به روزرسانی :
برای حضور در فین استارز کلیک کنید.
3
فروردین
1396
محاسبه بازده YTM وYTC به همراه راهنمای آن
محاسبه نرخ موثر بازده تا سررسید(YTM) و نرخ موثر بازده تا بازخرید(YTC)
سوالات متداول و مثال های آموزشی به منظور معرفی و مقایسه YTM و YTC
ماشین حساب محاسبه بازده اسناد خزانه اسلامی
نام شرکت
select
قیمت پایانی
تاریخ خرید تاریخ قابل تغییر است.

YTM -----

YTC -----
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدبازده ساده
1 اخزا71 927,087 1395-12-28 1396-05-02
22.43%
2 اخزا81 917,295 1395-12-28 1396-05-23
22.09%
3 اخزا91 908,922 1395-12-28 1396-06-13
21.51%
4 اخزا101 896,753 1395-12-28 1396-07-03
22%
5 اخزا111 884,616 1395-12-28 1396-07-24
22.46%
نمایش اوراق سررسید شده
ردیفنمادقیمت معاملهتاریخ آخرین معاملهتاریخ سررسیدYTMYTC
1 (2)کشاورز1 1,000,000 1396-01-03 1390-08-18
سررسید شده
سررسید شده
2 اجاد11 901,554 1395-12-28 1398-12-26
23.97%
23.97%
3 اجاد211 1,000,000 1395-11-27 1399-11-18
20.99%
20.99%
4 اجاد221 1,000,000 1395-11-27 1399-11-18
20.99%
20.99%
5 اجاد231 1,000,000 1395-11-24 1399-11-18
21.11%
21.11%
6 اجاد241 1,000,000 1395-11-27 1399-11-18
20.99%
20.99%
7 اجاد251 1,000,000 1395-11-24 1399-11-18
21.11%
21.11%
8 اجاد261 1,000,000 1395-12-28 1399-11-18
21.02%
21.02%
9 اجاد271 1,000,000 1395-11-23 1399-11-18
21.09%
21.09%
10 اخزا11 993,720 1394-12-18 1394-12-23
سررسید شده
سررسید شده
11 اخزا21 996,012 1395-06-16 1395-06-21
سررسید شده
سررسید شده
12 اخزا31 993,720 1395-07-14 1395-07-21
سررسید شده
سررسید شده
13 امید991 985,000 1395-12-04 1399-07-25
19.91%
19.91%
14 انصا11 1,000,000 1393-02-07 1393-02-09
سررسید شده
سررسید شده
15 بعثت1 1,000,000 1393-10-24 1393-10-28
سررسید شده
سررسید شده
16 بوتان1 1,000,000 1394-10-05 1394-10-07
سررسید شده
سررسید شده
17 پارس96071 974,230 1395-12-25 1396-07-03
22.68%
22.68%
18 پانفت11 1,000,000 1393-12-19 1393-12-23
سررسید شده
سررسید شده
19 پرشیا1 1,042,871 1395-12-28 1397-01-23
16.53%
20.99%
20 تبریز971 1,077,948 1395-12-25 1397-12-18
18.4%
18.4%
21 جوپار1 1,000,000 1394-10-15 1394-10-18
سررسید شده
سررسید شده
22 جوپار991 1,000,000 1395-12-24 1399-02-12
22.73%
22.73%
23 دزفول1 1,000,000 1395-12-11 1395-12-27
سررسید شده
سررسید شده
24 رایان1 1,059,980 1395-12-28 1398-12-25
20.74%
20.74%
25 ربوتا1 1,000,000 1393-12-24 1393-12-26
سررسید شده
سررسید شده
26 رهن97041 985,000 1395-12-24 1397-04-13
21.36%
21.36%
27 ساما11 1,000,000 1394-03-26 1394-03-28
سررسید شده
سررسید شده
28 سپهر1 1,000,000 1395-03-05 1395-03-12
سررسید شده
سررسید شده
29 سعدی1 1,000,000 1392-04-18 1392-04-26
سررسید شده
سررسید شده
30 سلامت11 1,000,000 1395-11-26 1399-11-18
20.99%
20.99%
31 سلامت21 1,000,000 1395-11-23 1399-11-18
20.99%
20.99%
32 سلامت31 1,000,000 1395-11-26 1399-11-18
20.99%
20.99%
33 سلامت41 1,000,000 1395-11-25 1399-11-18
20.99%
20.99%
34 سلامت51 1,000,000 1395-12-25 1399-11-18
21.02%
21.02%
35 سکرد981 1,000,418 1395-12-23 1398-02-19
23.87%
23.87%
36 شرق1 1,000,000 1393-05-05 1393-05-10
سررسید شده
سررسید شده
37 صامیا1 1,000,000 1395-12-28 1397-10-20
21.54%
21.54%
38 صامید1 1,000,000 1394-05-21 1394-05-25
سررسید شده
سررسید شده
39 صایان11 1,000,000 1395-11-10 1396-01-28
21.58%
21.58%
40 صایتل1 1,001,683 1395-12-28 1396-10-22
21.66%
21.66%
41 صایتل21 1,023,000 1395-12-28 1397-12-18
22.67%
22.67%
42 صبصیر1 1,012,000 1395-11-13 1397-02-28
20.32%
20.32%
43 صبوتا1 960,001 1395-12-22 1397-04-04
25.88%
25.88%
44 صپارس1 1,000,001 1395-12-28 1396-02-07
21.84%
21.84%
45 صچاد1 1,000,000 1395-12-28 1396-07-09
21.51%
21.51%
46 صخابر1 1,011,999 1395-12-28 1398-04-22
21.95%
21.95%
47 صدانا1 990,000 1395-12-21 1396-12-24
22.8%
22.8%
48 صدانا981 1,005,000 1395-12-28 1398-10-19
22.42%
22.42%
49 صسکن1 1,000,000 1395-02-05 1395-03-17
سررسید شده
سررسید شده
50 صشرق991 1,000,000 1395-12-23 1399-01-09
22.72%
22.72%
51 صگلوکز1 1,000,000 1394-10-26 1394-12-24
سررسید شده
سررسید شده
52 صمپنا1 1,000,020 1395-03-25 1395-03-28
سررسید شده
سررسید شده
53 صمپنا21 1,003,119 1395-12-28 1396-07-29
20.89%
20.89%
54 صمگا1 1,046,781 1395-10-20 1395-10-22
سررسید شده
سررسید شده
55 صکاشی1 1,000,000 1395-11-17 1397-05-28
21.54%
21.54%
56 صینا11 1,000,000 1395-03-24 1395-03-27
سررسید شده
سررسید شده
57 فولاد971 998,245 1395-12-28 1397-04-29
21.74%
21.74%
58 قم9711 1,091,699 1395-10-29 1397-10-14
16.41%
16.41%
59 قم9721 1,000,000 1395-12-21 1397-10-14
22.72%
22.72%
60 قم9731 1,000,001 1395-12-17 1397-10-14
22.72%
22.72%
61 گردش951 1,000,000 1395-11-25 1395-12-01
سررسید شده
سررسید شده
62 گردش9521 1,000,000 1395-12-11 1395-12-15
سررسید شده
سررسید شده
63 گلگهر11 999,602 1395-12-28 1396-02-16
22.13%
22.13%
64 گندم97071 999,999 1395-11-30 1397-07-19
19.97%
19.97%
65 گهر11 1,029,504 1394-09-17 1394-09-22
سررسید شده
سررسید شده
66 گولان1 1,000,000 1394-12-18 1394-12-22
سررسید شده
سررسید شده
67 لوتوس991 1,000,000 1395-08-16 1399-07-17
16.98%
16.98%
68 ماهان1 1,000,000 1393-12-19 1393-12-21
سررسید شده
سررسید شده
69 ماهان21 1,000,000 1394-05-28 1394-06-01
سررسید شده
سررسید شده
70 ماهان991 1,000,079 1395-12-28 1399-03-09
22.71%
22.71%
71 مجد21 1,000,000 1395-06-13 1395-06-15
سررسید شده
سررسید شده
72 مراز11 1,000,000 1395-12-18 1395-12-22
سررسید شده
سررسید شده
73 مراز21 1,000,000 1395-12-17 1396-12-27
21.5%
21.5%
74 مسکن11 1,000,000 1394-08-24 1394-10-05
سررسید شده
سررسید شده
75 مسکن941 1,000,000 1394-11-19 1394-12-14
سررسید شده
سررسید شده
76 مشهد96121 980,000 1395-12-28 1396-12-27
24.14%
24.14%
77 مشهد9711 1,000,121 1395-12-28 1397-10-21
22.71%
22.71%
78 مشهد9721 1,000,002 1395-12-28 1397-10-21
22.72%
22.72%
79 مشهد9731 1,010,000 1395-12-25 1397-10-21
21.94%
21.94%
80 نارنج1 1,000,000 1395-05-03 1395-05-05
سررسید شده
سررسید شده
81 ومدکو11 1,001,380 1395-12-25 1396-02-14
20.68%
20.68%
82 ومدکو21 1,008,922 1395-12-28 1397-01-25
20.83%
20.83%
83 کرج971 1,090,000 1395-11-26 1397-11-30
16.64%
16.64%
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما