به روزرسانی :
3
اردیبهشت
1396
خروجی Excel
محصولات شيميايي252,794.96 (22.98%)
مارون1پتروشیمی مارون125,576بازار دوممحصولات شيميايي
زاگرس1پتروشیمی زاگرس50,222.4بازار دوممحصولات شيميايي
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر28,436.4بازار پایه بمحصولات شيميايي
خراسان1شرکت پتروشیمی خراسان10,576.59بازار دوممحصولات شيميايي
شوش1هنکل پاک وش7,643.4بازار پایه بمحصولات شيميايي
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان6,325بازار پایه بمحصولات شيميايي
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید4,779بازار پایه بمحصولات شيميايي
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون3,621.42بازار SMEمحصولات شيميايي
زنجان1صنایع پتروشیمی زنجان2,510.13بازار پایه بمحصولات شيميايي
فسا1پتروشیمی فسا2,170.5بازار پایه بمحصولات شيميايي
شصفها1پتروشیمی اصفهان2,028.3بازار پایه بمحصولات شيميايي
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت1,459.56بازار پایه بمحصولات شيميايي
داراب1پتروشیمی داراب1,366.5بازار پایه بمحصولات شيميايي
ممسنی1پتروشیمی ممسنی1,253.78بازار پایه بمحصولات شيميايي
کازرو1پتروشیمی کازرون1,239.84بازار پایه بمحصولات شيميايي
جهرم1پتروشیمی جهرم1,107بازار پایه بمحصولات شيميايي
شستان1پتروشیمی گلستان522.66بازار پایه بمحصولات شيميايي
شکف1کف507.5بازار پایه بمحصولات شيميايي
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا496.5بازار دوممحصولات شيميايي
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان477.4بازار دوممحصولات شيميايي
شتولی1تولیپرس388.75بازار پایه بمحصولات شيميايي
شرنگی1شیمیایی رنگین58.75بازار پایه بمحصولات شيميايي
شسم1تولید سموم علف کش27.57بازار پایه بمحصولات شيميايي
اوراق تامین مالی199,658.35 (18.15%)
پارس96071گواهی سپرده عام پارسیان96070319,554اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا71اسناد خزانه اسلامی96050214,210.78اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا81اسناد خزانه اسلامی96052314,034.62اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا91اسناد خزانه اسلامی96061313,881.18اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا101اسناد خزانه اسلامی96070313,711.59اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اخزا111اسناد خزانه اسلامی96072413,549.53اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گندم97071مرابحه دولتی گندم 9707199,999.99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رفاه961گواهی سپرده عام رفاه9608156,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد221اجاره دولتی آپرورش-لوتوس9911185,023.58اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد241اجاره دولتی آپرورش-نوین9911185,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد96121مشارکت شهرداری مشهد 13924,957.44اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد11اجاره دولت مرحله یک1394-9812264,670اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صخابر1اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران4,535.64اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت11مرابحه دولتی تعاون-ملت9911183,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صایتل21اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد3,079.43اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صایتل1اجاره رایتل ماهانه 20 درصد3,000.29اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ومدکو11مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد3,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد251اجاره دولتی آپرورش-سپهر9911183,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت21مرابحه دولت تعاون-کاردان9911183,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
گلگهر11اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%2,992.11اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رهن97041اوراق رهنی بانک مسکن 9704132,955اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد411اجاره دولتی وزا.علوم-الف9912242,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد211اجاره دولتی آپرورش-آرمان9911182,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9711شهرداری قم 1394-آرمان2,487.56اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9711مشارکت شهرداری مشهد1394-آرمان2,358.1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مراز21اوراق مشارکت شهرداری شیراز13922,300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
تبریز971مشارکت قطار شهری تبریز9712182,180اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ماهان991اجاره هواپیمایی ماهان 99032,102.97اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
پرشیا971مشارکت نفت و گاز پرشیا9701232,085.74اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد231اجاره دولتی آپرورش-ملت9911182,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
ومدکو21اوراق مشارکت میدکو ماهانه %202,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صمپنا21اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد1,978.73اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد261اجاره دولتی آپرورش-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت31مرابحه دولتی تعاون-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صچاد1اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد1,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9721شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن1,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
کرج971شهرداری کرج 13941,090اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صپارس1اجاره پارس سه ماهه 20 درصد1,040اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت51مرابحه دولتی تعاون-نوین9911181,010اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سلامت41مرابحه دولتی تعاون-لوتوس9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
مشهد9731شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان1,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
اجاد271اجاره دولت آپرورش-کاردان9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
فولاد971مرابحه فولاد مبارکه 970429999.76اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
امید991مشارکت لیزینگ امید9907985اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صبوتا1اجاره بوتان سه ماهه 20درصد919.31اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
رایان1مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%800.87اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صدانا1اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد767.25اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صدانا981اجاره دانا پتروریگ کیش 1394662.35اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صامیا1اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد529.18اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212520.58اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صبصیر1اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20%506اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
کرانه991مرابحه بنا گستر کرانه991222504اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9721شهرداری قم 1394- سپهر500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
قم9731شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
لوتوس991اجاره لوتوس پارسیان990717480اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
سکرد981مشارکت سیمان کردستان980219331.77اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صکاشی1اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
صشرق991مرابحه سیمان شرق 99010964اوراق با درآمد ثابتاوراق تامین مالی
فلزات اساسي130,254.37 (11.84%)
میدکو1هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه43,195.68بازار اولفلزات اساسي
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب35,430بازار دومفلزات اساسي
ذوب1سهامی ذوب آهن اصفهان26,876.28بازار دومفلزات اساسي
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع8,691.1بازار دومفلزات اساسي
فوکا1فولاد کاویان7,265.27بازار پایه بفلزات اساسي
فاهواز1نورد و لوله اهواز3,299.02بازار پایه بفلزات اساسي
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران1,206.37بازار دومفلزات اساسي
فزرین1زرین معدن آسیا1,191.6بازار دومفلزات اساسي
زنگان1صنعت روی زنگان817.3بازار دومفلزات اساسي
وسدید1گروه صنعتیسدید796بازار پایه بفلزات اساسي
فسدید1لولهوتجهیزات سدید453.4بازار پایه بفلزات اساسي
فالوم1آلومتک404.33بازار پایه بفلزات اساسي
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد336.88بازار اولفلزات اساسي
فافزا1فولاد افزا سپاهان291.15بازار پایه بفلزات اساسي
بانكها و موسسات اعتباري112,907.57 (10.27%)
وآیند1بانک آینده17,600بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وشهر1بانک شهر14,513.89بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
ومهر1بانک مهر اقتصاد9,720بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
دی1بانک دی8,985.6بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وزمین1بانک ایران زمین8,520بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وملل1اعتباری ملل8,284.02بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
سامان1بانک سامان7,776بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وگردش1بانک گردشگری7,392بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وملل- بازار پایه حذف شده1شرکت اعتباری ملل7,278.06بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی5,904بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وقوام1بانک قوامین5,256بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
حکمت1بانک حکمت ایرانیان5,188بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
سمایه1بانک سرمایه4,904بازار اولبانكها و موسسات اعتباري
توسعه1اعتباری توسعه1,086بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت500بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي52,020.31 (4.73%)
شراز1پالایش نفت شیراز18,981.91بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شاوان1پالایش نفت لاوان17,518.36بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانل1نفت ایرانول8,878بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاس1نفت پاسارگاد6,570بازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگ1تجهیزنیرویزنگان72.04بازار پایه بفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم44,479.23 (4.04%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند23,755.32بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا9,648.91بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج6,594.59بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور4,480.4بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي35,757.82 (3.25%)
بپاس1بیمه پاسارگاد6,218.01بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثر1بیمه کوثر3,927.5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان3,217.5بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودی1بیمه دی2,705بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازی1بیمه رازی2,574بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکام1شرکت بیمه اتکایی امین2,511.11بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بساما1بیمه سامان2,035.01بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسین1بیمه سینا1,951.5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنو1بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده)1,895بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفری1بیمه کارآفرین1,848بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمد1بیمه سرمد1,799بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین1بیمه نوین1,545بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمان1بیمه آرمان1,476بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهن1بیمه میهن1,284.68بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاون1بیمه تعاون453.32بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظ1بیمه حافظ317.2بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
سرمايه گذاريها33,805.68 (3.07%)
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان17,419.47بازار پایه بسرمايه گذاريها
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین4,931بازار پایه بسرمايه گذاريها
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان1,939.6بازار اولسرمايه گذاريها
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید1,938بازار اولسرمايه گذاريها
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس1,552.5بازار پایه بسرمايه گذاريها
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین1,446.2بازار پایه بسرمايه گذاريها
وکادو1تکادو1,405.21بازار پایه بسرمايه گذاريها
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان882.4بازار اولسرمايه گذاريها
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز760بازار دومسرمايه گذاريها
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان513.82بازار پایه بسرمايه گذاريها
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران418.44بازار پایه بسرمايه گذاريها
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان329.36بازار دومسرمايه گذاريها
وجامی1سرمایه گذاری جامی145.44بازار پایه بسرمايه گذاريها
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال83.75بازار پایه بسرمايه گذاريها
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس40.5بازار پایه بسرمايه گذاريها
انبوه سازي، املاك و مستغلات28,689.01 (2.61%)
کیسون1شرکت کیسون12,437.76بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان3,215.41بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس2,454بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد2,211.3بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه2,160بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران1,554بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب999.9بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پ1آ.س.پ802.4بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند749.4بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرود1سرمایهگذاری مسکن زاینده رود679.5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی449.5بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور300.94بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین277.84بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفا1شرکت ساختمان اصفهان148.64بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان72.03بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران68.27بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل66.34بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر41.79بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر20,890.43 (1.9%)
غصینو1صنعتی مینو5,583.48بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان2,936.73بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان1,961.52بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غدیس1پاکدیس1,918.84بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک1صنعتی بهپاک1,674.24بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس1,456.4بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان1,306.5بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان1,285.92بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک-بازار پایه حذف شده1صنعتی بهپاک1,118.72بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب- حذف شده1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان797.25بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق572.5بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکو1شوکو پارس162.94بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگز1گز سکه82.39بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوان1کیوان33بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي18,730.6 (1.7%)
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران8,202.1بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
سرچشمه1شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه4,856بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان4,594.87بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین315.6بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا254.6بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصا1احیاء صنایع خراسان217.32بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین137.64بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا60.5بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال39.18بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولراز1لیزینگ رازی35.79بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر17بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن18,254.48 (1.66%)
تسه95121امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95911.59تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه96011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96905.76تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95901.82تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95101امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95889.61تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95091امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95769.9تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 93737.47تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93101امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه93723.13تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93111امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93720.76تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94081امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94719.68تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95051امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95719.55تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95081امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95715.94تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95071امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95687.34تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94663.91تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93091امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93662.62تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94041امتیاز تسهیلات مسکن تیر94661.99تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95659.45تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94623.65تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95541.05تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95533.29تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95509.81تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94502.63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94121امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94502.58تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه93081امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93485.11تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه95041امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95471.01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94111امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94453.69تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94091امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94436.39تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94101امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94428.31تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور94366.54تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسه94071امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94349.92تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
پيمانكاري صنعتي17,170.3 (1.56%)
خصدرا1صنعتی دریایی ایران15,823.5بازار پایه بپيمانكاري صنعتي
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن1,346.8بازار اولپيمانكاري صنعتي
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات16,354.13 (1.49%)
توریل1توکاریل4,710بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا4,294.5بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریل1ریل پردازسیر3,682.84بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان1,698.5بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسیر1ریل سیر کوثر1,580.6بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر337.66بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام50.02بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
مواد و محصولات دارويي15,793.39 (1.44%)
شتهران1داروسازی تهران شیمی3,737.15بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین2,969.55بازار اولمواد و محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو1,825.5بازار اولمواد و محصولات دارويي
دحاوی1الحاوی1,656بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
پخش1پخش البرز1,455.48بازار دوممواد و محصولات دارويي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی1,446.81بازار دوممواد و محصولات دارويي
دتهران1داروسازی تهران دارو1,200بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
کی بی سی1شرکت کی بی سی811.11بازار دوممواد و محصولات دارويي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک541.79بازار دوممواد و محصولات دارويي
دشیری1شیرین دارو150بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط14,663.23 (1.33%)
سپرده1سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه4,055بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی11نهادهای مالی بورس انرژی2,827.04بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
فرابورس1فرابورس ایران2,685.9بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا31نهادهای مالی بورس کالای ایران1,648.59بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا41سایر اشخاص بورس کالای ایران1,028.53بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی21فعالان بورس انرژی879.32بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا21تولیدکنندگان بورس کالای ایران572.89بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی31سایر اشخاص بورس انرژی540.32بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا11کارگزاران بورس کالای ایران425.63بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
لاستيك و پلاستيك8,582.92 (0.78%)
پارتا1مجتمعصنعتیآرتاویلتایر7,055.74بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پلوله1گازلوله1,343.92بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران110.3بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پشاهن1تولیدی پلاستیک شاهین72.95بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله7,740.54 (0.7%)
اعتماد1صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان5,158.02ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر1,028.74ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نسیم1ص.س.زمین و ساختمان نسیم334.98ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صغرب1ص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب259.98ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه152.5ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آسام1صندوق سرمایهگذاری آسام-مختلط118.61ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آساس1صندوق سرمایهگذاری آساس-سهام111.1ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
اطلس1صندوق سرمایهگذاری اطلس-سهام108.93ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
الماس1صندوق سرمایهگذاری الماس-سهام74.04ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آتیمس1صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس71.33ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان67.58ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آگاس1صندوق س. هستی بخش آگاه62.75ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
سخنم1صندوق.س.سپهرخبرگان نفت61.73ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن56.57ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
کاریس1صندوق سرمایهگذاری کاریس-سهام53.28ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه20.4ETFصندوق سرمایه گذاری قابل معامله
خودرو و ساخت قطعات7,596.69 (0.69%)
خدیزل1بهمن دیزل4,213بازار دومخودرو و ساخت قطعات
خکاشا1تولید خودرو سایپا کاشان2,625بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران475.19بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور283.5بازار اولخودرو و ساخت قطعات
هتل و رستوران6,944.57 (0.63%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی6,840بازار اولهتل و رستوران
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش81بازار پایه بهتل و رستوران
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس23.57بازار پایه بهتل و رستوران
سيمان، آهك و گچ6,529.05 (0.59%)
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان1,568.94بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا1,428.65بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار1,080.16بازار اولسيمان، آهك و گچ
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر990.9بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران576.6بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف371.73بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
کایگچ1ایران گچ277.5بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان234.57بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري6,019.94 (0.55%)
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه3,273.14بازار پایه بخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
قاسم1قاسم ایران2,746.8بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
اطلاعات و ارتباطات5,668.8 (0.52%)
اپرداز1آتیه داده پرداز5,668.8بازار دوماطلاعات و ارتباطات
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن5,542.44 (0.5%)
فن آوا1گروه فن آوا2,986.72بازار پایه برايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
افرا1افرانت1,720بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی835.72بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
ساير محصولات كاني غيرفلزي4,791.45 (0.44%)
کقزوی1شیشه قزوین1,740.73بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا1,161.87بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا537.12بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کورز1ورزیران370بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده263.03بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار193.74بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق180بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
سایرا1ایرانیت124.53بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتا1ایتالران80.97بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه63.38بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز51.03بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذری1آذریت19.8بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمی1پرمیت5.24بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
ماشين آلات و تجهيزات4,355.69 (0.4%)
تپکو1تولیدتجهیزاتسنگینهپکو2,841.37بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لخانه1لوازم خانگی پارس751.8بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش587.68بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تفیرو1مهندسی فیروزا76.56بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تراک1ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی72.78بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تپمپس1تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)25.5بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
محصولات كاغذي3,916.84 (0.36%)
چکاپا1گروه صنایع کاغذ پارس3,863.91بازار دوممحصولات كاغذي
چکارم1کارتن مشهد31.5بازار پایه بمحصولات كاغذي
چبسپا1بسته بندی پارس21.43بازار پایه بمحصولات كاغذي
حمل و نقل آبي3,769.47 (0.34%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر3,464.64بازار دومحمل و نقل آبي
حاریا1کشتیرانی آریا304.83بازار پایه بحمل و نقل آبي
قند و شكر2,719.62 (0.25%)
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد861.3بازار دومقند و شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربتجام702.31بازار پایه بقند و شكر
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال679.42بازار دومقند و شكر
قیستو1شرکت قند بیستون384بازار پایه بقند و شكر
قاروم1قند ارومیه92.59بازار پایه بقند و شكر
استخراج زغال سنگ2,621.66 (0.24%)
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس1,890.36بازار دوماستخراج زغال سنگ
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود731.3بازار دوماستخراج زغال سنگ
زراعت و خدمات وابسته2,547.86 (0.23%)
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان902.4بازار دومزراعت و خدمات وابسته
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه682.71بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس668.11بازار پایه بزراعت و خدمات وابسته
آبین1کشت و صنعت آبشیرین294.64بازار پایه بزراعت و خدمات وابسته
ساير واسطه گريهاي مالي2,044 (0.19%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ2,044بازار اولساير واسطه گريهاي مالي
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي1,637.58 (0.15%)
لکما1کارخانجاتمخابراتیایران1,177.5بازار پایه بساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
لپیام1گسترش صنایع پیام460.08بازار پایه بساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور1,550.46 (0.14%)
تجار1گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان1,518.6بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
بدکو1فروشگاههای زنجیره ای دیوکس31.86بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
ساخت محصولات فلزي1,119.7 (0.1%)
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب772.4بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فسلیر1سولیران206.9بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فبیرا1بسته بندی ایران82.31بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فبستم1صنایع بستهبندی مشهد46.7بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فجوش1جوش و اکسیژن ایران11.38بازار پایه بساخت محصولات فلزي
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي747.88 (0.07%)
نیرو1نیرو سرمایه473.4بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بایکا1کارخانجات کابلسازی ایران238.14بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بتک1کارخانجات کابل سازی تک36.34بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور370.56 (0.03%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد370.56بازار پایه بتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
استخراج کانه هاي فلزي318.9 (0.03%)
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار318.9بازار پایه باستخراج کانه هاي فلزي
خدمات فني و مهندسي270.22 (0.02%)
تپولا1مهندسی مرآت پولاد159.86بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
تابا1تابان نیرو سپاهان110.36بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
كاشي و سراميك144 (0.01%)
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده144بازار پایه بكاشي و سراميك
حذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي54.31 (0%)
سفارود1کارخانه فارسیت درود54.31بازار پایه بحذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي
منسوجات24.37 (0%)
نتوس1پشم بافی توس24.37بازار پایه بمنسوجات
محصولات چوبي3.54 (0%)
چنوپا1نیوپان 22 بهمن3.54بازار پایه بمحصولات چوبي
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما