به روزرسانی :
28
دی
1395
خروجی Excel
محصولات شيميايي234,898.19 (24.5%)
مارون1پتروشیمی مارون123,792بازار دوممحصولات شيميايي
زاگرس1پتروشیمی زاگرس44,584.8بازار دوممحصولات شيميايي
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر25,203.6بازار پایهمحصولات شيميايي
خراسان1شرکت پتروشیمی خراسان11,407.11بازار دوممحصولات شيميايي
شوش1هنکل پاک وش7,277.58بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان5,000بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید4,779بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
زنجان1صنایع پتروشیمی زنجان2,718.75بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت1,549.43بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
ممسنی1پتروشیمی ممسنی1,398.34بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
داراب1پتروشیمی داراب1,366.5بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
کازرو1پتروشیمی کازرون1,230بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شصفها1پتروشیمی اصفهان1,199.7بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
فسا1پتروشیمی فسا903بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
جهرم1پتروشیمی جهرم828بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا381بازار دوممحصولات شيميايي
شستان1پتروشیمی گلستان373.2بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان325.08بازار دوممحصولات شيميايي
شکف1کف280.75بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شتولی1تولیپرس229.5بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شرنگی1شیمیایی رنگین52.64بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شسم1تولید سموم علف کش18.21بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
اوراق تامین مالی160,464.59 (16.74%)
پارس96071گواهی سپرده عام پارسیان96070319,418اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا71اسناد خزانه اسلامی96050213,343.82اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا81اسناد خزانه اسلامی96052313,172.1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا91اسناد خزانه اسلامی96061313,019.66اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا101اسناد خزانه اسلامی96070312,854.54اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گندم97071مرابحه گندم 97079,910اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا61اسناد خزانه اسلامی9512259,639.88اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد96121مشارکت شهرداری مشهد 13924,929.14اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد11اجاره دولت مرحله یک1394-9812264,775اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صخابر1اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران4,518.02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صایتل21اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد3,056.69اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صایتل1اجاره رایتل ماهانه 20 درصد3,006.49اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ومدکو11مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد3,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گردش951گواهی سپرده عام گردشگری9512013,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رهن97041اوراق رهنی بانک مسکن 9704132,970اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گلگهر11اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%2,967.87اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9711شهرداری قم 1394-آرمان2,380.94اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9711مشارکت شهرداری مشهد1394-آرمان2,358.1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مراز21اوراق مشارکت شهرداری شیراز13922,300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ماهان991اجاره هواپیمایی ماهان 99032,150.08اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
پرشیا1اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا2,085.74اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
تبریز971مشارکت قطار شهری تبریز9712182,069.94اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ومدکو21اوراق مشارکت میدکو ماهانه %202,001.88اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گردش9521گواهی سپرده عام گردشگری9512152,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صمپنا21اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد1,970اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مراز11مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد1,800اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صچاد1اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد1,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9721شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن1,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صپارس1اجاره پارس سه ماهه 20 درصد1,040اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
کرج971شهرداری کرج 13941,010اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9731شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان1,005.37اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
فولاد971مرابحه فولاد مبارکه 970429999.98اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
امید991مشارکت لیزینگ امید9907995اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صبوتا1اجاره بوتان سه ماهه 20درصد895.33اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رایان1مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%832اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صدانا1اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد775اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صدانا981اجاره دانا پتروریگ کیش 1394650.01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
دزفول1%مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صامیا1اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد529.18اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212519.54اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9731شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان510اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9721شهرداری قم 1394- سپهر500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صبصیر1اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20%500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
لوتوس991اجاره لوتوس پارسیان990717480اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سکرد981مشارکت سیمان کردستان980219333.42اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صکاشی1اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صایان11اجاره رایان سه ماهه 20 درصد227.86اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صشرق991مرابحه سیمان شرق 99010964اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
فلزات اساسي110,421.2 (11.52%)
میدکو1هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه37,445.76بازار اولفلزات اساسي
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب31,395بازار دومفلزات اساسي
ذوب1سهامی ذوب آهن اصفهان21,606.64بازار دومفلزات اساسي
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع9,254.13بازار دومفلزات اساسي
فوکا1فولاد کاویان3,943.32بازار پایه توافقیفلزات اساسي
فاهواز1نورد و لوله اهواز1,728.59بازار پایه توافقیفلزات اساسي
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران1,554.62بازار دومفلزات اساسي
فزرین1زرین معدن آسیا1,447.92بازار دومفلزات اساسي
زنگان1صنعت روی زنگان679.9بازار دومفلزات اساسي
وسدید1گروه صنعتیسدید408.2بازار پایه توافقیفلزات اساسي
فالوم1آلومتک327.3بازار پایه توافقیفلزات اساسي
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد310.75بازار اولفلزات اساسي
فافزا1فولاد افزا سپاهان171بازار پایه توافقیفلزات اساسي
فسدید1لولهوتجهیزات سدید148.07بازار پایه توافقیفلزات اساسي
بانكها و موسسات اعتباري99,829.24 (10.41%)
وآیند1بانک آینده17,600بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
وشهر1بانک شهر10,900.99بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
دی1بانک دی8,985.6بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وزمین1بانک ایران زمین8,520بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
ومهر1بانک مهر اقتصاد8,400بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
وگردش1بانک گردشگری7,392بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وملل1شرکت اعتباری ملل6,024.65بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی6,024بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
سامان1بانک سامان5,856بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
سمایه1بانک سرمایه4,904بازار اولبانكها و موسسات اعتباري
حکمت1بانک حکمت ایرانیان4,792بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وقوام1بانک قوامین4,632بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
ونور1اعتباری نور3,000بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
توسعه1اعتباری توسعه2,298بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت500بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي42,654.94 (4.45%)
شراز1پالایش نفت شیراز13,739.35بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شاوان1پالایش نفت لاوان13,350.59بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانل1نفت ایرانول8,409بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاس1نفت پاسارگاد7,115.4بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگ1تجهیزنیرویزنگان40.6بازار پایه توافقیفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم42,188.32 (4.4%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند23,517.96بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا7,917.73بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج5,699.53بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور4,593.1بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
دماوند1تولید نیروی برق دماوند460بازار پایه توافقیعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي36,983.88 (3.86%)
بپاس1بیمه پاسارگاد6,832.92بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثر1بیمه کوثر4,075بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان3,920بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمان1بیمه آرمان3,417.6بازار پایهبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکام1شرکت بیمه اتکایی امین2,825.76بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودی1بیمه دی2,627.5بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازی1بیمه رازی2,026بازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمد1بیمه سرمد1,713بازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفری1بیمه کارآفرین1,660.5بازار پایهبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بساما1بیمه سامان1,642.03بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنو1بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده)1,592.5بازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین1بیمه نوین1,414.5بازار پایهبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسین1بیمه سینا1,350بازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهن1بیمه میهن1,169.86بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاون1بیمه تعاون406.84بازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظ1بیمه حافظ309.88بازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
سرمايه گذاريها35,007.09 (3.65%)
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان19,817.38بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین4,811بازار پایهسرمايه گذاريها
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید2,282بازار اولسرمايه گذاريها
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان1,615.9بازار اولسرمايه گذاريها
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس1,485بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وکادو1تکادو1,088.69بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین980بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان808بازار اولسرمايه گذاريها
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز754بازار دومسرمايه گذاريها
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان447.58بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران437.8بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان208.59بازار دومسرمايه گذاريها
وجامی1سرمایه گذاری جامی110.4بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی67بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال53.76بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس40بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
انبوه سازي، املاك و مستغلات20,452.02 (2.13%)
کیسون1شرکت کیسون6,842.88بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان2,506.85بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد2,065.7بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه1,980بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس1,623.6بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران1,430.4بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب917.1بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پ1آ.س.پ764.8بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرود1سرمایهگذاری مسکن زاینده رود651بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند580.8بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور290.91بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی275بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین177.92بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفا1شرکت ساختمان اصفهان80بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان63بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثجوان1تامین مسکن جوانان54بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس45.54بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر40.33بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل32.06بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران30.11بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن19,437.05 (2.03%)
تسه95091امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95850.05تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94081امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94790.94تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 93788.12تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95081امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95785.61تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95051امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95780.15تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93101امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه93763.59تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95071امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95757.61تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93111امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93755.05تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94736.68تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93091امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93734.88تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94731.54تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95721.27تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94713.98تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94041امتیاز تسهیلات مسکن تیر94710.58تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93081امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93707.43تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94706.79تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93071امتیازتسهیلات مسکن مهرماه93649.15تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93061امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه93605.76تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93031امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه93601.02تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95589.13تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95577.15تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93051امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه93556.17تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94121امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94550.5تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95549.76تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95041امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95516.2تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94111امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94488.09تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94091امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94482.33تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94101امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94472.45تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور94390.3تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94071امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94374.79تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي18,755.2 (1.96%)
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران7,323.3بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
سرچشمه1شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه5,257.6بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وکاسپی1اعتباری کاسپین3,000بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان2,440.94بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین216بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا204بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصا1احیاء صنایع خراسان132بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین60بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا50بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولراز1لیزینگ رازی33بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر20بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال18.06بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان300بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر15,516.27 (1.62%)
غصینو1صنعتی مینو5,622.24بازار پایهمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان2,985.67بازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس1,326.8بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان1,254بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک1صنعتی بهپاک1,118.72بازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان870.36بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غدیس1پاکدیس866.04بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب بازار پایه-حذف شده 1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان797.25بازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق526.47بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکو1شوکو پارس94.9بازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوان1کیوان33.83بازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غناب1روغن نباتی ناب20بازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
مواد و محصولات دارويي15,214.8 (1.59%)
شتهران1داروسازی تهران شیمی3,712.5بازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین2,664.9بازار اولمواد و محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو1,771.8بازار اولمواد و محصولات دارويي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی1,457.18بازار دوممواد و محصولات دارويي
پخش1پخش البرز1,374.36بازار دوممواد و محصولات دارويي
دحاوی1الحاوی1,200.6بازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
دتهران1داروسازی تهران دارو1,200بازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
کی بی سی1شرکت کی بی سی879.51بازار دوممواد و محصولات دارويي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک668.95بازار دوممواد و محصولات دارويي
دشیری1شیرین دارو150بازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
دقاضی1داروسازی شهید قاضی135بازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط15,115.68 (1.58%)
سپرده1سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه4,055بازار پایه توافقیفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی11نهادهای مالی بورس انرژی2,914.93بازار پایه توافقیفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
فرابورس1فرابورس ایران2,809.1بازار پایهفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا31نهادهای مالی بورس کالای ایران1,648.59بازار پایه توافقیفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا41سایر اشخاص بورس کالای ایران1,157.35بازار پایه توافقیفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی21فعالان بورس انرژی879.32بازار پایه توافقیفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا21تولیدکنندگان بورس کالای ایران741.42بازار پایه توافقیفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی31سایر اشخاص بورس انرژی484.33بازار پایه توافقیفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا11کارگزاران بورس کالای ایران425.63بازار پایه توافقیفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات13,437.76 (1.4%)
توریل1توکاریل4,302بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا3,504.5بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریل1ریل پردازسیر2,751.84بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان1,490.5بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسیر1ریل سیر کوثر1,197.48بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر158.44بازار پایه توافقیحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام33بازار پایه توافقیحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله8,022.71 (0.84%)
اعتماد1صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان5,128.73ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر1,277.88ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نسیم1ص.س.زمین و ساختمان نسیم335.01ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صغرب1ص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب247.73ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آسام1صندوق سرمایهگذاری آسام-مختلط151.12ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه150ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
اطلس1صندوق سرمایهگذاری اطلس-سهام133.97ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آساس1صندوق سرمایهگذاری آساس-سهام115.26ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن77.12ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آتیمس1صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس71.45ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان68.73ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آگاس1صندوق س. هستی بخش آگاه67.33ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
الماس1صندوق سرمایهگذاری الماس-سهام65.11ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
سخنم1صندوق.س.سپهرخبرگان نفت62.46ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
کاریس1صندوق سرمایهگذاری کاریس-سهام50.79ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه20ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
لاستيك و پلاستيك7,864.37 (0.82%)
پارتا1مجتمعصنعتیآرتاویلتایر6,851.4بازار پایه توافقیلاستيك و پلاستيك
پلوله1گازلوله908.32بازار پایه توافقیلاستيك و پلاستيك
پشاهن1تولیدی پلاستیک شاهین60.29بازار پایه توافقیلاستيك و پلاستيك
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران44.35بازار پایه توافقیلاستيك و پلاستيك
خودرو و ساخت قطعات7,108.74 (0.74%)
خدیزل1بهمن دیزل3,639بازار دومخودرو و ساخت قطعات
خکاشا1تولید خودرو سایپا کاشان2,625بازار پایه توافقیخودرو و ساخت قطعات
خلیبل1مالیبل سایپا349.7بازار پایه توافقیخودرو و ساخت قطعات
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور256.1بازار اولخودرو و ساخت قطعات
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران238.94بازار پایه توافقیخودرو و ساخت قطعات
هتل و رستوران5,862.38 (0.61%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی5,788بازار اولهتل و رستوران
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش56.16بازار پایه توافقیهتل و رستوران
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس18.22بازار پایه توافقیهتل و رستوران
پيمانكاري صنعتي4,904.1 (0.51%)
خصدرا1صنعتی دریایی ایران4,198.5بازار پایه توافقیپيمانكاري صنعتي
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن705.6بازار اولپيمانكاري صنعتي
سيمان، آهك و گچ4,841.8 (0.51%)
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان1,411.34بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا951.92بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر630بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار519.1بازار اولسيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران394.2بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
کایگچ1ایران گچ283.05بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف246.05بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان234.57بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سخرم1شرکت سیمان خرم آباد171.57بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن4,749.31 (0.5%)
فن آوا1گروه فن آوا2,418.24بازار پایهرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
افرا1افرانت1,698.5بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی632.57بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري4,497.45 (0.47%)
قاسم1قاسم ایران2,526بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه1,971.45بازار پایه توافقیخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
ساير محصولات كاني غيرفلزي4,039.02 (0.42%)
کقزوی1شیشه قزوین1,409.44بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا1,018.17بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا423.22بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کورز1ورزیران370بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده263.03بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق180بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار104.76بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي
سایرا1ایرانیت95.76بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتا1ایتالران53.25بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز49.5بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه46.86بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذری1آذریت18بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمی1پرمیت7.04بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
حمل و نقل آبي4,034.88 (0.42%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر3,910.68بازار دومحمل و نقل آبي
حاریا1کشتیرانی آریا124.2بازار پایه توافقیحمل و نقل آبي
محصولات كاغذي3,587.92 (0.37%)
چکاپا1گروه صنایع کاغذ پارس3,553.42بازار دوممحصولات كاغذي
چکارم1کارتن مشهد19.5بازار پایه توافقیمحصولات كاغذي
چبسپا1بسته بندی پارس15بازار پایه توافقیمحصولات كاغذي
اطلاعات و ارتباطات3,481.8 (0.36%)
اپرداز1آتیه داده پرداز3,481.8بازار دوماطلاعات و ارتباطات
استخراج زغال سنگ2,616.62 (0.27%)
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس1,885.32بازار دوماستخراج زغال سنگ
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود731.3بازار دوماستخراج زغال سنگ
ماشين آلات و تجهيزات2,542.43 (0.27%)
تپکو1تولیدتجهیزاتسنگینهپکو1,446.39بازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
لخانه1لوازم خانگی پارس544.2بازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش408.25بازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
تفیرو1مهندسی فیروزا67.09بازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
تراک1ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی51بازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
تپمپس1تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)25.5بازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
زراعت و خدمات وابسته2,251.28 (0.23%)
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان745.2بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس583.71بازار پایه توافقیزراعت و خدمات وابسته
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه527.73بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آبین1کشت و صنعت آبشیرین294.64بازار پایه توافقیزراعت و خدمات وابسته
کورزی1سرمایه گذاری کشاورزی ایران100بازار پایه توافقیزراعت و خدمات وابسته
قند و شكر1,727.51 (0.18%)
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال552.02بازار دومقند و شكر
قیستو1شرکت قند بیستون410.4بازار پایه توافقیقند و شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد391.39بازار دومقند و شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربتجام281.11بازار پایه توافقیقند و شكر
قاروم1قند ارومیه92.59بازار پایه توافقیقند و شكر
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور1,599.06 (0.17%)
تجار1گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان1,567.2بازار پایهتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
بدکو1فروشگاههای زنجیره ای دیوکس31.86بازار پایه توافقیتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
ساير واسطه گريهاي مالي1,361.6 (0.14%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ1,361.6بازار اولساير واسطه گريهاي مالي
ساخت محصولات فلزي758.18 (0.08%)
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب473.16بازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
فسلیر1سولیران155.5بازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
فبیرا1بسته بندی ایران67.27بازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
فبستم1صنایع بستهبندی مشهد51.89بازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
فجوش1جوش و اکسیژن ایران10.35بازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي651.36 (0.07%)
لکما1کارخانجاتمخابراتیایران471بازار پایه توافقیساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
لپیام1گسترش صنایع پیام180.36بازار پایه توافقیساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي509.38 (0.05%)
نیرو1نیرو سرمایه243.7بازار پایهماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بایکا1کارخانجات کابلسازی ایران238.14بازار پایه توافقیماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بتک1کارخانجات کابل سازی تک27.54بازار پایه توافقیماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
كاشي و سراميك410.46 (0.04%)
کرد1چینی کرد213.81بازار پایه توافقیكاشي و سراميك
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده146.4بازار پایه توافقیكاشي و سراميك
کنگار1کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه50.25بازار پایه توافقیكاشي و سراميك
استخراج کانه هاي فلزي304.8 (0.03%)
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار304.8بازار پایهاستخراج کانه هاي فلزي
خدمات فني و مهندسي248.39 (0.03%)
تپولا1مهندسی مرآت پولاد148.52بازار پایه توافقیخدمات فني و مهندسي
تابا1تابان نیرو سپاهان69.87بازار پایه توافقیخدمات فني و مهندسي
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد30بازار پایه توافقیخدمات فني و مهندسي
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور202.56 (0.02%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد202.56بازار پایه توافقیتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
منسوجات58.81 (0.01%)
نخوی1کارخانجات نساجی خوی38.23بازار پایه توافقیمنسوجات
نتوس1پشم بافی توس16.7بازار پایه توافقیمنسوجات
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد3.88بازار پایه توافقیمنسوجات
حذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي33.02 (0%)
سفارود1کارخانه فارسیت درود33.02بازار پایه توافقیحذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي
محصولات چوبي7.54 (0%)
چنوپا1نیوپان 22 بهمن7.54بازار پایه توافقیمحصولات چوبي
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما