به روزرسانی :
10
آبان
1393
_
   پیام ناظر بازار↫
 • پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9009 و تسه9103 1393-08-10 14:15:52
 • بازگشایی نمادهای معاملاتی وگردش1 و وگردشح1 1393-08-10 10:45:59
 • پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام نماد دارابح1 دربازار پایه توافقی 1393-08-10 10:45:03
 • پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام نماد جهرمح1 دربازار پایه توافقی 1393-08-10 10:35:02
 • پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام نماد فساح1 دربازار پایه توافقی 1393-08-10 10:28:36

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1393-08-10 14:15:52 پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9009 و تسه9103 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1390 در نماد معاملاتی "تسه9009" و صادره 15/03/1391 در نماد معاملاتی "تسه9103"، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) روز پنجشنبه مورخ 15/08/1393 به اتمام می رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 14/08/1393 متوقف می گردند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1390 در نماد معاملاتی "تسه9009" و صادره 15/03/1391 در نماد معاملاتی "تسه9103" جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/09/1393 می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران ایران
1393-08-10 10:45:59 بازگشایی نمادهای معاملاتی وگردش1 و وگردشح1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی بانک گردشگری (وگردش1) و همچنین نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور (وگردشح1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 5 درصد، امروز شنبه مورخ 10/08/1393 آماده انجام معامله می باشد. همچنین لازم به یادآوری است، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام بانک گردشگری سهامی عام) در نماد "وگردشح1" تا روز شنبه مورخ 08/09/1393 می باشد. لذا نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور (وگردشح1) در پایان معاملات روز شنبه مورخ 08/09/1393 متوقف می گردد. خریداران نهائی حق تقدم سهام جدید، می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی (روز شنبه مورخ 08/09/1393)، نسبت به واریز بهای اسمی سهام جدید به حساب شرکت اقدام نموده و رسید بانکی مربوطه به انضمام گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی ناشر ارسال نمایند. در صورت که خریداران در روز آخر پذیره نویسی (روز شنبه مورخ 08/09/1393) اقدام به خرید حق تقدم نمایند، می بایست بهای اسمی سهام جدید را در همان روز (روز شنبه مورخ 08/09/1393) به حسابی که شرکت به منظور پذیره نویسی اعلام نموده، واریزنمایند. بدیهی است در صورت عدم واریز بهای اسمی سهام جدید به حساب پذیره نویسی اعلام شده تا قبل از پایان مهلت پذیره نویسی توسط خریداران، حق تقدم مذکور به عنوان حق تقدم استفاده نشده تلقی گردیده و مسئولیت آن به عهده خریداران خواهد بود. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-08-10 10:45:03 پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام نماد دارابح1 دربازار پایه توافقی کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت پتروشیمی داراب در نماد دارابح1 در روز یکشنبه مورخ 11/08/1393، نماد معاملاتی مذکور (دارابح1) در پایان معاملات فردا یکشنبه مورخ 11/08/1393 متوقف می گردد. مقتضی است دارندگان حق تقدم مذکور که قصد استفاده از حق تقدم خرید سهام را دارند، می بایست نسبت به واریز وجوه ارزش اسمی سهام خریداری شده به شماره حساب اعلام شده توسط شرکت، در اسرع وقت، تا پایان وقت اداری فردا یکشنبه مورخ 11/08/1393، اقدام نموده و فیش واریزی را به همراه برگه مشخصات حق تقدم به امور سهام شرکت تحویل نمایند. در صورتی که خریداران در روز آخر پذیره نویسی (فردا یکشنبه مورخ 11/08/1393) اقدام به خرید حق تقدم نمایند، می بایست بهای اسمی سهام جدید را تا پایان وقت اداری همان روز (فردا یکشنبه مورخ 11/08/1393)، به حسابی که شرکت به منظور پذیره نویسی اعلام نموده واریز نمایند. بدیه است در صورت عدم واریز بهای اسمی سهام جدید به حساب پذیره نویسی اعلام شده تا قبل از پایان مهلت پذیره نویسی توسط خریداران، حق تقدم مذکور به عنوان حق تقدم استفاده نشده تلقی گردیده و مسئولیت آن بر عهده خریداران خواهد بود. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-08-10 10:35:02 پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام نماد جهرمح1 دربازار پایه توافقی کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت پتروشیمی جهرم در نماد جهرمح1 در روز یکشنبه مورخ 11/08/1393، نماد معاملاتی مذکور (جهرمح1) در پایان معاملات فردا یکشنبه مورخ 11/08/1393 متوقف می گردد. مقتضی است دارندگان حق تقدم مذکور که قصد استفاده از حق تقدم خرید سهام را دارند، می بایست نسبت به واریز وجوه ارزش اسمی سهام خریداری شده به شماره حساب اعلام شده توسط شرکت، در اسرع وقت، تا پایان وقت اداری فردا یکشنبه مورخ 11/08/1393، اقدام نموده و فیش واریزی را به همراه برگه مشخصات حق تقدم به امور سهام شرکت تحویل نمایند. در صورتی که خریداران در روز آخر پذیره نویسی (فردا یکشنبه مورخ 11/08/1393) اقدام به خرید حق تقدم نمایند، می بایست بهای اسمی سهام جدید را تا پایان وقت اداری همان روز (فردا یکشنبه مورخ 11/08/1393)، به حسابی که شرکت به منظور پذیره نویسی اعلام نموده واریز نمایند. بدیهی اسر صورت عم واریز بهای اسمی سهام جدید به حساب پذیره نویسی اعلام شده تا قبل از پایان مهلت پذیره نویسی توسط خریداران، حق تقدم مذکور به عنوان حق تقدم استفاده نشده تلقی گردیده و مسئولیت آن بر عهده خریداران خواهد بود. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-08-10 10:28:36 پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام نماد فساح1 دربازار پایه توافقی کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت پتروشیمی فسا در نماد فساح1 در روز یکشنبه مورخ 11/08/1393، نماد معاملاتی مذکور (فساح1) در پایان معاملات فردا یکشنبه مورخ 11/08/1393 متوقف می گردد. مقتضی است دارندگان حق تقدم مذکور که قصد استفاده از حق تقدم خرید سهام را دارند، می بایست نسبت به واریز وجوه ارزش اسمی سهام خریداری شده به شماره حساب اعلام شده توسط شرکت، در اسرع وقت، تا پایان وقت اداری فردا یکشنبه مورخ 11/08/1393، اقدام نموده و فیش واریزی را به همراه برگه مشخصات حق تقدم به امور سهام شرکت تحویل نمایند. در صورتی که خریداران در روز آخر پذیره نویسی (فردا یکشنبه مورخ 11/08/1393) اقدام به خرید حق تقدم نمایند، می بایست بهای اسمی سهام جدید را تا پایان وقت اداری همان روز (فردا یکشنبه مورخ 11/08/1393)، به حسابی که شرکت به منظور پذیره نویسی اعلام نموده واریز نمایند. بدیهی اس در صورت عم واریز بهای اسمی سهام جدید به حساب پذیره نویسی اعلام شده تا قبل از پایان مهلت پذیره نویسی توسط خریداران، حق تقدم مذکور به عنوان حق تقدم استفاده نشده تلقی گردیده و مسئولیت آن بر عهده خریداران خواهد بود. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام