به روزرسانی :
3
اردیبهشت
1396
قیمت پایانی
2,514
0 0 %
آخرین قیمت
2,526
12 0.48 %
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)

آرم شرکت تعریف نشده است
  • اطلاعات معاملات
  • پیام های ناظر بازار
  • اطلاعات مالی
  • کدال
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
  • اطلاعات عمومی
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
تعداد سهام شرکت 134
ارزش بازار 336.88
EPS 243
آخرین قیمت 2,526
بیشترین قیمت 2,526
کمترین قیمت 2,475
وضعیت نماد ممنوع-متوقف
P/E 10.35
دامنه نوسان مجاز 2,640
2,388
عرضه تقاضا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
260,0002,5662,5262,0001
139,9002,6462,2705001
25,2002,6902,2551,3231
همه موارد
کرمان
کرمان2
کرمان4
تسه9011
تسه90112
شراز
شراز4
شتران
شتران2
شتران4
حاریا
حاریا2
آگاس
دشیری
آگاس2
فلات
فلات2
فلات4
کیسون
کیسون2
دبالکح
سرچشمه
سرچشمه2
وکادو
سکابح
سکابح4
وداناح2
سدبیر2
اتکای بازار پایه-حذف شده
اتکای2 بازار پایه-حذف شده
بتک
بتک2
بتک4
توریل
توریل2
کنور
کنور4
تسه9012
تسه90122
بساما
بساما2
غشوکو
غشوکو2
حبندر
ثعمراح
خکاشا
خکاشا4
تسه9408
تسه9101
تسه94082
تسه91012
ولراز
ولراز2
ولراز4
ثتوسا
سنندج2
ثتوسا4
سنندج4
تسه9102
تسه91022
ورازی
ورازی2
ورازی4
تعاون
تسه9409
شجم
تسه94092
شجم2
شجم4
صنایع شیر4
تجار
تجار2
تجار4
فاهواز
فاهواز2
صدانا98
صسکن
صدانا982
صسکن2
تلیسه
تلیسه4
تسه9410
تسه94102
مخازن پتروشیمی4
فنرژی
فنرژی2
فنرژی4
ولبهمنح
سامان
ولبهمنح2
سامان2
سامان4
حفجر2
صینا1
اخزا2
صمپنا
اخزا22
صمپنا2
صمپنا4
اخزا3
تسه9103
اخزا32
تسه91032
اخزا4
انصا1
اخزا42
انصا12
اخزا44
انصا14
اخزا5
اخزا52
اخزا54
آکورد
فتربتح
آکورد2
فتربتح2
آکورد4
مسکن94
بساماح
وقوام
وقوام2
وقوام4
ثعتما
ثعتما2
وآیندح
وآیندح2
ویسا2
ثنظام
ثنظام2
چکاپا
سدبیر
چکاپا2
سدبیر2
چکاپا4
وقوامح
شستان
حقشم2
غدیس
دحاوی
دحاوی2
غدیس4
دسانکو
دسانکو2
دسانکو4
تسه9411
تسه9104
تسه94112
تسه91042
گوهران
کصدف
گوهران2
کصدف2
کصدف4
ساروج
زنگان
زنگان4
ثالوند
وملل- بازار پایه حذف شده
وملل2- بازار پایه حذف شده
ثالوند4
وملل4- بازار پایه حذف شده
صنایع گلستان4
سیمرغ2
کپاناح
بمیلاح
بمیلاح2
وکوثر
وجامی
کباده
وجامی4
کپرورح
حریل
حریل2
حریل4
آبین
برق مپنا4
بخاور
وآفر2
وارسح
حذف -آرین4
بالاس
اجاد1
اجاد12
بالاس4
ودی
ودی2
گردش95
ودی4
تسه9105
تسه91052
سبحان
سبحان2
بمپنا
سبحان4
بمپنا2
فولای
فولای2
واحصا
فولای4
واحصا2
همراه
تسه9412
تسه94122
واحیا
همراه4
سمایه
سفاسی
سفاسی2
سمگا
سمگا2
غشهداب- حذف شده
غسنیمح
سمگا4
غسنیمح2
وگستر
وسینح
وگستر4
صشرق99
بمیلاح
پکویر
بکهنوج
مجد2
مجد22
وایران
گردش952
مجد24
وایران4
کمرجان
پترولح بازار پایه-حذف شده
تسه8907
تسه89072
پترولح4 بازار پایه-حذف شده
فزرین
تسه8908
تسه89082
تسه8909
تسه89092
تامکو4
تسه8910
تسه89102
موج تامین4
فزرینح
تسه8911
ترازوی هوشمند4
تسه89112
تسه8912
سوپر ظرفشویی4
تسه89122
تسه9501
تسه95012
تشتاد
تسه9001
تسه90012
گکیش
گکیش2
آتیمس
آتیمس2
ثعمرا
ثقزویح
دهدشتح
اعتضاد غدیر4
حخزرح
دهدشتح4
فبیرا
خفناور
جوپار99
فبیرا4
جوپار992
لکما
لکما2
سبزوا
لکما4
شوش
حپارسا
حپارسا2
توسعه گردشگری 4
حپارسا4
تسه9502
تسه95022
ثپردیسح
سلار
خدمات هوایی4
وثوق
وثوق4
سلارح
وثامن
قچار
اپرداز
قچار4
اپرداز2
تسه9106
تسه91062
اپرداز4
ماهان99
ماهان992
کابگن
لازما
چبسپا
سرچشمهح
فسدید
پلاست
پشاهن
پشاهن4
کقزوی
کقزوی2
قجام
بایکا
بایکا2
خاورمیانه
تسه9503
بایکا4
تسه95032
غیوان
غیوان2
شتهران
چکارم
چکارم2
لپیام
پتروباختر4
لپیام2
اخزا6
اخزا62
زگلدشت
تپمپسح
زگلدشت4
ارفعح
تپمپس
رهن9704
رهن97042
شاوان
شاوان4
برنا4
پترومروارید4
کالای پتروشیمی 4
غگلستا
غگلستا2
توسعه صنعت4
بحکمت
غیرصنعتی 4
تسه9504
تسه95042
فولاد97
سنوینح
سنوینح4
تولیددارو
تسه9107
تسه91072
کوثرح
بنو
چین چین4
فیلتر شیکونین4
تسه9505
تسه95052
پتروشیمی تبریز4
غگلپا
غگلپا2
فاهوازح
مدیریت سبا4
اخزا7
اخزا72
گولان
اخزا74
اخزا8
اخزا82
خصدرا
خصدرا2
اخزا84
خصدرا3
اخزا9
خصدرا4
اخزا92
وثنو
وثنو2
اخزا94
اخزا10
اخزا104
وخاور بازار پایه-حذف شده
تسه9506
وخاور4 بازار پایه-حذف شده
تسه95062
وسالت
وسالت2
وسالت4
ثغرب
ثغرب2
تهران بتون 4
لوتوس99
گندم9707
ممسنیح
گندم97074
ممسنیح4
امید99
تسه9108
امید992
تسه91082
انرژی1
انرژی12
انرژی14
انرژی2
پارس9607
انرژی3
پارس96072
انرژی32
قیستو
تسه9507
تسه95072
تشتادح
گهر1
گهر12
اتکایح
خفناورح
خفناورح2
اتکامح
حسیر
حسیر4
تسه9508
شزنگ
تسه95082
شزنگ2
سخا1
کایتا
کایتا2
سخا2
لخانه
شگامرن
سرمایه لقمان4
تسه9109
تسه91092
خدمات بازنشستگی4
غگز
غگز2
تسه9509
تسه95092
رویش
دسانکوح
آتی1
رفاه96
غشهداب
غشهداب2
اخزا11
تسه9510
تسه95102
بهپاک
اجاد21
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد24
اجاد25
اجاد26
ثترانح
اجاد262
اجاد27
وشهر
وشهر2
سلامت2
وآفری
وآفری2
وآفری4
سلامت3
شپاس
سلامت32
شپاس2
سلامت4
تسه9110
سلامت42
تسه91102
سلامت5
نیروح
خراسان
خراسان2
خراسان4
شرانل
شرانل2
سلامت1
بپاسح
ومللح
وآرین
وآرین2
وآرین4
وسرمد
تسه9511
تسه95112
وقوامح
وآیند
تسه9111
تسه91112
کرانه99
چخزر4
تسه9512
پخش
تسه95122
پخش2
اجاد41
ثنام
ثنام2
قشیرح
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
تسه9601
مراز1
مراز12
مراز14
ربوتا
حکمتخ1
تسه9112
تسه91122
آریانح
آریانح2
صایان1
صایان12
صپارس
صپارس2
صپارس4
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
تسه9201
تسه92012
ثشرقح
ومشان
اخزا11ف2
ثنور
ثنور2
ثنور4
اخزا11ف3
ثقزوی
اخزا11ف4
دتولید
دتولید2
فالوم
فالوم2
پارتا
پارتا2
پارتا4
سپرمی
سپرمی2
ثاصفا
شسم
شسم2
ساذری
پلوله
پلوله2
سایرا
سایرا2
چنوپا
چنوپا2
فسلیر
تسه9202
تسه92022
دزفول
دزفول2
پارتاح
وکوثر بازار پایه-حذف شده
وکوثر2 بازار پایه-حذف شده
وکوثر4 بازار پایه-حذف شده
کنورح
آرمانح
آرمانح4
تسه9203
تسه92032
ثعتماح
جم
جم2
جم4
نیروگاه دز4
حسینا
حسینا2
تسه9204
تسه92042
ولانا
آسام
آسام2
آسام4
تسه9205
تسه92052
سباقر
سمتاز
تپکو
تپکو4
فجوش
تراک
تراک2
دتهران
کورز
کورز2
سباقرح
تکنارح
فن آوا کارت4
کاریس
کاریس2
وکوثرح
کازروح
کازروح2
کازروح4
تسه9206
تسه92062
داده فن آوا4
صچاد
صچاد2
صچاد4
مفاخر
مفاخر2
مفاخر4
صمپنا2
صمپنا22
صمپنا24
پخشح
ومللح
تسه9207
تسه92072
سرامیک البرز4
زنگانح
وآیند
وآیند2
وآیند4
وتعاون
وتعاون2
وماح
وماح2
تسه9208
تسه92082
سپهر
سپهر2
سپهر4
آساس
آساس2
وسرمد
وسرمد4
گکیشح
تسه9209
تسه92092
اطلس
اطلس2
غمینو
غمینو2
شپاها
هرمز
هرمز2
هرمز4
صایتل
صایتل2
صایتل4
تسه9210
تسه92102
پتروشیمی سلمان4
سدبیرح
دتولیدح
تکاپو4
حخزر
حخزر4
وسنا
تسه9211
تسه92112
ایران دوچرخ4
وسناح
برق آبادان4
اعتلا
اعتلا2
اعتلا4
کی بی سی
کی بی سی2
کی بی سی4
وارس
وارس2
سخوافح
نوسازی صنایع4
صدانا
صدانا2
ارفع
ارفع2
ارفع4
ونور
عمران تکلار4
صگلوکز
صگلوکز2
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
بدکو
بدکو2
وخاور
وخاور2
زغالسنگ البرز4
وآتوس
وآتوس2
وآتوس4
پرشیا97
پرشیا972
پرشیا974
سکارآفرین4
ومدکو2
ومدکو22
تسه9301
تسه93012
بهپاکح
کوثرح
ثپردیس
ثپردیس2
ثرود
ثرود2
گلگهر1
گلگهر12
آ س پح
سنگ آهن4
فولایح
صبصیر
صبصیر2
کاسپین
کاسپین2
کاسپین4
تسه9302
تسه93022
استارتر دیجیتال4
تسه9303
تسه93032
صبوتا
صبوتا2
شجمح
ودیح
ودیح2
ودیح4
بعثت
شرق
ماهان
پانفت1
سعدی
ثباغ
ثباغ2
ثباغ4
دی
دی2
دی4
تسه9002
تسه90022
وزمین
وزمین2
وزمین4
سمگاح
سمگاح2
سمگاح4
فبستم
فبستم4
وحافظ
وحافظ2
وگردش
وگردش2
وحافظ4
سمایهح
انرژیح1
انرژیح12
خارزمح
انرژیح14
انرژیح2
انرژیح3
تسه9003
تسه90032
وثخوز
ساما1
ساما12
تسه9304
ساما14
تسه93042
آ س پ
آ س پ2
آ س پ4
قشم4
دیح
مسکن1
مسکن12
زاگرس
زاگرس2
زاگرس4
افراح
پتروکاویان4
افرا
افرا2
جمح
افرا4
تسه9004
تسه90042
حسیناح
وگردشح
وگردشح2
اعتلاح
وگردشح4
نارنج
نارنج2
پتروشیمی مرجان4
فسلیرح
وزمینح
وزمینح2
سامانح
وزمینح4
الماس
الماس2
صکاشی
صکاشی2
ورازیح
تسه9305
تسه93052
سآذر4
کاغذ مراغه4
سفارود
سفارود2
دارابح
فساح
جهرمح
نسیم
نسیم4
تفیرو
ولبهمن
ولبهمن2
رفاه
رفاه4
کایگچ
نتوس
وسدید
شرنگی
شرنگی2
شتولی
کی بی سیح
فولاد تربت4
قاسم
تسه9306
تسه93062
پترول
پترول2
پترول4
پترولح
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
بازرگانی معادن4
وملل
وملل2
میدکو
میدکو2
میدکو4
میدکوح
میدکوح4
صامید
صامید2
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
ثشرق
ثشرق4
مسکن شمالغرب4
سبحانح
تسه9307
تسه93072
حکمت
غفارس
حکمت2
ثتران
ثتران2
خلیبل4
سیستم
سیستم2
ذوب
دبالک
ذوب2
دبالک2
ذوب4
فن آوا
وآرمان
تسه9006
تسه90062
وسین
بهپاک-بازار پایه حذف شده
وسین2
بدکوح
نوین
بدکوح2
نوین2
نوین4
تسه9308
تسه93082
باربند نرم خودرو4
فن آوا2
فرابورس
فرابورس2
فرابورس4
شکبیر
توریلح
شکبیر2
شکبیر4
کازرو
کازرو4
حافظ اعتماد4
ممسنی
ممسنی4
ارشک4
سجام
سجام4
سیراف4
شلرد
شلرد4
سلیم4
وشمال
وشمال2
وشمال4
زعیم4
زنجان
زنجان2
زنجان4
اعتصام4
مفتاح4
سجامح
پردازش اطلاعات4
شلردح
تسه9309
شلردح2
تسه93092
صامیا
صامیا2
فافزا
صمگا
صمگا2
اتکای
اتکای2
اتکای4
تسه9310
تسه93102
نوینح
خودکفا
پترو کوهدشت4
ثباغح
شکف
کفرآور
تسه9007
تسه90072
کپرور
کپرور2
کپرور4
تابا
تابا2
تسه9311
تسه93112
سفیروز4
نیروگاه فارس4
فوکا
فوکا2
فناوا کارت4
شصفها
شصفها2
وسرمدح
وسرمدح4
صایتل2
صایتل22
تسه9312
تسه93122
ومهر
ومهر2
ومهر4
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
خفولا
رایان
رایان2
شلیا
شلیا4
کفرآورح
خدیزل
خدیزل2
تسه9401
تسه94012
تبریز97
تبریز972
وکادوح
کیمیا
سکرد98
سکرد982
میهن
تسه9402
میهن2
تسه94022
میهن4
وشمالح
نفت قشم4
مارون
کتوکا
مارون2
مارون4
دهدشت
دهدشت2
دهدشت4
نیرو
آریان
آریان2
آریان4
صایند
صایند2
تجارت
تجارت2
وما
وما2
وما4
سنوین
تسه9403
سنوین2
تسه94032
سنوین4
شترانح
وهور
وهور2
تپولا
لیدکو4
قاروم
قاروم2
قاروم4
فافزاح
سخنم
سخنم2
تسه9008
تسه90082
ثغربح
صخابر
صخابر2
گپارس
تسه9404
تسه94042
وآفریح
تسه9009
تسه90092
ثروتم
ثروتم2
آینده
آینده2
ثرودح
بوتان
بوتان4
کالا1
کالا12
کالا2
کالا22
کالا3
کالا32
کالا4
کالا42
ودانا
ودانا2
ودانا4
بورس1
بورس12
بورس14
بورس2
بورس22
بورس24
بورس3
بورس32
سپرده
سپرده2
سپرده4
پترول بازار پایه-حذف شده
پترول2 بازار پایه-حذف شده
وسبحان
پترول4 بازار پایه-حذف شده
حخزر2
کوثر
کوثر2
کزرین2
تسه9405
تسه94052
بمیلا
بمیلا2
بمیلا4
ساینا
غصینو
غصینو2
ساینا4
وآرینح
تکنار
وآرینح2
وآرینح4
شتوکا
داراب
شتوکا2
داراب2
داراب4
فسا
فسا2
فسا4
جهرم
جهرم2
جهرم4
ونور
حرهشا
حرهشا2
حرهشا4
مشهد971
مشهد9712
غسنیم2
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
قشیر
مشهد9732
معیار
معیار 2
جوپار
جوپار2
دماوند
بپاس
دماوند2
بپاس2
وکوثر
کوثر بازار پایه-حذف شده
وکوثر2
وکوثر4
کوثر4 بازار پایه-حذف شده
قاسمح
توسعه
توسعه2
دماوند2-بازار پایه حذف شده
دماوند4-بازار پایه حذف شده
بیستون4
اتکام
تسه9010
اتکام2
تسه90102
صغرب
صغرب4
تسه9406
سخواف
تسه94062
وایرا
سکاب
اخزا1
حکمت بازار پایه-حذف شده
حکمت2 بازار پایه-حذف شده
حکمت4 بازار پایه-حذف شده
حکمتح بازار پایه-حذف شده
حکمتح2 بازار پایه-حذف شده
حکمتح4 بازار پایه-حذف شده
زنجانح
زنجانح2
هجرت2
زنجانح4
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
کشرق
قم9732
کشرق2
تسه9407
آرمان
تسه94072
آرمان2
آرمان4
فتربت2

نمودار شمعی نمودار خطی
صنعت فلزات اساسي
توليد آهن و فولاد پايه
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت: صنایع فولاد آلیاژی یزد
نماد: فولای
نام لاتین: Yazd Fold
نمونیک: FAYZ1
کد ISIN: IRO3FAYZ0001
بازار: بازار اول
گروه صنعت: فلزات اساسي
زیرگروه صنعت: توليد آهن و فولاد پايه
آدرس شرکت: 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
سایت: www.yasico.com
ایمیل: 
مدیر عامل: 
اعضای هیئت مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
در حال دریافت اطلاعات
لیست همه اختیارات معامله فولای

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما