به روزرسانی :
8
اردیبهشت
1396
اطلاعیه های کدال
از تاریخ تا تاریخ
نماد
همه موارد
اپرداز
اپرداز2
اپرداز4
اتکام
اتکام2
اتکامح
اتکای
اتکای بازار پایه-حذف شده
اتکای2
اتکای2 بازار پایه-حذف شده
اتکای4
اتکایح
اجاد1
اجاد12
اجاد21
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد24
اجاد25
اجاد26
اجاد262
اجاد27
اجاد41
اخزا1
اخزا10
اخزا104
اخزا11
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
اخزا2
اخزا22
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
اخزا44
اخزا5
اخزا52
اخزا54
اخزا6
اخزا62
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
ارشک4
ارفع
ارفع2
ارفع4
ارفعح
استارتر دیجیتال4
اطلس
اطلس2
اعتصام4
اعتضاد غدیر4
اعتلا
اعتلا2
اعتلا4
اعتلاح
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
افرا
افرا2
افرا4
افراح
الماس
الماس2
امید99
امید992
انرژی1
انرژی12
انرژی14
انرژی2
انرژی3
انرژی32
انرژیح1
انرژیح12
انرژیح14
انرژیح2
انرژیح3
انصا1
انصا12
انصا14
ایران دوچرخ4
آ س پ
آ س پ2
آ س پ4
آ س پح
آبین
آتی1
آتیمس
آتیمس2
آرمان
آرمان2
آرمان4
آرمانح
آرمانح4
آریان
آریان2
آریان4
آریانح
آریانح2
آساس
آساس2
آسام
آسام2
آسام4
آکورد
آکورد2
آکورد4
آگاس
آگاس2
آینده
آینده2
باربند نرم خودرو4
بازرگانی معادن4
بالاس
بالاس4
بایکا
بایکا2
بایکا4
بپاس
بپاس2
بپاسح
بتک
بتک2
بتک4
بحکمت
بخاور
بدکو
بدکو2
بدکوح
بدکوح2
برق آبادان4
برق مپنا4
برنا4
بساما
بساما2
بساماح
بعثت
بکهنوج
بمپنا
بمپنا2
بمیلا
بمیلا2
بمیلا4
بمیلاح
بمیلاح
بمیلاح2
بنو
بوتان
بوتان4
بورس1
بورس12
بورس14
بورس2
بورس22
بورس24
بورس3
بورس32
بهپاک
بهپاک-بازار پایه حذف شده
بهپاکح
بیستون4
پارتا
پارتا2
پارتا4
پارتاح
پارس9607
پارس96072
پانفت1
پترو کوهدشت4
پتروباختر4
پتروشیمی تبریز4
پتروشیمی سلمان4
پتروشیمی مرجان4
پتروکاویان4
پترول
پترول بازار پایه-حذف شده
پترول2
پترول2 بازار پایه-حذف شده
پترول4
پترول4 بازار پایه-حذف شده
پترولح
پترولح بازار پایه-حذف شده
پترولح4 بازار پایه-حذف شده
پترومروارید4
پخش
پخش2
پخشح
پردازش اطلاعات4
پرشیا97
پرشیا972
پرشیا974
پشاهن
پشاهن4
پکویر
پلاست
پلوله
پلوله2
تابا
تابا2
تامکو4
تبریز97
تبریز972
تپکو
تپکو4
تپمپس
تپمپسح
تپولا
تجار
تجار2
تجار4
تجارت
تجارت2
ترازوی هوشمند4
تراک
تراک2
تسه8907
تسه89072
تسه8908
تسه89082
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه89102
تسه8911
تسه89112
تسه8912
تسه89122
تسه9001
تسه90012
تسه9002
تسه90022
تسه9003
تسه90032
تسه9004
تسه90042
تسه9005
تسه90052
تسه9006
تسه90062
تسه9007
تسه90072
تسه9008
تسه90082
تسه9009
تسه90092
تسه9010
تسه90102
تسه9011
تسه90112
تسه9012
تسه90122
تسه9101
تسه91012
تسه9102
تسه91022
تسه9103
تسه91032
تسه9104
تسه91042
تسه9105
تسه91052
تسه9106
تسه91062
تسه9107
تسه91072
تسه9108
تسه91082
تسه9109
تسه91092
تسه9110
تسه91102
تسه9111
تسه91112
تسه9112
تسه91122
تسه9201
تسه92012
تسه9202
تسه92022
تسه9203
تسه92032
تسه9204
تسه92042
تسه9205
تسه92052
تسه9206
تسه92062
تسه9207
تسه92072
تسه9208
تسه92082
تسه9209
تسه92092
تسه9210
تسه92102
تسه9211
تسه92112
تسه9212
تسه92122
تسه9301
تسه93012
تسه9302
تسه93022
تسه9303
تسه93032
تسه9304
تسه93042
تسه9305
تسه93052
تسه9306
تسه93062
تسه9307
تسه93072
تسه9308
تسه93082
تسه9309
تسه93092
تسه9310
تسه93102
تسه9311
تسه93112
تسه9312
تسه93122
تسه9401
تسه94012
تسه9402
تسه94022
تسه9403
تسه94032
تسه9404
تسه94042
تسه9405
تسه94052
تسه9406
تسه94062
تسه9407
تسه94072
تسه9408
تسه94082
تسه9409
تسه94092
تسه9410
تسه94102
تسه9411
تسه94112
تسه9412
تسه94122
تسه9501
تسه95012
تسه9502
تسه95022
تسه9503
تسه95032
تسه9504
تسه95042
تسه9505
تسه95052
تسه9506
تسه95062
تسه9507
تسه95072
تسه9508
تسه95082
تسه9509
تسه95092
تسه9510
تسه95102
تسه9511
تسه95112
تسه9512
تسه95122
تسه9601
تسه96012
تشتاد
تشتادح
تعاون
تفیرو
تکاپو4
تکنار
تکنارح
تلیسه
تلیسه4
توریل
توریل2
توریلح
توسعه
توسعه صنعت4
توسعه گردشگری 4
توسعه2
تولیددارو
تهران بتون 4
ثاصفا
ثالوند
ثالوند4
ثباغ
ثباغ2
ثباغ4
ثباغح
ثپردیس
ثپردیس2
ثپردیسح
ثتران
ثتران2
ثترانح
ثتوسا
ثتوسا4
ثروتم
ثروتم2
ثرود
ثرود2
ثرودح
ثشرق
ثشرق4
ثشرقح
ثعتما
ثعتما2
ثعتماح
ثعمرا
ثعمراح
ثغرب
ثغرب2
ثغربح
ثقزوی
ثقزویح
ثنام
ثنام2
ثنظام
ثنظام2
ثنور
ثنور2
ثنور4
جم
جم2
جم4
جمح
جوپار
جوپار2
جوپار99
جوپار992
جهرم
جهرم2
جهرم4
جهرمح
چبسپا
چخزر4
چکاپا
چکاپا2
چکاپا4
چکارم
چکارم2
چنوپا
چنوپا2
چین چین4
حاریا
حاریا2
حافظ اعتماد4
حبندر
حپارسا
حپارسا2
حپارسا4
حخزر
حخزر2
حخزر4
حخزرح
حذف -آرین4
حرهشا
حرهشا2
حرهشا4
حریل
حریل2
حریل4
حسیر
حسیر4
حسینا
حسینا2
حسیناح
حفجر2
حقشم2
حکمت
حکمت بازار پایه-حذف شده
حکمت2
حکمت2 بازار پایه-حذف شده
حکمت4 بازار پایه-حذف شده
حکمتح بازار پایه-حذف شده
حکمتح2 بازار پایه-حذف شده
حکمتح4 بازار پایه-حذف شده
حکمتخ1
خارزمح
خاورمیانه
خدمات بازنشستگی4
خدمات هوایی4
خدیزل
خدیزل2
خراسان
خراسان2
خراسان4
خصدرا
خصدرا2
خصدرا3
خصدرا4
خفناور
خفناورح
خفناورح2
خفولا
خکاشا
خکاشا4
خلیبل4
خودکفا
داده فن آوا4
داراب
داراب2
داراب4
دارابح
دبالک
دبالک2
دبالکح
دتولید
دتولید2
دتولیدح
دتهران
دحاوی
دحاوی2
دزفول
دزفول2
دسانکو
دسانکو2
دسانکو4
دسانکوح
دشیری
دماوند
دماوند2
دماوند2-بازار پایه حذف شده
دماوند4-بازار پایه حذف شده
دهدشت
دهدشت2
دهدشت4
دهدشتح
دهدشتح4
دی
دی2
دی4
دیح
ذوب
ذوب2
ذوب4
رایان
رایان2
ربوتا
رفاه
رفاه4
رفاه96
رویش
رهن9704
رهن97042
زاگرس
زاگرس2
زاگرس4
زعیم4
زغالسنگ البرز4
زگلدشت
زگلدشت4
زنجان
زنجان2
زنجان4
زنجانح
زنجانح2
زنجانح4
زنگان
زنگان4
زنگانح
ساذری
ساروج
ساما1
ساما12
ساما14
سامان
سامان2
سامان4
سامانح
سایرا
سایرا2
ساینا
ساینا4
سآذر4
سباقر
سباقرح
سبحان
سبحان2
سبحان4
سبحانح
سبزوا
سپرده
سپرده2
سپرده4
سپرمی
سپرمی2
سپهر
سپهر2
سپهر4
سجام
سجام4
سجامح
سخا1
سخا2
سخنم
سخنم2
سخواف
سخوافح
سدبیر
سدبیر2
سدبیر2
سدبیرح
سرامیک البرز4
سرچشمه
سرچشمه2
سرچشمهح
سرمایه لقمان4
سعدی
سفارود
سفارود2
سفاسی
سفاسی2
سفیروز4
سکاب
سکابح
سکابح4
سکارآفرین4
سکرد98
سکرد982
سلار
سلارح
سلامت1
سلامت2
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلیم4
سمایه
سمایهح
سمتاز
سمگا
سمگا2
سمگا4
سمگاح
سمگاح2
سمگاح4
سنگ آهن4
سنندج2
سنندج4
سنوین
سنوین2
سنوین4
سنوینح
سنوینح4
سوپر ظرفشویی4
سیراف4
سیستم
سیستم2
سیمرغ2
شاوان
شاوان4
شپاس
شپاس2
شپاها
شتران
شتران2
شتران4
شترانح
شتوکا
شتوکا2
شتولی
شتهران
شجم
شجم2
شجم4
شجمح
شراز
شراز4
شرانل
شرانل2
شرق
شرنگی
شرنگی2
شزنگ
شزنگ2
شستان
شسم
شسم2
شصفها
شصفها2
شکبیر
شکبیر2
شکبیر4
شکف
شگامرن
شلرد
شلرد4
شلردح
شلردح2
شلیا
شلیا4
شوش
صامیا
صامیا2
صامید
صامید2
صایان1
صایان12
صایتل
صایتل2
صایتل2
صایتل22
صایتل4
صایند
صایند2
صبصیر
صبصیر2
صبوتا
صبوتا2
صپارس
صپارس2
صپارس4
صچاد
صچاد2
صچاد4
صخابر
صخابر2
صدانا
صدانا2
صدانا98
صدانا982
صسکن
صسکن2
صشرق99
صغرب
صغرب4
صکاشی
صکاشی2
صگلوکز
صگلوکز2
صمپنا
صمپنا2
صمپنا2
صمپنا22
صمپنا24
صمپنا4
صمگا
صمگا2
صنایع شیر4
صنایع گلستان4
صینا1
عمران تکلار4
غدیس
غدیس4
غسنیم2
غسنیمح
غسنیمح2
غشوکو
غشوکو2
غشهداب
غشهداب- حذف شده
غشهداب2
غصینو
غصینو2
غفارس
غگز
غگز2
غگلپا
غگلپا2
غگلستا
غگلستا2
غمینو
غمینو2
غیرصنعتی 4
غیوان
غیوان2
فافزا
فافزاح
فالوم
فالوم2
فاهواز
فاهواز2
فاهوازح
فبستم
فبستم4
فبیرا
فبیرا4
فتربت2
فتربتح
فتربتح2
فجوش
فرابورس
فرابورس2
فرابورس4
فزرین
فزرینح
فسا
فسا2
فسا4
فساح
فسدید
فسلیر
فسلیرح
فلات
فلات2
فلات4
فن آوا
فن آوا کارت4
فن آوا2
فناوا کارت4
فنرژی
فنرژی2
فنرژی4
فوکا
فوکا2
فولاد تربت4
فولاد97
فولای
فولای2
فولای4
فولایح
فیلتر شیکونین4
قاروم
قاروم2
قاروم4
قاسم
قاسمح
قجام
قچار
قچار4
قشم4
قشیر
قشیرح
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
قیستو
کابگن
کاریس
کاریس2
کازرو
کازرو4
کازروح
کازروح2
کازروح4
کاسپین
کاسپین2
کاسپین4
کاغذ مراغه4
کالا1
کالا12
کالا2
کالا22
کالا3
کالا32
کالا4
کالا42
کالای پتروشیمی 4
کایتا
کایتا2
کایگچ
کباده
کپاناح
کپرور
کپرور2
کپرور4
کپرورح
کتوکا
کرانه99
کرج97
کرج972
کرمان
کرمان2
کرمان4
کزرین2
کشرق
کشرق2
کصدف
کصدف2
کصدف4
کفرآور
کفرآورح
کقزوی
کقزوی2
کمرجان
کنور
کنور4
کنورح
کوثر
کوثر بازار پایه-حذف شده
کوثر2
کوثر4 بازار پایه-حذف شده
کوثرح
کوثرح
کورز
کورز2
کی بی سی
کی بی سی2
کی بی سی4
کی بی سیح
کیسون
کیسون2
کیمیا
گپارس
گردش95
گردش952
گکیش
گکیش2
گکیشح
گلگهر1
گلگهر12
گندم9707
گندم97074
گولان
گوهران
گوهران2
گهر1
گهر12
لازما
لپیام
لپیام2
لخانه
لکما
لکما2
لکما4
لوتوس99
لیدکو4
مارون
مارون2
مارون4
ماهان
ماهان2
ماهان22
ماهان99
ماهان992
مجد2
مجد22
مجد24
مخازن پتروشیمی4
مدیریت سبا4
مراز1
مراز12
مراز14
مراز2
مراز22
مراز24
مسکن شمالغرب4
مسکن1
مسکن12
مسکن94
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
معیار
معیار 2
مفاخر
مفاخر2
مفاخر4
مفتاح4
ممسنی
ممسنی4
ممسنیح
ممسنیح4
موج تامین4
میدکو
میدکو2
میدکو4
میدکوح
میدکوح4
میهن
میهن2
میهن4
نارنج
نارنج2
نتوس
نسیم
نسیم4
نفت قشم4
نوسازی صنایع4
نوین
نوین2
نوین4
نوینح
نیرو
نیروح
نیروگاه دز4
نیروگاه فارس4
واحصا
واحصا2
واحیا
وارس
وارس2
وارسح
وایرا
وایران
وایران4
وآتوس
وآتوس2
وآتوس4
وآرمان
وآرین
وآرین2
وآرین4
وآرینح
وآرینح2
وآرینح4
وآفر2
وآفری
وآفری2
وآفری4
وآفریح
وآیند
وآیند
وآیند2
وآیند4
وآیندح
وآیندح2
وبرق
وتعاون
وتعاون2
وثامن
وثخوز
وثنو
وثنو2
وثوق
وثوق4
وجامی
وجامی4
وحافظ
وحافظ2
وحافظ4
وخاور
وخاور بازار پایه-حذف شده
وخاور2
وخاور4 بازار پایه-حذف شده
ودانا
ودانا2
ودانا4
وداناح2
ودی
ودی2
ودی4
ودیح
ودیح2
ودیح4
ورازی
ورازی2
ورازی4
ورازیح
وزمین
وزمین2
وزمین4
وزمینح
وزمینح2
وزمینح4
وسالت
وسالت2
وسالت4
وسبحان
وسدید
وسرمد
وسرمد
وسرمد4
وسرمدح
وسرمدح4
وسنا
وسناح
وسین
وسین2
وسینح
وشمال
وشمال2
وشمال4
وشمالح
وشهر
وشهر2
وقوام
وقوام2
وقوام4
وقوامح
وقوامح
وکادو
وکادوح
وکاسپی4
وکوثر
وکوثر
وکوثر بازار پایه-حذف شده
وکوثر2
وکوثر2 بازار پایه-حذف شده
وکوثر4
وکوثر4 بازار پایه-حذف شده
وکوثرح
وگردش
وگردش2
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
وگستر
وگستر4
ولانا
ولبهمن
ولبهمن2
ولبهمنح
ولبهمنح2
ولراز
ولراز2
ولراز4
وما
وما2
وما4
وماح
وماح2
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
ومدکو2
ومدکو22
ومشان
وملل
وملل- بازار پایه حذف شده
وملل2
وملل2- بازار پایه حذف شده
وملل4- بازار پایه حذف شده
ومللح
ومللح
ومهر
ومهر2
ومهر4
ونور
ونور
وهور
وهور2
ویسا2
هجرت2
هرمز
هرمز2
هرمز4
هرمزخ3
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
همراه
همراه4
سایر موارد
عنواننمادنام شرکتتاریخضمایم
گزارش فعاليت ماهانه دوره 1 ماهه منتهي به 1395/12/30 زنگانصنعت روي زنگان1396/02/07 15:05:25
معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره شلردکود شيميائي اوره لردگان1396/02/07 13:33:29
توضيحات شرکت در خصوص کاهش نرخ سرويسهاي جانبي دريافتي از شرکت پتروشيمي مبين براي سال 1395 (به پيوست) زاگرسپتروشيمي زاگرس1396/02/07 13:02:34
مشخصات کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي ميدکومادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه1396/02/07 12:30:51
گزارش فعاليت ماهانه دوره 1 ماهه منتهي به 1396/01/31 چکاپاگروه صنايع کاغذ پارس1396/02/07 12:01:09
تاييديه بازرس قانوني شرکت در خصوص هزينه هاي فروش حق تقدم هاي استفاده نشده (به پيوست) خفناورمهندسي صنعتي روان فن آور1396/02/07 11:50:17
گزارش کنترل هاي داخلي دوره 12 ماهه منتهي به 1395/12/30 کي بي سيکي بي سي1396/02/06 18:51:55
توضيحات شرکت در خصوص اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/96 (به پيوست) سرچشمهسرمايه گذاري مس سرچشمه1396/02/06 18:29:46
صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 1395/12/30 (حسابرسي شده) سفاسيفارسيت اهواز1396/02/06 18:23:27
صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 1395/12/30 (حسابرسي شده) ميدکومادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه1396/02/06 18:05:50
12345678910...
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما