
مراز1 - مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد
مراز12 - مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد
مراز14 - مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد
ربوتا - مرابحه بوتان سه ماهه 20 درصد
تسه9112 - امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه91
تسه91122 - امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه91
آریانح - ح.سرمایه گذاری پارس آریان
آریانح2 - ح.سرمایه گذاری پارس آریان
صایان1 - اجاره رایان سه ماهه 20 درصد
صایان12 - اجاره رایان سه ماهه 20 درصد
صپارس - اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
صپارس2 - اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
صپارس4 - اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
تسه9201 - امتیازتسهیلات مسکن فروردین 92
تسه92012 - امتیازتسهیلات مسکن فروردین 92
ثشرقح - ح.سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
ومشان - س. فنی و مهندسی مشانیر
ثنور - سرمایه گذاری کوه نور
ثنور2 - سرمایه گذاری کوه نور
ثنور4 - سرمایه گذاری کوه نور
ثقزوی - شرکت عمران و سازندگی قزوین
دتولید - داروسازی تولید دارو
دتولید2 - داروسازی تولید دارو
دتولید4 - داروسازی تولید دارو
فالوم - آلومتک‌
فالوم2 - آلومتک‌
پارتا - مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر
پارتا2 - مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر
پارتا4 - مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر
سپرمی - پرمیت‌
سپرمی2 - پرمیت‌
ثاصفا - شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌
شسم - تولید سموم‌ علف‌ کش
شسم2 - تولید سموم‌ علف‌ کش
ساذری - آذریت‌
پلوله - گازلوله‌
پلوله2 - گازلوله‌
سایرا - ایرانیت‌
سایرا2 - ایرانیت‌
چنوپا - نیوپان‌ 22 بهمن‌
چنوپا2 - نیوپان‌ 22 بهمن‌
چنوپا4 - نیوپان‌ 22 بهمن‌
فسلیر - سولیران‌
تسه9202 - امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت 92
تسه92022 - امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت 92
دزفول - %مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20
دزفول2 - %مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20
پارتاح - ح.مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تای
وکوثر - مالی و اعتباری کوثر مرکزی
وکوثر2 - مالی و اعتباری کوثر مرکزی
وکوثر4 - مالی و اعتباری کوثر مرکزی
کنورح - ح.تأمین مواد اولیه فولاد صبانو
آرمانح - ح.بیمه آرمان
آرمانح4 - ح.بیمه آرمان
تسه9203 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 92
تسه92032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 92
ثعتماح - ح.ساختمانی اعتماد گستر
جم - پتروشیمی جم
جم2 - پتروشیمی جم
جم4 - پتروشیمی جم
نیروگاه دز4 - بهره برداری نیروگاه دز
حسینا - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
حسینا2 - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
حسینا4 - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
تسه9204 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 92
تسه92042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 92
ولانا - شرکت لیزینگ آریا دانا
آسام - صندوق س.آرمان سپهر آیندگان-م
آسام2 - صندوق س.آرمان سپهر آیندگان-م
آسام4 - صندوق س.آرمان سپهر آیندگان-م
تسه9205 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 92
تسه92052 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 92
سباقر - سیمان باقران
سمتاز - سیمان ممتازان کرمان
سمتاز2 - سیمان ممتازان کرمان
تپکو - تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
تپکو4 - تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
فجوش - جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌
تراک - ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
تراک2 - ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
دتهران‌ - داروسازی‌ تهران‌ دارو
کورز - ورزیران‌
کورز2 - ورزیران‌
سباقرح - ح. سیمان باقران
تکنارح - ح. مجتمع معادن مس تکنار
فن آوا کارت4 - فن آوا کارت
کاریس - صندوق س.سپهر کاریزما-س
کاریس2 - صندوق س.سپهر کاریزما-س
وکوثرح - ح. مالی و اعتباری کوثر مرکزی
کازروح - ح. پتروشیمی کازرون
کازروح2 - ح. پتروشیمی کازرون
کازروح4 - ح. پتروشیمی کازرون
تسه9206 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 92
تسه92062 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 92
داده فن آوا4 - داده پردازی فن آوا
صچاد - اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
صچاد2 - اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
صچاد4 - اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
مفاخر - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
مفاخر2 - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
مفاخر4 - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
صمپنا2 - اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
صمپنا22 - اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
صمپنا24 - اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
پخشح - ح. پخش البرز
ومللح - ح.شرکت اعتباری ملل
تسه9207 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 92
تسه92072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 92
شغدیر - پتروشیمی غدیر
شغدیر4 - پتروشیمی غدیر
سرامیک البرز4 - سرامیک البرز
زنگانح - ح. صنعت روی زنگان
وآیند - بانک آینده
وآیند2 - بانک آینده
وآیند4 - بانک آینده
وتعاون - بیمه تعاون
وتعاون2 - بیمه تعاون
وماح - ح. بیمه ما
وماح2 - ح. بیمه ما
تسه9208 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 92
تسه92082 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 92
سپهر - اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد
سپهر2 - اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد
سپهر4 - اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد
آساس - صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
آساس2 - صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
آساس4 - صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
وسرمد - بیمه سرمد
وسرمد2 - بیمه سرمد
وسرمد4 - بیمه سرمد
گکیشح - ح.توریستی ورفاهی آبادگران کیش
تسه9209 - امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 92
تسه92092 - امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 92
اطلس - صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س
اطلس2 - صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س
اطلس4 - صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س
غمینو - شرکت صنایع غذایی مینو شرق
غمینو2 - شرکت صنایع غذایی مینو شرق
شپاها - نفت سپاهان
هرمز - فولاد هرمزگان جنوب
هرمز2 - فولاد هرمزگان جنوب
هرمز4 - فولاد هرمزگان جنوب
صایتل - اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
صایتل2 - اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
صایتل4 - اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
تسه9210 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 92
تسه92102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 92
پتروشیمی سلمان4 - پتروشیمی سلمان فارسی
سدبیرح - ح. س. تدبیرگران فارس وخوزستان
حذف -آرین4 - بانک الکترونیکی آرین
دتولیدح - ح. داروسازی تولید دارو
بالاس - مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
بالاس4 - مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
ودی - بیمه دی
ودی2 - بیمه دی
ودی4 - بیمه دی
سبحان - سبحان دارو
سبحان2 - سبحان دارو
سبحان4 - سبحان دارو
فولای - صنایع فولاد آلیاژی یزد
فولای2 - صنایع فولاد آلیاژی یزد
فولای4 - صنایع فولاد آلیاژی یزد
همراه - ارتباطات سیار ایران
همراه4 - ارتباطات سیار ایران
سمایه - بانک سرمایه
سمایه4 - بانک سرمایه
سمگا - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سمگا2 - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سمگا4 - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
وگستر - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
وگستر2 - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
وگستر4 - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
پکویر - کویر تایر
تکاپو4 - طراحی و احداث صنایع تکاپو
حخزر - کشتیرانی دریای خزر
وایران - لیزینگ ایرانیان
حخزر2 - کشتیرانی دریای خزر
حخزر4 - کشتیرانی دریای خزر
وایران4 - لیزینگ ایرانیان
وسنا - سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
کمرجان - بازرگانی و تولیدی مرجان کار
تسه9211 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 92
تسه8907 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89
تسه92112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 92
تسه89072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89
تسه8908 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان ماه89
تسه89082 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان ماه89
ایران دوچرخ4 - ایران دوچرخ
وسناح - ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
تسه8909 - امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89
تسه89092 - امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89
شبصیر - تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
تسه8910 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 89
شبصیر2 - تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
تسه89102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 89
شبصیر4 - تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
تسه8911 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89
تسه89112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89
برق آبادان4 - تولید نیروی برق آبادان
اعتلا - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
تسه8912 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89
اعتلا2 - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
تسه89122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89
اعتلا4 - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
کی بی سی - شرکت کی بی سی
تسه9001 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 90
کی بی سی2 - شرکت کی بی سی
تسه90012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 90
کی بی سی4 - شرکت کی بی سی
وارس - سرمایه گذاری ارس صبا
وارس2 - سرمایه گذاری ارس صبا
سخوافح - ح. سیمان مجد خواف
ثعمرا - عمران و توسعه شاهد
ثعمرا4 - عمران و توسعه شاهد
نوسازی صنایع4 - نوسازی صنایع ایران
صدانا - اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد
صدانا2 - اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد
ارفع - شرکت آهن و فولاد ارفع
ارفع2 - شرکت آهن و فولاد ارفع
ارفع4 - شرکت آهن و فولاد ارفع
ونور - موسسه اعتباری نور
خفناور - مهندسی صنعتی روان فن آور
سبزوا - سیمان لار سبزوار
عمران تکلار4 - ساختمانی عمران تکلار
صگلوکز - مرابحه گلوکزان سه ماهه 20 درصد
صگلوکز2 - مرابحه گلوکزان سه ماهه 20 درصد
توسعه گردشگری 4 - توسعه گردشگری ایران
مراز2 - اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392
مراز22 - اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392
مراز24 - اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392
تسه9212 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه92
تسه92122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه92
خدمات هوایی4 - هواپیمایی خدمات ویژه
بدکو - فروشگاههای زنجیره ای دیوکس
بدکو2 - فروشگاههای زنجیره ای دیوکس
وخاور - بانک خاورمیانه
وخاور2 - بانک خاورمیانه
زغالسنگ البرز4 - زغالسنگ البرز شرقی
وآتوس - س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال
وآتوس2 - س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال
وآتوس4 - س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال
پرشیا97 - مشارکت نفت و گاز پرشیا970123
پرشیا972 - مشارکت نفت و گاز پرشیا970123
پرشیا974 - مشارکت نفت و گاز پرشیا970123
سکارآفرین4 - سرمایه گذاری بانک کارآفرین
ومدکو2 - اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20
ومدکو22 - اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20
تسه9301 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 93
خاورمیانه - بانک خاورمیانه
تسه93012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 93
بهپاکح - ح. صنعتی بهپاک
پتروباختر4 - پتروشیمی باختر
کوثرح - ح. بیمه کوثر
ثپردیس - سرمایه گذاری مسکن پردیس
ثپردیس2 - سرمایه گذاری مسکن پردیس
برنا4 - بازرگانی برنا
پترومروارید4 - پتروشیمی مروارید
ثرود - سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
ثرود2 - سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
گلسار4 - گلسار فارس
گلگهر1 - اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
گلگهر12 - اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
توسعه صنعت4 - سرمایه گذاری توسعه صنعت
آ س پح - ح. آ.س.پ
غیرصنعتی 4 - خدمات غیر صنعتی گاز ایران
سنگ آهن4 - سنگ آهن مرکزی
فولایح - ح. صنایع فولاد آلیاژی یزد
صبصیر - اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20%
صبصیر2 - اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20%
کاسپین - داروسازی کاسپین تامین
کاسپین2 - داروسازی کاسپین تامین
کاسپین4 - داروسازی کاسپین تامین
تسه9302 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت93
تسه93022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت93
استارتر دیجیتال4 - استارتر دیجیتال ضد سرقت خودرو
تسه9303 - امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه93
تسه93032 - امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه93
صبوتا2 - اجاره بوتان سه ماهه 20درصد
شجمح - ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
فبستم - صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد
فبستم4 - صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد
وحافظ - بیمه حافظ
وحافظ2 - بیمه حافظ
وحافظ4 - بیمه حافظ
انرژیح1 - ح نهادهای مالی بورس انرژی
انرژیح12 - ح نهادهای مالی بورس انرژی
انرژیح14 - ح نهادهای مالی بورس انرژی
انرژیح2 - ح فعالان بورس انرژی
انرژیح3 - ح سایر اشخاص بورس انرژی
وثخوز - سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
تسه9304 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه93
تسه93042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه93
افراح - ح. افرانت
جمح - ح پتروشیمی جم
حسیناح - ح. خدمات دریایی وبندری سینا
اعتلاح - ح سرمایه گذاری اعتلاء البرز
پتروشیمی مرجان4 - پتروشیمی مرجان
فسلیرح - ح.سولیران‌
سامانح - ح. بانک سامان
نشار - کارخانجات پشمبافی افشار یزد
الماس - صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س
الماس2 - صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س
صکاشی - اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20
صکاشی2 - اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20
ورازیح - ح. بیمه رازی
تسه9305 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه93
تسه93052 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه93
سآذر4 - سرمایه گذاری آذر
کاغذ مراغه4 - صنایع کاغذ مراغه
سفارود - کارخانه فارسیت درود
سفارود2 - کارخانه فارسیت درود
دارابح - ح.پتروشیمی داراب
فساح - ح. پتروشیمی فسا
جهرمح - ح.پتروشیمی جهرم
نسیم - صندوق س.نسیم-ز
نسیم4 - صندوق س.نسیم-ز
تفیرو - مهندسی فیروزا
ولبهمن - شرکت بهمن لیزینگ
ولبهمن2 - شرکت بهمن لیزینگ
رفاه - فروشگاه های زنجیره ای رفاه
رفاه4 - فروشگاه های زنجیره ای رفاه
کایگچ - ایران ‌گچ
نتوس - پشم‌ بافی‌ توس
وسدید - گروه ‌صنعتی‌سدید
وسدید2 - گروه ‌صنعتی‌سدید
شرنگی - شیمیایی رنگین
شرنگی2 - شیمیایی رنگین
شتولی - تولی‌پرس‌
کی بی سیح - ح. شرکت کی بی سی
فولاد تربت4 - فولاد تربت حیدریه
قاسم - قاسم ایران
تسه9306 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه93
تسه93062 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه93
پترول - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترول2 - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترول4 - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترولح - ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
مشهد9612 - مشارکت شهرداری مشهد 1392
مشهد96122 - مشارکت شهرداری مشهد 1392
مشهد96124 - مشارکت شهرداری مشهد 1392
ثزاگرس - سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس
مسکن شمالغرب4 - عمران و مسکن سازان شمالغرب
تسه9307 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه93
تسه93072 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه93
غفارس - شیر پاستوریزه پگاه فارس
خلیبل4 - مالیبل سایپا
دبالک - مواد اولیه دارویی البرز بالک
دبالک2 - مواد اولیه دارویی البرز بالک
وآرمان - شرکت اعتباری آرمان ایرانیان
وسین - بیمه سینا
وسین2 - بیمه سینا
وسین4 - بیمه سینا
بدکوح - ح فروشگاههای زنجیره ای دیوکس
بدکوح2 - ح فروشگاههای زنجیره ای دیوکس
تسه9308 - امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93
تسه93082 - امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93
باربند نرم خودرو4 - طرح صنعتی باربند نرم خودرو
توریلح - ح. توکاریل
حافظ اعتماد4 - سرمایه گذاری حافظ اعتماد
ارشک4 - سرمایه گذاری ارشک
سیراف4 - سرمایه گذاری سیراف
سلیم4 - سرمایه گذاری سلیم
زعیم4 - سرمایه گذاری زعیم
اعتصام4 - سرمایه گذاری اعتصام
مفتاح4 - سرمایه گذاری مفتاح
پردازش اطلاعات4 - پردازش اطلاعات ایرانیان
تسه9309 - امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93
تسه93092 - امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93
صامیا - اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد
صامیا2 - اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد
فافزا - فولاد افزا سپاهان
صمگا - مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد
صمگا2 - مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد
اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
اتکای2 - بیمه اتکایی ایرانیان
اتکای4 - بیمه اتکایی ایرانیان
تسه9310 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه93
تسه93102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه93
خودکفا - اقتصادی و خودکفایی آزادگان
پترو کوهدشت4 - توسعه پتروشیمی کوهدشت
شکف - کف
کفرآور - فرآورده های سیمان شرق
کپرور - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
کپرور2 - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
کپرور4 - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
تابا - تابان نیرو سپاهان
تابا2 - تابان نیرو سپاهان
تسه9311 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93
تسه93112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93
سفیروز4 - تولیدی سیمان فیروزکوه
نیروگاه فارس4 - مولد نیروگاهی تجارت فارس
فوکا - فولاد کاویان
فوکا2 - فولاد کاویان
فناوا کارت4 - فن آوا کارت
شصفها - پتروشیمی‌ اصفهان‌
شصفها2 - پتروشیمی‌ اصفهان‌
وسرمدح - ح. بیمه سرمد
وسرمدح4 - ح. بیمه سرمد
صایتل2 - اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
صایتل22 - اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
صایتل24 - اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
تسه9312 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 93
تسه93122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 93
ومهر - بانک مهر اقتصاد
ومهر2 - بانک مهر اقتصاد
ومهر4 - بانک مهر اقتصاد
اعتماد - صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
اعتماد2 - صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
اعتماد4 - صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
خفولا - خدمات فنی فولاد یزد
رایان - مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%
رایان2 - مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%
شلیا - شرکت مواد ویژه لیا
شلیا2 - شرکت مواد ویژه لیا
شلیا4 - شرکت مواد ویژه لیا
کفرآورح - ح. فرآورده های سیمان شرق
خدیزل - بهمن دیزل
خدیزل2 - بهمن دیزل
خدیزل4 - بهمن دیزل
تسه9401 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94
تسه94012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94
تبریز97 - مشارکت قطار شهری تبریز971218
تبریز972 - مشارکت قطار شهری تبریز971218
وکادوح - ح. تکادو
کیمیا - معدنی کیمیای زنجان گستران
سکرد98 - مشارکت سیمان کردستان980219
سکرد982 - مشارکت سیمان کردستان980219
تسه9402 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94
تسه94022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94
نفت قشم4 - سرمایه گذاری نفت قشم
کتوکا - تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
صایند - صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
صایند2 - صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
صایند4 - صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
تجارت - بیمه تجارت نو(50% پرداخت شده)
تجارت2 - بیمه تجارت نو(50% پرداخت شده)
تسه9403 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94
تسه94032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94
شترانح - ح. پالایش نفت تهران
وهور - مدیریت انرژی امید تابان هور
وهور2 - مدیریت انرژی امید تابان هور
تپولا - مهندسی مرآت پولاد
لیدکو4 - گسترش صنعت علوم زیستی
قاروم - قند ارومیه
قاروم2 - قند ارومیه
قاروم4 - قند ارومیه
فافزاح - ح. فولاد افزا سپاهان
سخند - صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
سخند2 - صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
ثغربح - ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
صخابر - اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
صخابر2 - اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
گپارس - امور رفاهی کارگزاران پارس
تسه9404 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر94
تسه94042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر94
وآفریح - ح. بیمه کارآفرین
ثروتم - صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م
ثروتم2 - صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م
ثروتم4 - صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م
ثرودح - ح.سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
غپآذر - شیر پگاه آذربایجان شرقی
وسبحان - سرمایه گذاری سبحان
وسبحان2 - سرمایه گذاری سبحان
وسبحان4 - سرمایه گذاری سبحان
کوثر - بیمه کوثر
کوثر2 - بیمه کوثر
تسه9405 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94
تسه94052 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94
ساینا - صنایع بهداشتی ساینا
ساینا4 - صنایع بهداشتی ساینا
وآرینح - ح. شرکت توسعه اقتصادی آرین
وآرینح2 - ح. شرکت توسعه اقتصادی آرین
وآرینح4 - ح. شرکت توسعه اقتصادی آرین
شتوکا - توکا رنگ فولاد سپاهان
شتوکا2 - توکا رنگ فولاد سپاهان
ونور - اعتباری نور
ونور4 - اعتباری نور
مشهد971 - مشارکت شهرداری مشهد1394-تمدن
مشهد9712 - مشارکت شهرداری مشهد1394-تمدن
مشهد972 - شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن
مشهد9722 - شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن
مشهد973 - شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان
مشهد9732 - شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان
دماوند - تولید نیروی برق دماوند
دماوند2 - تولید نیروی برق دماوند
وکوثر - شرکت اعتباری کوثر مرکزی
وکوثر2 - شرکت اعتباری کوثر مرکزی
وکوثر4 - شرکت اعتباری کوثر مرکزی
قاسمح - ح. قاسم ایران
اتکام - شرکت بیمه اتکایی امین
اتکام2 - شرکت بیمه اتکایی امین
صغرب - صندوق س.مسکن شمال غرب-ز
صغرب4 - صندوق س.مسکن شمال غرب-ز
تسه9406 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور94
تسه94062 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور94
وایرا - سرمایه گذاری صنایع ایران
وایرا2 - سرمایه گذاری صنایع ایران
اخزا1 - اسناد خزانه اسلامی 941223
زنجانح - ح. صنایع پتروشیمی زنجان
زنجانح2 - ح. صنایع پتروشیمی زنجان
زنجانح4 - ح. صنایع پتروشیمی زنجان
کرج97 - شهرداری کرج 1394
کرج972 - شهرداری کرج 1394
قم971 - شهرداری قم 1394-تمدن
قم9712 - شهرداری قم 1394-تمدن
قم972 - شهرداری قم 1394- سپهر
قم9722 - شهرداری قم 1394- سپهر
قم973 - شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان
قم9732 - شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان
تسه9407 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94
تسه94072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94
آگاس - صندوق س.هستی بخش آگاه-س
آگاس2 - صندوق س.هستی بخش آگاه-س
دبالکح - ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک
ثعمراح - ح. عمران و توسعه شاهد
تسه9408 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94
تسه94082 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94
ثتوسا - س.توسعه و عمران استان اردبیل
ثتوسا4 - س.توسعه و عمران استان اردبیل
تسه9409 - امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94
تسه94092 - امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94
فاهواز - نورد و لوله اهواز
فاهواز2 - نورد و لوله اهواز
صدانا98 - اجاره دانا پتروریگ کیش 1394
صدانا982 - اجاره دانا پتروریگ کیش 1394
تلیسه - دامداری تلیسه نمونه
تلیسه2 - دامداری تلیسه نمونه
تلیسه4 - دامداری تلیسه نمونه
تسه9410 - امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94
تسه94102 - امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94
فنرژی - گسترش صنایع انرژی آذرآب
فنرژی2 - گسترش صنایع انرژی آذرآب
فنرژی4 - گسترش صنایع انرژی آذرآب
ولبهمنح - ح.شرکت بهمن لیزینگ
ولبهمنح2 - ح.شرکت بهمن لیزینگ
اخزا2 - اسناد خزانه اسلامی950621
اخزا22 - اسناد خزانه اسلامی950621
اخزا3 - اسناد خزانه اسلامی950721
اخزا32 - اسناد خزانه اسلامی950721
اخزا4 - اسناد خزانه اسلامی950821
اخزا42 - اسناد خزانه اسلامی950821
اخزا44 - اسناد خزانه اسلامی950821
اخزا5 - اسناد خزانه اسلامی950909
اخزا52 - اسناد خزانه اسلامی950909
اخزا54 - اسناد خزانه اسلامی950909
آکورد - صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
آکورد2 - صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
آکورد4 - صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
مسکن94 - مشارکت مسکن مهر941214
وآیندح - ح. بانک آینده
وآیندح2 - ح. بانک آینده
چکاپا - گروه صنایع کاغذ پارس
چکاپا2 - گروه صنایع کاغذ پارس
چکاپا4 - گروه صنایع کاغذ پارس
غدیس - پاکدیس
غدیس2 - پاکدیس
غدیس4 - پاکدیس
دسانکو - داروسازی سبحان انکولوژی
دسانکو2 - داروسازی سبحان انکولوژی
دسانکو4 - داروسازی سبحان انکولوژی
تسه9411 - امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94
تسه94112 - امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94
گوهران - سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
گوهران2 - سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
ساروج - بین المللی ساروج بوشهر
ساروج2 - بین المللی ساروج بوشهر
ثالوند - سرمایه گذاری مسکن الوند
ثالوند2 - سرمایه گذاری مسکن الوند
ودیح - ح . بیمه دی
ودیح2 - ح . بیمه دی
ثالوند4 - سرمایه گذاری مسکن الوند
ودیح4 - ح . بیمه دی
وجامی - سرمایه گذاری جامی
وجامی2 - سرمایه گذاری جامی
وجامی4 - سرمایه گذاری جامی
کپرورح - ح.فرآوری زغال سنگ پروده طبس
حریل - ریل پردازسیر
حریل2 - ریل پردازسیر
حریل4 - ریل پردازسیر
آبین - کشت و صنعت آبشیرین
برق مپنا4 - تولید برق پرند مپنا
بخاور - بیمه زندگی خاورمیانه
وارسح - ح.سرمایه گذاری ارس صبا
اجاد1 - اجاره دولت مرحله یک1394-981226
ثباغ - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
اجاد12 - اجاره دولت مرحله یک1394-981226
ثباغ2 - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
ثباغ4 - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
گردش95 - گواهی سپرده عام گردشگری951201
دی - بانک دی
دی2 - بانک دی
دی4 - بانک دی
تسه9412 - امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94
تسه9002 - امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت90
تسه94122 - امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94
تسه90022 - امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت90
غشهداب - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
وزمین - بانک ایران زمین
وزمین2 - بانک ایران زمین
وزمین4 - بانک ایران زمین
وسینح - ح .بیمه سینا
سمگاح - ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سمگاح2 - ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سمگاح4 - ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
صشرق99 - مرابحه سیمان شرق 990109
بکهنوج - تولید برق ماهتاب کهنوج
بکهنوج2 - تولید برق ماهتاب کهنوج
گردش952 - گواهی سپرده عام گردشگری951215
وگردش - بانک گردشگری
وگردش2 - بانک گردشگری
سمایهح - ح.بانک سرمایه
خارزمح - حذف-ح.سرمایه گذاری خوارزمی
تسه9003 - امتیازتسهیلات مسکن خردادماه90
تسه90032 - امتیازتسهیلات مسکن خردادماه90
ساما1 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
ساما12 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
ترازوی هوشمند4 - ترازوی رژیمی هوشمند
ساما14 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
سوپر ظرفشویی4 - دستگاه سوپر ظرفشویی
تسه9501 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95
آ س پ - آ.س.پ
تسه95012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95
آ س پ2 - آ.س.پ
آ س پ4 - آ.س.پ
قشم4 - خدمات کشتیرانی ستاره قشم
آتیمس - صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
دیح - ح.بانک دی
آتیمس2 - صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
ثقزویح - ح.شرکت عمران و سازندگی قزوین
مسکن1 - مشارکت مسکن مهر 20 درصد
مسکن12 - مشارکت مسکن مهر 20 درصد
اعتضاد غدیر4 - سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
حخزرح - ح.کشتیرانی دریای خزر
زاگرس - پتروشیمی زاگرس
زاگرس2 - پتروشیمی زاگرس
زاگرس4 - پتروشیمی زاگرس
جوپار99 - اوراق اجاره جوپار 990212
جوپار992 - اوراق اجاره جوپار 990212
پتروکاویان4 - پتروشیمی کاویان
حپارسا - توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
افرا - افرانت
حپارسا2 - توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
افرا2 - افرانت
حپارسا4 - توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
افرا4 - افرانت
تسه9502 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95
تسه9004 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 90
تسه95022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95
تسه90042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 90
ثپردیسح - ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس
وگردشح - ح.بانک گردشگری
وگردشح2 - ح.بانک گردشگری
وگردشح4 - ح.بانک گردشگری
نارنج - مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد
نارنج2 - مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد
وثامن - شرکت اعتباری ثامن
اپرداز - آتیه داده پرداز
وزمینح - ح.بانک ایران زمین
اپرداز2 - آتیه داده پرداز
وزمینح2 - ح.بانک ایران زمین
اپرداز4 - آتیه داده پرداز
وزمینح4 - ح.بانک ایران زمین
ماهان99 - اجاره هواپیمایی ماهان 9903
ماهان992 - اجاره هواپیمایی ماهان 9903
سرچشمهح - ح.شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
تسه9503 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95
تسه95032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95
صنعت
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغباني
كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
پرورش طيور
پرورش حيوانات وتوليد ساير محصولات حيواني
فعاليتهاي حمايتي توليد محصولات
جنگلداري و ماهيگيري
جنگل شناسي و ديگر فعاليتهاي جنگلداري
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبيعي
خدمات جنبي استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه هاي فلزي
استخراج آهن
استخراج كانه فلزي غيرآهن
استخراج ساير كانه هاي فلزي
استخراج ساير معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاك رس
استخراج كانه هاي شيميايي و كود
حذف شده- فرآورده‌هاي غذايي و آشاميدني
پردازش و نگهداري ماهي و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداري ميوه و سبزي
گروه توليد روغن هاي حيواني و نباتي
گروه توليد لبنيات
گروه توليد حبوبات
گروه توليد نشاسته و محصولات وابسته
گروه توليد خوراك آماده دام
گروه توليد نان و محصولات وابسته
گروه توليد شكر
گروه توليد كاكائو، شكلات و شيرينيجات
توليد ساير محصولات غذايي
گروه توليد جو و مااشعير
توليد نوشابه و آب معدني
منسوجات
آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
توليد محصولات نساجي به غير از پوشاك
توليد و فروش فرش و قالي
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
توليد كفش
ساير محصولات چرمي
محصولات چوبي
توليد تخته چند لا و ساير تخته ها
توليد ديگر محصولات چوبي
محصولات كاغذي
توليد خمير كاغذ، كاغذ و مقوا
توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
توليد ساير محصولات كاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثير
چاپ
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
ساير فراورده هاي نفتي و سوختي
حذف شده-مواد و محصولات شيميايي
مواد شيميايي پايه به جز كود
گروه توليد كود و تركيبات نيتروژن
گروه توليد پلاستيك اوليه و لاستيك تركيبي
حشره كش و ساير محصولات شيميايي كشاورزي
توليد رنگ، بتونه، جوهر و پوشش هاي مشابه
گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
گروه شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
گروه توليد ساير محصولات شيميايي
گروه توليد نخهاي مصنوعي
لاستيك و پلاستيك
توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
توليد ساير محصولات لاستيكي
توليد محصولات پلاستيكي
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري
توليد قطعات و بردهاي الكترونيكي
توليد رايانه و تجهيزات جانبي
گروه توليد سراميك غيرساختماني
گروه توليد محصولات سراميكي نسوز
توليد گل و سراميك ساختماني
توليد سيمان ، آهك و گچ
توليد محصولات بتني ، سيماني و گچي
توليد ساير محصولات معدني غيرفلزي
فلزات اساسي
توليد آهن و فولاد پايه
توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
ريخته گري آهن و فولاد
استخراج ساير فلزات اساسي
ساخت محصولات فلزي
توليد محصولات فلزي ساختماني
توليد مخزن و محفظه فلزات
توليد مواد بخار به جز ديگهاي بخار مركزي
ساخت ابزارهاي دستي پرقدرت
توليد كارد و چنگال، ابزار دستي و عمومي
توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
ماشين آلات و تجهيزات
توليد موتور و توربين
توليد پمپ، كمپرسور، مته و دريچه
توليد ياتاقان، دنده و اجزاي هدايتي
توليد اجاق، كوره و مشعل كوره
توليد تجهيزات بالابر و جابجايي
توليد ساير ماشين آلات عمومي
توليد ماشين آلات كشاورزي و باغباني
توليد ابزارهاي ماشيني
توليد ماشين آلات استخراج و ساختمان
توليد ماشين آلات نساجي و چرم سازي
توليد وسايل خانگي
توليد ساير ماشين آلات و تجهيزات
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي
توليد تجهيزات توزيع و كنترل برق
توليد سيم و كابل عايق
توليد انباره، پيل و باتري ساده
توليد لامپ برقي و تجهيزات روشنايي
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
فرستنده راديو، تلويزيون و تلفن و تلگراف
گيرنده راديو، تلويزيون و تجهيزات وابسته
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري
وسايل اندازه گيري غير از كنترل صنعتي
خودرو و ساخت قطعات
توليد وسايل نقليه موتوري
ساخت بدنه وسايل نقليه موتوري ساخت تريلر
قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
ساير قطعات يدكي و وسايل نقليه موتوري
ساير تجهيزات حمل و نقل
ساخت و تعمير كشتي
توليد موتوسيكلت
مبلمان و مصنوعات ديگر
توليد ساير موارد
قند و شكر
توليد شكر
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي
شركتهاي صنعتي چند رشته اي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
توليد انتقال و توزيع نيروي برق
توليد،لنتقال و توزيع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوري، تصفيه و توزيع آب
جمع آوري، تصفيه و توزيع آب
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
پرورش و نگهداري ماهي و محصولات ماهي
پرورش و نگهداري ميوه جات و سبزيجات
توليد روغن هاي حيواني و نباتي
توليد لبنيات
توليد حبوبات
توليد نشاسته و محصولات وابسته
توليد خوراك آماده دام
توليد نان و محصولات وابسته
توليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
توليد ساير محصولات غذايي
توليد جو و ماءالشعير
توليد نوشيدني و آبميوه
زير گروه ساير محصولات غذايي
مواد و محصولات دارويي
توليد داروهاي شيميايي و گياهي
توليد ساير محصولات دارويي
محصولات شيميايي
توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
توليد كود و تركيبات نيتروژن
توليد پلاستيك اوليه و لاستيك تركيبي
توليد حشره كش و ساير محصولات شيميايي
توليد رنگ، بتونه، جوهر
توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
توليد ساير محصولات شيميايي
توليد نخ هاي مصنوعي
توليد محصولات شيميايي ديگر
پيمانكاري صنعتي
ساختمان و مهندسي عمران
پيمانكاري طرح هاي صنعتي
مديريت پسماند
ساير فعاليت هاي پيمانكاري
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
عمده فروشي براساس هزينه و يا قرارداد
عمده فروشي تجهيزات وقطعات الكترونيكي
تجارت عمده فروشي غير تخصصي
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
خرده فروشي انواع موادغذايي،نوشيدني وغيره
خرده فروشي موادغذايي در فروشگاههاي تخصصي
كاشي و سراميك
توليد گل و سراميك ساختماني
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
فروش وسائط نقليه
فروش قطعات يدكي لوازم الحاقي وسايل نقليه
حمل و نقل هوايي
حمل و نقل هوايي مسافر
حمل و نقل هوايي با برنامه زماني
انبارداري و حمايت از فعاليتهاي حمل و نقل
فعاليتهاي خدماتي وابسته به حمل و نقل آبي
فعاليتهاي خدماتي وابسته حمل ونقل هوايي
سيمان، آهك و گچ
توليد سيمان، آهك و گچ
توليد بتون
ساير محصولات كاني غيرفلزي
توليد شيشه
توليد سراميك غيرساختماني
توليد محصولات سراميكي نسوز
توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
توليد ساير محصولات معدني غيرفلزي
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
كاربردهاي تجاري اداري فرهنگي و گردشگري
سرمايه گذاريها
ساير واسطه هاي مالي
بانكها و موسسات اعتباري
ساير واسطه هاي پولي
سايرواسطه هاي مالي
ساير واسطه گريهاي مالي
ليزينگ مالي
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دريايي
حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
ساير حمل و نقلهاي زميني برنامه ريزي شده
حمل و نقل بار زميني
حمل و نقل آبي
حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
ساير فعاليت هاي پشتيباني و حمل و نقل
فعاليت هاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل
جابجايي محموله
حذف-ساير فعاليت هاي پشتيباني و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ساير واسطه هاي پولي
ليزينگ مالي
ساير واسطه هاي مالي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بيمه زندگي
بيمه غيرزندگي
فعاليتهاي مالي و اجرائي
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
اداره ي بازارهاي مالي
فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامين وجوه بيمه و بازنشستگي
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صندوق سرمايه گذاري مختلط
صندوق سرمايه گذاري در سهام
صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
صندوق هاي زمين و ساختمان
صندوق هاي پروژه
صندوق سرمايه گذاري جسورانه
اوراق تامين مالي
صكوك اجاره
صكوك مرابحه
صكوك استصناع
اوراق رهني
صكوك تجاري اسلامي
اوارق مشاركت دولتي
اوراق مشاركت شهرداري ها
اوراق مشاركت بانك مركزي
اوراق مشاركت بخش خصوصي
اوراق مشاركت دولتي بدون ضمانت دولت
اوراق مشاركت منتشره بانكها
گواهي سپرده عام
گواهي سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامي
اوراق تسويه خزانه
اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتي بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامي كوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
انبوه سازي، املاك و مستغلات
املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
پيمانكاري املاك و مستغلات
ساير فعاليت هاي املاك و مستغلات
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني
تجزيه و تحليل و آزمايش فني
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
ساير فعاليت هاي رايانه اي
مشاوره و تهيه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فني و مهندسي
فعاليتهاي ساختماني و مشاوره فني مرتبط
آزمايش و تحليل فني
ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري
اوراق بهادارشركت س.خ مبتني بردارايي فكري
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري
حق بهره برداري اوراق مبتني بردارايي فكري
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ
اجاره و ليزينگ وسائط نقليه موتوري
فعاليت پشتيباني اجرائي اداري وحمايت كسب
فعاليت حمايت از مشاغل ديگر
فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه
فعاليت هاي هنري
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي
فعاليتهاي ورزشي
گروه اوراق غيرفعال
اوراق غيرفعال
شاخص
بازار
اول
دوم
سوم
پایه الف
پایه ب
پایه ج
تسهیلات مسکن
اوراق با درآمد ثابت
ETF
SME
اختیارات معامله
از تاریخ
تا تاریخ
خروجی Excel
جستجو نماد معامله شده