به روزرسانی :
4
مهر
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه 9301 1395-07-04 9:43:32
 • بازگشایی نماد معاملاتی شرکت بیمه سامان در نماد بساما1 1395-07-04 9:21:39
 • درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی شکبیر1 1395-07-04 8:07:20
 • اعمال محدودیتها جدیددرخصوص عدم فروش وسقف خریداوراق استفاده ازتسهیلات مسکن 1395-07-04 8:06:31
 • عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت آلومتک(فالوم4) 1395-07-03 14:44:36

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-07-04 9:43:32 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه 9301 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/01/1393 در نماد معاملاتی تسه9301، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/07/1395 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 14/07/1395 متوقف می گردد. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/01/1393 در نماد معاملاتی تسه 9301 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/08/1395 می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-07-04 9:21:39 بازگشایی نماد معاملاتی شرکت بیمه سامان در نماد بساما1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه سامان (بساما1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 04/07/1395 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-07-04 8:07:20 درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی شکبیر1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر1) با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد امروز یکشنبه مورخ 04/07/1395 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-07-04 8:06:31 اعمال محدودیتها جدیددرخصوص عدم فروش وسقف خریداوراق استفاده ازتسهیلات مسکن کارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضیان محترم، پیرو نامه شماره 1361/82 مورخ 18/09/1394 بانک مسکن، در خصوص مصوبه جدید مورخ28/07/1394 شورای محترم پول و اعتبار، به اطلاع می رساند؛ محدودیت های جدیددرخصوص عدم فروش و سقف خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح ذیلاعلام میگردد:1- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکنتا 2 ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به اوراق صادره تسهیلاتمسکن، از روز شنبه مورخ 07/04/1393 تاکنون و بر اساس شرایط اعلامی قبلی اعمالگردیده است.2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدماستفاده از تسهیلات مسکن که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورسایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد.لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9301، تسه9302 و تسه9303 وتسه9304مشمول محدودیت مذکور نمی باشند.3- محدودیت سقف خرید به میزان حداکث 90 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسهمعاملاتی، در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهایمعاملاتی تسه9407 و قبل از آن می باشد.به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل ازآن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خریدوانجام معامله می باشد. بدیهی است متقاضیان می بایست محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید ومعاملات انجام شده رعایت نمایند.تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر بهابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی بهتخلفات ارجاع گردد.4- محدیت سقف خرید به میزان حداکثر 140 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسهمعاملاتی، در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهایمعاملاتی تسه9408 و بعد از آن می باشد. به عبارت دیگر در هرجلسهمعاملاتیو درکلیه نماهای معاملاتی تسه9408 و بعد از آن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 140ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله می باشد. بدیهی است متقاضیان می بایست محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید ومعاملات انجام شده رعایت نمایند.تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر بهابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی بهتخلفات ارجاع گردد.5- در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهایمعاملاتی تسه9408 و بعد از آن که به صورت توأمان با اوراق گواهی صادره در نمادهایمعاملاتی تسه9407 و قبل از آن خریداری می شوند نیز محدودیت سقف خرید مجموعاً بهمیزان حداکثر 140 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی در تمامی نمادهای مذکور می باشد.6- لازم به ذکر است متقاضیان خرید بیش از سقف های فوق، پس از تأیید بانک مسکن میتواننداقدام به ورود سفارش نمایند.7- محودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلاتمسکن در خصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه9408 و قبل از آن به مدت 2 ماه می باشد. 8- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در خصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه9409 و بعد از آن به مدت 4 ماه خواهد بود.9- تأکید می گردد اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از اوراق تسهیلات مسکن صادره فروردین ماه سال 1393 (تسه9301) و بعد از آن جهت اخذ تسهیلات، تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می توانند به نامه شماره 1361/82 مورخ 18/09/1394 بانک مسکن (پیوست های اطلاعیه شماره 10096/ن/94 مورخ 18/09/1394 این شرکت) مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایرا
1395-07-03 14:44:36 عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت آلومتک(فالوم4) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 1017/الف/95 مورخ 20/06/1395 این شرکت، میزان 10/55 درصد (ده ممیز پنجاه و پنج صدم درصد) سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت آلومتک (سهامی عام) در نماد معاملاتی "فالوم4" با قیمت پایه کل 61،584،433،580 ریال، روز سه شنبه مورخ 06/07/1395 از طریق بازار پایه فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما