به روزرسانی :
4
اسفند
1395
محاسبه بازده YTM وYTC به همراه راهنمای آن
محاسبه نرخ موثر بازده تا سررسید(YTM) و نرخ موثر بازده تا بازخرید(YTC)
سوالات متداول و مثال های آموزشی به منظور معرفی و مقایسه YTM و YTC
ماشین حساب محاسبه بازده اسناد خزانه اسلامی
نام شرکت
select
قیمت پایانی
تاریخ خرید تاریخ قابل تغییر است.

YTM -----

YTC -----
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدبازده ساده
1 اخزا61 985,805 1395-12-04 1395-12-25
25.03%
2 اخزا71 908,005 1395-12-04 1396-05-02
24.33%
3 اخزا81 896,777 1395-12-04 1396-05-23
24.29%
4 اخزا91 886,316 1395-12-04 1396-06-13
24.13%
5 اخزا101 874,990 1395-12-04 1396-07-03
24.25%
6 اخزا111 862,600 1395-12-04 1396-07-24
24.64%
نمایش اوراق سررسید شده
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدYTMYTC
1 (2)کشاورز1 1,000,000 1395-12-04 1390-08-18
سررسید شده
سررسید شده
2 اجاد11 930,000 1395-12-01 1398-12-26
22.34%
22.34%
3 اخزا11 993,645 1394-12-18 1394-12-23
سررسید شده
سررسید شده
4 اخزا21 996,015 1395-06-16 1395-06-21
سررسید شده
سررسید شده
5 اخزا31 994,450 1395-07-14 1395-07-21
سررسید شده
سررسید شده
6 امید991 985,000 1395-12-04 1399-07-25
19.91%
19.91%
7 انصا11 1,000,000 1393-02-07 1393-02-09
سررسید شده
سررسید شده
8 بعثت1 1,000,000 1393-10-24 1393-10-28
سررسید شده
سررسید شده
9 بوتان1 1,000,000 1394-10-05 1394-10-07
سررسید شده
سررسید شده
10 پارس96071 974,945 1395-12-04 1396-07-03
21.94%
21.94%
11 پانفت11 1,000,000 1393-12-19 1393-12-23
سررسید شده
سررسید شده
12 پرشیا1 1,042,868 1395-12-03 1397-01-23
16.8%
20.83%
13 تبریز971 1,048,000 1395-12-03 1397-12-18
20.5%
20.5%
14 جوپار1 1,000,000 1394-10-15 1394-10-18
سررسید شده
سررسید شده
15 جوپار991 1,000,002 1395-12-02 1399-02-12
22.72%
22.72%
16 دزفول1 1,000,000 1395-12-03 1395-12-27
22.01%
22.01%
17 رایان1 1,001,000 1395-12-04 1398-12-25
23.82%
23.82%
18 ربوتا1 1,000,000 1393-12-24 1393-12-26
سررسید شده
سررسید شده
19 رهن97041 985,000 1395-12-03 1397-04-13
21.3%
21.3%
20 ساما11 1,000,000 1394-03-26 1394-03-28
سررسید شده
سررسید شده
21 سپهر1 1,000,000 1395-03-05 1395-03-12
سررسید شده
سررسید شده
22 سعدی1 1,000,000 1392-04-18 1392-04-26
سررسید شده
سررسید شده
23 سکرد981 1,009,500 1395-11-30 1398-02-19
23.24%
23.24%
24 شرق1 1,000,000 1393-05-05 1393-05-10
سررسید شده
سررسید شده
25 صامیا1 1,000,000 1395-12-03 1397-10-20
21.54%
21.54%
26 صامید1 1,000,000 1394-05-21 1394-05-25
سررسید شده
سررسید شده
27 صایان11 1,000,000 1395-11-10 1396-01-28
21.58%
21.58%
28 صایتل1 1,000,000 1395-12-04 1396-10-22
21.93%
21.93%
29 صایتل21 1,010,710 1395-12-04 1397-12-18
23.57%
23.57%
30 صبصیر1 1,012,000 1395-11-13 1397-02-28
20.32%
20.32%
31 صبوتا1 998,999 1395-11-27 1397-04-04
21.66%
21.66%
32 صپارس1 1,000,000 1395-12-04 1396-02-07
21.68%
21.68%
33 صچاد1 1,000,000 1395-12-04 1396-07-09
21.54%
21.54%
34 صخابر1 1,004,000 1395-12-03 1398-04-22
22.47%
22.47%
35 صدانا1 999,995 1395-11-12 1396-12-24
21.53%
21.53%
36 صدانا981 1,000,002 1395-12-03 1398-10-19
22.71%
22.71%
37 صسکن1 1,000,000 1395-02-05 1395-03-17
سررسید شده
سررسید شده
38 صشرق991 1,000,000 1395-12-03 1399-01-09
22.73%
22.73%
39 صگلوکز1 1,000,000 1394-10-26 1394-12-24
سررسید شده
سررسید شده
40 صمپنا1 1,000,000 1395-03-25 1395-03-28
سررسید شده
سررسید شده
41 صمپنا21 1,000,000 1395-12-04 1396-07-29
21.54%
21.54%
42 صمگا1 1,046,781 1395-10-20 1395-10-22
سررسید شده
سررسید شده
43 صکاشی1 1,000,000 1395-11-17 1397-05-28
21.54%
21.54%
44 صینا11 1,000,000 1395-03-24 1395-03-27
سررسید شده
سررسید شده
45 فولاد971 983,000 1395-12-04 1397-04-29
23.22%
23.22%
46 قم9711 1,091,699 1395-10-29 1397-10-14
16.41%
16.41%
47 قم9721 1,000,000 1395-11-27 1397-10-14
22.72%
22.72%
48 قم9731 1,020,000 1395-08-04 1397-10-14
21.37%
21.37%
49 گردش951 1,000,000 1395-11-25 1395-12-01
سررسید شده
سررسید شده
50 گردش9521 1,000,000 1395-12-03 1395-12-15
22.07%
22.07%
51 گلگهر11 989,000 1395-12-04 1396-02-16
28.46%
28.46%
52 گندم97071 999,999 1395-11-30 1397-07-19
19.97%
19.97%
53 گهر11 1,029,504 1394-09-17 1394-09-22
سررسید شده
سررسید شده
54 گولان1 1,000,000 1394-12-18 1394-12-22
سررسید شده
سررسید شده
55 لوتوس991 1,000,000 1395-08-16 1399-07-17
16.98%
16.98%
56 ماهان1 1,000,000 1393-12-19 1393-12-21
سررسید شده
سررسید شده
57 ماهان21 1,000,000 1394-05-28 1394-06-01
سررسید شده
سررسید شده
58 ماهان991 988,270 1395-12-04 1399-03-09
23.3%
23.3%
59 مجد21 1,000,000 1395-06-13 1395-06-15
سررسید شده
سررسید شده
60 مراز11 1,000,000 1395-11-26 1395-12-22
22%
22%
61 مراز21 1,000,000 1395-11-24 1396-12-27
21.53%
21.53%
62 مسکن11 1,000,000 1394-08-24 1394-10-05
سررسید شده
سررسید شده
63 مسکن941 1,000,000 1394-11-19 1394-12-14
سررسید شده
سررسید شده
64 مشهد96121 970,500 1395-12-04 1396-12-27
25.28%
25.28%
65 مشهد9711 1,000,000 1395-12-04 1397-10-21
22.72%
22.72%
66 مشهد9721 1,000,000 1395-12-03 1397-10-21
22.72%
22.72%
67 مشهد9731 1,000,000 1395-11-27 1397-10-21
22.72%
22.72%
68 نارنج1 1,000,000 1395-05-03 1395-05-05
سررسید شده
سررسید شده
69 ومدکو11 1,000,000 1395-12-04 1396-02-14
21.89%
21.89%
70 ومدکو21 1,000,010 1395-12-04 1397-01-25
21.93%
21.93%
71 کرج971 1,090,000 1395-11-26 1397-11-30
16.64%
16.64%
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما