به روزرسانی :
29
دی
1395
محاسبه بازده YTM وYTC به همراه راهنمای آن
محاسبه نرخ موثر بازده تا سررسید(YTM) و نرخ موثر بازده تا بازخرید(YTC)
سوالات متداول و مثال های آموزشی به منظور معرفی و مقایسه YTM و YTC
ماشین حساب محاسبه بازده اسناد خزانه اسلامی
نام شرکت
select
قیمت پایانی
تاریخ خرید تاریخ قابل تغییر است.

YTM -----

YTC -----
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدبازده ساده
1 اخزا61 964,698 1395-10-29 1395-12-25
23.85%
2 اخزا71 890,000 1395-10-29 1396-05-02
24.12%
3 اخزا81 879,000 1395-10-29 1396-05-23
24.16%
4 اخزا91 868,000 1395-10-29 1396-06-13
24.24%
5 اخزا101 859,000 1395-10-29 1396-07-03
23.97%
نمایش اوراق سررسید شده
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدYTMYTC
1 (2)کشاورز1 1,000,000 1395-10-29 1390-08-18
سررسید شده
سررسید شده
2 اجاد11 954,999 1395-10-28 1398-12-26
21.01%
21.01%
3 اخزا11 993,645 1394-12-18 1394-12-23
سررسید شده
سررسید شده
4 اخزا21 996,015 1395-06-16 1395-06-21
سررسید شده
سررسید شده
5 اخزا31 994,450 1395-07-14 1395-07-21
سررسید شده
سررسید شده
6 امید991 995,000 1395-10-11 1399-07-25
19.45%
19.45%
7 انصا11 1,000,000 1393-02-07 1393-02-09
سررسید شده
سررسید شده
8 بعثت1 1,000,000 1393-10-24 1393-10-28
سررسید شده
سررسید شده
9 بوتان1 1,000,000 1394-10-05 1394-10-07
سررسید شده
سررسید شده
10 پارس96071 971,435 1395-10-29 1396-07-03
21.88%
21.88%
11 پانفت11 1,000,000 1393-12-19 1393-12-23
سررسید شده
سررسید شده
12 پرشیا1 1,042,869 1395-10-29 1397-01-23
17.08%
20.59%
13 تبریز971 1,086,717 1395-10-29 1397-12-18
18.19%
18.19%
14 جوپار1 1,000,000 1394-10-15 1394-10-18
سررسید شده
سررسید شده
15 جوپار991 1,012,000 1395-10-29 1399-02-12
22.12%
22.12%
16 دزفول1 1,000,000 1395-10-26 1395-12-27
21.76%
21.76%
17 رایان1 1,040,000 1395-10-22 1398-12-25
21.85%
21.85%
18 ربوتا1 1,000,000 1393-12-24 1393-12-26
سررسید شده
سررسید شده
19 رهن97041 990,000 1395-10-29 1397-04-13
20.74%
20.74%
20 ساما11 1,000,000 1394-03-26 1394-03-28
سررسید شده
سررسید شده
21 سپهر1 1,000,000 1395-03-05 1395-03-12
سررسید شده
سررسید شده
22 سعدی1 1,000,000 1392-04-18 1392-04-26
سررسید شده
سررسید شده
23 سکرد981 1,001,012 1395-10-29 1398-02-19
23.82%
23.82%
24 شرق1 1,000,000 1393-05-05 1393-05-10
سررسید شده
سررسید شده
25 صامیا1 1,000,000 1395-10-28 1397-10-20
21.52%
21.52%
26 صامید1 1,000,000 1394-05-21 1394-05-25
سررسید شده
سررسید شده
27 صایان11 1,000,000 1395-10-26 1396-01-28
21.51%
21.51%
28 صایتل1 1,003,300 1395-10-29 1396-10-22
21.48%
21.48%
29 صایتل21 1,018,510 1395-10-29 1397-12-18
23.05%
23.05%
30 صبصیر1 1,000,000 1395-10-28 1397-02-28
21.56%
21.56%
31 صبوتا1 970,000 1395-10-29 1397-04-04
24.48%
24.48%
32 صپارس1 1,000,000 1395-10-29 1396-02-07
21.54%
21.54%
33 صچاد1 1,000,000 1395-10-29 1396-07-09
21.52%
21.52%
34 صخابر1 1,001,000 1395-10-29 1398-04-22
22.64%
22.64%
35 صدانا1 1,000,000 1395-10-20 1396-12-24
21.53%
21.53%
36 صدانا981 1,000,020 1395-09-29 1398-10-19
22.7%
22.7%
37 صسکن1 1,000,000 1395-02-05 1395-03-17
سررسید شده
سررسید شده
38 صشرق991 1,000,002 1395-10-28 1399-01-09
22.72%
22.72%
39 صگلوکز1 1,000,000 1394-10-26 1394-12-24
سررسید شده
سررسید شده
40 صمپنا1 1,000,000 1395-03-25 1395-03-28
سررسید شده
سررسید شده
41 صمپنا21 1,000,000 1395-10-27 1396-07-29
21.49%
21.49%
42 صمگا1 1,046,781 1395-10-20 1395-10-22
سررسید شده
سررسید شده
43 صکاشی1 1,000,000 1395-10-28 1397-05-28
21.55%
21.55%
44 صینا11 1,000,000 1395-03-24 1395-03-27
سررسید شده
سررسید شده
45 فولاد971 999,996 1395-10-27 1397-04-29
21.53%
21.53%
46 قم9711 1,091,699 1395-10-29 1397-10-14
16.41%
16.41%
47 قم9721 1,000,000 1395-10-29 1397-10-14
22.71%
22.71%
48 قم9731 1,020,000 1395-08-04 1397-10-14
21.37%
21.37%
49 گردش951 1,000,000 1395-10-28 1395-12-01
21.96%
21.96%
50 گردش9521 1,000,000 1395-10-29 1395-12-15
21.98%
21.98%
51 گلگهر11 994,000 1395-10-29 1396-02-16
24.07%
24.07%
52 گندم97071 999,999 1395-10-29 1397-07-19
19.97%
19.97%
53 گهر11 1,029,504 1394-09-17 1394-09-22
سررسید شده
سررسید شده
54 گولان1 1,000,000 1394-12-18 1394-12-22
سررسید شده
سررسید شده
55 لوتوس991 1,000,000 1395-08-16 1399-07-17
16.98%
16.98%
56 ماهان1 1,000,000 1393-12-19 1393-12-21
سررسید شده
سررسید شده
57 ماهان21 1,000,000 1394-05-28 1394-06-01
سررسید شده
سررسید شده
58 ماهان991 1,010,000 1395-10-29 1399-03-09
22.23%
22.23%
59 مجد21 1,000,000 1395-06-13 1395-06-15
سررسید شده
سررسید شده
60 مراز11 1,000,000 1395-10-29 1395-12-22
21.82%
21.82%
61 مراز21 1,000,000 1395-10-28 1396-12-27
21.53%
21.53%
62 مسکن11 1,000,000 1394-08-24 1394-10-05
سررسید شده
سررسید شده
63 مسکن941 1,000,000 1394-11-19 1394-12-14
سررسید شده
سررسید شده
64 مشهد96121 980,000 1395-10-29 1396-12-27
23.9%
23.9%
65 مشهد9711 1,009,000 1395-10-29 1397-10-21
22.05%
22.05%
66 مشهد9721 1,000,000 1395-10-29 1397-10-21
22.7%
22.7%
67 مشهد9731 1,006,136 1395-10-19 1397-10-21
22.25%
22.25%
68 نارنج1 1,000,000 1395-05-03 1395-05-05
سررسید شده
سررسید شده
69 ومدکو11 1,000,000 1395-10-29 1396-02-14
21.89%
21.89%
70 ومدکو21 1,002,500 1395-10-29 1397-01-25
21.65%
21.65%
71 کرج971 1,060,500 1395-10-29 1397-11-30
18.66%
18.66%
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما