به روزرسانی :
برای حضور در فین استارز کلیک کنید.
10
فروردین
1396
تاریخچه آمار معاملات

نماد
کرمان - س. توسعه و عمران استان کرمان
کرمان2 - س. توسعه و عمران استان کرمان
کرمان4 - س. توسعه و عمران استان کرمان
تسه9011 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه90
تسه90112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه90
شراز - پالایش نفت شیراز
شراز4 - پالایش نفت شیراز
شتران - پالایش نفت تهران
شتران2 - پالایش نفت تهران
شتران4 - پالایش نفت تهران
حاریا - کشتیرانی آریا
حاریا2 - کشتیرانی آریا
آگاس - صندوق س. هستی بخش آگاه
دشیری - شیرین دارو
آگاس2 - صندوق س. هستی بخش آگاه
فلات - گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
فلات2 - گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
فلات4 - گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
کیسون - شرکت کیسون
کیسون2 - شرکت کیسون
دبالکح - ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک
سرچشمه - شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرچشمه2 - شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
وکادو - تکادو
سکابح - ح.س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
سکابح4 - ح.س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
وداناح2 - ح.سرمایه گذاری دانایان پارس
سدبیر2 - تدبیرگران فارس وخوزستان
اتکای بازار پایه-حذف شده - بیمه اتکایی ایرانیان
اتکای2 بازار پایه-حذف شده - بیمه اتکایی ایرانیان
بتک - کارخانجات کابل سازی تک
بتک2 - کارخانجات کابل سازی تک
بتک4 - کارخانجات کابل سازی تک
توریل - توکاریل
توریل2 - توکاریل
کنور - تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
کنور4 - تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
تسه9012 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه90
تسه90122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه90
بساما - بیمه سامان
بساما2 - بیمه سامان
غشوکو - شوکو پارس
غشوکو2 - شوکو پارس
حبندر - دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
ثعمراح - ح. عمران و توسعه شاهد
خکاشا - تولید خودرو سایپا کاشان
خکاشا4 - تولید خودرو سایپا کاشان
تسه9408 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94
تسه9101 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 91
تسه94082 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94
تسه91012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 91
ولراز - لیزینگ رازی
ولراز2 - لیزینگ رازی
ثتوسا - س.توسعه و عمران استان اردبیل
سنندج2 - تولید نیروی برق سنندج
ثتوسا4 - س.توسعه و عمران استان اردبیل
سنندج4 - تولید نیروی برق سنندج
تسه9102 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت91
تسه91022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت91
ورازی - بیمه رازی
ورازی2 - بیمه رازی
ورازی4 - بیمه رازی
تعاون - بیمه تعاون
تسه9409 - امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94
شجم - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
تسه94092 - امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94
شجم2 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
شجم4 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
صنایع شیر4 - صنایع شیر سرو بی خزان
تجار - گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
تجار2 - گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
تجار4 - گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
فاهواز - نورد و لوله اهواز
فاهواز2 - نورد و لوله اهواز
صدانا98 - اجاره دانا پتروریگ کیش 1394
صسکن - اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد
صدانا982 - اجاره دانا پتروریگ کیش 1394
صسکن2 - اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد
تلیسه - دامداری تلیسه نمونه
تلیسه4 - دامداری تلیسه نمونه
تسه9410 - امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94
تسه94102 - امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94
مخازن پتروشیمی4 - پایانه ها و مخازن پتروشیمی
فنرژی - گسترش صنایع انرژی آذرآب
فنرژی2 - گسترش صنایع انرژی آذرآب
فنرژی4 - گسترش صنایع انرژی آذرآب
ولبهمنح - ح.شرکت بهمن لیزینگ
سامان - بانک سامان
ولبهمنح2 - ح.شرکت بهمن لیزینگ
سامان2 - بانک سامان
سامان4 - بانک سامان
حفجر2 - کشتیرانی والفجر
صینا1 - اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد
اخزا2 - اسناد خزانه اسلامی950621
صمپنا - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
اخزا22 - اسناد خزانه اسلامی950621
صمپنا2 - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
صمپنا4 - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
اخزا3 - اسناد خزانه اسلامی950721
تسه9103 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91
اخزا32 - اسناد خزانه اسلامی950721
تسه91032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91
اخزا4 - اسناد خزانه اسلامی950821
انصا1 - گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد
اخزا42 - اسناد خزانه اسلامی950821
انصا12 - گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد
اخزا44 - اسناد خزانه اسلامی950821
انصا14 - گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد
اخزا5 - اسناد خزانه اسلامی950909
اخزا52 - اسناد خزانه اسلامی950909
اخزا54 - اسناد خزانه اسلامی950909
آکورد - صندوق س. آرمان آتی کوثر
فتربتح - ح .مجتمع فولاد تربت حیدریه
آکورد2 - صندوق س. آرمان آتی کوثر
فتربتح2 - ح .مجتمع فولاد تربت حیدریه
آکورد4 - صندوق س. آرمان آتی کوثر
مسکن94 - مشارکت مسکن مهر941214
بساماح - ح.بیمه سامان
وقوام - بانک قوامین
وقوام2 - بانک قوامین
وقوام4 - بانک قوامین
ثعتما - س. ساختمانی اعتماد گستر
ثعتما2 - س. ساختمانی اعتماد گستر
وآیندح - ح. بانک آینده
وآیندح2 - ح. بانک آینده
ویسا2 - سرمایه گذاری ایساتیس پویا
ثنظام - س. ساختمانی نظام مهندسی ایران
ثنظام2 - س. ساختمانی نظام مهندسی ایران
چکاپا - گروه صنایع کاغذ پارس
سدبیر - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
چکاپا2 - گروه صنایع کاغذ پارس
سدبیر2 - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
چکاپا4 - گروه صنایع کاغذ پارس
وقوامح - ح.بانک قوامین
شستان - پتروشیمی گلستان
حقشم2 - دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
غدیس - پاکدیس
دحاوی - الحاوی
دحاوی2 - الحاوی
غدیس4 - پاکدیس
دسانکو - داروسازی سبحان انکولوژی
دسانکو2 - داروسازی سبحان انکولوژی
دسانکو4 - داروسازی سبحان انکولوژی
تسه9411 - امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94
تسه9104 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91
تسه94112 - امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94
تسه91042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91
گوهران - سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
کصدف - کاشی صدف سرام استقلال آباده
گوهران2 - سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
کصدف2 - کاشی صدف سرام استقلال آباده
کصدف4 - کاشی صدف سرام استقلال آباده
ساروج - بین المللی ساروج بوشهر
زنگان - صنعت روی زنگان
زنگان4 - صنعت روی زنگان
ثالوند - سرمایه گذاری مسکن الوند
وملل- بازار پایه حذف شده - شرکت اعتباری ملل
وملل2- بازار پایه حذف شده - شرکت اعتباری ملل
ثالوند4 - سرمایه گذاری مسکن الوند
وملل4- بازار پایه حذف شده - شرکت اعتباری ملل
صنایع گلستان4 - صنایع تبدیلی گلستان
سیمرغ2 - سیمرغ
کپاناح - ح.آپادانا سرام
بمیلاح - ح.آهن و فولاد میلاد
بمیلاح2 - ح.آهن و فولاد میلاد
وکوثر - مالی و اعتباری کوثر مرکزی-حذف
وجامی - سرمایه گذاری جامی
کباده - تولید خاک نسوزاستقلال آباده
وجامی4 - سرمایه گذاری جامی
کپرورح - ح.فرآوری زغال سنگ پروده طبس
حریل - ریل پردازسیر
حریل2 - ریل پردازسیر
حریل4 - ریل پردازسیر
آبین - کشت و صنعت آبشیرین
برق مپنا4 - تولید برق پرند مپنا
بخاور - بیمه زندگی خاورمیانه
وآفر2 - سرمایه گذاری ارزش آفرینان
وارسح - ح.سرمایه گذاری ارس صبا
حذف -آرین4 - بانک الکترونیکی آرین
بالاس - مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
اجاد1 - اجاره دولت مرحله یک1394-981226
اجاد12 - اجاره دولت مرحله یک1394-981226
بالاس4 - مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
ودی - بیمه دی
ودی2 - بیمه دی
گردش95 - گواهی سپرده عام گردشگری951201
ودی4 - بیمه دی
تسه9105 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه91
تسه91052 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه91
سبحان - سبحان دارو
سبحان2 - سبحان دارو
بمپنا - تولید برق عسلویه مپنا
سبحان4 - سبحان دارو
بمپنا2 - تولید برق عسلویه مپنا
فولای - صنایع فولاد آلیاژی یزد
فولای2 - صنایع فولاد آلیاژی یزد
واحصا - احیاء صنایع خراسان
فولای4 - صنایع فولاد آلیاژی یزد
واحصا2 - احیاء صنایع خراسان
همراه - ارتباطات سیار ایران
تسه9412 - امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94
تسه94122 - امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94
واحیا - م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
همراه4 - ارتباطات سیار ایران
سمایه - بانک سرمایه
سفاسی - شرکت فارسیت اهواز
سفاسی2 - شرکت فارسیت اهواز
سمگا - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سمگا2 - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
غشهداب- حذف شده - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غسنیمح - ح.فراوردهای نوشیدنی تسنیم نوش
سمگا4 - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
غسنیمح2 - ح.فراوردهای نوشیدنی تسنیم نوش
وگستر - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
وسینح - ح .بیمه سینا
وگستر4 - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
صشرق99 - مرابحه سیمان شرق 990109
بمیلاح - ح.آهن وفولادمیلاد
پکویر - کویر تایر
بکهنوج - تولید برق ماهتاب کهنوج
مجد2 - مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد
مجد22 - مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد
وایران - لیزینگ ایرانیان
گردش952 - گواهی سپرده عام گردشگری951215
مجد24 - مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد
وایران4 - لیزینگ ایرانیان
کمرجان - بازرگانی و تولیدی مرجان کار
پترولح بازار پایه-حذف شده - ح.گروه پتروشیمی س. ایرانیان
تسه8907 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89
تسه89072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89
پترولح4 بازار پایه-حذف شده - ح.گروه پتروشیمی س. ایرانیان
فزرین - زرین معدن آسیا
تسه8908 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان ماه89
تسه89082 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان ماه89
تسه8909 - امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89
تسه89092 - امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89
تامکو4 - تأمین ماشین آلات ساختمانی نصب
تسه8910 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 89
تسه89102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 89
موج تامین4 - موج تامین ارتباطات پارس
فزرینح - ح.زرین معدن آسیا
تسه8911 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89
ترازوی هوشمند4 - ترازوی رژیمی هوشمند
تسه89112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89
تسه8912 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89
سوپر ظرفشویی4 - دستگاه سوپر ظرفشویی
تسه89122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89
تسه9501 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95
تسه95012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95
تشتاد - صنایع تولیدی اشتاد ایران
تسه9001 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 90
تسه90012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 90
گکیش - توریستی ورفاهی آبادگران کیش
گکیش2 - توریستی ورفاهی آبادگران کیش
آتیمس - صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
آتیمس2 - صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
ثعمرا - عمران و توسعه شاهد
ثقزویح - ح.شرکت عمران و سازندگی قزوین
دهدشتح - ح.صنایع پتروشیمی دهدشت
اعتضاد غدیر4 - سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
حخزرح - ح.کشتیرانی دریای خزر
دهدشتح4 - ح.صنایع پتروشیمی دهدشت
فبیرا - بسته بندی ایران
خفناور - مهندسی صنعتی روان فن آور
جوپار99 - اوراق اجاره جوپار 990212
فبیرا4 - بسته بندی ایران
جوپار992 - اوراق اجاره جوپار 990212
لکما - کارخانجاتمخابراتیایران
لکما2 - کارخانجاتمخابراتیایران
سبزوا - سیمان لار سبزوار
لکما4 - کارخانجاتمخابراتیایران
شوش - هنکل پاک وش
حپارسا - توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
حپارسا2 - توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
توسعه گردشگری 4 - توسعه گردشگری ایران
حپارسا4 - توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
تسه9502 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95
تسه95022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95
ثپردیسح - ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس
سلار - شرکت سیمان لارستان
خدمات هوایی4 - هواپیمایی خدمات ویژه
وثوق - سرمایه گذاری وثوق امین
وثوق4 - سرمایه گذاری وثوق امین
سلارح - ح.شرکت سیمان لارستان
وثامن - شرکت اعتباری ثامن
قچار - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
اپرداز - آتیه داده پرداز
قچار4 - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
اپرداز2 - آتیه داده پرداز
تسه9106 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91
تسه91062 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91
اپرداز4 - آتیه داده پرداز
ماهان99 - اجاره هواپیمایی ماهان 9903
ماهان992 - اجاره هواپیمایی ماهان 9903
کابگن - تولیدی و صنعتی آبگینه
لازما - کارخانه های صنعتی آزمایش
چبسپا - بسته بندی پارس
سرچشمهح - ح.شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
فسدید - لولهوتجهیزات سدید
پلاست - کارخانجات تولیدی پلاستیران
پشاهن - تولیدی پلاستیک شاهین
پشاهن4 - تولیدی پلاستیک شاهین
کقزوی - شیشه قزوین
کقزوی2 - شیشه قزوین
قجام - فرآوردههای غذایی وقندتربتجام
بایکا - کارخانجات کابلسازی ایران
بایکا2 - کارخانجات کابلسازی ایران
خاورمیانه - بانک خاورمیانه
تسه9503 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95
بایکا4 - کارخانجات کابلسازی ایران
تسه95032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95
غیوان - کیوان
غیوان2 - کیوان
شتهران - داروسازی تهران شیمی
چکارم - کارتن مشهد
چکارم2 - کارتن مشهد
لپیام - گسترش صنایع پیام
پتروباختر4 - پتروشیمی باختر
لپیام2 - گسترش صنایع پیام
اخزا6 - اسناد خزانه اسلامی951225
اخزا62 - اسناد خزانه اسلامی951225
زگلدشت - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
تپمپسح - ح.تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
زگلدشت4 - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
ارفعح - ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
تپمپس - تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
رهن9704 - اوراق رهنی بانک مسکن 970413
رهن97042 - اوراق رهنی بانک مسکن 970413
شاوان - پالایش نفت لاوان
شاوان4 - پالایش نفت لاوان
برنا4 - بازرگانی برنا
پترومروارید4 - پتروشیمی مروارید
کالای پتروشیمی 4 - کالای پتروشیمی
غگلستا - شیر پاستوریزه پگاه گلستان
غگلستا2 - شیر پاستوریزه پگاه گلستان
توسعه صنعت4 - سرمایه گذاری توسعه صنعت
بحکمت - بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)
غیرصنعتی 4 - خدمات غیر صنعتی گاز ایران
تسه9504 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95
تسه95042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95
فولاد97 - مرابحه فولاد مبارکه 970429
سنوینح - ح.سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سنوینح4 - ح.سرمایه گذاری اقتصاد نوین
تولیددارو - تولیددارو
تسه9107 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه91
تسه91072 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه91
کوثرح - ح . بیمه کوثر
بنو - بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده)
چین چین4 - کشت و صنعت بین الملل چین چین
فیلتر شیکونین4 - فیلترجاذب موادسرطانزای دخانیات
تسه9505 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95
تسه95052 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95
پتروشیمی تبریز4 - پتروشیمی تبریز
غگلپا - شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
غگلپا2 - شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
فاهوازح - ح. نورد و لوله اهواز
مدیریت سبا4 - نوآوران مدیریت سبا
اخزا7 - اسناد خزانه اسلامی960502
اخزا72 - اسناد خزانه اسلامی960502
گولان - %مشارکت گولان سقز سه ماهه 20
اخزا74 - اسناد خزانه اسلامی960502
اخزا8 - اسناد خزانه اسلامی960523
اخزا82 - اسناد خزانه اسلامی960523
خصدرا - صنعتی دریایی ایران
خصدرا2 - صنعتی دریایی ایران
اخزا84 - اسناد خزانه اسلامی960523
خصدرا3 - صنعتی دریایی ایران
اخزا9 - اسناد خزانه اسلامی960613
خصدرا4 - صنعتی دریایی ایران
اخزا92 - اسناد خزانه اسلامی960613
وثنو - سرمایه گذاری ساختمانی نوین
وثنو2 - سرمایه گذاری ساختمانی نوین
اخزا94 - اسناد خزانه اسلامی960613
اخزا10 - اسناد خزانه اسلامی960703
اخزا104 - اسناد خزانه اسلامی960703
وخاور بازار پایه-حذف شده - بانک خاورمیانه
تسه9506 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95
وخاور4 بازار پایه-حذف شده - بانک خاورمیانه
تسه95062 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95
وسالت - بانک قرض الحسنه رسالت
وسالت2 - بانک قرض الحسنه رسالت
وسالت4 - بانک قرض الحسنه رسالت
ثغرب - شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
ثغرب2 - شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
تهران بتون 4 - تهران بتون
لوتوس99 - اجاره لوتوس پارسیان990717
گندم9707 - مرابحه دولتی گندم 970719
ممسنیح - ح.پتروشیمی ممسنی
گندم97074 - مرابحه دولتی گندم 970719
ممسنیح4 - ح.پتروشیمی ممسنی
امید99 - مشارکت لیزینگ امید9907
تسه9108 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91
امید992 - مشارکت لیزینگ امید9907
تسه91082 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91
انرژی1 - نهادهای مالی بورس انرژی
انرژی12 - نهادهای مالی بورس انرژی
انرژی14 - نهادهای مالی بورس انرژی
انرژی2 - فعالان بورس انرژی
پارس9607 - گواهی سپرده عام پارسیان960703
انرژی3 - سایر اشخاص بورس انرژی
پارس96072 - گواهی سپرده عام پارسیان960703
انرژی32 - سایر اشخاص بورس انرژی
قیستو - شرکت قند بیستون
تسه9507 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95
تسه95072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95
تشتادح - ح.صنایع تولیدی اشتاد ایران
گهر1 - مشارکت گهر1 سه ماهه 20درصد
گهر12 - مشارکت گهر1 سه ماهه 20درصد
اتکایح - ح . بیمه اتکایی ایرانیان
خفناورح - ح . مهندسی صنعتی روان فن آور
خفناورح2 - ح . مهندسی صنعتی روان فن آور
اتکامح - ح. شرکت بیمه اتکایی امین
حسیر - ریل سیر کوثر
حسیر4 - ریل سیر کوثر
تسه9508 - امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95
شزنگ - تجهیزنیرویزنگان
تسه95082 - امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95
شزنگ2 - تجهیزنیرویزنگان
سخا1 - اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951019
کایتا - ایتالران
کایتا2 - ایتالران
سخا2 - اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951119
لخانه - لوازم خانگی پارس
شگامرن - مجتمع پترو صنعت گامرون
سرمایه لقمان4 - سرمایه گذاری لقمان
تسه9109 - امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 91
تسه91092 - امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 91
خدمات بازنشستگی4 - خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی
غگز - گز سکه
غگز2 - گز سکه
تسه9509 - امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95
تسه95092 - امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95
رویش - ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه
دسانکوح - ح . داروسازی سبحان انکولوژی
آتی1 - ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه
رفاه96 - گواهی سپرده عام رفاه960815
غشهداب - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غشهداب2 - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
اخزا11 - اسناد خزانه اسلامی960724
تسه9510 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95
تسه95102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95
بهپاک - صنعتی بهپاک
اجاد21 - اجاره دولتی آپرورش-آرمان991118
اجاد22 - اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991118
اجاد222 - اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991118
اجاد23 - اجاره دولتی آپرورش-ملت991118
اجاد24 - اجاره دولتی آپرورش-نوین991118
اجاد25 - اجاره دولتی آپرورش-سپهر991118
اجاد26 - اجاره دولتی آپرورش-امید991118
ثترانح - ح سرمایه گذاری مسکن تهران
اجاد262 - اجاره دولتی آپرورش-امید991118
اجاد27 - اجاره دولت آپرورش-کاردان991118
وشهر - بانک شهر
وشهر2 - بانک شهر
سلامت2 - مرابحه دولت تعاون-کاردان991118
وآفری - بیمه کارآفرین
وآفری2 - بیمه کارآفرین
وآفری4 - بیمه کارآفرین
سلامت3 - مرابحه دولتی تعاون-امید991118
شپاس - نفت پاسارگاد
سلامت32 - مرابحه دولتی تعاون-امید991118
شپاس2 - نفت پاسارگاد
سلامت4 - مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118
تسه9110 - امتیازتسهیلات مسکن دی ماه 91
سلامت42 - مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118
تسه91102 - امتیازتسهیلات مسکن دی ماه 91
سلامت5 - مرابحه دولتی تعاون-نوین991118
نیروح - ح.نیرو سرمایه
خراسان - شرکت پتروشیمی خراسان
خراسان2 - شرکت پتروشیمی خراسان
خراسان4 - شرکت پتروشیمی خراسان
شرانل - نفت ایرانول
شرانل2 - نفت ایرانول
سلامت1 - مرابحه دولتی تعاون-ملت991118
بپاسح - ح.بیمه پاسارگاد
ومللح - ح . اعتباری ملل
وآرین - شرکت توسعه اقتصادی آرین
وآرین2 - شرکت توسعه اقتصادی آرین
وآرین4 - شرکت توسعه اقتصادی آرین
وسرمد - بیمه سرمد
تسه9511 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95
تسه95112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95
وقوامح - ح.بانک قوامین
وآیند - بانک آینده
تسه9111 - امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه 91
تسه91112 - امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه 91
کرانه99 - مرابحه بنا گستر کرانه991222
چخزر4 - صنایع چوب خزر کاسپین
تسه9512 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95
پخش - پخش البرز
پخش2 - پخش البرز
اجاد41 - اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224
ثنام - س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
ثنام2 - س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
ومدکو1 - مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد
ومدکو12 - مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد
ومدکو14 - مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد
مراز1 - مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد
مراز12 - مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد
مراز14 - مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد
ربوتا - مرابحه بوتان سه ماهه 20 درصد
تسه9112 - امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه91
تسه91122 - امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه91
آریانح - ح.سرمایه گذاری پارس آریان
آریانح2 - ح.سرمایه گذاری پارس آریان
صایان1 - اجاره رایان سه ماهه 20 درصد
صایان12 - اجاره رایان سه ماهه 20 درصد
صپارس - اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
صپارس2 - اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
صپارس4 - اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
تسه9201 - امتیازتسهیلات مسکن فروردین 92
تسه92012 - امتیازتسهیلات مسکن فروردین 92
ثشرقح - ح.سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
ومشان - س. فنی و مهندسی مشانیر
ثنور - سرمایه گذاری کوه نور
ثنور2 - سرمایه گذاری کوه نور
ثنور4 - سرمایه گذاری کوه نور
ثقزوی - شرکت عمران و سازندگی قزوین
دتولید - داروسازی تولید دارو
دتولید2 - داروسازی تولید دارو
فالوم - آلومتک
فالوم2 - آلومتک
پارتا - مجتمعصنعتیآرتاویلتایر
پارتا2 - مجتمعصنعتیآرتاویلتایر
پارتا4 - مجتمعصنعتیآرتاویلتایر
سپرمی - پرمیت
سپرمی2 - پرمیت
ثاصفا - شرکت ساختمان اصفهان
شسم - تولید سموم علف کش
شسم2 - تولید سموم علف کش
ساذری - آذریت
پلوله - گازلوله
پلوله2 - گازلوله
سایرا - ایرانیت
سایرا2 - ایرانیت
چنوپا - نیوپان 22 بهمن
چنوپا2 - نیوپان 22 بهمن
فسلیر - سولیران
تسه9202 - امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت 92
تسه92022 - امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت 92
دزفول - %مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20
دزفول2 - %مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20
پارتاح - ح.مجتمعصنعتیآرتاویلتای
وکوثر بازار پایه-حذف شده - مالی و اعتباری کوثر مرکزی
وکوثر2 بازار پایه-حذف شده - مالی و اعتباری کوثر مرکزی
وکوثر4 بازار پایه-حذف شده - مالی و اعتباری کوثر مرکزی
کنورح - ح.تأمین مواد اولیه فولاد صبانو
آرمانح - ح.بیمه آرمان
آرمانح4 - ح.بیمه آرمان
تسه9203 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 92
تسه92032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 92
ثعتماح - ح.ساختمانی اعتماد گستر
جم - پتروشیمی جم
جم2 - پتروشیمی جم
جم4 - پتروشیمی جم
نیروگاه دز4 - بهره برداری نیروگاه دز
حسینا - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
حسینا2 - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
تسه9204 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 92
تسه92042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 92
ولانا - شرکت لیزینگ آریا دانا
آسام - صندوق سرمایهگذاری آسام-مختلط
آسام2 - صندوق سرمایهگذاری آسام-مختلط
آسام4 - صندوق سرمایهگذاری آسام-مختلط
تسه9205 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 92
تسه92052 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 92
سباقر - سیمان باقران
سمتاز - سیمان ممتازان کرمان
تپکو - تولیدتجهیزاتسنگینهپکو
تپکو4 - تولیدتجهیزاتسنگینهپکو
فجوش - جوش و اکسیژن ایران
تراک - ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی
تراک2 - ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی
دتهران - داروسازی تهران دارو
کورز - ورزیران
کورز2 - ورزیران
سباقرح - ح. سیمان باقران
تکنارح - ح. مجتمع معادن مس تکنار
فن آوا کارت4 - فن آوا کارت
کاریس - صندوق سرمایهگذاری کاریس-سهام
کاریس2 - صندوق سرمایهگذاری کاریس-سهام
وکوثرح - ح. مالی و اعتباری کوثر مرکزی
کازروح - ح. پتروشیمی کازرون
کازروح2 - ح. پتروشیمی کازرون
کازروح4 - ح. پتروشیمی کازرون
تسه9206 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 92
تسه92062 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 92
داده فن آوا4 - داده پردازی فن آوا
صچاد - اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
صچاد2 - اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
صچاد4 - اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
مفاخر - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
مفاخر2 - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
مفاخر4 - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
صمپنا2 - اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
صمپنا22 - اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
صمپنا24 - اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
پخشح - ح. پخش البرز
ومللح - ح.شرکت اعتباری ملل
تسه9207 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 92
تسه92072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 92
سرامیک البرز4 - سرامیک البرز
زنگانح - ح. صنعت روی زنگان
وآیند - بانک آینده
وآیند2 - بانک آینده
وآیند4 - بانک آینده
وتعاون - بیمه تعاون
وتعاون2 - بیمه تعاون
وماح - ح. بیمه ما
وماح2 - ح. بیمه ما
تسه9208 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 92
تسه92082 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 92
سپهر - اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد
سپهر2 - اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد
سپهر4 - اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد
آساس - صندوق سرمایهگذاری آساس-سهام
آساس2 - صندوق سرمایهگذاری آساس-سهام
وسرمد - بیمه سرمد
وسرمد4 - بیمه سرمد
گکیشح - ح.توریستی ورفاهی آبادگران کیش
تسه9209 - امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 92
تسه92092 - امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 92
اطلس - صندوق سرمایهگذاری اطلس-سهام
اطلس2 - صندوق سرمایهگذاری اطلس-سهام
غمینو - شرکت صنایع غذایی مینو شرق
غمینو2 - شرکت صنایع غذایی مینو شرق
شپاها - نفت سپاهان
هرمز - فولاد هرمزگان جنوب
هرمز2 - فولاد هرمزگان جنوب
هرمز4 - فولاد هرمزگان جنوب
صایتل - اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
صایتل2 - اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
صایتل4 - اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
تسه9210 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 92
تسه92102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 92
پتروشیمی سلمان4 - پتروشیمی سلمان فارسی
سدبیرح - ح. س. تدبیرگران فارس وخوزستان
دتولیدح - ح. داروسازی تولید دارو
تکاپو4 - طراحی و احداث صنایع تکاپو
حخزر - کشتیرانی دریای خزر
حخزر4 - کشتیرانی دریای خزر
وسنا - سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
تسه9211 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 92
تسه92112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 92
ایران دوچرخ4 - ایران دوچرخ
وسناح - ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
برق آبادان4 - تولید نیروی برق آبادان
اعتلا - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
اعتلا2 - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
اعتلا4 - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
کی بی سی - شرکت کی بی سی
کی بی سی2 - شرکت کی بی سی
کی بی سی4 - شرکت کی بی سی
وارس - سرمایه گذاری ارس صبا
وارس2 - سرمایه گذاری ارس صبا
سخوافح - ح. سیمان مجد خواف
نوسازی صنایع4 - نوسازی صنایع ایران
صدانا - اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد
صدانا2 - اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد
ارفع - شرکت آهن و فولاد ارفع
ارفع2 - شرکت آهن و فولاد ارفع
ارفع4 - شرکت آهن و فولاد ارفع
ونور - موسسه اعتباری نور
عمران تکلار4 - ساختمانی عمران تکلار
صگلوکز - مرابحه گلوکزان سه ماهه 20 درصد
صگلوکز2 - مرابحه گلوکزان سه ماهه 20 درصد
مراز2 - اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392
مراز22 - اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392
مراز24 - اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392
تسه9212 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه92
تسه92122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه92
بدکو - فروشگاههای زنجیره ای دیوکس
بدکو2 - فروشگاههای زنجیره ای دیوکس
وخاور - بانک خاورمیانه
وخاور2 - بانک خاورمیانه
زغالسنگ البرز4 - زغالسنگ البرز شرقی
وآتوس - س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال
وآتوس2 - س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال
وآتوس4 - س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال
پرشیا - اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
پرشیا2 - اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
پرشیا4 - اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
سکارآفرین4 - سرمایه گذاری بانک کارآفرین
ومدکو2 - اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20
ومدکو22 - اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20
تسه9301 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 93
تسه93012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 93
بهپاکح - ح. صنعتی بهپاک
کوثرح - ح. بیمه کوثر
ثپردیس - سرمایه گذاری مسکن پردیس
ثپردیس2 - سرمایه گذاری مسکن پردیس
ثرود - سرمایهگذاری مسکن زاینده رود
ثرود2 - سرمایهگذاری مسکن زاینده رود
گلگهر1 - اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
گلگهر12 - اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
آ س پح - ح. آ.س.پ
سنگ آهن4 - سنگ آهن مرکزی
فولایح - ح. صنایع فولاد آلیاژی یزد
صبصیر - اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20%
صبصیر2 - اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20%
کاسپین - داروسازی کاسپین تامین
کاسپین2 - داروسازی کاسپین تامین
کاسپین4 - داروسازی کاسپین تامین
تسه9302 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت93
تسه93022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت93
استارتر دیجیتال4 - استارتر دیجیتال ضد سرقت خودرو
تسه9303 - امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه93
تسه93032 - امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه93
صبوتا - اجاره بوتان سه ماهه 20درصد
صبوتا2 - اجاره بوتان سه ماهه 20درصد
شجمح - ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
ودیح - ح . بیمه دی
ودیح2 - ح . بیمه دی
ودیح4 - ح . بیمه دی
بعثت - مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد
شرق - مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد
ماهان - اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد
پانفت1 - مشارکت نفت فصلی20درصد
سعدی - گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد
ثباغ - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
ثباغ2 - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
ثباغ4 - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
دی - بانک دی
دی2 - بانک دی
دی4 - بانک دی
تسه9002 - امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت90
تسه90022 - امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت90
وزمین - بانک ایران زمین
وزمین2 - بانک ایران زمین
وزمین4 - بانک ایران زمین
سمگاح - ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سمگاح2 - ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سمگاح4 - ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
فبستم - صنایع بستهبندی مشهد
فبستم4 - صنایع بستهبندی مشهد
وحافظ - بیمه حافظ
وحافظ2 - بیمه حافظ
وگردش - بانک گردشگری
وگردش2 - بانک گردشگری
وحافظ4 - بیمه حافظ
سمایهح - ح.بانک سرمایه
انرژیح1 - ح نهادهای مالی بورس انرژی
انرژیح12 - ح نهادهای مالی بورس انرژی
خارزمح - ح.سرمایه گذاری خوارزمی
انرژیح14 - ح نهادهای مالی بورس انرژی
انرژیح2 - ح فعالان بورس انرژی
انرژیح3 - ح سایر اشخاص بورس انرژی
تسه9003 - امتیازتسهیلات مسکن خردادماه90
تسه90032 - امتیازتسهیلات مسکن خردادماه90
وثخوز - سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
ساما1 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
ساما12 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
تسه9304 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه93
ساما14 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
تسه93042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه93
آ س پ - آ.س.پ
آ س پ2 - آ.س.پ
آ س پ4 - آ.س.پ
قشم4 - خدمات کشتیرانی ستاره قشم
دیح - ح.بانک دی
مسکن1 - مشارکت مسکن مهر 20 درصد
مسکن12 - مشارکت مسکن مهر 20 درصد
زاگرس - پتروشیمی زاگرس
زاگرس2 - پتروشیمی زاگرس
زاگرس4 - پتروشیمی زاگرس
افراح - ح. افرانت
پتروکاویان4 - پتروشیمی کاویان
افرا - افرانت
افرا2 - افرانت
جمح - ح پتروشیمی جم
افرا4 - افرانت
تسه9004 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 90
تسه90042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 90
حسیناح - ح. خدمات دریایی وبندری سینا
وگردشح - ح.بانک گردشگری
وگردشح2 - ح.بانک گردشگری
اعتلاح - ح سرمایه گذاری اعتلاء البرز
وگردشح4 - ح.بانک گردشگری
نارنج - مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد
نارنج2 - مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد
پتروشیمی مرجان4 - پتروشیمی مرجان
فسلیرح - ح.سولیران
وزمینح - ح.بانک ایران زمین
وزمینح2 - ح.بانک ایران زمین
سامانح - ح. بانک سامان
وزمینح4 - ح.بانک ایران زمین
الماس - صندوق سرمایهگذاری الماس-سهام
الماس2 - صندوق سرمایهگذاری الماس-سهام
صکاشی - اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20
صکاشی2 - اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20
ورازیح - ح. بیمه رازی
تسه9305 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه93
تسه93052 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه93
سآذر4 - سرمایه گذاری آذر
کاغذ مراغه4 - صنایع کاغذ مراغه
سفارود - کارخانه فارسیت درود
سفارود2 - کارخانه فارسیت درود
دارابح - ح.پتروشیمی داراب
فساح - ح. پتروشیمی فسا
جهرمح - ح.پتروشیمی جهرم
نسیم - ص.س.زمین و ساختمان نسیم
نسیم4 - ص.س.زمین و ساختمان نسیم
تفیرو - مهندسی فیروزا
ولبهمن - شرکت بهمن لیزینگ
ولبهمن2 - شرکت بهمن لیزینگ
رفاه - فروشگاه های زنجیره ای رفاه
رفاه4 - فروشگاه های زنجیره ای رفاه
کایگچ - ایران گچ
نتوس - پشم بافی توس
وسدید - گروه صنعتیسدید
شرنگی - شیمیایی رنگین
شرنگی2 - شیمیایی رنگین
شتولی - تولیپرس
کی بی سیح - ح. شرکت کی بی سی
فولاد تربت4 - فولاد تربت حیدریه
قاسم - قاسم ایران
تسه9306 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه93
تسه93062 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه93
پترول - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترول2 - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترول4 - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترولح - ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
مشهد9612 - مشارکت شهرداری مشهد 1392
مشهد96122 - مشارکت شهرداری مشهد 1392
مشهد96124 - مشارکت شهرداری مشهد 1392
بازرگانی معادن4 - بازرگانی معادن ایران
وملل - اعتباری ملل
میدکو - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میدکو2 - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میدکو4 - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میدکوح - ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
میدکوح4 - ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
صامید - اجاره امید سه ماهه 20 درصد
صامید2 - اجاره امید سه ماهه 20 درصد
ماهان2 - اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد
ماهان22 - اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد
تسه9005 - امتیازتسهیلات مسکن مردادماه90
تسه90052 - امتیازتسهیلات مسکن مردادماه90
ثشرق - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
ثشرق4 - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
مسکن شمالغرب4 - عمران و مسکن سازان شمالغرب
سبحانح - ح.سبحان دارو
تسه9307 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه93
تسه93072 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه93
حکمت - بانک حکمت ایرانیان
غفارس - شیر پاستوریزه پگاه فارس
حکمت2 - بانک حکمت ایرانیان
ثتران - سرمایه گذاری مسکن تهران
ثتران2 - سرمایه گذاری مسکن تهران
خلیبل4 - مالیبل سایپا
سیستم - همکاران سیستم
سیستم2 - همکاران سیستم
ذوب - سهامی ذوب آهن اصفهان
دبالک - مواد اولیه دارویی البرز بالک
ذوب2 - سهامی ذوب آهن اصفهان
دبالک2 - مواد اولیه دارویی البرز بالک
ذوب4 - سهامی ذوب آهن اصفهان
فن آوا - گروه فن آوا
وآرمان - شرکت اعتباری آرمان ایرانیان
تسه9006 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه90
تسه90062 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه90
وسین - بیمه سینا
بهپاک-بازار پایه حذف شده - صنعتی بهپاک
وسین2 - بیمه سینا
بدکوح - ح فروشگاههای زنجیره ای دیوکس
نوین - بیمه نوین
بدکوح2 - ح فروشگاههای زنجیره ای دیوکس
نوین2 - بیمه نوین
نوین4 - بیمه نوین
تسه9308 - امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93
تسه93082 - امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93
باربند نرم خودرو4 - طرح صنعتی باربند نرم خودرو
فن آوا2 - گروه فن آوا
فرابورس - فرابورس ایران
فرابورس2 - فرابورس ایران
فرابورس4 - فرابورس ایران
شکبیر - پتروشیمی امیرکبیر
توریلح - ح. توکاریل
شکبیر2 - پتروشیمی امیرکبیر
شکبیر4 - پتروشیمی امیرکبیر
کازرو - پتروشیمی کازرون
کازرو4 - پتروشیمی کازرون
حافظ اعتماد4 - سرمایه گذاری حافظ اعتماد
ممسنی - پتروشیمی ممسنی
ممسنی4 - پتروشیمی ممسنی
ارشک4 - سرمایه گذاری ارشک
سجام - مجتمع سیمان غرب آسیا
سجام4 - مجتمع سیمان غرب آسیا
سیراف4 - سرمایه گذاری سیراف
شلرد - کود شیمیایی اوره لردگان
شلرد4 - کود شیمیایی اوره لردگان
سلیم4 - سرمایه گذاری سلیم
وشمال - س. چشم انداز توسعه شمال
وشمال2 - س. چشم انداز توسعه شمال
وشمال4 - س. چشم انداز توسعه شمال
زعیم4 - سرمایه گذاری زعیم
زنجان - صنایع پتروشیمی زنجان
زنجان2 - صنایع پتروشیمی زنجان
زنجان4 - صنایع پتروشیمی زنجان
اعتصام4 - سرمایه گذاری اعتصام
مفتاح4 - سرمایه گذاری مفتاح
سجامح - ح.مجتمع سیمان غرب آسیا
KHMZ 951127C00001900 - KHMZ 951127C00001900
پردازش اطلاعات4 - پردازش اطلاعات ایرانیان
شلردح - ح.کود شیمیایی اوره لردگان
تسه9309 - امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93
شلردح2 - ح.کود شیمیایی اوره لردگان
KHMZ 951127C00001910 - KHMZ 951127C00001910
تسه93092 - امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93
KHMZ 951127C00001920 - KHMZ 951127C00001920
KHMZ 951127C00001890 - KHMZ 951127C00001890
KHMZ 951127C00001880 - KHMZ 951127C00001880
صامیا - اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد
صامیا2 - اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد
فافزا - فولاد افزا سپاهان
PMRZ 951125C00014000 - PMRZ 951125C00014000
PMRZ - PMRZ
صمگا - مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد
FOHZ 13951225C00002160 - FOHZ 13951225C00002160
صمگا2 - مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد
اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
اتکای2 - بیمه اتکایی ایرانیان
KHMZTEST - KHMZTEST
اتکای4 - بیمه اتکایی ایرانیان
تسه9310 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه93
تسه93102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه93
نوینح - ح.بیمه نوین
خودکفا - اقتصادی و خودکفایی آزادگان
پترو کوهدشت4 - توسعه پتروشیمی کوهدشت
ثباغح - ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
شکف - کف
FOHZ 13951225C00002222 - FOHZ 13951225C00002222
کفرآور - فرآورده های سیمان شرق
تسه9007 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90
تسه90072 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90
کپرور - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
کپرور2 - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
کپرور4 - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
تابا - تابان نیرو سپاهان
MES12 - MES12
تابا2 - تابان نیرو سپاهان
تسه9311 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93
تسه93112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93
سفیروز4 - تولیدی سیمان فیروزکوه
نیروگاه فارس4 - مولد نیروگاهی تجارت فارس
فوکا - فولاد کاویان
فوکا2 - فولاد کاویان
فناوا کارت4 - فن آوا کارت
شصفها - پتروشیمی اصفهان
شصفها2 - پتروشیمی اصفهان
وسرمدح - ح. بیمه سرمد
وسرمدح4 - ح. بیمه سرمد
صایتل2 - اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
صایتل22 - اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
تسه9312 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 93
تسه93122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 93
ومهر - بانک مهر اقتصاد
ومهر2 - بانک مهر اقتصاد
ومهر4 - بانک مهر اقتصاد
اعتماد - صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
اعتماد2 - صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
اعتماد4 - صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
خفولا - خدمات فنی فولاد یزد
رایان - مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%
رایان2 - مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%
شلیا - شرکت مواد ویژه لیا
شلیا4 - شرکت مواد ویژه لیا
کفرآورح - ح. فرآورده های سیمان شرق
خدیزل - بهمن دیزل
خدیزل2 - بهمن دیزل
تسه9401 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94
تسه94012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94
تبریز97 - مشارکت قطار شهری تبریز971218
تبریز972 - مشارکت قطار شهری تبریز971218
وکادوح - ح. تکادو
کیمیا - معدنی کیمیای زنجان گستران
سکرد98 - مشارکت سیمان کردستان980219
سکرد982 - مشارکت سیمان کردستان980219
میهن - بیمه میهن
تسه9402 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94
میهن2 - بیمه میهن
تسه94022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94
میهن4 - بیمه میهن
وشمالح - ح.س. چشم انداز توسعه شمال
نفت قشم4 - سرمایه گذاری نفت قشم
مارون - پتروشیمی مارون
کتوکا - تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
مارون2 - پتروشیمی مارون
مارون4 - پتروشیمی مارون
دهدشت - صنایع پتروشیمی دهدشت
دهدشت2 - صنایع پتروشیمی دهدشت
دهدشت4 - صنایع پتروشیمی دهدشت
نیرو - نیرو سرمایه
آریان - سرمایه گذاری پارس آریان
آریان2 - سرمایه گذاری پارس آریان
آریان4 - سرمایه گذاری پارس آریان
صایند - صندوق س. گنجینه آینده روشن
صایند2 - صندوق س. گنجینه آینده روشن
تجارت - بیمه تجارت نو(50% پرداخت شده)
تجارت2 - بیمه تجارت نو(50% پرداخت شده)
وما - بیمه ما
وما2 - بیمه ما
وما4 - بیمه ما
سنوین - سرمایه گذاری اقتصاد نوین
تسه9403 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94
سنوین2 - سرمایه گذاری اقتصاد نوین
تسه94032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94
سنوین4 - سرمایه گذاری اقتصاد نوین
شترانح - ح. پالایش نفت تهران
وهور - مدیریت انرژی امید تابان هور
وهور2 - مدیریت انرژی امید تابان هور
تپولا - مهندسی مرآت پولاد
لیدکو4 - گسترش صنعت علوم زیستی
قاروم - قند ارومیه
قاروم2 - قند ارومیه
قاروم4 - قند ارومیه
فافزاح - ح. فولاد افزا سپاهان
سخنم - صندوق.س.سپهرخبرگان نفت
سخنم2 - صندوق.س.سپهرخبرگان نفت
تسه9008 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان 90
تسه90082 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان 90
ثغربح - ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
صخابر - اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
صخابر2 - اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
گپارس - امور رفاهی کارگزاران پارس
تسه9404 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر94
تسه94042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر94
وآفریح - ح. بیمه کارآفرین
تسه9009 - امتیاز تسهیلات مسکن آذر90
تسه90092 - امتیاز تسهیلات مسکن آذر90
ثروتم - صندوق س. ثروت آفرین پارسیان
ثروتم2 - صندوق س. ثروت آفرین پارسیان
آینده - بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
آینده2 - بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
ثرودح - ح.سرمایهگذاری مسکن زاینده رود
بوتان - مشارکت بوتان سه ماهه20درصد
بوتان4 - مشارکت بوتان سه ماهه20درصد
کالا1 - کارگزاران بورس کالای ایران
کالا12 - کارگزاران بورس کالای ایران
کالا2 - تولیدکنندگان بورس کالای ایران
کالا22 - تولیدکنندگان بورس کالای ایران
کالا3 - نهادهای مالی بورس کالای ایران
کالا32 - نهادهای مالی بورس کالای ایران
کالا4 - سایر اشخاص بورس کالای ایران
کالا42 - سایر اشخاص بورس کالای ایران
ودانا - سرمایه گذاری دانایان پارس
ودانا2 - سرمایه گذاری دانایان پارس
ودانا4 - سرمایه گذاری دانایان پارس
بورس1 - کارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس12 - کارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس14 - کارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس2 - نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
بورس22 - نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
بورس24 - نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
بورس3 - سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
بورس32 - سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
سپرده - سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
سپرده2 - سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
سپرده4 - سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
پترول بازار پایه-حذف شده - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترول2 بازار پایه-حذف شده - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
وسبحان - سرمایه گذاری سبحان
پترول4 بازار پایه-حذف شده - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
حخزر2 - کشتیرانی دریای خزر
کوثر - بیمه کوثر
کوثر2 - بیمه کوثر
کزرین2 - زرین معدن آسیا
تسه9405 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94
تسه94052 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94
بمیلا - توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
بمیلا2 - توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
بمیلا4 - توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
ساینا - صنایع بهداشتی ساینا
غصینو - صنعتی مینو
غصینو2 - صنعتی مینو
ساینا4 - صنایع بهداشتی ساینا
وآرینح - ح. شرکت توسعه اقتصادی آرین
تکنار - مجتمع معادن مس تکنار
وآرینح2 - ح. شرکت توسعه اقتصادی آرین
وآرینح4 - ح. شرکت توسعه اقتصادی آرین
شتوکا - توکا رنگ فولاد سپاهان
داراب - پتروشیمی داراب
شتوکا2 - توکا رنگ فولاد سپاهان
داراب2 - پتروشیمی داراب
داراب4 - پتروشیمی داراب
فسا - پتروشیمی فسا
فسا2 - پتروشیمی فسا
فسا4 - پتروشیمی فسا
جهرم - پتروشیمی جهرم
جهرم2 - پتروشیمی جهرم
جهرم4 - پتروشیمی جهرم
ونور - اعتباری نور
حرهشا - رهشاد سپاهان (سهامی عام
حرهشا2 - رهشاد سپاهان (سهامی عام
حرهشا4 - رهشاد سپاهان (سهامی عام
مشهد971 - مشارکت شهرداری مشهد1394-آرمان
مشهد9712 - مشارکت شهرداری مشهد1394-آرمان
غسنیم2 - فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش
مشهد972 - شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن
مشهد9722 - شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن
مشهد973 - شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان
قشیر - قند شیروان قوچان و بجنورد
مشهد9732 - شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان
معیار - سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
معیار 2 - سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
جوپار - اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
جوپار2 - اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
دماوند - تولید نیروی برق دماوند
بپاس - بیمه پاسارگاد
دماوند2 - تولید نیروی برق دماوند
بپاس2 - بیمه پاسارگاد
وکوثر - شرکت اعتباری کوثر مرکزی
کوثر بازار پایه-حذف شده - بیمه کوثر
وکوثر2 - شرکت اعتباری کوثر مرکزی
وکوثر4 - شرکت اعتباری کوثر مرکزی
کوثر4 بازار پایه-حذف شده - بیمه کوثر
قاسمح - ح. قاسم ایران
توسعه - اعتباری توسعه
توسعه2 - اعتباری توسعه
دماوند2-بازار پایه حذف شده - تولید نیروی برق دماوند
دماوند4-بازار پایه حذف شده - تولید نیروی برق دماوند
بیستون4 - پتروشیمی بیستون
اتکام - شرکت بیمه اتکایی امین
تسه9010 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه90
اتکام2 - شرکت بیمه اتکایی امین
تسه90102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه90
صغرب - ص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب
صغرب4 - ص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب
تسه9406 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور94
سخواف - سیمان مجد خواف
تسه94062 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور94
وایرا - سرمایه گذاری صنایع ایران
سکاب - س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
اخزا1 - اسناد خزانه اسلامی 941223
حکمت بازار پایه-حذف شده - بانک حکمت ایرانیان
حکمت2 بازار پایه-حذف شده - بانک حکمت ایرانیان
حکمت4 بازار پایه-حذف شده - بانک حکمت ایرانیان
حکمتح بازار پایه-حذف شده - ح.بانک حکمت ایرانیان
حکمتح2 بازار پایه-حذف شده - ح.بانک حکمت ایرانیان
حکمتح4 بازار پایه-حذف شده - ح.بانک حکمت ایرانیان
زنجانح - ح. صنایع پتروشیمی زنجان
زنجانح2 - ح. صنایع پتروشیمی زنجان
هجرت2 - پخش هجرت
زنجانح4 - ح. صنایع پتروشیمی زنجان
کرج97 - شهرداری کرج 1394
کرج972 - شهرداری کرج 1394
قم971 - شهرداری قم 1394-آرمان
قم9712 - شهرداری قم 1394-آرمان
قم972 - شهرداری قم 1394- سپهر
قم9722 - شهرداری قم 1394- سپهر
قم973 - شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان
کشرق - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
قم9732 - شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان
کشرق2 - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
تسه9407 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94
آرمان - بیمه آرمان
تسه94072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94
آرمان2 - بیمه آرمان
آرمان4 - بیمه آرمان
فتربت2 - مجتمع فولاد تربت حیدریه
صنعت
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغباني
كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف
خدمات جنبي استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه هاي فلزي
استخراج آهن
استخراج كانه فلزي غيرآهن
استخراج ساير كانه هاي فلزي
استخراج ساير معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاك رس
استخراج كانه هاي شيميايي و كود
حذف شده- فرآورده‌هاي غذايي و آشاميدني
پردازش و نگهداري ماهي و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداري ميوه و سبزي
توليد روغن هاي حيواني و نباتي
توليد لبنيات
توليد حبوبات
توليد نشاسته و محصولات وابسته
توليد خوراك آماده دام
توليد نان و محصولات وابسته
توليد شكر
توليد كاكائو، شكلات و شيرينيجات
توليد ساير محصولات غذايي
توليد جو و مااشعير
توليد نوشابه و آب معدني
منسوجات
آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
توليد محصولات نساجي به غير از پوشاك
توليد فرش و قالي
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
توليد كفش
ساير محصولات چرمي
محصولات چوبي
توليد تخته چند لا و ساير تخته ها
توليد ديگر محصولات چوبي
محصولات كاغذي
توليد خمير كاغذ، كاغذ و مقوا
توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
توليد ساير محصولات كاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثير
چاپ
فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
ساير فراورده هاي نفتي و سوختي
حذف شده-مواد و محصولات شيميايي
مواد شيميايي پايه به جز كود
توليد كود و تركيبات نيتروژن
توليد پلاستيك اوليه و لاستيك تركيبي
حشره كش و ساير محصولات شيميايي كشاورزي
توليد رنگ، بتونه، جوهر و پوشش هاي مشابه
توليد داروهاي شيميايي و گياهي
توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
توليد ساير محصولات شيميايي
توليد نخهاي مصنوعي
لاستيك و پلاستيك
توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
توليد ساير محصولات لاستيكي
توليد محصولات پلاستيكي
حذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي
توليد شيشه
توليد سراميك غيرساختماني
توليد محصولات سراميكي نسوز
توليد گل و سراميك ساختماني
توليد سيمان، آهك و گچ
توليد محصولات بتني، سيماني و گچي
توليد ساير محصولات معدني غيرفلزي
فلزات اساسي
توليد آهن و فولاد پايه
توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
ريخته گري آهن و فولاد
استخراج ساير فلزات اساسي
ساخت محصولات فلزي
توليد محصولات فلزي ساختماني
توليد مخزن و محفظه فلزات
توليد مواد بخار به جز ديگهاي بخار مركزي
ساخت ابزارهاي دستي پرقدرت
توليد كارد و چنگال، ابزار دستي و عمومي
توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
ماشين آلات و تجهيزات
توليد موتور و توربين
توليد پمپ، كمپرسور، مته و دريچه
توليد ياتاقان، دنده و اجزاي هدايتي
توليد اجاق، كوره و مشعل كوره
توليد تجهيزات بالابر و جابجايي
توليد ساير ماشين آلات عمومي
توليد ماشين آلات كشاورزي و باغباني
توليد ابزارهاي ماشيني
توليد ماشين آلات استخراج و ساختمان
توليد ماشين آلات نساجي و چرم سازي
توليد وسايل خانگي
زير گروه ساير ماشين آلات و تجهيزات
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي
توليد تجهيزات توزيع و كنترل برق
توليد سيم و كابل عايق
توليد انباره، پيل و باتري ساده
توليد لامپ برقي و تجهيزات روشنايي
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
فرستنده راديو، تلويزيون و تلفن و تلگراف
گيرنده راديو، تلويزيون و تجهيزات وابسته
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري
وسايل اندازه گيري غير از كنترل صنعتي
خودرو و ساخت قطعات
توليد وسايل نقليه موتوري
ساخت بدنه وسايل نقليه موتوري ساخت تريلر
قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
ساير قطعات يدكي و وسايل نقليه موتوري
ساير تجهيزات حمل و نقل
ساخت و تعمير كشتي
توليد موتوسيكلت
مبلمان و مصنوعات ديگر
توليد ساير موارد
قند و شكر
زير گروه توليد شكر
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي
شركتهاي صنعتي چند رشته اي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
توليد انتقال و توزيع نيروي برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
پرورش و نگهداري ماهي و محصولات ماهي
پرورش و نگهداري ميوه جات و سبزيجات
زير گروه توليد روغن هاي حيواني و نباتي
زير گروه توليد لبنيات
زير گروه توليد حبوبات
زير گروه توليد نشاسته و محصولات وابسته
زير گروه توليد خوراك آماده دام
زير گروه توليد نان و محصولات وابسته
زير گروه توليد كاكائو، شكلات و شيرينيجات
زير گروه توليد ساير محصولات غذايي
زير گروه توليد جو و مااشعير
زيرگروه توليد نوشابه و آب معدني
زير گروه ساير محصولات غذايي
مواد و محصولات دارويي
زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
زير گروه ساير محصولات دارويي
محصولات شيميايي
زير گروه مواد شيميايي پايه به جز كود
زير گروه توليد كود و تركيبات نيتروژن
زير گروه پلاستيك اوليه و لاستيك تركيبي
زير گروه حشره كش و ساير محصولات شيميايي
زير گروه توليد رنگ، بتونه، جوهر
زير گروه شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
زير گروه توليد ساير محصولات شيميايي
زير گروه توليد نخهاي مصنوعي
زير گروه محصولات شيميايي ديگر
پيمانكاري صنعتي
ساختمان و مهندسي عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
تجارت عمده فروشي غير تخصصي
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
كاشي و سراميك
زير گروه توليد گل و سراميك ساختماني
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
حمل و نقل هوايي
حمل و نقل هوايي مسلفر
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
سيمان، آهك و گچ
زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
تولید بتون
ساير محصولات كاني غيرفلزي
زير گروه توليد شيشه
زير گروه توليد سراميك غيرساختماني
زير گروه توليد محصولات سراميكي نسوز
زير گروه توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
زير گروه ساير محصولات معدني غيرفلزي
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
سرمايه گذاريها
زير گروه ساير واسطه هاي مالي
بانكها و موسسات اعتباري
زير گروه ساير واسطه هاي پولي
سایرواسطه های مالی
ساير واسطه گريهاي مالي
زير گروه ليزينگ مالي
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
زير گروه حمل و نقل دريايي
حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
ساير حمل و نقلهاي زميني برنامه ريزي شده
حمل و نقل بار زميني
حمل و نقل آبي
حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
حذف شده-فعاليت هاي پشتيباني و حمل و نقل
جابجایی محموله
ساير فعاليت هاي پشتيباني و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ساير واسطه هاي پولي
ليزينگ مالي
ساير واسطه هاي مالي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بيمه غيرزندگي
فعاليتهاي مالي و اجرائي
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
صکوک اسناد خزانه اسلامی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
انبوه سازي، املاك و مستغلات
املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
پيمانكاري املاك و مستغلات
ساير فعاليت هاي املاك و مستغلات
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني
تجزيه و تحليل و آزمايش فني
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
ساير فعاليت هاي رايانه اي
مشاوره و تهيه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فني و مهندسي
فعاليتهاي ساختماني و مشاوره فني مرتبط
آزمايش و تحليل فني
ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعاليت پشتيباني اجرائي اداري وحمايت كسب
فعاليت حمايت از مشاغل ديگر
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غيرفعال
زير گروه اوراق غيرفعال
شاخص
بازار
اول
دوم
سوم
پایه الف
پایه ب
پایه ج
تسهیلات مسکن
اوراق با درآمد ثابت
ETF
از تاریخ
تا تاریخ
خروجی Excel
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما