به روزرسانی :
4
اسفند
1395
خروجی Excel
محصولات شيميايي246,430.21 (23.65%)
مارون1پتروشیمی مارون128,840بازار دوممحصولات شيميايي
زاگرس1پتروشیمی زاگرس50,779.2بازار دوممحصولات شيميايي
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر25,837.2بازار پایهمحصولات شيميايي
خراسان1شرکت پتروشیمی خراسان11,111.77بازار دوممحصولات شيميايي
شوش1هنکل پاک وش7,277.58بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان5,310بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید4,779بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
زنجان1صنایع پتروشیمی زنجان2,011.11بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شصفها1پتروشیمی اصفهان1,651.5بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت1,549.43بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
داراب1پتروشیمی داراب1,366.5بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
کازرو1پتروشیمی کازرون1,214.01بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
ممسنی1پتروشیمی ممسنی1,141.19بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
جهرم1پتروشیمی جهرم861بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
فسا1پتروشیمی فسا825بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا512.6بازار دوممحصولات شيميايي
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان458.43بازار دوممحصولات شيميايي
شکف1کف322.25بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شستان1پتروشیمی گلستان283.8بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شتولی1تولیپرس229.5بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شرنگی1شیمیایی رنگین52.64بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شسم1تولید سموم علف کش16.5بازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
اوراق تامین مالی207,687.79 (19.93%)
پارس96071گواهی سپرده عام پارسیان96070319,498.9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا71اسناد خزانه اسلامی96050213,615.32اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا81اسناد خزانه اسلامی96052313,414.46اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا91اسناد خزانه اسلامی96061313,268.13اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا101اسناد خزانه اسلامی96070313,096.2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا111اسناد خزانه اسلامی96072412,954.66اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گندم97071مرابحه گندم 97079,999.99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا61اسناد خزانه اسلامی9512259,859.79اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رفاه961گواهی سپرده عام رفاه9608156,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد221اجاره دولتی آپرورش-لوتوس9911185,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد241اجاره دولتی آپرورش-نوین9911185,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد96121مشارکت شهرداری مشهد 13924,846.1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد11اجاره دولت مرحله یک1394-9812264,650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صخابر1اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران4,518اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت11مرابحه دولتی تعاون-ملت9911183,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صایتل21اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد3,039.84اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد251اجاره دولتی آپرورش-سپهر9911183,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت21مرابحه دولت تعاون-کاردان9911183,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ومدکو11مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد3,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صایتل1اجاره رایتل ماهانه 20 درصد3,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گلگهر11اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%2,967.81اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رهن97041اوراق رهنی بانک مسکن 9704132,955اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد211اجاره دولتی آپرورش-آرمان9911182,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9711شهرداری قم 1394-آرمان2,499.99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9711مشارکت شهرداری مشهد1394-آرمان2,358.1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مراز21اوراق مشارکت شهرداری شیراز13922,300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
تبریز971مشارکت قطار شهری تبریز9712182,088.8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
پرشیا1اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا2,085.74اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ماهان991اجاره هواپیمایی ماهان 99032,078.73اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ومدکو21اوراق مشارکت میدکو ماهانه %202,000.29اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گردش9521گواهی سپرده عام گردشگری9512152,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد231اجاره دولتی آپرورش-ملت9911182,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صمپنا21اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد1,970اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مراز11مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد1,800اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9721شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن1,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد261اجاره دولتی آپرورش-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت31مرابحه دولتی تعاون-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صچاد1اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد1,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
کرج971شهرداری کرج 13941,090اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صپارس1اجاره پارس سه ماهه 20 درصد1,040اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9731شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان1,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد271اجاره دولت آپرورش-کاردان9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت41مرابحه دولتی تعاون-لوتوس9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت51مرابحه دولتی تعاون-نوین9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
امید991مشارکت لیزینگ امید9907985اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
فولاد971مرابحه فولاد مبارکه 970429983.02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صبوتا1اجاره بوتان سه ماهه 20درصد927.67اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رایان1مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%800.8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صدانا1اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد775اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صدانا981اجاره دانا پتروریگ کیش 1394650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
دزفول1%مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صامیا1اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد529.18اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212518.5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9731شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان510اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صبصیر1اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20%506اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9721شهرداری قم 1394- سپهر500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
لوتوس991اجاره لوتوس پارسیان990717480اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سکرد981مشارکت سیمان کردستان980219334.91اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صکاشی1اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صایان11اجاره رایان سه ماهه 20 درصد227.86اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صشرق991مرابحه سیمان شرق 99010964اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
فلزات اساسي114,457.21 (10.98%)
میدکو1هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه37,445.76بازار اولفلزات اساسي
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب34,830بازار دومفلزات اساسي
ذوب1سهامی ذوب آهن اصفهان21,600.56بازار دومفلزات اساسي
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع8,691.1بازار دومفلزات اساسي
فوکا1فولاد کاویان5,227.88بازار پایه توافقیفلزات اساسي
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران1,597.71بازار دومفلزات اساسي
فاهواز1نورد و لوله اهواز1,530.88بازار پایه توافقیفلزات اساسي
فزرین1زرین معدن آسیا1,451.34بازار دومفلزات اساسي
زنگان1صنعت روی زنگان647.3بازار دومفلزات اساسي
وسدید1گروه صنعتیسدید424بازار پایه توافقیفلزات اساسي
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد336.88بازار اولفلزات اساسي
فالوم1آلومتک335.76بازار پایه توافقیفلزات اساسي
فافزا1فولاد افزا سپاهان171بازار پایه توافقیفلزات اساسي
فسدید1لولهوتجهیزات سدید167.04بازار پایه توافقیفلزات اساسي
بانكها و موسسات اعتباري111,270.43 (10.68%)
وآیند1بانک آینده17,600بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
وشهر1بانک شهر10,978.85بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
دی1بانک دی8,985.6بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وملل1اعتباری ملل8,677.92بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وزمین1بانک ایران زمین8,520بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
ومهر1بانک مهر اقتصاد8,400بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
سامان1بانک سامان7,880بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
وگردش1بانک گردشگری7,392بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وملل1شرکت اعتباری ملل7,278.06بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی5,904بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
حکمت1بانک حکمت ایرانیان5,056بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
سمایه1بانک سرمایه4,904بازار اولبانكها و موسسات اعتباري
وقوام1بانک قوامین3,896بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
ونور1اعتباری نور3,000بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
توسعه1اعتباری توسعه2,298بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت500بازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي44,045.62 (4.23%)
شراز1پالایش نفت شیراز14,490.49بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شاوان1پالایش نفت لاوان14,229.88بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانل1نفت ایرانول9,012بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاس1نفت پاسارگاد6,273.6بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگ1تجهیزنیرویزنگان39.65بازار پایه توافقیفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم42,636.49 (4.09%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند23,098.44بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا7,900.98بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج6,528.76بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور4,648.3بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
دماوند1تولید نیروی برق دماوند460بازار پایه توافقیعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي35,474.74 (3.4%)
بپاس1بیمه پاسارگاد6,383.85بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثر1بیمه کوثر4,497.5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان3,745بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمان1بیمه آرمان2,520بازار پایهبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودی1بیمه دی2,515بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکام1شرکت بیمه اتکایی امین2,452.24بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازی1بیمه رازی2,024بازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمد1بیمه سرمد1,833بازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفری1بیمه کارآفرین1,726.5بازار پایهبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بساما1بیمه سامان1,552.97بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنو1بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده)1,500بازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین1بیمه نوین1,365بازار پایهبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسین1بیمه سینا1,350بازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهن1بیمه میهن1,284.68بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاون1بیمه تعاون420بازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظ1بیمه حافظ305بازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
سرمايه گذاريها34,486.17 (3.31%)
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان19,401.21بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین4,500بازار پایهسرمايه گذاريها
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید2,352بازار اولسرمايه گذاريها
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان1,628.9بازار اولسرمايه گذاريها
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس1,552.5بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وکادو1تکادو1,060.38بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین980بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان852.8بازار اولسرمايه گذاريها
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز730بازار دومسرمايه گذاريها
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان523.02بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران437.8بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان199بازار دومسرمايه گذاريها
وجامی1سرمایه گذاری جامی112.8بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی67بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال48.76بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس40بازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
انبوه سازي، املاك و مستغلات21,912.02 (2.1%)
کیسون1شرکت کیسون6,846.72بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان2,926.46بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد2,583.1بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه1,945بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس1,796بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران1,476بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب952.2بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پ1آ.س.پ833.6بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرود1سرمایهگذاری مسکن زاینده رود719.5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند656.1بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی325بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور310.98بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین192.8بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفا1شرکت ساختمان اصفهان89.28بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان56بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثجوان1تامین مسکن جوانان54بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس45.54بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر40.37بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل32.06بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران31.3بازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن21,249.48 (2.04%)
تسه95111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95987.78تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95101امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95974.19تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95091امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95850.49تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 93820.14تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93101امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه93801.54تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94081امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94796.01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93111امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93793.86تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95081امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95783.66تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95051امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95782.12تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93091امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93768.2تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94766.67تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94761.51تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95071امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95757.51تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93081امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93737.9تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94737.17تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94041امتیاز تسهیلات مسکن تیر94736.45تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94733.1تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95722.32تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93071امتیازتسهیلات مسکن مهرماه93680.28تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93061امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه93621.77تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93031امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه93601.02تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95588.69تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95584.76تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95553.86تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94121امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94552.1تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95041امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95517.08تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94111امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94490.2تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94091امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94484.41تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94101امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94468.55تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور94404.74تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94071امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94391.4تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي19,177.46 (1.84%)
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران7,799.31بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
سرچشمه1شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه4,856بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وکاسپی1اعتباری کاسپین3,000بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان2,743.12بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا240.5بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین225بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصا1احیاء صنایع خراسان132بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین60بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا50بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولراز1لیزینگ رازی32.56بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر20بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال18.66بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان300بازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر18,393.73 (1.77%)
غصینو1صنعتی مینو5,259.8بازار پایهمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان2,832.23بازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان1,647بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس1,435.6بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غدیس1پاکدیس1,263.08بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان1,251بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک1صنعتی بهپاک1,184.64بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک1صنعتی بهپاک1,118.72بازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان877.56بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان797.25بازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق587.5بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکو1شوکو پارس91.25بازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوان1کیوان28.1بازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غناب1روغن نباتی ناب20بازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
مواد و محصولات دارويي15,189.43 (1.46%)
شتهران1داروسازی تهران شیمی3,712.65بازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین2,677.05بازار اولمواد و محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو1,743بازار اولمواد و محصولات دارويي
پخش1پخش البرز1,470.56بازار دوممواد و محصولات دارويي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی1,337.67بازار دوممواد و محصولات دارويي
دحاوی1الحاوی1,260بازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
دتهران1داروسازی تهران دارو1,200بازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
کی بی سی1شرکت کی بی سی848.16بازار دوممواد و محصولات دارويي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک655.35بازار دوممواد و محصولات دارويي
دشیری1شیرین دارو150بازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
دقاضی1داروسازی شهید قاضی135بازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط14,338.75 (1.38%)
سپرده1سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه4,055بازار پایه توافقیفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
فرابورس1فرابورس ایران2,809.1بازار پایهفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی11نهادهای مالی بورس انرژی2,152.57بازار پایه توافقیفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا31نهادهای مالی بورس کالای ایران1,648.59بازار پایهفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا41سایر اشخاص بورس کالای ایران1,157.35بازار پایهفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی21فعالان بورس انرژی879.32بازار پایه توافقیفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا21تولیدکنندگان بورس کالای ایران741.42بازار پایهفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی31سایر اشخاص بورس انرژی469.77بازار پایه توافقیفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا11کارگزاران بورس کالای ایران425.63بازار پایهفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات14,118.29 (1.35%)
توریل1توکاریل4,222بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا3,609بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریل1ریل پردازسیر2,985.08بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان1,563.3بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسیر1ریل سیر کوثر1,518.79بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر190.12بازار پایه توافقیحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام30بازار پایه توافقیحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله8,036.6 (0.77%)
اعتماد1صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان5,241.93ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر1,176.47ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نسیم1ص.س.زمین و ساختمان نسیم335.01ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صغرب1ص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب252.24ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آسام1صندوق سرمایهگذاری آسام-مختلط151.12ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه150ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
اطلس1صندوق سرمایهگذاری اطلس-سهام123.55ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آساس1صندوق سرمایهگذاری آساس-سهام115.72ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن79.03ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
الماس1صندوق سرمایهگذاری الماس-سهام73.61ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آتیمس1صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس71.02ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان67.21ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آگاس1صندوق س. هستی بخش آگاه66.25ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
سخنم1صندوق.س.سپهرخبرگان نفت61.67ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
کاریس1صندوق سرمایهگذاری کاریس-سهام51.76ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه20ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
لاستيك و پلاستيك7,924.26 (0.76%)
پارتا1مجتمعصنعتیآرتاویلتایر7,055.74بازار پایه توافقیلاستيك و پلاستيك
پلوله1گازلوله763.88بازار پایه توافقیلاستيك و پلاستيك
پشاهن1تولیدی پلاستیک شاهین60.29بازار پایه توافقیلاستيك و پلاستيك
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران44.35بازار پایه توافقیلاستيك و پلاستيك
خودرو و ساخت قطعات7,144.59 (0.69%)
خدیزل1بهمن دیزل3,675بازار دومخودرو و ساخت قطعات
خکاشا1تولید خودرو سایپا کاشان2,625بازار پایه توافقیخودرو و ساخت قطعات
خلیبل1مالیبل سایپا349.7بازار پایه توافقیخودرو و ساخت قطعات
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور252.1بازار اولخودرو و ساخت قطعات
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران242.8بازار پایه توافقیخودرو و ساخت قطعات
هتل و رستوران6,501.24 (0.62%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی6,426بازار اولهتل و رستوران
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش57.02بازار پایه توافقیهتل و رستوران
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس18.22بازار پایه توافقیهتل و رستوران
پيمانكاري صنعتي5,808.84 (0.56%)
خصدرا1صنعتی دریایی ایران5,031بازار پایه توافقیپيمانكاري صنعتي
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن777.84بازار اولپيمانكاري صنعتي
سيمان، آهك و گچ5,265.21 (0.51%)
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان1,450.55بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا970.43بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر720بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار711.52بازار اولسيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران467.4بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
کایگچ1ایران گچ283.05بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف256.13بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان234.57بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سخرم1شرکت سیمان خرم آباد171.57بازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري4,539.05 (0.44%)
قاسم1قاسم ایران2,512.2بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه2,026.85بازار پایه توافقیخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن4,395.68 (0.42%)
فن آوا1گروه فن آوا2,292.84بازار پایهرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
افرا1افرانت1,499بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی603.84بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
ساير محصولات كاني غيرفلزي4,104.88 (0.39%)
کقزوی1شیشه قزوین1,269.49بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا1,161.87بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا461.23بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کورز1ورزیران370بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده263.03بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق180بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار135.38بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي
سایرا1ایرانیت84.45بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتا1ایتالران57.75بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز49.5بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه47.14بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذری1آذریت18بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمی1پرمیت7.04بازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
محصولات كاغذي3,951.03 (0.38%)
چکاپا1گروه صنایع کاغذ پارس3,916.53بازار دوممحصولات كاغذي
چکارم1کارتن مشهد19.5بازار پایه توافقیمحصولات كاغذي
چبسپا1بسته بندی پارس15بازار پایه توافقیمحصولات كاغذي
اطلاعات و ارتباطات3,899.1 (0.37%)
اپرداز1آتیه داده پرداز3,899.1بازار دوماطلاعات و ارتباطات
حمل و نقل آبي3,819.96 (0.37%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر3,711.96بازار دومحمل و نقل آبي
حاریا1کشتیرانی آریا108بازار پایه توافقیحمل و نقل آبي
ماشين آلات و تجهيزات2,818.63 (0.27%)
تپکو1تولیدتجهیزاتسنگینهپکو1,726.79بازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
لخانه1لوازم خانگی پارس569.4بازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش377.36بازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
تفیرو1مهندسی فیروزا69.6بازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
تراک1ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی49.98بازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
تپمپس1تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)25.5بازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
استخراج زغال سنگ2,616.62 (0.25%)
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس1,885.32بازار دوماستخراج زغال سنگ
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود731.3بازار دوماستخراج زغال سنگ
زراعت و خدمات وابسته2,251 (0.22%)
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان773بازار دومزراعت و خدمات وابسته
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه606.2بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس477.16بازار پایه توافقیزراعت و خدمات وابسته
آبین1کشت و صنعت آبشیرین294.64بازار پایه توافقیزراعت و خدمات وابسته
کورزی1سرمایه گذاری کشاورزی ایران100بازار پایه توافقیزراعت و خدمات وابسته
قند و شكر1,716.65 (0.16%)
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال526.26بازار دومقند و شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد411.83بازار دومقند و شكر
قیستو1شرکت قند بیستون363.36بازار پایه توافقیقند و شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربتجام322.61بازار پایه توافقیقند و شكر
قاروم1قند ارومیه92.59بازار پایه توافقیقند و شكر
ساير واسطه گريهاي مالي1,612 (0.15%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ1,612بازار اولساير واسطه گريهاي مالي
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور1,544.46 (0.15%)
تجار1گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان1,512.6بازار پایهتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
بدکو1فروشگاههای زنجیره ای دیوکس31.86بازار پایه توافقیتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
ساخت محصولات فلزي758.01 (0.07%)
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب473بازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
فسلیر1سولیران155.5بازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
فبیرا1بسته بندی ایران67.27بازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
فبستم1صنایع بستهبندی مشهد51.89بازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
فجوش1جوش و اکسیژن ایران10.35بازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي607.68 (0.06%)
لکما1کارخانجاتمخابراتیایران428.94بازار پایه توافقیساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
لپیام1گسترش صنایع پیام178.74بازار پایه توافقیساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي501.05 (0.05%)
بایکا1کارخانجات کابلسازی ایران238.14بازار پایه توافقیماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
نیرو1نیرو سرمایه235.6بازار پایهماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بتک1کارخانجات کابل سازی تک27.32بازار پایه توافقیماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
كاشي و سراميك408.06 (0.04%)
کرد1چینی کرد213.81بازار پایه توافقیكاشي و سراميك
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده144بازار پایه توافقیكاشي و سراميك
کنگار1کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه50.25بازار پایه توافقیكاشي و سراميك
استخراج کانه هاي فلزي335.16 (0.03%)
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار335.16بازار پایهاستخراج کانه هاي فلزي
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور246.72 (0.02%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد246.72بازار پایه توافقیتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
خدمات فني و مهندسي219.17 (0.02%)
تپولا1مهندسی مرآت پولاد131.13بازار پایه توافقیخدمات فني و مهندسي
تابا1تابان نیرو سپاهان58.03بازار پایه توافقیخدمات فني و مهندسي
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد30بازار پایه توافقیخدمات فني و مهندسي
منسوجات58.81 (0.01%)
نخوی1کارخانجات نساجی خوی38.23بازار پایه توافقیمنسوجات
نتوس1پشم بافی توس16.7بازار پایه توافقیمنسوجات
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد3.88بازار پایه توافقیمنسوجات
حذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي33.38 (0%)
سفارود1کارخانه فارسیت درود33.38بازار پایه توافقیحذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي
محصولات چوبي3.54 (0%)
چنوپا1نیوپان 22 بهمن3.54بازار پایه توافقیمحصولات چوبي
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما