به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
28
اسفند
1396
محاسبه بازده YTM وYTC به همراه راهنمای آن
محاسبه نرخ موثر بازده تا سررسید(YTM) و نرخ موثر بازده تا بازخرید(YTC)
سوالات متداول و مثال های آموزشی به منظور معرفی و مقایسه YTM و YTC
ماشین حساب محاسبه بازده اسناد خزانه اسلامی
نام شرکت
select
قیمت پایانی
تاریخ خرید تاریخ قابل تغییر است.

YTM -----

YTC -----
نمایش اوراق اسناد خزانه سررسید شده
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدYTMبازده ساده
1 اخزا11 995,621 1396-07-16 1396-07-24
سررسید شده
سررسید شده
2 اخزا10 995,400 1396-06-27 1396-07-03
سررسید شده
سررسید شده
3 اخزا7 995,001 1396-04-26 1396-05-02
سررسید شده
سررسید شده
4 اخزا1 993,645 1394-12-18 1394-12-23
سررسید شده
سررسید شده
5 اخزا8 995,022 1396-05-16 1396-05-23
سررسید شده
سررسید شده
6 اخزا9 995,172 1396-06-06 1396-06-13
سررسید شده
سررسید شده
7 اخزا2 996,015 1395-06-16 1395-06-21
سررسید شده
سررسید شده
8 اخزا5 996,998 1395-09-03 1395-09-09
سررسید شده
سررسید شده
9 اخزا3 994,450 1395-07-14 1395-07-21
سررسید شده
سررسید شده
10 سخا2 995,000 1395-11-13 1395-11-19
سررسید شده
سررسید شده
11 سخا1 997,989 1395-10-15 1395-10-19
سررسید شده
سررسید شده
12 اخزا4 997,500 1395-08-17 1395-08-21
سررسید شده
سررسید شده
13 اخزا6 994,000 1395-12-21 1395-12-25
سررسید شده
سررسید شده
14 سخاب2 995,000 1396-08-13 1396-08-22
سررسید شده
سررسید شده
15 سخاب3 994,501 1396-09-13 1396-09-22
سررسید شده
سررسید شده
16 سخاب4 995,000 1396-10-10 1396-10-20
سررسید شده
سررسید شده
17 سخاب5 995,010 1396-11-14 1396-11-24
سررسید شده
سررسید شده
18 سخاب6 995,000 1396-12-16 1396-12-27
سررسید شده
سررسید شده
19 سخاب7 810,000 1396-12-27 1397-12-28
23.39%
23.39%
20 اخزا602 904,010 1396-12-27 1397-06-12
24.35%
22.93%
21 اخزا611 866,010 1396-12-20 1397-09-13
21.64%
21.07%
22 اخزا603 890,000 1396-12-27 1397-07-10
23.96%
22.78%
23 اخزا604 711,869 1396-12-27 1398-08-20
22.84%
24.5%
24 اخزا605 853,000 1396-12-27 1397-09-26
23.59%
22.96%
25 اخزا606 725,000 1396-12-27 1398-07-22
22.65%
24.08%
26 اخزا607 850,000 1396-12-27 1397-10-10
22.87%
22.37%
27 اخزا608 764,999 1396-12-27 1398-04-11
23.07%
23.81%
28 اخزا610 704,796 1396-12-27 1398-09-11
22.71%
24.5%
29 اخزا614 700,000 1396-12-27 1398-10-16
21.84%
23.74%
30 اخزا609 760,001 1396-12-27 1398-04-11
23.7%
24.47%
31 اخزا612 699,999 1396-12-27 1398-11-14
20.86%
22.77%
32 اخزا613 690,000 1396-12-27 1398-10-16
22.82%
24.88%
33 اخزا615 711,869 1396-12-27 1398-08-20
22.84%
24.5%
34 اخزا601 923,811 1396-12-27 1397-05-08
24.09%
22.46%
نمایش اوراق سررسید شده
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدYTM
1 (2)کشاورز 1,000,000 1390-08-18 1390-08-18
سررسید شده
2 اجاد1 999,998 1396-12-27 1398-12-26
18.81%
3 اجاد21 1,050,000 1396-12-27 1399-11-18
18.55%
4 اجاد22 991,500 1396-12-26 1399-11-18
21.49%
5 اجاد23 1,070,700 1396-09-04 1399-11-18
17.83%
6 اجاد24 1,074,000 1396-10-30 1399-11-18
17.53%
7 اجاد25 999,333 1396-12-23 1399-11-18
21.08%
8 اجاد26 1,000,004 1396-12-09 1399-11-18
21.03%
9 اجاد27 1,000,000 1395-11-23 1399-11-18
21.09%
10 اجاد41 1,050,003 1396-07-19 1399-12-24
18.81%
11 اشاد1 999,084 1396-12-26 1400-10-26
17.78%
12 اشاد2 1,000,000 1396-12-27 0
%
13 افاد1 1,000,000 1396-12-20 1400-06-15
21%
14 امید99 1,000,000 1396-12-23 1399-07-25
19.26%
15 انصا1 1,000,000 1393-02-07 1393-02-09
سررسید شده
16 بعثت 1,000,000 1393-10-24 1393-10-28
سررسید شده
17 بوتان 1,000,000 1394-10-05 1394-10-07
سررسید شده
18 پارس9607 993,004 1396-07-01 1396-07-03
سررسید شده
19 پرشیا97 1,000,000 1396-12-26 1397-01-23
22.01%
20 تامین97 1,000,000 1396-12-22 0
%
21 تبریز97 1,181,356 1396-12-27 1397-12-18
3.12%
22 جوپار 1,000,000 1394-10-15 1394-10-18
سررسید شده
23 جوپار99 1,020,429 1396-12-27 1399-02-12
21.34%
24 دزفول 1,000,000 1395-12-11 1395-12-27
سررسید شده
25 رایان 1,020,011 1396-12-26 1398-12-25
22.42%
26 ربوتا 1,000,000 1393-12-24 1393-12-26
سررسید شده
27 رهن9704 995,000 1396-12-22 1397-04-13
21.85%
28 ساما1 1,000,000 1394-03-26 1394-03-28
سررسید شده
29 سپهر 1,000,000 1395-03-05 1395-03-12
سررسید شده
30 سعدی 1,000,000 1392-04-18 1392-04-26
سررسید شده
31 سلامت1 1,100,000 1396-11-17 1399-11-18
16.31%
32 سلامت2 1,000,000 1395-11-23 1399-11-18
20.99%
33 سلامت3 1,000,000 1396-12-27 1399-11-18
21.05%
34 سلامت4 1,016,600 1396-12-15 1399-11-18
20.19%
35 سلامت5 1,020,001 1396-08-10 1399-11-18
20.12%
36 سلامت6 990,000 1396-12-26 1400-09-22
18.16%
37 سکرد98 1,050,000 1396-12-27 1398-02-19
18.27%
38 شرق 1,000,000 1393-05-05 1393-05-10
سررسید شده
39 شرق1400 1,020,000 1396-12-27 1400-10-25
18.71%
40 صامیا 1,000,011 1396-12-27 1397-10-20
21.58%
41 صامید 1,000,000 1394-05-21 1394-05-25
سررسید شده
42 صایان1 1,000,000 1395-11-10 1396-01-28
سررسید شده
43 صایتل 1,000,000 1396-10-20 1396-10-22
سررسید شده
44 صایتل2 1,035,347 1396-12-27 1397-12-18
20.36%
45 صبصیر 1,009,999 1396-11-17 1397-02-28
17.32%
46 صبوتا 1,000,000 1396-12-22 1397-04-04
21.6%
47 صپارس 1,000,000 1396-02-04 1396-02-07
سررسید شده
48 صچاد 1,000,058 1396-07-04 1396-07-09
سررسید شده
49 صخابر 1,021,444 1396-12-27 1398-04-22
20.57%
50 صدانا 999,975 1396-12-23 1396-12-24
سررسید شده
51 صدانا98 1,020,000 1396-12-21 1398-10-19
21.19%
52 صسکن 1,000,000 1395-02-05 1395-03-17
سررسید شده
53 صشرق99 1,020,000 1396-12-23 1399-01-09
21.32%
54 صگلوکز 1,000,000 1394-10-26 1394-12-24
سررسید شده
55 صمپنا 1,000,020 1395-03-25 1395-03-28
سررسید شده
56 صمپنا2 1,000,000 1396-07-25 1396-07-29
سررسید شده
57 صمگا 1,046,781 1395-10-20 1395-10-22
سررسید شده
58 صکاشی 1,020,000 1396-12-15 1397-05-28
16.33%
59 صینا1 1,000,000 1395-03-24 1395-03-27
سررسید شده
60 فولاد97 1,000,024 1396-12-27 1397-04-29
21.64%
61 قم971 1,020,000 1396-12-27 1397-10-14
19.58%
62 قم972 1,000,000 1396-12-27 1397-10-14
22.74%
63 قم973 1,000,000 1396-12-26 1397-10-14
22.74%
64 گردش95 1,000,000 1395-11-25 1395-12-01
سررسید شده
65 گردش952 1,000,000 1395-12-11 1395-12-15
سررسید شده
66 گلگهر1 995,557 1396-02-12 1396-02-16
سررسید شده
67 گندم2 979,995 1396-12-27 1400-08-20
18.58%
68 گندم9707 1,061,905 1396-12-27 1397-07-19
8.79%
69 گهر1 1,029,504 1394-09-17 1394-09-22
سررسید شده
70 گولان 1,000,000 1394-12-18 1394-12-22
سررسید شده
71 لوتوس99 1,000,000 1396-12-27 1399-07-17
16.99%
72 ماهان 1,000,000 1393-12-19 1393-12-21
سررسید شده
73 ماهان2 1,000,000 1394-05-28 1394-06-01
سررسید شده
74 ماهان99 1,020,361 1396-12-27 1399-03-09
21.38%
75 مجد2 1,000,000 1395-06-13 1395-06-15
سررسید شده
76 مراز1 1,000,000 1395-12-18 1395-12-22
سررسید شده
77 مراز2 1,007,000 1396-09-08 1396-12-27
سررسید شده
78 مسکن1 1,000,000 1394-08-24 1394-10-05
سررسید شده
79 مشهد9612 999,385 1396-12-26 1396-12-27
سررسید شده
80 مشهد971 1,000,380 1396-12-27 1397-10-21
22.69%
81 مشهد972 1,015,344 1396-12-27 1397-10-21
20.36%
82 مشهد973 1,027,083 1396-12-09 1397-10-21
18.82%
83 نارنج 1,000,000 1395-05-03 1395-05-05
سررسید شده
84 ومدکو1 1,000,000 1396-02-12 1396-02-14
سررسید شده
85 ومدکو2 1,000,004 1396-12-27 1397-01-25
21.96%
86 کرانه99 1,000,000 1396-09-29 1399-12-22
16.98%
87 کرج97 1,004,000 1396-12-27 1397-11-30
22.19%
88 کرمان98 995,000 1396-12-26 1398-09-12
18.51%
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما