به روزرسانی :
29
آذر
1393
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عرضه عمده سهام غیرمدیریتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر(شکبیر4) 1393-09-26 14:26:22
 • عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت صنعتی مینو (غصینو4) 1393-09-26 14:25:47
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد (سهامی خاص) 1393-09-26 14:25:22
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت سرمایه گذاری ارشک (سهامی عام) 1393-09-26 14:24:36
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) 1393-09-26 14:23:23

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1393-09-26 14:26:22 عرضه عمده سهام غیرمدیریتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر(شکبیر4) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0816/الف/93 مورخ 24/09/1393 این مدیریت، شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) در نظر دارد، مجموعاً تعداد 80،501،192 سهم معادل 23/2 درصد (دو ممیز بیست و سه صدم درصد) از سهام شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) با قیمت پایه کل 729،260،298،328 ریال، را بطور یکجا و نقد مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+3)، روز شنبه مورخ 29/09/1393 در بازار پایه فرابورس ایران به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-09-26 14:25:47 عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت صنعتی مینو (غصینو4) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0817/الف/93 مورخ 24/09/1393 مدیریت بازار، آقای رضا مطلبی کاشانی در نظر دارد، تعداد 37,381,994 سهم معادل 47/7 درصد (هفت ممیز چهل و هفت صدم درصد) از سهام شرکت صنعتی مینو (سهامی عام)، با قیمت پایه کل 1,121,459,820,000 ریال، را بطور یکجا و نقد مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+3) از طریق عرضه در بازار پایه فرابورس ایران، روز چهارشنبه مورخ 10/10/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت باار فرابورس ایران
1393-09-26 14:25:22 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد (سهامی خاص) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0815/الف/93 مورخ 23/09/1393 این شرکت، شرکت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام)، شرکت اعتبار آفرین (سهامی عام) و شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) در نظر دارند، جمعأ تعداد 100،000 سهم معادل 100 درصد (صد درصد) سهام شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد (سهامی خاص) را بطور یکجا و شرایطی (پرداخت کل ثمن معامله و احراز سایر شرایط مندرج در بندهای 10 و 11 بیانیه مذکور حداکثر طی 6 روز کاری پس از انجام معامله) با قیمت پایه کل 4،600،000،000 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز یکشنبه مورخ 14/10/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-09-26 14:24:36 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت سرمایه گذاری ارشک (سهامی عام) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0812/الف/93 مورخ 23/09/1393 این شرکت، شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام)، شرکت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام)، شرکت اعتبار آفرین (سهامی عام)، اصالتاً و شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) اصالتاً و وکالتاً از طرف شرکت گروه صنعتی ایرانیان (سهامی عام) در نظر دارند، جمعأ تعداد 20،000،000 سهم معادل 100 درصد (صد درصد) سهام شرکت سرمایه گذاری ارشک (سهامی عام) را بطور یکجا و شرایطی (پرداخت کل ثمن معامله و احراز سایر شرایط مندرج در بندهای 9 و 10 بیانیه حداکثر طی 6 روز کاری پس از انجام معامله) با قیمت پایه کل 28,200,000,000 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز یکشنبه مورخ 14/10/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدریت بازار فرابورس ایران
1393-09-26 14:23:23 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0814/الف/93 مورخ 23/09/1393 این شرکت، شرکت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام)، شرکت اعتبار آفرین (سهامی عام) و شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام)در نظر دارند، جمعأ تعداد 100،000 سهم معادل 100 درصد (صد درصد) سهام شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) را بطور یکجا و شرایطی (پرداخت کل ثمن معامله و احراز سایر شرایط مندرج در بندهای 9 و 10 بیانیه مذکور حداکثر طی 6 روز کاری پس از انجام معامله) با قیمت پایه کل 3،500،000،000 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز یکشنبه مورخ 14/10/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام