ایران
نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شدهs
نماد
همه موارد
افرا_بازار دوم
اپرداز_بازار دوم
ارفع_بازار دوم
حآسا_بازار اول
آ س پ_بازار اول
دماوند_بازار دوم
دی_بازار دوم
ثباغ_بازار اول
ولبهمن_بازار اول
بهپاک_بازار اول
بپاس_بازار دوم
کوثر_بازار دوم
دبالک_بازار اول
بالاس_بازار دوم
بمپنا_بازار دوم
ودی_بازار اول
بساما_بازار دوم
شبصیر_بازار اول
ثغرب_بازار اول
قچار_بازار دوم
سدبیر_بازار اول
دسانکو_بازار دوم
دتولید_بازار اول
خدیزل_بازار دوم
اتکای_بازار دوم
فولای_بازار اول
هرمز_بازار دوم
قاسم_بازار دوم
زگلدشت_بازار اول
غفارس_بازار دوم
غپآذر_بازار اول
قشیر_بازار اول
گوهران_بازار دوم
حریل_بازار اول
سمگا_بازار اول
وگستر_بازار اول
بکهنوج_بازار دوم
مفاخر_بازار اول
حخزر_بازار دوم
وکوثر_بازار دوم
کرمان_بازار اول
کشرق_بازار اول
کاسپین_بازار دوم
کیمیا_بازار اول
فزرین_بازار اول
میهن_بازار دوم
غمینو_بازار اول
اوان_بازار اول
ثپردیس_بازار اول
کمرجان_بازار اول
شرانل_بازار دوم
ثعمرا_بازار اول
غگلستا_بازار اول
وپویا_بازار اول
غدیس_بازار اول
گکوثر_بازار اول
پخش_بازار دوم
مارون_بازار دوم
ثتران_بازار دوم
شاوان_بازار دوم
شراز_بازار دوم
زاگرس_بازار دوم
سبزوا_بازار اول
غشهداب_بازار اول
ثالوند_بازار اول
حسینا_بازار اول
وسبحان_بازار اول
ساینا_بازار اول
کپرور_بازار دوم
تلیسه_بازار اول
توریل_بازار دوم
شتوکا_بازار اول
زنگان_بازار اول
زشگزا_بازار اول
ثرود_بازار اول
ذوب_بازار دوم
شگامرن_بازار کوچک و متوسط
اعتلا_بازار اول
غگز_بازار کوچک و متوسط
حسیر_بازار اول
غگلپا_بازار اول
کی بی سی_بازار دوم
وملل_بازار دوم
ریشمک_بازار اول
نطرین_بازار اول
کتوکا_بازار اول
ولشرق_بازار اول
وهور_بازار دوم
حپارسا_بازار اول
سرچشمه_بازار دوم
حکمت_بازار دوم
شپاس_بازار دوم
غنیلی_بازار کوچک و متوسط
زبینا_بازار اول
زقیام_بازار اول
تبرک_بازار دوم
تاپکیش_بازار اول
فماک_بازار کوچک و متوسط
بگیلان_بازار دوم
مادیرا_بازار دوم
زکشت_بازار اول
داوه_بازار اول
ومعلم_بازار دوم
زدشت_بازار اول
نوین_بازار اول
کگهر_بازار دوم
بزاگرس_بازار دوم
زماهان_بازار اول
زشریف_بازار اول
زفکا_بازار اول
دکپسول_بازار اول
درهآور_بازار اول
رنیک_بازار دوم
بجهرم_بازار دوم
غویتا_بازار دوم
هجرت_بازار دوم
دتوزیع_بازار دوم
فرابورس_بازار اول
شصدف_بازار دوم
وآوا_بازار اول
فروی_بازار اول
ومهان_بازار دوم
پیزد_بازار دوم
کلر_بازار اول
غگیلا_بازار دوم
ساوه_بازار دوم
شگویا_بازار دوم
رافزا_بازار دوم
آریا_بازار دوم
صبا_بازار اول
کیا_بازار کوچک و متوسط
بخاور_بازار اول
گدنا_بازار دوم
زملارد_بازار دوم
شاروم_بازار دوم
بپیوند_بازار اول
بنو_بازار دوم
وکبهمن_بازار اول
وسپهر_بازار اول
چخزر_بازار دوم
غصینو_بازار دوم
فتوسا_بازار دوم
فگستر_بازار دوم
کزغال_بازار اول
سپیدار_بازار دوم
حآفرین_بازار دوم
لطیف_بازار دوم
توسن_بازار اول
فجهان_بازار اول
مدیریت_بازار اول
وهامون_بازار اول
شکام_بازار دوم
شجم_بازار دوم
نماد(نام شرکت)وضعیتتاریخ اعمال وضعیتدلایلاعضای هیات مدیرهمدیر عامل
دی(بانک دی) تعلیق شده 1400/08/01
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
   
  حکمت(بانک حکمت ایرانیان) تعلیق شده 1397/04/26
  • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
   دکتر عباس عسگر زاده
   ثتران(سرمایه گذاری مسکن تهران) مشمول فرآیند تعلیق 1400/09/02
   • مشمول ماده 141 قانون تجارت
    علي شاه حيدري
    کازرو(پتروشیمی کازرون) تعلیق شده 1399/03/12
    • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
      
     ممسنی(پتروشیمی ممسنی) تعلیق شده 1399/03/17
     • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
       
      زنجان(صنایع کشاورزی وکود زنجان) تعلیق شده 1400/07/18
      • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
        
       میهن(بیمه میهن) مشمول فرآیند تعلیق 1400/09/01
       • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
         
        دهدشت(صنایع پتروشیمی دهدشت) تعلیق شده 1399/03/17
        • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
          
         آینده(بازرگانی آینده سازان بهشت پارس) تعلیق شده 1400/04/19
         • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
           
          قشیر(قند شیروان قوچان و بجنورد) تعلیق شده 1400/08/01
          • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
            
           12345678910...
           ارزش بازار فرابورس ایران
           گزارشی از همه صنایع
           زراعت و خدمات وابسته
           پرورش محصولات و باغبانی
           کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
           پرورش حیوانات
           کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
           پرورش طیور
           پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
           فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
           جنگلداری و ماهیگیری
           جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
           استخراج زغال سنگ
           استخراج و انبار زغال سنگ سخت
           استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
           استخراج نفت خام وگاز طبیعی
           خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
           استخراج کانه های فلزی
           استخراج آهن
           استخراج کانه فلزی غیرآهن
           استخراج سایر کانه های فلزی
           استخراج سایر معادن
           استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
           استخراج کانه های شیمیایی و کود
           حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
           پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
           پردازش و نگهداری میوه و سبزی
           گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
           گروه تولید لبنیات
           گروه تولید حبوبات
           گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
           گروه تولید خوراک آماده دام
           گروه تولید نان و محصولات وابسته
           گروه تولید شکر
           گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
           تولید سایر محصولات غذایی
           گروه تولید جو و مااشعیر
           تولید نوشابه و آب معدنی
           منسوجات
           آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
           تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
           تولید و فروش فرش و قالی
           دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
           تولید کفش
           سایر محصولات چرمی
           محصولات چوبی
           تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
           تولید دیگر محصولات چوبی
           محصولات کاغذی
           تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
           تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
           تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
           انتشار، چاپ و تکثیر
           چاپ
           فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
           ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
           تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
           سایر فراورده های نفتی و سوختی
           حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
           مواد شیمیایی پایه به جز کود
           گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
           گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
           حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
           تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
           گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
           گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
           گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
           گروه تولید نخهای مصنوعی
           لاستیک و پلاستیک
           تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
           تولید سایر محصولات لاستیکی
           تولید محصولات پلاستیکی
           تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
           تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
           تولید رایانه و تجهیزات جانبی
           گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
           گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
           تولید گل و سرامیک ساختمانی
           تولید سیمان ، آهک و گچ
           تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
           تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
           فلزات اساسی
           تولید آهن و فولاد پایه
           تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
           ریخته گری آهن و فولاد
           استخراج سایر فلزات اساسی
           ساخت محصولات فلزی
           تولید محصولات فلزی ساختمانی
           تولید مخزن و محفظه فلزات
           تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
           ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
           تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
           تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
           ماشین آلات و تجهیزات
           تولید موتور و توربین
           تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
           تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
           تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
           تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
           تولید سایر ماشین آلات عمومی
           تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
           تولید ابزارهای ماشینی
           تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
           تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
           تولید وسایل خانگی
           تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
           ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
           تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
           تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
           تولید سیم و کابل عایق
           تولید انباره، پیل و باتری ساده
           تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
           ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
           فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
           گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
           ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
           وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
           خودرو و ساخت قطعات
           تولید وسایل نقلیه موتوری
           ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
           قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
           سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
           سایر تجهیزات حمل و نقل
           ساخت و تعمیر کشتی
           تولید موتوسیکلت
           مبلمان و مصنوعات دیگر
           تولید سایر موارد
           قند و شکر
           تولید شکر
           شرکتهای چند رشته ای صنعتی
           شرکتهای صنعتی چند رشته ای
           عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
           تولید انتقال و توزیع نیروی برق
           تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
           تامین بخار و آب گرم
           جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
           جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
           محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
           پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
           پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
           تولید روغن های حیوانی و نباتی
           تولید لبنیات
           تولید حبوبات
           تولید نشاسته و محصولات وابسته
           تولید خوراک آماده دام
           تولید نان و محصولات وابسته
           تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
           تولید سایر محصولات غذایی
           تولید جو و ماءالشعیر
           تولید نوشیدنی و آبمیوه
           زیر گروه سایر محصولات غذایی
           مواد و محصولات دارویی
           تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
           تولید سایر محصولات دارویی
           محصولات شیمیایی
           تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
           تولید کود و ترکیبات نیتروژن
           تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
           تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
           تولید رنگ، بتونه، جوهر
           تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
           تولید سایر محصولات شیمیایی
           تولید نخ های مصنوعی
           تولید محصولات شیمیایی دیگر
           پیمانکاری صنعتی
           ساختمان و مهندسی عمران
           پیمانکاری طرح های صنعتی
           مدیریت پسماند
           سایر فعالیت های پیمانکاری
           تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
           عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
           عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
           تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
           خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
           خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
           خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
           کاشی و سرامیک
           تولید گل و سرامیک ساختمانی
           تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
           فروش وسائط نقلیه
           فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
           حمل و نقل هوایی
           حمل و نقل هوایی مسافر
           حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
           انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
           فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
           فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
           سیمان، آهک و گچ
           تولید سیمان، آهک و گچ
           تولید بتون
           سایر محصولات کانی غیرفلزی
           تولید شیشه
           تولید سرامیک غیرساختمانی
           تولید محصولات سرامیکی نسوز
           تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
           تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
           هتل و رستوران
           هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
           کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
           فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
           سرمایه گذاریها
           سایر واسطه های مالی
           بانکها و موسسات اعتباری
           سایر واسطه های پولی
           سایرواسطه های مالی
           سایر واسطه گریهای مالی
           لیزینگ مالی
           اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
           اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
           حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
           خدمات حمل و نقل دریایی
           حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
           سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
           حمل و نقل بار زمینی
           حمل و نقل آبی
           حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
           سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
           فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
           جابجایی محموله
           حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
           مخابرات
           مخابرات
           واسطه‌گری‌های مالی و پولی
           سایر واسطه های پولی
           لیزینگ مالی
           سایر واسطه های مالی
           بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
           بیمه زندگی
           بیمه غیرزندگی
           فعالیتهای مالی و اجرائی
           فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
           اداره ی بازارهای مالی
           فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
           بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
           صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
           صندوق سرمایه گذاری مختلط
           صندوق سرمایه گذاری در سهام
           صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
           صندوق های زمین و ساختمان
           صندوق های پروژه
           صندوق سرمایه گذاری جسورانه
           صندوق سرمایه گذاری خصوصی
           اوراق تامین مالی
           صکوک اجاره
           صکوک مرابحه
           صکوک استصناع
           اوراق رهنی
           صکوک تجاری اسلامی
           اوارق مشارکت دولتی
           اوراق مشارکت شهرداری ها
           اوراق گواهی اعتبار مولد
           اوراق مشارکت بخش خصوصی
           اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
           اوراق مشارکت منتشره بانکها
           گواهی سپرده عام
           گواهی سپرده خاص
           اسناد خزانه اسلامی
           اوراق تسویه خزانه
           اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
           اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
           اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
           اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
           اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
           اوراق منفعت خصوصی
           تامین مالی جمعی
           صکوک خرید دین
           انبوه سازی، املاک و مستغلات
           املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
           پیمانکاری املاک و مستغلات
           سایر فعالیت های املاک و مستغلات
           فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
           تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
           رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
           سایر فعالیت های رایانه ای
           مشاوره و تهیه نرم افزار
           اطلاعات و ارتباطات
           خدمات ارزش افزوده
           خدمات فنی و مهندسی
           فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
           آزمایش و تحلیل فنی
           سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
           اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
           اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
           اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
           حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
           فعالبت های اجاره و لیزینگ
           اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
           فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
           فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
           فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
           فعالیت های هنری
           فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
           فعالیتهای ورزشی
           گروه اوراق غیرفعال
           اوراق غیرفعال
           شاخص
           معاملات امروز فرابورس ایران
           حجم معاملات
           ارزش معاملات
           تعداد معاملات
             دیدگاه شما