به روزرسانی :
برای حضور در فین استارز کلیک کنید.
3
فروردین
1396
خروجی Excel
محصولات شيميايي241,230.02 (23.11%)
مارون1پتروشیمی مارون119,564بازار دوممحصولات شيميايي
زاگرس1پتروشیمی زاگرس52,982.4بازار دوممحصولات شيميايي
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر26,874بازار پایه بمحصولات شيميايي
خراسان1شرکت پتروشیمی خراسان10,664.3بازار دوممحصولات شيميايي
شوش1هنکل پاک وش6,316.94بازار پایه بمحصولات شيميايي
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان6,285بازار پایه بمحصولات شيميايي
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید4,779بازار پایه بمحصولات شيميايي
زنجان1صنایع پتروشیمی زنجان2,635.3بازار پایه بمحصولات شيميايي
شصفها1پتروشیمی اصفهان2,028.3بازار پایه بمحصولات شيميايي
داراب1پتروشیمی داراب1,366.5بازار پایه بمحصولات شيميايي
کازرو1پتروشیمی کازرون1,291.5بازار پایه بمحصولات شيميايي
ممسنی1پتروشیمی ممسنی1,280.19بازار پایه بمحصولات شيميايي
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت1,239.54بازار پایه بمحصولات شيميايي
فسا1پتروشیمی فسا907.5بازار پایه بمحصولات شيميايي
جهرم1پتروشیمی جهرم861بازار پایه بمحصولات شيميايي
شکف1کف496.75بازار پایه بمحصولات شيميايي
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا463بازار دوممحصولات شيميايي
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان445.55بازار دوممحصولات شيميايي
شستان1پتروشیمی گلستان372.72بازار پایه بمحصولات شيميايي
شتولی1تولیپرس295.5بازار پایه بمحصولات شيميايي
شرنگی1شیمیایی رنگین58.75بازار پایه بمحصولات شيميايي
شسم1تولید سموم علف کش22.28بازار پایه بمحصولات شيميايي
اوراق تامین مالی208,773.96 (20%)
پارس96071گواهی سپرده عام پارسیان96070319,484.6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا71اسناد خزانه اسلامی96050213,906.3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا81اسناد خزانه اسلامی96052313,759.42اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا91اسناد خزانه اسلامی96061313,633.83اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا101اسناد خزانه اسلامی96070313,451.3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا111اسناد خزانه اسلامی96072413,269.24اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گندم97071مرابحه دولتی گندم 9707199,999.99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا61اسناد خزانه اسلامی9512259,940.71اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رفاه961گواهی سپرده عام رفاه9608156,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد221اجاره دولتی آپرورش-لوتوس9911185,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد241اجاره دولتی آپرورش-نوین9911185,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد96121مشارکت شهرداری مشهد 13924,900اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صخابر1اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران4,554اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد11اجاره دولت مرحله یک1394-9812264,507.77اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت11مرابحه دولتی تعاون-ملت9911183,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صایتل21اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد3,069اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صایتل1اجاره رایتل ماهانه 20 درصد3,005.05اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ومدکو11مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد3,004.14اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت21مرابحه دولت تعاون-کاردان9911183,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد251اجاره دولتی آپرورش-سپهر9911183,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گلگهر11اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%2,998.81اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رهن97041اوراق رهنی بانک مسکن 9704132,955اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد411اجاره دولتی وزا.علوم-الف9912242,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد211اجاره دولتی آپرورش-آرمان9911182,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9711شهرداری قم 1394-آرمان2,499.99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9711مشارکت شهرداری مشهد1394-آرمان2,358.39اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مراز21اوراق مشارکت شهرداری شیراز13922,300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
تبریز971مشارکت قطار شهری تبریز9712182,155.9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ماهان991اجاره هواپیمایی ماهان 99032,100.17اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
پرشیا1اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا2,085.74اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ومدکو21اوراق مشارکت میدکو ماهانه %202,017.84اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد231اجاره دولتی آپرورش-ملت9911182,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صمپنا21اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد1,976.14اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9721شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن1,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صچاد1اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد1,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت31مرابحه دولتی تعاون-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد261اجاره دولتی آپرورش-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
کرج971شهرداری کرج 13941,090اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صپارس1اجاره پارس سه ماهه 20 درصد1,040اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9731شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان1,010اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت41مرابحه دولتی تعاون-لوتوس9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت51مرابحه دولتی تعاون-نوین9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد271اجاره دولت آپرورش-کاردان9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
فولاد971مرابحه فولاد مبارکه 970429998.24اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
امید991مشارکت لیزینگ امید9907985اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صبوتا1اجاره بوتان سه ماهه 20درصد891.46اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رایان1مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%847.98اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صدانا1اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد767.25اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صدانا981اجاره دانا پتروریگ کیش 1394653.25اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
دزفول1%مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صامیا1اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد529.18اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212518.5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صبصیر1اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20%506اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9731شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
کرانه991مرابحه بنا گستر کرانه991222500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9721شهرداری قم 1394- سپهر500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
لوتوس991اجاره لوتوس پارسیان990717480اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سکرد981مشارکت سیمان کردستان980219331.9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صکاشی1اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صایان11اجاره رایان سه ماهه 20 درصد227.86اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صشرق991مرابحه سیمان شرق 99010964اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
فلزات اساسي122,825.8 (11.77%)
میدکو1هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه42,554.16بازار اولفلزات اساسي
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب36,480بازار دومفلزات اساسي
ذوب1سهامی ذوب آهن اصفهان21,600.56بازار دومفلزات اساسي
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع8,933.68بازار دومفلزات اساسي
فوکا1فولاد کاویان6,010.57بازار پایه بفلزات اساسي
فاهواز1نورد و لوله اهواز1,909.36بازار پایه بفلزات اساسي
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران1,488.84بازار دومفلزات اساسي
فزرین1زرین معدن آسیا1,233.18بازار دومفلزات اساسي
زنگان1صنعت روی زنگان807.7بازار دومفلزات اساسي
وسدید1گروه صنعتیسدید634.2بازار پایه بفلزات اساسي
فالوم1آلومتک386.52بازار پایه بفلزات اساسي
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد336.88بازار اولفلزات اساسي
فسدید1لولهوتجهیزات سدید240.98بازار پایه بفلزات اساسي
فافزا1فولاد افزا سپاهان209.16بازار پایه بفلزات اساسي
بانكها و موسسات اعتباري104,568.77 (10.02%)
وآیند1بانک آینده17,616بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وشهر1بانک شهر14,513.89بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
دی1بانک دی8,985.6بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
سامان1بانک سامان8,720بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وزمین1بانک ایران زمین8,520بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
ومهر1بانک مهر اقتصاد8,412بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وملل1اعتباری ملل8,411.28بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وگردش1بانک گردشگری7,392بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی5,904بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
حکمت1بانک حکمت ایرانیان4,980بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
سمایه1بانک سرمایه4,904بازار اولبانكها و موسسات اعتباري
وقوام1بانک قوامین3,800بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
توسعه1اعتباری توسعه1,910بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت500بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي46,432.85 (4.45%)
شراز1پالایش نفت شیراز16,229.1بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شاوان1پالایش نفت لاوان14,774.15بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانل1نفت ایرانول8,886بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاس1نفت پاسارگاد6,499.8بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگ1تجهیزنیرویزنگان43.79بازار پایه بفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم42,918.51 (4.11%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند24,205.2بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا8,088.08بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج6,524.33بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور4,100.9بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
سرمايه گذاريها37,030.75 (3.55%)
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان21,541.49بازار پایه بسرمايه گذاريها
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین5,060بازار پایه بسرمايه گذاريها
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید2,000بازار اولسرمايه گذاريها
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان1,683.5بازار اولسرمايه گذاريها
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس1,552.5بازار پایه بسرمايه گذاريها
وکادو1تکادو1,285.22بازار پایه بسرمايه گذاريها
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین978.6بازار پایه بسرمايه گذاريها
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان913.2بازار اولسرمايه گذاريها
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز729.5بازار دومسرمايه گذاريها
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان517.73بازار پایه بسرمايه گذاريها
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران338.8بازار پایه بسرمايه گذاريها
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان223.28بازار دومسرمايه گذاريها
وجامی1سرمایه گذاری جامی149.04بازار پایه بسرمايه گذاريها
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال57.9بازار پایه بسرمايه گذاريها
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي36,291.09 (3.48%)
بپاس1بیمه پاسارگاد6,330.27بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثر1بیمه کوثر4,100بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان3,990بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکام1شرکت بیمه اتکایی امین2,665.39بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودی1بیمه دی2,515بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمان1بیمه آرمان2,146.8بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازی1بیمه رازی2,120بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بساما1بیمه سامان2,035.01بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمد1بیمه سرمد2,004بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفری1بیمه کارآفرین1,776بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنو1بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده)1,570بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین1بیمه نوین1,516.5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسین1بیمه سینا1,485بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهن1بیمه میهن1,284.68بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاون1بیمه تعاون447.44بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظ1بیمه حافظ305بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
انبوه سازي، املاك و مستغلات21,477.36 (2.06%)
کیسون1شرکت کیسون6,846.72بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان3,057.53بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد2,434.9بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه1,841بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس1,606بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران1,472.4بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب933.3بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پ1آ.س.پ803.2بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرود1سرمایهگذاری مسکن زاینده رود662.5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند621.6بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی391.5بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور310.98بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین213.76بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفا1شرکت ساختمان اصفهان108.8بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان57.75بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر40.66بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل38.69بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران36.07بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن18,977.49 (1.82%)
تسه95111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95982.49تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95101امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95963.56تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95091امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95836.39تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95081امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95772.01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95051امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95764.85تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94081امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94744.8تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95071امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95740.55تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95706.22تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93101امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه93702.32تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 93702.29تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93111امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93690.34تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94041امتیاز تسهیلات مسکن تیر94690.27تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94681.94تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94677.45تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93091امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93650.85تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94632.94تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93031امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه93601.02تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93081امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93581.55تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94574.31تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95567.09تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95564.2تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95526.47تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94121امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94524.68تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95041امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95502.42تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93071امتیازتسهیلات مسکن مهرماه93493.16تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94111امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94464.99تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94091امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94461.6تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94101امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94441.22تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور94371.38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94071امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94364.1تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر17,149.69 (1.64%)
غصینو1صنعتی مینو5,556.28بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان2,920.26بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غدیس1پاکدیس1,767.36بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان1,589.76بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس1,408.2بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان1,136.25بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک1صنعتی بهپاک1,118.4بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان996.36بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق512.4بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکو1شوکو پارس116.33بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوان1کیوان28.1بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي16,700.96 (1.6%)
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران8,055.63بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
سرچشمه1شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه4,856بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان2,953.55بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا245.1بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین225بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصا1احیاء صنایع خراسان157.03بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین88.92بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا50بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولراز1لیزینگ رازی33بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر20بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال16.74بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
مواد و محصولات دارويي15,439.95 (1.48%)
شتهران1داروسازی تهران شیمی3,861بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین2,671.8بازار اولمواد و محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو1,901.1بازار اولمواد و محصولات دارويي
دحاوی1الحاوی1,528.56بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
پخش1پخش البرز1,450.8بازار دوممواد و محصولات دارويي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی1,299.78بازار دوممواد و محصولات دارويي
دتهران1داروسازی تهران دارو1,200بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
کی بی سی1شرکت کی بی سی872.86بازار دوممواد و محصولات دارويي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک504.05بازار دوممواد و محصولات دارويي
دشیری1شیرین دارو150بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات14,692.71 (1.41%)
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا4,251.5بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
توریل1توکاریل4,230بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریل1ریل پردازسیر2,963.52بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسیر1ریل سیر کوثر1,502.28بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان1,500بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر215.41بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام30بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط14,574.72 (1.4%)
سپرده1سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه4,055بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی11نهادهای مالی بورس انرژی2,827.04بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
فرابورس1فرابورس ایران2,687.3بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا31نهادهای مالی بورس کالای ایران1,648.59بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا41سایر اشخاص بورس کالای ایران1,043.2بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی21فعالان بورس انرژی879.32بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا21تولیدکنندگان بورس کالای ایران572.89بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی31سایر اشخاص بورس انرژی435.75بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا11کارگزاران بورس کالای ایران425.63بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
پيمانكاري صنعتي9,213.46 (0.88%)
خصدرا1صنعتی دریایی ایران8,368.5بازار پایه بپيمانكاري صنعتي
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن844.96بازار اولپيمانكاري صنعتي
لاستيك و پلاستيك8,067.62 (0.77%)
پارتا1مجتمعصنعتیآرتاویلتایر7,055.74بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پلوله1گازلوله903.15بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پشاهن1تولیدی پلاستیک شاهین60.29بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران48.44بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله7,670.42 (0.73%)
اعتماد1صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان5,065.35ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر1,062.6ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نسیم1ص.س.زمین و ساختمان نسیم334.98ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صغرب1ص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب255.03ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه155.99ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آسام1صندوق سرمایهگذاری آسام-مختلط118.41ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
اطلس1صندوق سرمایهگذاری اطلس-سهام110.28ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آساس1صندوق سرمایهگذاری آساس-سهام107.9ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
الماس1صندوق سرمایهگذاری الماس-سهام71.97ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آتیمس1صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس71.33ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان67.58ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آگاس1صندوق س. هستی بخش آگاه61.05ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
سخنم1صندوق.س.سپهرخبرگان نفت60.53ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن55.25ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
کاریس1صندوق سرمایهگذاری کاریس-سهام51.76ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه20.4ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
خودرو و ساخت قطعات6,828.47 (0.65%)
خدیزل1بهمن دیزل3,721بازار دومخودرو و ساخت قطعات
خکاشا1تولید خودرو سایپا کاشان2,625بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور241.6بازار اولخودرو و ساخت قطعات
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران240.87بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
سيمان، آهك و گچ5,912.16 (0.57%)
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان1,568.94بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا1,393.16بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار969.87بازار اولسيمان، آهك و گچ
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر720بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران454.8بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف285.82بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
کایگچ1ایران گچ285بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان234.57بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
هتل و رستوران5,857.18 (0.56%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی5,772بازار اولهتل و رستوران
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش66.96بازار پایه بهتل و رستوران
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس18.22بازار پایه بهتل و رستوران
اطلاعات و ارتباطات5,668.8 (0.54%)
اپرداز1آتیه داده پرداز5,668.8بازار دوماطلاعات و ارتباطات
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري4,790.49 (0.46%)
قاسم1قاسم ایران2,554.2بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه2,236.29بازار پایه بخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن4,521.41 (0.43%)
فن آوا1گروه فن آوا2,265.56بازار پایه برايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
افرا1افرانت1,660بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی595.85بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
ساير محصولات كاني غيرفلزي4,232.85 (0.41%)
کقزوی1شیشه قزوین1,332.32بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا1,161.87بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا453.24بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کورز1ورزیران370بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده263.03بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار248.66بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق180بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
سایرا1ایرانیت96.63بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتا1ایتالران57.75بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه46.1بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذری1آذریت18بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمی1پرمیت5.24بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
محصولات كاغذي3,651.7 (0.35%)
چکاپا1گروه صنایع کاغذ پارس3,616.57بازار دوممحصولات كاغذي
چکارم1کارتن مشهد20.13بازار پایه بمحصولات كاغذي
چبسپا1بسته بندی پارس15بازار پایه بمحصولات كاغذي
حمل و نقل آبي3,292.92 (0.32%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر3,174.12بازار دومحمل و نقل آبي
حاریا1کشتیرانی آریا118.8بازار پایه بحمل و نقل آبي
ماشين آلات و تجهيزات2,805.23 (0.27%)
تپکو1تولیدتجهیزاتسنگینهپکو1,668.37بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لخانه1لوازم خانگی پارس622.5بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش388.02بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تفیرو1مهندسی فیروزا76.56بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تراک1ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی49.78بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
استخراج زغال سنگ2,616.62 (0.25%)
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس1,885.32بازار دوماستخراج زغال سنگ
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود731.3بازار دوماستخراج زغال سنگ
زراعت و خدمات وابسته2,160.89 (0.21%)
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان754.6بازار دومزراعت و خدمات وابسته
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه623.63بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس488.03بازار پایه بزراعت و خدمات وابسته
آبین1کشت و صنعت آبشیرین294.64بازار پایه بزراعت و خدمات وابسته
قند و شكر1,989.99 (0.19%)
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد640.86بازار دومقند و شكر
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال522.48بازار دومقند و شكر
قیستو1شرکت قند بیستون384بازار پایه بقند و شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربتجام350.06بازار پایه بقند و شكر
قاروم1قند ارومیه92.59بازار پایه بقند و شكر
ساير واسطه گريهاي مالي1,647.2 (0.16%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ1,647.2بازار اولساير واسطه گريهاي مالي
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور1,531.26 (0.15%)
تجار1گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان1,499.4بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
بدکو1فروشگاههای زنجیره ای دیوکس31.86بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
ساخت محصولات فلزي747.16 (0.07%)
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب448.69بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فسلیر1سولیران155.5بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فبیرا1بسته بندی ایران79.7بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فبستم1صنایع بستهبندی مشهد51.89بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فجوش1جوش و اکسیژن ایران11.38بازار پایه بساخت محصولات فلزي
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي481.45 (0.05%)
نیرو1نیرو سرمایه243.31بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بایکا1کارخانجات کابلسازی ایران238.14بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
استخراج کانه هاي فلزي348.3 (0.03%)
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار348.3بازار پایه باستخراج کانه هاي فلزي
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور242.88 (0.02%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد242.88بازار پایه بتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي220.5 (0.02%)
لپیام1گسترش صنایع پیام220.5بازار پایه بساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
خدمات فني و مهندسي210.05 (0.02%)
تپولا1مهندسی مرآت پولاد138.57بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
تابا1تابان نیرو سپاهان71.49بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
كاشي و سراميك144 (0.01%)
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده144بازار پایه بكاشي و سراميك
حذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي33.99 (0%)
سفارود1کارخانه فارسیت درود33.99بازار پایه بحذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي
منسوجات16.7 (0%)
نتوس1پشم بافی توس16.7بازار پایه بمنسوجات
محصولات چوبي3.54 (0%)
چنوپا1نیوپان 22 بهمن3.54بازار پایه بمحصولات چوبي
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما