به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
1
آبان
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (سكرد981)،(اجاد211) 1397-08-01 14:16:08
 • توقف نماد (دسانكو1) - اطلاعات با اهميت گروه الف 1397-08-01 12:19:20
 • گشايش نماد معاملاتي (سمايه1) در تابلو پايه ب بازار پايه 1397-08-01 11:42:26
 • گشايش نماد معاملاتي (وزمين1) در تابلو پايه ب بازار پايه 1397-08-01 11:42:17
 • بازگشايي نماد معاملاتي (ثتوسا1) 1397-08-01 11:40:49

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-08-01 14:16:08 عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (سكرد981)،(اجاد211) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 1397/08/01 در نمادهاي معاملاتي اوراق مشاركت سيمان كردستان (سكرد981) و اوراق اجاره شركت واسط مالي شهريور سوم (اجاد211) مورد تأييد قرار نگرفت.مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران �
1397-08-01 12:19:20 توقف نماد (دسانكو1) - اطلاعات با اهميت گروه الف �كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (دسانكو1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت داروسازي سبحان انكولوژي متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران �
1397-08-01 11:42:26 گشايش نماد معاملاتي (سمايه1) در تابلو پايه ب بازار پايه �كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بانك سرمايه (سمايه1) امروز سه شنبه مورخ 1397/08/01 در تابلو پايه ب بازار پايه فرابورس ايران گشايش مي يابد. لازم به ذكر است محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق در هر سفارش) در نماد معاملاتي مذكور به ميزان 50،000 سهم تعيين مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران �
1397-08-01 11:42:17 گشايش نماد معاملاتي (وزمين1) در تابلو پايه ب بازار پايه �كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي بانك ايران زمين(وزمين1) امروز سه شنبه مورخ 1397/08/01 در تابلو پايه ب بازار پايه فرابورس ايران گشايش مي يابد. لازم به ذكر است محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق در هر سفارش) در نماد معاملاتي مذكور به ميزان 50،000 سهم تعيين مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران �
1397-08-01 11:40:49 بازگشايي نماد معاملاتي (ثتوسا1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا1) پس ازشفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1397/08/01 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران �
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
شلیا شركت مواد ويژه ليا معامله تحت احتیاط 1397/07/30
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه معامله تحت احتیاط 1397/05/01
زقیام كشت و دام قيام اصفهان مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/01
تبرک گروه كارخانجات صنعتي تبرك مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/01
داوه داروسازي آوه سينا مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/01
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما