به روزرسانی :
3
اردیبهشت
1396
محاسبه بازده YTM وYTC به همراه راهنمای آن
محاسبه نرخ موثر بازده تا سررسید(YTM) و نرخ موثر بازده تا بازخرید(YTC)
سوالات متداول و مثال های آموزشی به منظور معرفی و مقایسه YTM و YTC
ماشین حساب محاسبه بازده اسناد خزانه اسلامی
نام شرکت
select
قیمت پایانی
تاریخ خرید تاریخ قابل تغییر است.

YTM -----

YTC -----
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدبازده ساده
1 اخزا71 947,385 1396-02-03 1396-05-02
22.03%
2 اخزا81 935,641 1396-02-03 1396-05-23
22.22%
3 اخزا91 925,412 1396-02-03 1396-06-13
21.95%
4 اخزا101 914,106 1396-02-03 1396-07-03
22.13%
5 اخزا111 903,302 1396-02-03 1396-07-24
22.2%
نمایش اوراق سررسید شده
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدYTMYTC
1 (2)کشاورز1 1,000,000 1390-08-18 1390-08-18
سررسید شده
سررسید شده
2 اجاد11 933,999 1396-02-02 1398-12-26
22.29%
22.29%
3 اجاد211 1,000,000 1396-01-21 1399-11-18
21.03%
21.03%
4 اجاد221 1,004,717 1396-01-20 1399-11-18
20.83%
20.83%
5 اجاد231 1,000,000 1395-11-24 1399-11-18
21.11%
21.11%
6 اجاد241 1,000,000 1396-01-16 1399-11-18
21.03%
21.03%
7 اجاد251 1,000,000 1395-11-24 1399-11-18
21.11%
21.11%
8 اجاد261 1,000,000 1396-02-02 1399-11-18
21.04%
21.04%
9 اجاد271 1,000,000 1395-11-23 1399-11-18
21.09%
21.09%
10 اخزا11 993,720 1394-12-18 1394-12-23
سررسید شده
سررسید شده
11 اخزا21 996,012 1395-06-16 1395-06-21
سررسید شده
سررسید شده
12 اخزا31 993,720 1395-07-14 1395-07-21
سررسید شده
سررسید شده
13 اخزا41 996,949 1395-08-17 1395-08-21
سررسید شده
سررسید شده
14 اخزا51 996,180 1395-09-03 1395-09-09
سررسید شده
سررسید شده
15 اخزا61 994,071 1395-12-21 1395-12-25
سررسید شده
سررسید شده
16 امید991 985,000 1396-02-03 1399-07-25
19.92%
19.92%
17 انصا11 1,000,000 1393-02-07 1393-02-09
سررسید شده
سررسید شده
18 بعثت1 1,000,000 1393-10-24 1393-10-28
سررسید شده
سررسید شده
19 بوتان1 1,000,000 1394-10-05 1394-10-07
سررسید شده
سررسید شده
20 پارس96071 977,700 1396-01-30 1396-07-03
22.97%
22.97%
21 پانفت11 1,000,000 1393-12-19 1393-12-23
سررسید شده
سررسید شده
22 پرشیا971 1,042,869 1396-02-03 1397-01-23
16.07%
16.07%
23 تبریز971 1,090,000 1396-01-30 1397-12-18
17.39%
17.39%
24 جوپار1 1,000,000 1394-10-15 1394-10-18
سررسید شده
سررسید شده
25 جوپار991 1,004,006 1396-02-03 1399-02-12
22.51%
22.51%
26 دزفول1 1,000,000 1395-12-11 1395-12-27
سررسید شده
سررسید شده
27 رایان1 1,001,083 1396-02-02 1398-12-25
23.82%
23.82%
28 ربوتا1 1,000,000 1393-12-24 1393-12-26
سررسید شده
سررسید شده
29 رهن97041 985,000 1396-01-29 1397-04-13
21.47%
21.47%
30 ساما11 1,000,000 1394-03-26 1394-03-28
سررسید شده
سررسید شده
31 سپهر1 1,000,000 1395-03-05 1395-03-12
سررسید شده
سررسید شده
32 سخا11 998,214 1395-10-15 1395-10-19
سررسید شده
سررسید شده
33 سعدی1 1,000,000 1392-04-18 1392-04-26
سررسید شده
سررسید شده
34 سلامت11 1,000,000 1395-11-26 1399-11-18
20.99%
20.99%
35 سلامت21 1,000,000 1395-11-23 1399-11-18
20.99%
20.99%
36 سلامت31 1,000,000 1396-01-07 1399-11-18
21.03%
21.03%
37 سلامت41 1,000,001 1396-01-08 1399-11-18
21.03%
21.03%
38 سلامت51 1,010,000 1396-01-14 1399-11-18
20.61%
20.61%
39 سکرد981 1,000,017 1396-01-30 1398-02-19
23.9%
23.9%
40 شرق1 1,000,000 1393-05-05 1393-05-10
سررسید شده
سررسید شده
41 صامیا1 1,000,000 1396-01-05 1397-10-20
21.53%
21.53%
42 صامید1 1,000,000 1394-05-21 1394-05-25
سررسید شده
سررسید شده
43 صایان11 1,000,000 1395-11-10 1396-01-28
سررسید شده
سررسید شده
44 صایتل1 1,000,098 1396-02-03 1396-10-22
21.92%
21.92%
45 صایتل21 1,026,476 1396-02-03 1397-12-18
22.39%
22.39%
46 صبصیر1 1,012,000 1395-11-13 1397-02-28
20.32%
20.32%
47 صبوتا1 989,999 1396-01-30 1397-04-04
22.7%
22.7%
48 صپارس1 1,000,000 1396-02-03 1396-02-07
22.07%
22.07%
49 صچاد1 1,000,000 1396-02-03 1396-07-09
21.55%
21.55%
50 صخابر1 1,007,921 1396-02-03 1398-04-22
22.19%
22.19%
51 صدانا1 990,000 1396-02-03 1396-12-24
22.99%
22.99%
52 صدانا981 1,019,000 1396-02-03 1398-10-19
21.63%
21.63%
53 صسکن1 1,000,000 1395-02-05 1395-03-17
سررسید شده
سررسید شده
54 صشرق991 1,000,000 1396-02-03 1399-01-09
22.73%
22.73%
55 صگلوکز1 1,000,000 1394-10-26 1394-12-24
سررسید شده
سررسید شده
56 صمپنا1 1,000,020 1395-03-25 1395-03-28
سررسید شده
سررسید شده
57 صمپنا21 1,004,430 1396-02-03 1396-07-29
20.39%
20.39%
58 صمگا1 1,046,781 1395-10-20 1395-10-22
سررسید شده
سررسید شده
59 صکاشی1 1,000,000 1395-11-17 1397-05-28
21.54%
21.54%
60 صینا11 1,000,000 1395-03-24 1395-03-27
سررسید شده
سررسید شده
61 فولاد971 999,762 1396-02-03 1397-04-29
21.57%
21.57%
62 قم9711 1,086,273 1396-01-29 1397-10-14
16.09%
16.09%
63 قم9721 1,000,000 1396-01-26 1397-10-14
22.71%
22.71%
64 قم9731 1,000,000 1396-01-28 1397-10-14
22.72%
22.72%
65 گردش951 1,000,000 1395-11-25 1395-12-01
سررسید شده
سررسید شده
66 گردش9521 1,000,000 1395-12-11 1395-12-15
سررسید شده
سررسید شده
67 گلگهر11 997,370 1396-02-03 1396-02-16
30.98%
30.98%
68 گندم97071 999,999 1396-01-26 1397-07-19
19.98%
19.98%
69 گهر11 1,029,504 1394-09-17 1394-09-22
سررسید شده
سررسید شده
70 گولان1 1,000,000 1394-12-18 1394-12-22
سررسید شده
سررسید شده
71 لوتوس991 1,000,000 1395-08-16 1399-07-17
16.98%
16.98%
72 ماهان1 1,000,000 1393-12-19 1393-12-21
سررسید شده
سررسید شده
73 ماهان21 1,000,000 1394-05-28 1394-06-01
سررسید شده
سررسید شده
74 ماهان991 1,001,415 1396-02-03 1399-03-09
22.65%
22.65%
75 مجد21 1,000,000 1395-06-13 1395-06-15
سررسید شده
سررسید شده
76 مراز11 1,000,000 1395-12-18 1395-12-22
سررسید شده
سررسید شده
77 مراز21 1,000,000 1395-12-17 1396-12-27
21.5%
21.5%
78 مسکن11 1,000,000 1394-08-24 1394-10-05
سررسید شده
سررسید شده
79 مسکن941 1,000,000 1394-11-19 1394-12-14
سررسید شده
سررسید شده
80 مشهد96121 991,489 1396-02-03 1396-12-27
22.78%
22.78%
81 مشهد9711 1,000,000 1396-02-02 1397-10-21
22.71%
22.71%
82 مشهد9721 1,000,000 1396-02-03 1397-10-21
22.71%
22.71%
83 مشهد9731 1,000,000 1396-02-02 1397-10-21
22.71%
22.71%
84 نارنج1 1,000,000 1395-05-03 1395-05-05
سررسید شده
سررسید شده
85 ومدکو11 1,000,000 1396-02-03 1396-02-14
22.01%
22.01%
86 ومدکو21 1,000,000 1396-02-03 1397-01-25
21.94%
21.94%
87 کرج971 1,090,000 1395-11-26 1397-11-30
16.64%
16.64%
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما