به روزرسانی :
4
اسفند
1395
ناشران
    فهرست نمادهای متوقف
    نمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
    بازار اول
    ودیبیمه دی
    فولایصنایع فولاد آلیاژی یزد1395/11/12 دریافت اطلاعات مبني بر تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1395
    سمایهبانک سرمایه1395/08/03عدم دریافت اطلاعات
    ثعمراعمران و توسعه شاهد
    میدکوهلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه1395/10/26 دریافتاطلاعات مبني بر تعديل پيش بيني سال مالي 1395
    بسامابیمه سامان1395/11/26برگزاري جلسه هيئت مديره در روز شنبه مورخ 30/11/1395
    بازار دوم
    دیبانک دی1395/04/29برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
    وزمینبانک ایران زمین1394/02/28تغییر با اهمیت اطلاعات واقعی سود هر سهم سال مالی 93 نسبت به پیش بینی و تعدیل با اهمیت پیش بینی سال مالی 94 نسبت به عملکرد واقعی 93
    وگردشبانک گردشگری1395/05/25اطلاعات دريافتي مبني بر تعديل با اهميت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1395
    حکمتبانک حکمت ایرانیان
    ذوبسهامی ذوب آهن اصفهان1395/10/25 دريافت اطلاعات مبني بر ابهام دراطلاعات و پيش بيني شرکت
    میهنبیمه میهن1395/11/12 اطلاعات دريافتي مبني بر تعديل با اهميت پيش بيني عملکرد سال مالي 1395
    قشیرقند شیروان قوچان و بجنورد
    کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود1395/09/22تغییر با اهمیت در سود هر سهم سال 1395
    شرازپالایش نفت شیراز
    قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال
    شاوانپالایش نفت لاوان
    شپاسنفت پاسارگاد
    مفاخرتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
    هرمزفولاد هرمزگان جنوب
    کی بی سیشرکت کی بی سی
    ارفعشرکت آهن و فولاد ارفع
    قاسمقاسم ایران1395/11/02 دریافت اطلاعات مبني بر پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1395
    غفارسشیر پاستوریزه پگاه فارس
    کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس1395/09/22تغییر با اهمیت در سود هر سهم سال 1395
    شلیاشرکت مواد ویژه لیا1395/11/05دریافت اطلاعات مبنی بر ابهام در اطلاعات ارائه شده
    شتوکاتوکا رنگ فولاد سپاهان1395/11/18 دریافت اطلاعات مبنی بر ابهام در اطلاعات ارائه شده
    دماوندتولید نیروی برق دماوند
    وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی1395/11/26 دریافت اطلاعات مبني بر ابهام در اطلاعات ارائه شده
    غدیسپاکدیس
    حریلریل پردازسیر1395/10/11با توجه به دريافت اطلاعات عملکرد واقعي 9 ماهه و تعديل با اهميت پيش بيني عملکرد سال مالي 1395
    زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
    غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان1395/11/02 دريافت اطلاعات مبني بر تغيير بااهميت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1395
    بازار پایه
    فرابورسفرابورس ایران1365/06/24برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
    کالا1کارگزاران بورس کالای ایران1395/08/25به منظور افشای اطلاعات با اهمیت
    کالا2تولیدکنندگان بورس کالای ایران
    کالا3نهادهای مالی بورس کالای ایران
    کالا4سایر اشخاص بورس کالای ایران
    بازار پایه توافقی
    بهپاکصنعتی بهپاک
    آیندهبازرگانی آینده سازان بهشت پارس1395/11/26برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
    دماوندتولید نیروی برق دماوند
    کیسونشرکت کیسون
    سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
    ومللشرکت اعتباری ملل
    چبسپابسته بندی پارس1394/06/16 برگزاری مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
    بایکاکارخانجات کابلسازی ایران1395/11/05برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام
    غنابروغن نباتی ناب
    تپمپستولیدی پمپ پارس (سهامی عام)1393/08/25برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام( در حال تصفیه)
    قیستوشرکت قند بیستون
    ولاناشرکت لیزینگ آریا دانا
    بدکوفروشگاههای زنجیره ای دیوکس1394/09/01ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
    رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاه1395/11/26برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
    شتولیتولیپرس1395/04/22برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
    سخرمشرکت سیمان خرم آباد
    خفولاخدمات فنی فولاد یزد
    ونوراعتباری نور
    کورزیسرمایه گذاری کشاورزی ایران
    نخویکارخانجات نساجی خوی
    کردچینی کرد
    غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان
    دقاضیداروسازی شهید قاضی
    وکاسپیاعتباری کاسپین
    کنگارکاشی و سرامیک نگار گستر جلگه
    وبرقس.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی
    اوراق با درآمد ثابت
    اجاد21اجاره دولتی آپرورش-آرمان991118
    اجاد22اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991118
    اجاد23اجاره دولتی آپرورش-ملت991118
    اجاد24اجاره دولتی آپرورش-نوین991118
    اجاد25اجاره دولتی آپرورش-سپهر991118
    اجاد26اجاره دولتی آپرورش-امید991118
    اجاد27اجاره دولت آپرورش-کاردان991118
    سلامت2مرابحه دولت تعاون-کاردان991118
    سلامت3مرابحه دولتی تعاون-امید991118
    سلامت4مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118
    سلامت5مرابحه دولتی تعاون-نوین991118
    سلامت1مرابحه دولتی تعاون-ملت991118
    تسهیلات مسکن
    تسه9303امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه93
    ETF
    نسیمص.س.زمین و ساختمان نسیم
    رویشص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه
    آتی1ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما