به روزرسانی :
24
بهمن
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی فن آوا1 1394-11-24 14:56:02
 • اصلاحیه- بازگشایی نماد اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (صایتل1) 1394-11-24 9:47:52
 • توقف ثبت معاملات توافقی در نماد معاملاتی وایرا1 1394-11-24 9:38:23
 • توقف نماد معاملاتی اوراق صکوک اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (صایتل1) 1394-11-24 9:32:30
 • اعمال محدودیتها جدیددرخصوص عدم فروش وسقف خریداوراق استفاده ازتسهیلات مسکن 1394-11-24 8:10:50

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-11-24 14:56:02 عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی فن آوا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز شنبه مورخ 24/11/1394، در نماد معاملاتی شرکت گروه فن آوا( فن آوا1) مورد تایید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-11-24 9:47:52 اصلاحیه- بازگشایی نماد اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (صایتل1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو پیام قبلی این مدیریت نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) در نماد صایتل1، امروز شنبه مورخ 24/11/1394 پس از پرداخت اجاره بهای ماهانه اوراق، آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-11-24 9:38:23 توقف ثبت معاملات توافقی در نماد معاملاتی وایرا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 26/11/1394، در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 24/11/1394 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-11-24 9:32:30 توقف نماد معاملاتی اوراق صکوک اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (صایتل1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) در نماد صایتل1، امروز شنبه مورخ 24/11/1394 پس از پرداخت اجاره بهای ماهانه اوراق، آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-11-24 8:10:50 اعمال محدودیتها جدیددرخصوص عدم فروش وسقف خریداوراق استفاده ازتسهیلات مسکن کارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضیان محترم، پیرو نامه شماره 1361/82 مورخ 18/09/1394 بانک مسکن، در خصوص مصوبه جدید مورخ28/07/1394 شورای محترم پول و اعتبار، به اطلاع می رساند؛ محدودیتهای جدید درخصوصعدم فروش و سقف خرید اوراق حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن به شرح ذیل اعلام میگردد:1- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا 2 ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به اوراق صادره تسهیلات مسکن، از روز شنبه مورخ 07/04/1393 تا کنون و بر اساس شرایط اعلامی قبلی اعمال گردیده است.2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9212، تسه9301، تسه9302 و تسه9303 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند.3- محدودیت سقف خرید به میزانداکثر 90 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسهمعاملاتی، در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهایمعاملاتی تسه9407 و قبل از آن می باشد. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل ازآن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خریدوانجام معامله می باشد. بدیهی است متقاضیان می بایست محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید ومعاملات انجام شده رعایت نمایند.تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر بهابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع گردد. 4- محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 140 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسهمعاملاتی، در خصص اوراق گواهیحق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهایمعاملاتی تسه9408 و بعد از آن می باشد. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی ور کلیه نمادهای معاملاتی تسه9408 و بعدازآن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 140 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید وانجام معامله می باشد. بدیهی است متقاضیان می بایست محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید ومعاملات انجام شده رعایت نمایند. تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر بهابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع گردد.5- در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهایمعاملاتی تسه9408 و بعد از آن که به صورت توأمان با اوراق گواهی صادره در نمادهایمعاملاتی تسه9407 و قبل از آن خریداری می شوند نیز محدودیت سقف خرید مجموعاً بهمیزان حداکثر 140 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی در تمامینمادهای مذکور می باشد.6- لازم به ذکر است متقاضیان خرید بیش از سقف های فوق، پس از تأیید بانک مسکن میتواننداقدام به ورود سفارشنماند.7- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلاتمسکن در خصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه9408 و قبل از آن به مدت 2 ماهمی باشد. 8- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلاتمسکن در خصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه9409 و بعد از آن به مدت 4 ماه خواهد بود.9- تأکید می گردد اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ازاوراق تسهیلات مسکن صادره اسفند ماه سال 1392 (تسه9212) و بعد از آن جهت اخذتسهیلات، تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می توانند به نامه شماره 1361/82 مورخ18/09/1394 بانک مسکن (پیوست های اطلاعیه شماره 10096/ن/94 مورخ 18/09/1394 این شرکت)مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار واعضای فرابورسایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما