به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
1
فروردین
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (اطلس1) 1396-12-28 17:56:20
 • تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک1) 1396-12-28 15:17:48
 • توقف نماد (کرمان1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1396-12-28 14:07:38
 • توقف نماد (ثعمرا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1396-12-28 13:57:03
 • تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی (فماک1) 1396-12-28 13:44:29

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1396-12-28 17:56:20 عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (اطلس1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 1396/12/28 در نماد معاملاتی واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل معامله صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس1) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایرن
1396-12-28 15:17:48 تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک1)، از روز یکشنبه مورخ 1397/01/05، به میزان 10،000 سهم تعیین می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-12-28 14:07:38 توقف نماد (کرمان1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کرمان1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت س. توسعه وعمران استان کرمان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-12-28 13:57:03 توقف نماد (ثعمرا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ثعمرا1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت شرکت عمران و توسعه شاهد متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-12-28 13:44:29 تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی (فماک1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی شرکت ماداکتواستیل کرد در نماد معاملاتی "فماک1"، از روز یکشنبه مورخ 05/01/1397، به میزان 50.000 سهم تعیین می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
ودی بیمه دی مشمول فرآیند تعلیق 1396/12/27
قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد مشمول فرآیند تعلیق 1396/11/10
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان مشمول فرآیند تعلیق 1396/11/09
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن مشمول فرآیند تعلیق 1396/11/08
ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران مشمول فرآیند تعلیق 1396/10/17
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما