به روزرسانی :
5
اسفند
1395
ناشران
  انتقال بین بازارهای اول،دوم و پایه
  نمادازبهتاریخشرح
  وکوثر بازار پایه توافقی بازار دوم 1394/06/24 پذیرش در بازار دوم
  کوثر بازار پایه توافقی بازار دوم 1394/06/04 پذیرش در بازار دوم
  اتکای بازار پایه توافقی بازار اول 1393/10/24 پذیرش در بازار اول
  حکمت بازار پایه بازار دوم 1393/10/10 پذیرش در بازار دوم
  وخاور بازار دوم بازار اول 1393/10/10 پذیرش در بازار اول
  پترول بازار پایه-حذف شده بازار پایه بازار دوم 1393/05/20 پذیرش در بازار دوم
  وخاور بازار پایه-حذف شده بازار پایه بازار دوم 1392/12/20 پذیرش در بازار دوم
  وآرین بازار دوم بازار پایه توافقی 1391/11/11 لغو پذیرش در بازار دوم
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما