ایران

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر)


آرم شرکت تعریف نشده است
قیمت پایانی
13,296
-672 -4/81 %
آخرین قیمت
13,270
-698 -5 %
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت ناشر
  • اطلاعات عمومی
  • هیات مدیره
  • تاریخچه وضعیت نماد
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
  • اطلاعات مالی
  • کدال-تدان
  • پیام ناظر بازار
تعداد معاملات 41,084
حجم معاملات 91/99
ارزش معاملات 1,223/09
تعداد سهام شرکت 30
حجم مبنا 8/34
ارزش بازار فرابورس ایران 398,880
EPS 1,238
آخرین قیمت 13,270
بیشترین قیمت 13,669
کمترین قیمت 13,270
وضعیت نماد مجاز
P/E 10/74
دامنه نوسان مجاز 14,666
13,270
عرضه تقاضا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
9,99980/6913,27013,27068,27368
232469,59313,271000
149236,57013,272000
همه موارد
اراد37
اراد374
اراد38
اراد384
اراد394
گنگین
قتربت
اراد40
اراد404
تماوند
شاروم
شاروم4
بزاگرسح
زملارد
زملارد4
اراد41
اراد414
اراد42
اراد424
اراد43
اراد434
مدیر
اراد44
اراد444
اراد45
اراد454
تسه9905
تسه99052
فبستم
فبستم4
وحافظ
وحافظ2
اراد46
وحافظ4
انرژیح1
انرژیح12
بپیوند
انرژیح14
انرژیح2
بپیوند4
بنو
انرژیح3
وثخوز
اراد47
تسه9304
اراد474
تسه93042
اراد48
اراد484
اراد49
اراد494
استارز
اراد50
اراد504
اراد514
اراد524
اراد53
اراد534
وسپهر
وسپهر2
وسپهر4
تسه9906
تسه99062
افراح
شصدفح
ذوب تبعی9912
جمح
تاپکیشح
حسیناح
وملل تبعی9912
اعتلاح
اراد54
اراد544
حرم03
پتروشیمی مرجان4
فسلیرح
سامانح
صباح
نشار
الماس
الماس2
صکاشی
صکاشی2
ورازیح
تسه9305
تسه93052
سآذر4
کاغذ مراغه4
سفارود
سفارود2
دارابح
فساح
جهرمح
نسیم
نسیم4
تفیرو
ولبهمن
ولبهمن2
رفاه
رفاه4
کایگچ
نتوس
وسدید
وسدید2
وسدید4
شرنگی
شرنگی2
شتولی
کی بی سیح
فولاد تربت4
قاسم
تسه9306
تسه93062
پترول
پترول2
پترول4
پترولح
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
ثزاگرس
مسکن شمالغرب4
تسه9307
تسه93072
غفارس
خلیبل
خلیبل4
دبالک
دبالک2
وآرمان
وسین
وسین2
وسین4
بدکوح
بدکوح2
تسه9308
تسه93082
باربند نرم خودرو4
توریلح
حافظ اعتماد4
ارشک4
سیراف4
سلیم4
زعیم4
اعتصام4
مفتاح4
پردازش اطلاعات4
تسه9309
تسه93092
صامیا
صامیا2
فافزا
فافزا4
صمگا
صمگا2
اتکای
اتکای2
اتکای4
تسه9310
تسه93102
خودکفا
خودکفا2
پترو کوهدشت4
شکف
کفرآور
کپرور
کپرور2
کپرور4
تابا
تابا2
تسه9311
تسه93112
سفیروز4
نیروگاه فارس4
فوکا
فوکا2
فوکا4
فناوا کارت4
شصفها
شصفها2
وسرمدح
وسرمدح4
صایتل2
صایتل22
صایتل24
تسه9312
تسه93122
ومهر
ومهر2
ومهر4
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
خفولا
رایان
رایان2
شلیا
شلیا2
شلیا4
کفرآورح
خدیزل
خدیزل2
خدیزل4
تسه9401
تسه94012
تبریز97
تبریز972
وکادوح
کیمیا
سکرد98
سکرد982
تسه9402
تسه94022
نفت قشم4
کتوکا
کتوکا4
صایند
صایند2
صایند4
تجارت
تجارت2
تسه9403
تسه94032
شترانح
وهور
وهور2
تپولا
لیدکو4
قاروم
قاروم2
قاروم4
فافزاح
سخند
سخند2
سخند4
ثغربح
صخابر
صخابر2
گپارس
تسه9404
تسه94042
وآفریح
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثرودح
غپآذر
وسبحان
وسبحان2
وسبحان4
کوثر
کوثر2
تسه9405
تسه94052
ساینا
ساینا2
ساینا4
وآرینح
وآرینح2
وآرینح4
شتوکا
شتوکا2
شتوکا4
ونور
ونور4
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
دماوند
دماوند2
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
قاسمح
اتکام
اتکام2
صغرب
صغرب4
تسه9406
تسه94062
وایرا
وایرا2
اخزا1
زنجانح
زنجانح2
زنجانح4
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
ودیح
ودیح2
قم972
ودیح4
قم9722
قم973
قم9732
تسه9407
تسه94072
آگاس
آگاس2
آگاس4
دبالکح
ثباغ
ثباغ2
ثباغ4
دی
دی2
دی4
تسه9002
تسه90022
وزمین
وزمین2
وزمین4
سمگاح
سمگاح2
سمگاح4
وگردش
وگردش2
سمایهح
خارزمح
تسه9003
تسه90032
ثعمراح
ساما1
ساما12
ساما14
آ س پ
آ س پ2
آ س پ4
قشم4
تسه9408
دیح
تسه94082
مسکن1
مسکن12
ثتوسا
زاگرس
زاگرس2
ثتوسا4
زاگرس4
پتروکاویان4
افرا
افرا2
افرا4
تسه9004
تسه90042
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
تسه9409
تسه94092
نارنج
نارنج2
فاهواز
فاهواز2
صدانا98
وزمینح
صدانا982
وزمینح2
وزمینح4
تلیسه
تلیسه2
تلیسه4
تسه9410
تسه94102
فنرژی
فنرژی2
فنرژی4
ولبهمنح
ولبهمنح2
اخزا2
اخزا22
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
اخزا44
اخزا5
اخزا52
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
وآیندح
وآیندح2
چکاپا
چکاپا2
چکاپا4
غدیس
غدیس2
غدیس4
دسانکو
دسانکو2
دسانکو4
تسه9411
تسه94112
گوهران
گوهران2
ساروج
ساروج2
ثالوند
ثالوند2
ثالوند4
وجامی
وجامی2
وجامی4
بازرگانی معادن4
کپرورح
وملل
وملل2
میدکو
میدکو2
میدکو4
حریل
میدکوح
حریل2
میدکوح2
حریل4
میدکوح4
آبین
صامید
صامید2
برق مپنا4
بخاور
ماهان2
ماهان22
وارسح
اجاد1
تسه9005
اجاد12
تسه90052
گردش95
ثشرق
ثشرق4
سبحانح
حکمت
حکمت2
حکمت4
تسه9412
ثتران
تسه94122
ثتران2
سیستم
سیستم2
غشهداب
ذوب
ذوب2
ذوب4
وسینح
صشرق99
فن آوا
تسه9006
تسه90062
بکهنوج
بکهنوج2
بهپاک
بکهنوج4
گردش952
نوین
نوین2
نوین4
فن آوا2
فرابورس
فرابورس2
فرابورس4
شکبیر
شکبیر2
ترازوی هوشمند4
شکبیر4
کازرو
سوپر ظرفشویی4
کازرو4
تسه9501
ممسنی
تسه95012
ممسنی2
ممسنی4
سجام
سجام2
سجام4
آتیمس
شلرد
آتیمس2
شلرد2
آتیمس4
شلرد4
ثقزویح
وشمال
وشمال2
ثقزویح4
وشمال4
زنجان
زنجان2
اعتضاد غدیر4
زنجان4
حخزرح
سجامح
جوپار99
شلردح
جوپار992
شلردح2
حپارسا
حپارسا2
حپارسا4
تسه9502
تسه95022
ثپردیسح
نوینح
فن آواح
وثامن
اپرداز
اپرداز2
اپرداز4
ماهان99
ماهان992
ثباغح
سرچشمهح
تسه9007
تسه90072
تسه9503
تسه95032
شتهران
اخزا6
اخزا62
زگلدشت
زگلدشت4
ارفعح
رهن9704
رهن97042
غگلستا
غگلستا2
بحکمت
تسه9504
تسه95042
فولاد97
دقاضی
کوثرح
بنو
بنو2
بنو4
فیلتر شیکونین4
تسه9505
تسه95052
غگلپا
غگلپا2
فاهوازح
میهن
میهن2
میهن4
وشمالح
مارون
وکاسپی4
مارون2
مارون4
دهدشت
مدیریت سبا4
دهدشت2
اخزا7
اخزا72
دهدشت4
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
نیرو
اخزا94
نیرو2
اخزا10
نیرو4
آریان
اخزا104
آریان2
آریان4
تسه9506
تسه95062
وما
وما2
وما4
سنوین
سنوین2
سنوین4
اوان
اوان2
لوتوس99
لوتوس992
تسه9008
تسه90082
گندم9707
گندم97072
گندم97074
امید99
امید992
حکمتح
حکمتح2
حکمتح4
پارس9607
پارس96072
تسه9507
تسه95072
تسه9009
تسه90092
آینده
آینده2
بوتان
بوتان4
کالا1
کالا12
کالا2
اتکایح
کالا22
کالا3
خفناورح
کالا32
خفناورح2
کالا4
اتکامح
کالا42
ودانا
ودانا2
ودانا4
حسیر
حسیر2
بورس1
حسیر4
بورس12
وبرق
بورس14
بورس2
بورس22
تسه9508
تسه95082
بورس24
بورس3
بورس32
وپویا
سپرده
وپویا4
سپرده2
سخا1
سپرده4
سخا2
پترول
پترول2
شگامرن
پترول4
حخزر2
سرمایه لقمان4
خدمات بازنشستگی4
فزرین2
بمیلا
بمیلا2
غگز
غگز2
بمیلا4
غصینو
غصینو2
تکنار
تسه9509
تسه95092
داراب
داراب2
رویش
داراب4
فسا
رویش4
فسا2
دسانکوح
فسا4
جهرم
جهرم2
آتی1
جهرم4
حرهشا
آتی14
حرهشا2
حرهشا4
غسنیم2
قشیر
رفاه96
معیار
معیار 2
غشهداب
غشهداب2
جوپار
غشهداب4
جوپار2
اخزا11
اخزا112
بپاس
بپاس2
زشگزا
زشگزا2
زشگزا4
تسه9510
تسه95102
کوثر
کوثر4
تامین سپهر4
بهپاک
بهپاک2
توسعه
توسعه2
اجاد21
اجاد212
دماوند2
اجاد22
اجاد222
دماوند4
اجاد23
اجاد232
بیستون4
تسه9010
تسه90102
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
سخواف
سخواف2
اجاد26
اجاد262
سکاب
اجاد27
اجاد272
سلامت2
سلامت22
حکمت
حکمت2
سلامت3
سلامت32
حکمت4
حکمتح
حکمتح2
سلامت4
سلامت42
حکمتح4
هجرت2
سلامت5
سلامت52
سلامت1
سلامت12
ومللح
ومللح2
تسه9511
تسه95112
کشرق
کشرق2
آرمان
آرمان2
آرمان4
کاصفا4
فتربت2
کرمان
بعثت
کرمان2
کرانه99
کرانه992
کرمان4
تسه9011
تسه90112
تسه9512
تسه95122
شراز
شراز2
اجاد41
شراز4
شتران
شرق
شتران2
شتران4
حاریا
ماهان
حاریا2
قشیرح
دشیری
سرچشمه
سرچشمه2
فلات
پانفت1
سرچشمه4
فلات2
سرچشمهح
سرچشمهح2
فلات4
کیسون
سعدی
کیسون2
وحافظح
سرچشمه
سرچشمه2
تسه9601
تسه96012
وکادو
گکوثر
گکوثر2
سکابح
گکوثر4
حکمتخ1
سکابح4
وداناح2
سدبیر2
اتکای
اتکای2
اخزا11خ2
بتک
بتک2
اخزا11خ3
بتک4
اخزا11خ4
توریل
توریل2
کنور
کنور4
اخزا11ف2
تسه9012
تسه90122
اخزا11ف3
بساما
بساما2
اخزا11ف4
بساما4
غشوکو
غشوکو2
هرمزخ3
حبندر
خکاشا
خکاشا4
هرمزف2
هرمزف3
تسه9101
تسه91012
هرمزف4
ولراز
ولراز2
وثوقح
ولراز4
سنندج2
حآسا
حآسا2
سنندج4
تسه9602
تسه96022
تسه9102
صنایع امید4
تسه91022
انرژی سپهر4
کتوکاح
ورازی
ورازی2
ریشمک
ریشمک2
ورازی4
تعاون
دشیریح
شجم
شجم2
نطرین
نطرین2
شجم4
ولشرق
ولشرق2
صنایع شیر4
ولتجار
ولتجار2
تسه9603
تسه96032
ولتجار4
وهورح
وهورح2
صسکن
صسکن2
وهنر-پذیره
کنیلو
مخازن پتروشیمی4
حپارساح
سامان
سامان2
شپاسح
سامان4
حفجر2
بخاور
بخاور2
صینا1
شرانلح
صمپنا
صمپنا2
تسه9604
تسه96042
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
تسه9605
تسه96052
انصا1
انصا12
انصا14
خشککن4
فتربتح
فتربتح2
سخاب2
سخاب22
بساماح
سخاب3
سخاب32
وقوام
وقوام2
سخاب4
سخاب42
وقوام4
ثعتما
ثعتما2
سخاب5
سخاب52
ویسا2
سخاب6
سخاب62
ثنظام
ثنظام2
سخاب7
سخاب72
سدبیر
سخاب74
سدبیر2
آرمانی
وقوامح
آرمانی4
شستان
لیوان دردار4
شستان2
هوایی سامان4
حقشم2
تسه9606
تسه96062
دحاوی
دحاوی2
غنیلی
غنیلی2
ثجوان
غنیلی4
ثجوان2
کرمان خودرو
اجاد3
اجاد32
تسه9104
اجاد34
تسه91042
اجاد42
اجاد422
اجاد424
کصدف
کصدف2
کصدف4
زنگان
زنگان4
وملل
وملل2
وملل4
صنایع گلستان4
سیمرغ2
کپاناح
سوسیس ماهی4
بمیلاح
بمیلاح2
تسه9607
تسه96072
وکوثر
وحکمت
وحکمت2
کباده
خعمرا
کباده4
زبینا
زبینا2
زبینا4
حسیرتبعی9708
گندم2
گندم22
گندم24
زقیام
زقیام2
زقیام4
تسه9608
تسه96082
اخزا611
اخزا6112
وآفر2
اخزا601
اخزا6012
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
اخزا6034
تسه9105
وپسا
تسه91052
وپسا2
وپسا4
بمپنا
کرمان98
بمپنا2
کرمان982
بمپنا4
واحصا
واحصا2
واحیا
سلامت6
واحیا2
سلامت62
سلامت64
سفاسی
تسه9609
سفاسی2
تسه96092
غسنیمح
تبرک
غسنیمح2
تبرک2
فین استارز4
بمیلاح
اخزا604
اخزا6042
اخزا6044
مجد2
اخزا605
مجد22
اخزا6052
مجد24
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
پترولح
پترولح4
فزرین
فزرین2
سکارون
شمواد
تامکو4
شپلی
موج تامین4
فزرینح
شپلی4
تشتاد
وآداک
وآداک2
گکیش
گکیش2
شرق1400
اشاد1
اشاد12
اشاد14
حبندرح
دهدشتح
تاپکیش
تاپکیش2
دهدشتح4
تاپکیش4
تسه9610
تسه96102
فبیرا
فبیرا4
لکما
لکما2
غویتا
غویتا2
لکما4
شوش
شوش2
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا610
اخزا6102
سلار
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
وثوق
وثوق2
اخزا609
اخزا6092
وثوق4
اخزا6094
اخزا612
اخزا6122
سلارح
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا615
اخزا6152
قچار
اخزا6154
فماک
فماک2
قچار4
تسه9106
تسه91062
کابگن
تملی611
لازما
تسه9611
تسه96112
چبسپا
تسه96114
غشهدابح
فسدید
میهنح
پلاست
افاد1
افاد12
پشاهن
افاد14
کیسونح
کیسونح2
پشاهن4
کقزوی
کقزوی2
تملی612
کقزوی4
قجام
قجام2
اشاد3
اشاد32
بایکا
اشاد34
بایکا2
اشاد4
اشاد42
بایکا4
غیوان
اشاد44
غیوان2
اشاد5
اشاد52
چکارم
اشاد54
چکارم2
اشاد6
اشاد62
لپیام
اشاد64
لپیام2
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
تپمپسح
اشاد94
ثنورح
تپمپس
وزمین
وزمین2
شاوان
وزمین4
شاوان2
تامین97
تامین972
شاوان4
تسه9612
تسه96122
کالای پتروشیمی 4
تسه96124
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
شستا993
شستا994
شستا9942
افاد2
افاد24
اشاد2
اشاد24
تسه9701
سنوینح
تسه97012
تسه97014
سنوینح4
آشناتک
تولیددارو
تملی701
تسه9107
تسه91072
کمینا
کمینا2
فلاتح
چین چین4
بگیلان
بگیلان4
مادیرا
مادیرا2
مادیرا4
تملی702
شساخت
کمرجانح
پتروشیمی تبریز4
تسه9702
تسه97022
تسه97024
صبا1401
صبا14012
تهران1
زکشت
زکشت4
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
اخزا6234
اخزا624
گولان
اخزا6242
اخزا6244
خصدرا
خصدرا2
خصدرا3
جورا4
خصدرا4
تملی703
وثنو
وثنو2
وثنو4
تسه9703
تسه97032
وملت
وخاور
وخاور4
وسالت
وسالت2
وسالت4
خفناور
ثغرب
ثغرب2
تهران بتون 4
غپونه
غپونه2
غویتاح
خکاوه
خکاوه2
خکاوه4
کورش99
کورش992
خکرمان
خکرمان2
خکرمان4
تسه9704
تسه97042
جوین
تملی704
ممسنیح
ممسنیح4
تسه9108
تسه91082
تست1
ریل1401
ریل14012
اوصتا
اوصتا2
اوصتا4
البرز02
انرژی1
البرز022
انرژی12
انرژی14
خاور
انرژی2
انرژی22
ثالوندح
انرژی3
انرژی32
قیستو
داوه
نوین
نوین2
نوین4
تشتادح
ماست غنی شده4
تملی705
تسه9705
گهر1
تسه97052
گهر12
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
شستا004
شستا0042
اخزا701
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
ومعلم
ومعلم2
ومعلم4
اخزا703
اخزا7032
شزنگ
شزنگ2
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
کایتا
کایتا‌2
اخزا7064
اخزا707
کایتا‌4
لخانه
اخزا7074
زدشت
لخانه4
زدشت2
کایتاح
زدشت4
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
تسه9109
تسه91092
اخزا709
اخزا7092
اخزا710
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
زرند4
سیرجان4
تسه9706
تسه97062
تملی706
قرن99
قرن992
حکمت01
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
شمشاد4
قنقش
تلیسهح
ثترانح
وشهر
وشهر2
سمایه
وشهر4
وآفری
وآفری2
وآفری4
شپاس
شپاس2
تملی707
تسه9110
تسه9707
تسه91102
تسه97072
فنابا
نیروح
خراسان
خراسان2
مادیرا4
خراسان4
کگهر
شرانل
کگهر2
شرانل2
کگهر4
تملی708
بپاسح
هفردا
تسه9708
وآرین
تسه97082
وآرین2
بزاگرس
وآرین4
بزاگرس2
وسرمد
تملی709
شفارا
وقوامح
تسه9709
تسه97092
وآیند
کهرام
تسه9111
تسه91112
زماهان
زماهان2
چخزر-یکجا4
پخش
پخش2
پخش4
ثنام
ثنام2
فنفت
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
ومدکو1
ومدکو12
وتعاونح
ومدکو14
مبین014
مبین015
مراز1
مبین0152
مراز12
مراز14
مبین016
ربوتا
مبین0162
تسه9710
تسه9112
تسه97102
تسه91122
آسامید
آسامید2
آریانح
آریانح2
آسامید4
تملی710
صایان1
صایان12
زفکا
صپارس
زفکا4
صپارس2
زشریف
زشریف2
صپارس4
اروند01
اروند02
تسه9201
تسه92012
اروند03
اروند032
ثشرقح
اروند04
اروند042
ومشان
اروند05
اروند052
ثنور
ثنور2
اروند06
اروند062
ثنور4
ثقزوی
اروند07
اروند072
ماهان01
تملی711
تسه9711
تسه97112
کرمان00
کرمان002
وگردش
وگردش2
وگردش4
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
دتولید
دتولید2
دتولید4
حریل02
فالوم
فالوم2
فالوم4
قشرین
پارتا
قشرین2
پارتا2
پارتا4
شستا005
سپرمی
شستا0052
سپرمی2
اخزا715
فالومح
اخزا7152
اخزا716
اخزا7162
اخزا7164
وهنر
ثاصفا
وهنر2
وهنر4
اروند08
شسم
اروند082
شسم2
اروند09
اروند10
ساذری
اروند102
اروند11
پلوله
اروند112
پلوله2
اخزا717
سایرا
سایرا2
تسه9712
چنوپا
تسه97122
چنوپا2
تملی712
چنوپا4
فسلیر
غبهار
غبهار2
فسلیر4
غبهار4
بنوح
تسه9202
تسه92022
تملی801
تسه9801
تسه98012
ولشرقح
دکپسول
دکپسول4
ثاژن
ثاژن2
ثاژن4
باران
باران4
تملی802
تسه9802
تسه98022
دزفول
دزفول2
پارتاح
اخزا718
اخزا7182
اخزا7184
اخزا719
اخزا7192
وکوثر
وکوثر2
اخزا720
اخزا7202
وکوثر4
کنورح
اخزا721
اخزا7212
اخزا722
اخزا7222
اخزا723
اخزا7232
آرمانح
دقاضیح
آرمانح4
تسه9203
تسه92032
رنیک
رنیک2
ثعتماح
رنیک4
درهآور
جم
درهآور4
جم2
تملی803
جم4
تسه9803
تسه98032
بجهرم
بجهرم2
بجهرم4
خبازرس
خبازرس2
غویتا
غویتا2
اوانح
نیروگاه دز4
هجرت
حسینا
حسینا2
هجرت4
حسینا4
تسه9804
تسه98042
خفولاح
تسه9204
تسه92042
تملی804
چهار سیلندر4
کاسپینح
دتوزیع
دتوزیع4
فرابورس
ولرازح
اخزا803
ولانا
ولانا2
اخزا811
اخزا8112
اخزا814
اخزا8142
آسام
آسام2
شپترو
آسام4
شپتروح
اخزا801
تسه9205
تسه92052
اخزا802
اخزا804
سباقر
اخزا8044
اخزا805
سمتاز
اخزا8052
سمتاز2
اخزا8054
حذف -آرین4
اخزا806
تپکو
بالاس
اخزا8062
تپکو4
بالاس4
اخزا807
فجوش
ودی
اخزا8072
ودی2
ودی4
اخزا808
تراک
تراک2
اخزا809
دتهران‌
سبحان
اخزا8092
سبحان2
سبحان4
اخزا810
کورز
فولای
اخزا8102
کورز2
فولای2
فولای4
اخزا812
سباقرح
همراه
اخزا8122
همراه4
اخزا813
تکنارح
سمایه
اخزا8132
سمایه4
اخزا815
سمگا
اخزا8152
سمگا2
فن آوا کارت4
سمگا4
دارا
وگستر
دارا2
وگستر2
دارا4
وگستر4
تملی805
تسه9805
تسه98052
پکویر
شلرد02
وایران
وایران4
کمرجان
تسه8907
تسه89072
تسه8908
تسه89082
کاریس
تسه8909
کاریس2
تسه89092
کاریس4
وکوثرح
تسه8910
تسه89102
کازروح
تسه8911
کازروح2
تسه89112
کازروح4
تسه9206
تسه8912
تسه92062
تسه89122
تسه9001
تسه90012
داده فن آوا4
صچاد
صچاد2
صچاد4
مفاخر
ثعمرا
مفاخر2
ثعمرا2
مفاخر4
ثعمرا4
صمپنا2
صمپنا22
صمپنا24
پخشح
ومللح
خفناور
تسه9207
سبزوا
تسه92072
شغدیر
شغدیر2
شغدیر4
توسعه گردشگری 4
سرامیک البرز4
خدمات هوایی4
زنگانح
وآیند
وآیند2
وآیند4
وتعاون
وتعاون2
خاورمیانه
پتروباختر4
وماح
وماح2
تسه9208
تسه92082
شصدف
شصدف4
تسه9806
سپهر
تسه98062
سپهر2
سپهر4
برنا4
آساس
آساس2
آساس4
پترومروارید4
گلسار4
وتعاونح4
وآوا
وسرمد
وسرمد2
وآوا4
تملی806
وسرمد4
توسعه صنعت4
گکیشح
غیرصنعتی 4
تسه9209
تسه92092
اطلس
پارتین
اطلس2
اطلس4
غمینو
غمینو2
تسه9807
تسه98072
دمعیار
دمعیار2
شپاها
افاد4
هرمز
اخزا816
هرمز2
اخزا8164
هرمز4
اخزا8162
صایتل
مادیراح
صایتل2
صایتل4
تملی807
فروی
فروی2
افاد51
تسه9210
تسه92102
افاد514
افاد52
افاد524
افاد53
افاد534
افاد54
افاد544
پتروشیمی سلمان4
افاد55
سدبیرح
افاد554
کیش1402
دتولیدح
کیش14022
تسه9808
تسه98082
سپرده
ومهان
ومهان2
ومهان4
تملی808
گوهرانح
افاد61
افاد614
افاد62
افاد624
تماوند
پیزد
پیزد4
تملی809
تکاپو4
حخزر
تسه9809
حخزر2
تسه98092
حخزر4
گشان
وسنا
اخزا817
تسه9211
تسه92112
اخزا818
اخزا8182
ایران دوچرخ4
کلر
وسناح
کلر4
افاد71
شبصیر
شبصیر2
شبصیر4
افاد72
برق آبادان4
افاد73
اعتلا
اعتلا2
افاد734
اعتلا4
افاد74
کی بی سی
کی بی سی2
افاد744
کی بی سی4
تسه9810
وارس
تسه98102
وارس2
افاد81
سخوافح
افاد814
افاد82
افاد824
افاد83
نوسازی صنایع4
صدانا
صدانا2
افاد84
ارفع
ارفع2
ارفع4
ونور
ورفاه4
ونچر
عمران تکلار4
صگلوکز
صگلوکز2
تسه9811
تسه98112
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
ساوه
بدکو
ساوه4
بدکو2
غگیلا
بدکو4
غگیلا4
تابان01
تابان012
تابان02
تابان022
تابان03
تابان032
نوآور
رافزا
وخاور
رافزا4
وخاور2
شگویا
شگویا2
شگویا4
گنجین
گنجین2
زغالسنگ البرز4
وآتوس
گنجین4
وآتوس2
آریا
وآتوس4
پرشیا97
آریا4
پرشیا972
اخزا819
اخزا8192
پرشیا974
اخزا820
اخزا8202
سکارآفرین4
ومدکو2
ومدکو22
اخزا821
اخزا8212
تسه9301
تسه93012
اراد11
بهپاکح
اراد114
اراد12
اراد13
اراد21
اراد22
کوثرح
اراد224
اراد23
اراد24
کرونا1
کرونا12
ثپردیس
ثپردیس2
کرونا2
کرونا22
رنیکح
ثرود
ثرود2
زقیامح
تسه9812
تسه98122
گلگهر1
صبا
گلگهر12
صبا4
آ س پح
تسه9901
تسه99012
دومینو4
سنگ آهن4
فولایح
تسه9902
تسه99022
کرمان02
صبصیر
صبصیر2
کاسپین
کاسپین2
کاسپین4
اراد314
اراد324
تسه9903
تسه99032
اراد33
اراد334
اراد34
اراد344
بخاور
کیا
غشوکوح
تسه9302
ساروجح
تسه93022
اراد35
استارتر دیجیتال4
اراد354
اراد36
اراد364
تسه9303
کگهرح
تسه93032
کگهرح2
صبوتا2
شجمح
اخزا902
شجمح2
اخزا9022
اخزا903
اخزا9032
اخزا904
آوا
آوا2
داریک
داریک2
گدنا
گدنا4
تسه9904
تسه99042
رهن0104
رهن01042

ادامه...
صنعت سرمايه گذاريها
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
وسپهر1 91/99 1,223/09 13,296 ▼4/81
صباح1 87/75 581/63 6,628 ▼4/99
وسبحان1 19/06 189/58 9,948 ▲4/05
آریان1 10/24 152/61 14,902 ▼2/99
وجامی1 9/73 126/52 13,001 ▲0/69
ادامه...
ساير واسطه هاي مالي
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
وسپهر1 91/99 1,223/09 13,296 ▼4/81
صباح1 87/75 581/63 6,628 ▼4/99
وسبحان1 19/06 189/58 9,948 ▲4/05
آریان1 10/24 152/61 14,902 ▼2/99
وجامی1 9/73 126/52 13,001 ▲0/69
خروجی اکسل
تاریختعدادحجمارزشدیروزاولین قیمتآخرین قیمتقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمت
1399-07-27 141,428 265/97 3,715/04 14,388 14,130 13,672 13,968 13,669 15,000
1399-07-23 207,953 380/79 5,478/88 15,132 14,385 14,376 14,388 14,376 14,690
1399-07-22 272,659 366/45 5,545/02 15,372 15,400 14,698 15,132 14,645 16,140
1399-07-20 111,632 210 3,384/83 15,368 16,136 16,131 16,118 15,410 16,136
1399-07-16 47,421 73/11 1,123/53 14,637 15,368 15,368 15,368 15,368 15,368
1399-07-14 218,753 381/69 5,586/93 13,971 14,650 14,669 14,637 13,273 14,669
1399-07-13 111,437 388/96 5,434/25 13,311 13,976 13,976 13,971 13,500 13,976
1399-07-12 29,679 54/17 721/04 12,678 13,311 13,311 13,311 13,311 13,311
1399-07-09 33,061 56/65 718/23 12,075 12,678 12,678 12,678 12,227 12,678
1399-07-08 240,062 402/37 4,858/53 11,645 11,980 12,227 12,075 11,063 12,227
12
تعداد رکورد:
در حال دریافت اطلاعات
جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به منظور تحلیل داده‌های ناشران فرابورس، به تارنمای تدان (سامانه تحلیل داده‌های نشران) مراجعه فرمایید.
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
نماد وسپهر
نام شرکت SepehrSaderat Inv.
نمونیک SAIZ1
ISIN IRO3SAIZ0001
بازار بازار اول
صنعت سرمايه گذاريها
زیر گروه صنعت ساير واسطه هاي مالي
آدرس : 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
پایگاه الکترونیکی: www.sinco.ir
ایمیل: 
مدیر عامل : 
هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
فهرست نمادهای اختیار معامله وسپهر

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما