به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
تیر
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • توقف نماد (حریل1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1397-04-03 12:11:31
 • توقف نماد (کپرور1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1397-04-03 12:11:05
 • بازگشایی نماد معاملاتی (کشرق1) 1397-04-03 10:44:25
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (پخش1) 1397-04-03 10:41:59
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (وهور1) 1397-04-03 10:22:42

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-04-03 12:11:31 توقف نماد (حریل1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (حریل1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت ریل پردازسیر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایرانکارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (حریل1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت ریل پردازسیر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-03 12:11:05 توقف نماد (کپرور1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کپرور1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایرانکارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کپرور1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-03 10:44:25 بازگشایی نماد معاملاتی (کشرق1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت - گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیتدامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ03/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس ازانجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور بهصورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشفقیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاعرسانی می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایرانکارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت - گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیتدامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ03/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس ازانجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور بهصورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشفقیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاعرسانی می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-03 10:41:59 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (پخش1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پخش البرز (پخش1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 03/04/1397 آماده انجام معامله میباشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایرانکارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پخش البرز (پخش1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 03/04/1397 آماده انجام معامله میباشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-03 10:22:42 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (وهور1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور1) پس از شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 03/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایرانکارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور1) پس از شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 03/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
ودی بیمه دی مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/02
قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/02
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/30
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/30
وکوثر شرکت اعتباری کوثر مرکزی مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/29
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما